Poème-France.com

Prose : Bonjour IgnoranceBonjour Ignorance

L’inconnu est un vaste pays qui ne cesse de s’agrandir au fur et à mesure qu’on l’arpente. On a tout à y trouver, tant à en apprendre et la place pour créer. C’est une surprise quand on y met les pieds, une satisfaction quand on le comprend, une déception si on y cherche quelque chose. Un envahisseur n’y verrai qu’un désert, le curieux y trouve les richesses, l’amoureux ne peut le quitter. Un pays où la frontière n’est que d’un côté mais est impossible à franchir.
Si on entre dans ces lands, on ne choisit pas comment est le paysage, mais on décide de ce que ça provoque, ce que ça signifie. Tout ce que pourra tirer de ces terres n’est que l’interprétation venue d’un pays bien connu, le notre. Pour voir l’autre côté de l’inconnu, il faudrait revenir en arrière, oublier tout ce qu’on connait de nos pays natals, faire le tour du monde dans le sens inverse. Alors là nos, avec nos yeux changer, comme si l’on venait de naitre, notre jugement vidé de toutes connaissances, nous serions assez pure pour entrer dans ce pays, l’Inconnu, par tous ces côtés. L’apprendre tel qu’il est, non pas tel qu’on le croit, ni tel qu’on le veut.
Kabda

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɛ̃kɔny εt- œ̃ vastə pεi ki nə sεsə də saɡʁɑ̃diʁ o fyʁ e a məzyʁə kɔ̃ laʁpɑ̃tə. ɔ̃n- a tut- a i tʁuve, tɑ̃ a ɑ̃n- apʁɑ̃dʁə e la plasə puʁ kʁee. sεt- ynə syʁpʁizə kɑ̃t- ɔ̃n- i mεt lε pje, ynə satisfaksjɔ̃ kɑ̃t- ɔ̃ lə kɔ̃pʁɑ̃, ynə desεpsjɔ̃ si ɔ̃n- i ʃεʁʃə kεlkə ʃozə. œ̃n- ɑ̃vaisœʁ ni veʁε kœ̃ dezεʁ, lə kyʁjøz- i tʁuvə lε ʁiʃesə, lamuʁø nə pø lə kite. œ̃ pεiz- u la fʁɔ̃tjεʁə nε kə dœ̃ kote mεz- εt- ɛ̃pɔsiblə a fʁɑ̃ʃiʁ.
si ɔ̃n- ɑ̃tʁə dɑ̃ sε lɑ̃d, ɔ̃ nə ʃwazi pa kɔmɑ̃ ε lə pεizaʒə, mεz- ɔ̃ desidə də sə kə sa pʁɔvɔkə, sə kə sa siɲifi. tu sə kə puʁʁa tiʁe də sε teʁə- nε kə lɛ̃tεʁpʁetasjɔ̃ vənɥ dœ̃ pεi bjɛ̃ kɔny, lə nɔtʁə. puʁ vwaʁ lotʁə kote də lɛ̃kɔny, il fodʁε ʁəvəniʁ ɑ̃n- aʁjεʁə, ublje tu sə kɔ̃ kɔnε də no pεi natal, fεʁə lə tuʁ dy mɔ̃də dɑ̃ lə sɑ̃sz- ɛ̃vεʁsə. alɔʁ la no, avεk noz- iø ʃɑ̃ʒe, kɔmə si lɔ̃ vənε də nεtʁə, nɔtʁə ʒyʒəmɑ̃ vide də tutə kɔnεsɑ̃sə, nu səʁjɔ̃z- ase pyʁə puʁ ɑ̃tʁe dɑ̃ sə pεi, lɛ̃kɔny, paʁ tus sε kote. lapʁɑ̃dʁə tεl kil ε, nɔ̃ pa tεl kɔ̃ lə kʁwa, ni tεl kɔ̃ lə vø.