Poeme-France : Lecture Écrit Espoir

Poeme : Le Petit Poussin

Poème Espoir
Publié le 05/01/2004 00:00

L'écrit contient 254 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Julién

Le Petit Poussin

Ici débute l’histoire d’un petit poussin qui débarque tout juste dans la jungle… Il est désorienté et chercher son chemin. La vie l’a déjà entamé mais il lui reste encore assez de force pour lutter. Sa première rencontre dans ce mileu hostile est celle d’une demoiselle très habile. Après s’être servie de lui cette jeune opportuniste le laisse seul dans sa misère… Notre ami ne sais plus alors que faire, il perd sa force et son courage pour laisser place à la peur du naufrage. La solitude commence à le peser fortement, il pense tout le temps au but de son existence. Sans jamais trouver de solution il continue d’avancer lentement, sans jamais retrouver aucune passion il pense déjà à son testament. Son regard se pose sur tout ce qui l’attire, mais son espoir est tel qu’il préfère en rire… Pour lui le bonheur est loin, il ne peut pas savoir ce qu’il va lui arriver mais c’est grâce à quelqu’un qu’il va se retrouver. Cette personne est un mirage comme tous ceux qu’il a déjà pu vo
Ir, mais pour une fois elle représente une lueur dans le noir… Une lumière venant de nulle-part, un souffle d’énergie apportant de l’espoir. Alors sans se soucier de son avenir ce poussin s’élance en direction de ce mystérieux signe, et dès qu’il a franchit le passage interdit il se rend compte qu’il était en train de mourir…
 • Pieds Hyphénique: Le Petit Poussin

  ici=dé=bute=l=his=toi=re=dun=pe=tit=pous=sin=qui=dé=bar=que=tout=jus=te=dans=la=jun=gle=il=est=dé=so=rien=té=et=cher=cher=son=che=min=la=vie=la=dé=jà=en=ta=mé=mais=il=lui=res=te=en=co=re=as=sez=de=for=ce=pour=lut=ter=sa=pre=miè=re=ren=con=tre=dans=ce=mi=leu=hos=ti=le=est=cel=le=du=ne=de=moi=sel=le=très=ha=bile=après=sê=tre=ser=vie=de=lui=cet=te=jeu=ne=op=por=tu=nis=te=le=lais=se=seul=dans=sa=mi=sè=re=no=tre=a=mi=ne=sais=plus=a=lors=que=fai=re=il=perd=sa=for=ce=et=son=cou=ra=ge=pour=lais=ser=pla=ce=à=la=peur=du=nau=frage=la=so=li=tu=de=com=men=ce=à=le=pe=ser=for=te=ment=il=pen=se=tout=le=temps=au=but=de=son=exis=tence=sans=ja=mais=trou=ver=de=so=lu=ti=on=il=con=ti=nue=da=van=cer=len=te=ment=sans=ja=mais=re=trou=ver=au=cu=ne=pas=sion=il=pen=se=dé=jà=à=son=tes=ta=ment=son=re=gard=se=po=se=sur=tout=ce=qui=lat=ti=re=mais=son=es=poir=est=tel=quil=pré=fè=re=en=ri=re=pour=lui=le=bon=heur=est=loin=il=ne=peut=pas=sa=voir=ce=quil=va=lui=ar=ri=ver=mais=cest=grâ=ce=à=quel=quun=quil=va=se=re=trou=ver=cet=te=per=son=ne=est=un=mi=ra=ge=com=me=tous=ceux=quil=a=dé=jà=pu=vo 290
  ir=mais=pour=u=ne=fois=el=le=re=pré=sen=te=u=ne=lueur=dans=le=noir=u=ne=lu=mi=è=re=ve=nant=de=nul=le=part=un=souf=fle=d=éner=gie=ap=por=tant=de=les=poir=alors=sans=se=sou=ci=er=de=son=a=ve=nir=ce=pous=sin=sé=lan=ce=en=di=rec=ti=on=de=ce=mys=té=rieux=si=gne=et=dès=quil=a=fran=chit=le=pas=sa=ge=in=ter=dit=il=se=rend=comp=te=quil=é=tait=en=train=de=mou=rir 97
 • Phonétique : Le Petit Poussin

  isi debytə listwaʁə dœ̃ pəti pusɛ̃ ki debaʁkə tu ʒystə dɑ̃ la ʒœ̃ɡlə… il ε dezɔʁjɛ̃te e ʃεʁʃe sɔ̃ ʃəmɛ̃. la vi la deʒa ɑ̃tame mεz- il lɥi ʁεstə ɑ̃kɔʁə ase də fɔʁsə puʁ lyte. sa pʁəmjεʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə dɑ̃ sə milø ɔstilə ε sεllə dynə dəmwazεllə tʁε-abilə. apʁε sεtʁə sεʁvi də lɥi sεtə ʒənə ɔpɔʁtynistə lə lεsə səl dɑ̃ sa mizεʁə… nɔtʁə ami nə sε plysz- alɔʁ kə fεʁə, il pεʁ sa fɔʁsə e sɔ̃ kuʁaʒə puʁ lεse plasə a la pœʁ dy nofʁaʒə. la sɔlitydə kɔmɑ̃sə a lə pəze fɔʁtəmɑ̃, il pɑ̃sə tu lə tɑ̃z- o byt də sɔ̃n- εɡzistɑ̃sə. sɑ̃ ʒamε tʁuve də sɔlysjɔ̃ il kɔ̃tinɥ davɑ̃se lɑ̃təmɑ̃, sɑ̃ ʒamε ʁətʁuve okynə pasjɔ̃ il pɑ̃sə deʒa a sɔ̃ tεstame. sɔ̃ ʁəɡaʁ sə pozə syʁ tu sə ki latiʁə, mε sɔ̃n- εspwaʁ ε tεl kil pʁefεʁə ɑ̃ ʁiʁə… puʁ lɥi lə bɔnœʁ ε lwɛ̃, il nə pø pa savwaʁ sə kil va lɥi aʁive mε sε ɡʁasə a kεlkœ̃ kil va sə ʁətʁuve. sεtə pεʁsɔnə εt- œ̃ miʁaʒə kɔmə tus sø kil a deʒa py vo
  iʁ, mε puʁ ynə fwaz- εllə ʁəpʁezɑ̃tə ynə lɥœʁ dɑ̃ lə nwaʁ… ynə lymjεʁə vənɑ̃ də nylə paʁ, œ̃ suflə denεʁʒi apɔʁtɑ̃ də lεspwaʁ. alɔʁ sɑ̃ sə susje də sɔ̃n- avəniʁ sə pusɛ̃ selɑ̃sə ɑ̃ diʁεksjɔ̃ də sə misteʁjø siɲə, e dε kil a fʁɑ̃ʃi lə pasaʒə ɛ̃tεʁdi il sə ʁɑ̃ kɔ̃tə kil etε ɑ̃ tʁɛ̃ də muʁiʁ…
 • Pieds Phonétique : Le Petit Poussin

  i=si=de=by=tə=lis=twa=ʁə=dœ̃=pə=ti=pu=sɛ̃=ki=de=baʁ=kə=tu=ʒys=tə=dɑ̃=la=ʒœ̃=ɡlə=il=ε=de=zɔ=ʁjɛ̃=te=e=ʃεʁ=ʃe=sɔ̃=ʃə=mɛ̃=la=vi=la=de=ʒa=ɑ̃=ta=me=mε=zil=lɥi=ʁεs=tə=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=se=də=fɔʁ=sə=puʁ=ly=te=sa=pʁə=mjε=ʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=dɑ̃=sə=mi=lø=ɔs=ti=lə=ε=sεl=lə=dy=nə=də=mwa=zεl=lə=tʁε-a=bi=lə=a=pʁε=sε=tʁə=sεʁ=vi=də=lɥi=sε=tə=ʒə=nə=ɔ=pɔʁ=ty=nis=tə=lə=lε=sə=səl=dɑ̃=sa=mi=zε=ʁə=nɔ=tʁə=a=mi=nə=sε=plys=za=lɔʁ=kə=fε=ʁə=il=pεʁ=sa=fɔʁ=sə=e=sɔ̃=ku=ʁa=ʒə=puʁ=lε=se=pla=sə=a=la=pœʁ=dy=no=fʁa=ʒə=la=sɔ=li=ty=də=kɔ=mɑ̃=sə=a=lə=pə=ze=fɔʁ=tə=mɑ̃=il=pɑ̃=sə=tu=lə=tɑ̃=zo=byt=də=sɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=sɑ̃=ʒa=mε=tʁu=ve=də=sɔ=ly=sjɔ̃=il=kɔ̃=tinɥ=da=vɑ̃=se=lɑ̃=tə=mɑ̃=sɑ̃=ʒa=mε=ʁə=tʁu=ve=o=ky=nə=pa=sjɔ̃=il=pɑ̃=sə=de=ʒa=a=sɔ̃=tεs=ta=me=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=sə=po=zə=syʁ=tu=sə=ki=la=ti=ʁə=mε=sɔ̃=nεs=pwaʁ=ε=tεl=kil=pʁe=fε=ʁə=ɑ̃=ʁi=ʁə=puʁ=lɥi=lə=bɔ=nœʁ=ε=lwɛ̃=il=nə=pø=pa=sa=vwaʁ=sə=kil=va=lɥi=a=ʁi=ve=mε=sε=ɡʁa=sə=a=kεl=kœ̃=kil=va=sə=ʁə=tʁu=ve=sε=tə=pεʁ=sɔ=nə=ε=tœ̃=mi=ʁa=ʒə=kɔ=mə=tus=sø=kil=a=de=ʒa=py=vo 294
  iʁ=mε=puʁ=y=nə=fwa=zεl=lə=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=y=nə=lɥœ=ʁə=dɑ̃=lə=nwaʁ=y=nə=ly=mj=ε=ʁə=və=nɑ̃=də=ny=lə=paʁ=œ̃=su=flə=de=nεʁ=ʒi=a=pɔʁ=tɑ̃=də=lεs=pwaʁ=a=lɔʁ=sɑ̃=sə=su=sj=e=də=sɔ̃=na=və=niʁ=sə=pu=sɛ̃=se=lɑ̃=sə=ɑ̃=di=ʁεk=sjɔ̃=də=sə=mis=te=ʁjø=si=ɲə=e=dε=kil=a=fʁɑ̃=ʃi=lə=pa=sa=ʒə=ɛ̃=tεʁ=di=il=sə=ʁɑ̃=kɔ̃=tə=kil=e=tε=ɑ̃=tʁɛ̃=də=mu=ʁiʁ 98

PostScriptum

pas un poème mais un petit texte…
votre avis m intéresse beaucoup !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/04/2004 00:00j

ah non c’est pas drol du tou ca!!!en plus moi jen veu 1 un pti poussin. . . . .
en touca c’est mignon davoir fai 1 tit texte sur 1 tit poussin. . .
très beau texte

Auteur de Poésie
29/09/2004 00:00Sadness (Kk)

moi ossi g lu pa mal de t poeme et ce tit text sur le tit poussin jtrouve ca mimi mé bon. . toré pu éviter la mor!! lol mé sincère técri tro bien et ce text é tro bo!!
amitié
audre

Auteur de Poésie
29/09/2004 00:00Sadness (Kk)

moi ossi g lu pa mal de t poeme et ce tit text sur le tit poussin jtrouve ca mimi mé bon. . toré pu éviter la mor!! lol mé sincère técri tro bien et ce text é tro bo!!
amitié
audre