Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Mon Seul Combat C Pour Toi

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/10/2005 12:58

L'écrit contient 265 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Kabylover

Mon Seul Combat C Pour Toi

Mon seul combat

Rester fiert et digne
Rester libre dans cette vie austère
Tisser des liens protéger les miens
Faire ton bonheur et puis me taire

Devenir ton égale
Te donner mon amour sans te le reprendre
Parfumer ta vie comme tu brule mon cœur
Te dire combien je t’aime et faire ton bonheur

Commencer par le début et effacer la fin
Toujours te regarder avec douceur et sincérité
Reprendre notre vie là ou on l’a laissé
Attendre tous le temps qu’il nous faudra

Respecter le hommes respecter le femmes
Toujours se faire confiance toujours s’écouter
Sans jamais crier sans jamais douter
Regarder la vie comme je regarde tes yeux

Etre ton amoureux o mon amoureuse
Parfaire tes idées pour mieux te consoler
Réaliser tout tes désirs rien que par la pensée
Faire valoir notre amour pour l’éternité

Dessiner ta beautée colorer ton ame
Observer ta pureté sans jamais te juger
M’attendre au pire comme au meilleur
Accepter tous de toi meme la douleur

Supprimer l’effemère
Garder la continuité sans monotonie
Rester imprévisible malgré notre fusion
Se tourner vers le ciel pour une vie de mielle

T’écouter parler jamais t’enerver
Dire mes mes défault corriger mes erreurs
Te souffler mon humeur pour que tu ai moins peur
Te prendre dans mes bras pour que tu n’ai plus froid

Tant de chose a te dire tant de vers a écrire
Mais l’essentiel reste dans mon cœur
J’aimerais te le donner en échange du tient
Pour que jamais l’on ne sombre dans la mélancolie…
 • Pieds Hyphénique: Mon Seul Combat C Pour Toi

  mon=seul=com=bat 4

  res=ter=fiert=et=di=gne 6
  res=ter=li=bre=dans=cet=te=vie=aus=tè=re 11
  tis=ser=des=liens=pro=té=ger=les=miens 9
  fai=re=ton=bon=heur=et=puis=me=tai=re 10

  de=ve=nir=ton=é=ga=le 7
  te=don=ner=mon=a=mour=sans=te=le=re=pren=dre 12
  par=fu=mer=ta=vie=com=me=tu=bru=le=mon=cœur 12
  te=dire=com=bien=je=tai=meet=fai=re=ton=bon=heur 12

  commen=cer=par=le=dé=but=et=ef=fa=cer=la=fin 12
  tou=jours=te=re=gar=der=a=vec=dou=ceur=et=sin=cé=ri=té 15
  re=pren=dre=no=tre=vie=là=ou=on=la=lais=sé 12
  at=ten=dre=tous=le=temps=quil=nous=fau=dra 10

  res=pec=ter=le=hom=mes=res=pec=ter=le=femmes 11
  tou=jours=se=faire=con=fian=ce=tou=jours=sé=cou=ter 12
  sans=ja=mais=cri=er=sans=ja=mais=dou=ter 10
  re=gar=der=la=vie=comme=je=re=gar=de=tes=yeux 12

  et=re=ton=a=mou=reux=o=mon=a=mou=reu=se 12
  par=fai=re=tes=i=dées=pour=mieux=te=con=so=ler 12
  ré=a=li=ser=tout=tes=dé=sirs=rien=que=par=la=pen=sée 14
  faire=va=loir=no=tre=a=mour=pour=lé=ter=ni=té 12

  des=si=ner=ta=beau=tée=co=lo=rer=ton=a=me 12
  ob=ser=ver=ta=pure=té=sans=ja=mais=te=ju=ger 12
  mat=ten=dre=au=pi=re=com=me=au=meil=leur 11
  ac=cep=ter=tous=de=toi=me=me=la=dou=leur 11

  sup=pri=mer=lef=fe=mè=re 7
  gar=der=la=con=ti=nui=té=sans=mo=no=to=nie 12
  res=ter=im=pré=vi=sible=mal=gré=no=tre=fu=sion 12
  se=tour=ner=vers=le=ciel=pour=u=ne=vie=de=mielle 12

  té=cou=ter=par=ler=ja=mais=te=ner=ver 10
  di=re=mes=mes=dé=fault=cor=ri=ger=mes=er=reurs 12
  te=souf=fler=mon=hu=meur=pour=que=tu=ai=moins=peur 12
  te=pren=dre=dans=mes=bras=pour=que=tu=nai=plus=froid 12

  tant=de=chosea=te=di=re=tant=de=vers=a=é=crire 12
  mais=les=sen=tiel=res=te=dans=mon=cœur 9
  jaime=rais=te=le=don=ner=en=é=chan=ge=du=tient 12
  pour=que=ja=mais=lon=ne=sombre=dans=la=mé=lan=co=lie 13
 • Phonétique : Mon Seul Combat C Pour Toi

  mɔ̃ səl kɔ̃ba

  ʁεste fjεʁ e diɲə
  ʁεste libʁə dɑ̃ sεtə vi ostεʁə
  tise dε ljɛ̃ pʁɔteʒe lε mjɛ̃
  fεʁə tɔ̃ bɔnœʁ e pɥi mə tεʁə

  dəvəniʁ tɔ̃n- eɡalə
  tə dɔne mɔ̃n- amuʁ sɑ̃ tə lə ʁəpʁɑ̃dʁə
  paʁfyme ta vi kɔmə ty bʁylə mɔ̃ kœʁ
  tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə e fεʁə tɔ̃ bɔnœʁ

  kɔmɑ̃se paʁ lə deby e efase la fɛ̃
  tuʒuʁ tə ʁəɡaʁde avεk dusœʁ e sɛ̃seʁite
  ʁəpʁɑ̃dʁə nɔtʁə vi la u ɔ̃ la lεse
  atɑ̃dʁə tus lə tɑ̃ kil nu fodʁa

  ʁεspεkte lə ɔmə ʁεspεkte lə famə
  tuʒuʁ sə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə tuʒuʁ sekute
  sɑ̃ ʒamε kʁje sɑ̃ ʒamε dute
  ʁəɡaʁde la vi kɔmə ʒə ʁəɡaʁdə tεz- iø

  εtʁə tɔ̃n- amuʁøz- o mɔ̃n- amuʁøzə
  paʁfεʁə tεz- ide puʁ mjø tə kɔ̃sɔle
  ʁealize tu tε deziʁ ʁjɛ̃ kə paʁ la pɑ̃se
  fεʁə valwaʁ nɔtʁə amuʁ puʁ letεʁnite

  desine ta bote kɔlɔʁe tɔ̃n- amə
  ɔpsεʁve ta pyʁəte sɑ̃ ʒamε tə ʒyʒe
  matɑ̃dʁə o piʁə kɔmə o mεjœʁ
  aksεpte tus də twa məmə la dulœʁ

  sypʁime lefəmεʁə
  ɡaʁde la kɔ̃tinɥite sɑ̃ monotɔni
  ʁεste ɛ̃pʁeviziblə malɡʁe nɔtʁə fyzjɔ̃
  sə tuʁne vεʁ lə sjεl puʁ ynə vi də mjεllə

  tekute paʁle ʒamε tɑ̃nεʁve
  diʁə mε mε defo kɔʁiʒe mεz- eʁœʁ
  tə sufle mɔ̃n- ymœʁ puʁ kə ty ε mwɛ̃ pœʁ
  tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa puʁ kə ty nε plys fʁwa

  tɑ̃ də ʃozə a tə diʁə tɑ̃ də vεʁz- a ekʁiʁə
  mε lesɑ̃sjεl ʁεstə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ʒεməʁε tə lə dɔne ɑ̃n- eʃɑ̃ʒə dy tjɛ̃
  puʁ kə ʒamε lɔ̃ nə sɔ̃bʁə dɑ̃ la melɑ̃kɔli…
 • Pieds Phonétique : Mon Seul Combat C Pour Toi

  mɔ̃=səl=kɔ̃=ba 4

  ʁεs=te=fjεʁ=e=di=ɲə 6
  ʁεs=te=li=bʁə=dɑ̃=sε=tə=vi=os=tεʁ=ə 11
  ti=sə=dε=lj=ɛ̃=pʁɔ=te=ʒe=lε=mj=ɛ̃ 11
  fε=ʁə=tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə=e=pɥi=mə=tε=ʁə 11

  də=və=niʁ=tɔ̃=ne=ɡa=lə 7
  tə=dɔ=ne=mɔ̃=na=muʁ=sɑ̃=tə=lə=ʁə=pʁɑ̃=dʁə 12
  paʁ=fy=me=ta=vi=kɔ=mə=ty=bʁy=lə=mɔ̃=kœʁ 12
  tə=diʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=tε=məe=fε=ʁə=tɔ̃=bɔ=nœʁ 12

  kɔ=mɑ̃se=paʁ=lə=de=by=e=e=fa=se=la=fɛ̃ 12
  tu=ʒuʁtə=ʁə=ɡaʁ=de=a=vεk=du=sœʁ=e=sɛ̃=se=ʁi=te 14
  ʁə=pʁɑ̃=dʁə=nɔ=tʁə=vi=la=u=ɔ̃=la=lε=se 12
  a=tɑ̃=dʁə=tus=lə=tɑ̃=kil=nu=fo=dʁa 10

  ʁεs=pεk=te=lə=ɔ=mə=ʁεs=pεk=te=lə=fa=mə 12
  tu=ʒuʁsə=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃=sə=tu=ʒuʁ=se=ku=te 12
  sɑ̃=ʒa=mε=kʁj=e=sɑ̃=ʒa=mε=du=te 10
  ʁə=ɡaʁ=de=la=vi=kɔmə=ʒəʁə=ɡaʁ=də=tε=zi=ø 12

  ε=tʁə=tɔ̃=na=mu=ʁø=zo=mɔ̃=na=mu=ʁø=zə 12
  paʁ=fε=ʁə=tε=zi=de=puʁ=mjø=tə=kɔ̃=sɔ=le 12
  ʁe=a=li=ze=tu=tε=de=ziʁ=ʁjɛ̃kə=paʁ=la=pɑ̃se 12
  fεʁə=va=lwaʁ=nɔ=tʁə=a=muʁ=puʁ=le=tεʁ=ni=te 12

  de=si=ne=ta=bo=te=kɔ=lɔ=ʁe=tɔ̃=na=mə 12
  ɔp=sεʁ=ve=ta=pyʁə=te=sɑ̃=ʒa=mε=tə=ʒy=ʒe 12
  ma=tɑ̃=dʁə=o=pi=ʁə=kɔ=mə=o=mε=jœ=ʁə 12
  ak=sεp=te=tus=də=twa=mə=mə=la=du=lœ=ʁə 12

  sy=pʁi=me=le=fə=mε=ʁə 7
  ɡaʁ=de=la=kɔ̃=tin=ɥi=te=sɑ̃=mo=no=tɔ=ni 12
  ʁεs=te=ɛ̃=pʁe=vi=ziblə=mal=ɡʁe=nɔ=tʁə=fy=zjɔ̃ 12
  sə=tuʁ=ne=vεʁlə=sjεl=puʁ=y=nə=vi=də=mjεl=lə 12

  te=ku=te=paʁ=le=ʒa=mε=tɑ̃=nεʁ=ve 10
  di=ʁə=mε=mε=de=fo=kɔ=ʁi=ʒe=mε=ze=ʁœʁ 12
  tə=su=fle=mɔ̃=ny=mœʁ=puʁ=kə=ty=ε=mwɛ̃=pœʁ 12
  tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa=puʁ=kə=ty=nε=plys=fʁwa 12

  tɑ̃də=ʃo=zəa=tə=di=ʁə=tɑ̃=də=vεʁ=za=e=kʁiʁə 12
  mε=le=sɑ̃=sjεl=ʁεs=tə=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 10
  ʒεmə=ʁε=tə=lə=dɔ=ne=ɑ̃=ne=ʃɑ̃=ʒə=dy=tjɛ̃ 12
  puʁkə=ʒa=mε=lɔ̃=nə=sɔ̃=bʁə=dɑ̃=la=me=lɑ̃=kɔ=li 13

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.