Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Ange

Poème Amour
Publié le 10/05/2005 09:05

L'écrit contient 171 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Juste Moi

Mon Ange

J’ai vu le plus beau des anges passé alors je l’ai harponner, je mis suis
Accrocher et le lacher ne serais que trop me demandé !
Toi qui as scellé ma destinée.
Tu m’as emmener vers de bien belles contrées.
De se fait, je te promet que le moindre des batements de mon cœur t’es dédier.
Et que toutes mes pensées te sont entièrement consacrer.
Je ne vais pas le crier mais juste te le fredonner ;
« Tu m’inspire mon amour ! »
Et c est, surement, a travers cette inspiration que j’arrive le mieux a te le
Faire savoir.
Te faire savoir que je t’aime !
Je finirais en te disant que j’aimerais tant pouvoir le dire…
Dire que tu es a moi !
Mais cela me semble bien prétentieux et jamais je ne ferais l’erreur
De te confondre avec un objet que l’on déplace a sa guise.
En tout cas je suis sur d’une chose, c’est que mon cœur, lui, est a toi !
 • Pieds Hyphénique: Mon Ange

  jai=vu=le=plus=beau=des=anges=pas=sé=a=lors=je=lai=har=pon=ner=je=mis=suis 19
  ac=cro=cher=et=le=la=cher=ne=se=rais=que=trop=me=de=man=dé 16
  toi=qui=as=s=cel=lé=ma=des=ti=née 10
  tu=mas=em=me=ner=vers=de=bien=bel=les=con=trées 12
  de=se=fait=je=te=promet=que=le=moin=dre=des=ba=te=ments=de=mon=cœur=tes=dé=dier 20
  et=que=tou=tes=mes=pen=sées=te=sont=en=ti=è=re=ment=con=sa=crer 17
  je=ne=vais=pas=le=cri=er=mais=jus=te=te=le=fre=don=ner 15
  tu=mins=pi=re=mon=a=mour 8
  et=c=est=sure=ment=a=tra=vers=cet=teins=pi=ra=tion=que=jar=ri=ve=le=mieux=a=te=le 22
  fai=re=sa=voir 4
  te=fai=re=sa=voir=que=je=taime 8
  je=fi=ni=rais=en=te=di=sant=que=jaime=rais=tant=pou=voir=le=dire 16
  di=re=que=tu=es=a=moi 7
  mais=ce=la=me=sem=ble=bien=préten=tieux=et=ja=mais=je=ne=fe=rais=ler=reur 18
  de=te=con=fondrea=vec=un=ob=jet=que=lon=dé=pla=ce=a=sa=guise 16
  en=tout=cas=je=suis=sur=dune=cho=se=cest=que=mon=cœur=lui=est=a=toi 17
 • Phonétique : Mon Ange

  ʒε vy lə plys bo dεz- ɑ̃ʒə pase alɔʁ ʒə lε-aʁpɔne, ʒə mi sɥi
  akʁoʃe e lə laʃe nə səʁε kə tʁo mə dəmɑ̃de !
  twa ki a sεlle ma dεstine.
  ty ma aməne vεʁ də bjɛ̃ bεllə kɔ̃tʁe.
  də sə fε, ʒə tə pʁɔmε kə lə mwɛ̃dʁə dε batəmɑ̃ də mɔ̃ kœʁ tε dedje.
  e kə tutə mε pɑ̃se tə sɔ̃t- ɑ̃tjεʁəmɑ̃ kɔ̃sakʁe.
  ʒə nə vε pa lə kʁje mε ʒystə tə lə fʁədɔne,
  « ty mɛ̃spiʁə mɔ̃n- amuʁ ! »
  e se ε, syʁəmɑ̃, a tʁavεʁ sεtə ɛ̃spiʁasjɔ̃ kə ʒaʁivə lə mjøz- a tə lə
  fεʁə savwaʁ.
  tə fεʁə savwaʁ kə ʒə tεmə !
  ʒə finiʁεz- ɑ̃ tə dizɑ̃ kə ʒεməʁε tɑ̃ puvwaʁ lə diʁə…
  diʁə kə ty ε a mwa !
  mε səla mə sɑ̃blə bjɛ̃ pʁetɑ̃tjøz- e ʒamε ʒə nə fəʁε leʁœʁ
  də tə kɔ̃fɔ̃dʁə avεk œ̃n- ɔbʒε kə lɔ̃ deplasə a sa ɡizə.
  ɑ̃ tu ka ʒə sɥi syʁ dynə ʃozə, sε kə mɔ̃ kœʁ, lɥi, εt- a twa !
 • Pieds Phonétique : Mon Ange

  ʒε=vylə=plys=bo=dε=zɑ̃=ʒə=pa=se=a=lɔʁ=ʒə=lε-aʁ=pɔ=ne=ʒə=mi=sɥi 19
  a=kʁo=ʃe=e=lə=la=ʃe=nə=sə=ʁε=kə=tʁo=mə=də=mɑ̃=de 16
  twa=ki=a=sεl=le=ma=dεs=ti=ne 9
  ty=ma=a=mə=ne=vεʁ=də=bj=ɛ̃=bεl=lə=kɔ̃=tʁe 13
  də=sə=fε=ʒə=tə=pʁɔ=mεkə=lə=mwɛ̃=dʁə=dε=ba=tə=mɑ̃=də=mɔ̃=kœʁ=tε=de=dje 20
  e=kə=tu=tə=mε=pɑ̃=se=tə=sɔ̃=tɑ̃=tjε=ʁə=mɑ̃=kɔ̃=sa=kʁe 16
  ʒə=nə=vε=pa=lə=kʁj=e=mε=ʒys=tə=tə=lə=fʁə=dɔ=ne 15
  ty=mɛ̃s=pi=ʁə=mɔ̃=na=muʁ 8
  e=se=ε=syʁə=mɑ̃=a=tʁa=vεʁ=sε=təɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃=kə=ʒa=ʁi=və=lə=mjø=za=tə=lə 22
  fε=ʁə=sa=vwaʁ 4
  tə=fε=ʁə=sa=vwaʁ=kə=ʒə=tεmə 8
  ʒə=fi=ni=ʁε=zɑ̃tə=di=zɑ̃=kə=ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=pu=vwaʁ=lə=diʁə 16
  di=ʁə=kə=ty=ε=a=mwa 7
  mεsə=la=mə=sɑ̃=blə=bjɛ̃=pʁe=tɑ̃=tjø=ze=ʒa=mε=ʒə=nə=fə=ʁε=le=ʁœʁ 18
  də=tə=kɔ̃=fɔ̃dʁəa=vεk=œ̃=nɔb=ʒε=kə=lɔ̃=de=pla=sə=a=sa=ɡizə 16
  ɑ̃=tu=kaʒə=sɥi=syʁ=dy=nə=ʃo=zə=sε=kə=mɔ̃=kœʁ=lɥi=ε=ta=twa 17

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/05/2005 10:53Ninou

c bo copme tout!
félicitation! 🙂
jenn’