Poeme-France : Lecture Écrit Choix

Poeme : Qu’Es-Ce Que L’Amour ? ?

Poème Choix
Publié le 15/10/2004 02:25

L'écrit contient 145 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Kat

Qu’Es-Ce Que L’Amour ? ?

Mais qu’es-ce que l’amour en vérité ?

-N’es-ce pas qu’une cacophonie de battement de
Cœur qui cogne et qui cogne sans arret jusqu’à
Nous rendre fou ?

- N’es-ce pas qu’une mélodie sans début et sans fin
Que l’on répete sans arret dans l’ewspoir d’y
Trouver un rythme ?

-N’es-ce pas qu’une routine que l’on connait par
Cœur mais qui pourtant ne cesse de changer ?

-N’es-ce pas qu’un air que l’on chantonne si
Souvent qu’un jour on ne sait plus pourquoi on
L’aime tant ?

-N’es-ce pas une carte routiere qui change de
Direction a chaque fois que l’on croit avoir pris
Le bon chemin ?

Peu importe ce que c’est, il n’y a pas pire souffrance
Ni meilleur bonheur qu l’Amour !
 • Pieds Hyphénique: Qu’Es-Ce Que L’Amour ? ?

  mais=ques=ce=que=la=mour=en=vé=ri=té 10

  nes=ce=pas=quu=ne=ca=co=pho=nie=de=bat=te=ment=de 14
  cœur=qui=co=gne=et=qui=co=gne=sans=ar=ret=jus=quà 13
  nous=ren=dre=fou 4

  nes=ce=pas=quu=ne=mé=lo=die=sans=dé=but=et=sans=fin 14
  que=lon=ré=pe=te=sans=ar=ret=dans=lews=poir=dy 12
  trou=ver=un=ryth=me 5

  nes=ce=pas=quu=ne=rou=ti=ne=que=lon=con=nait=par 13
  cœur=mais=qui=pour=tant=ne=ces=se=de=chan=ger 11

  nes=ce=pas=quun=air=que=lon=chan=ton=ne=si 11
  sou=vent=quun=jour=on=ne=sait=plus=pour=quoi=on 11
  lai=me=tant 3

  nes=ce=pas=u=ne=car=te=rou=tie=re=qui=chan=ge=de 14
  di=rec=ti=on=a=cha=que=fois=que=lon=croit=a=voir=pris 14
  le=bon=che=min 4

  peu=im=porte=ce=que=cest=il=ny=a=pas=pi=re=souf=france 14
  ni=meil=leur=bon=heur=qu=la=mour 8
 • Phonétique : Qu’Es-Ce Que L’Amour ? ?

  mε kε sə kə lamuʁ ɑ̃ veʁite ?

  nε sə pa kynə kakɔfɔni də batəmɑ̃ də
  kœʁ ki kɔɲə e ki kɔɲə sɑ̃z- aʁε ʒyska
  nu ʁɑ̃dʁə fu ?

  nε sə pa kynə melɔdi sɑ̃ deby e sɑ̃ fɛ̃
  kə lɔ̃ ʁepətə sɑ̃z- aʁε dɑ̃ lεwspwaʁ di
  tʁuve œ̃ ʁitmə ?

  nε sə pa kynə ʁutinə kə lɔ̃ kɔnε paʁ
  kœʁ mε ki puʁtɑ̃ nə sεsə də ʃɑ̃ʒe ?

  nε sə pa kœ̃n- εʁ kə lɔ̃ ʃɑ̃tɔnə si
  suvɑ̃ kœ̃ ʒuʁ ɔ̃ nə sε plys puʁkwa ɔ̃
  lεmə tɑ̃ ?

  nε sə pa ynə kaʁtə ʁutjəʁə ki ʃɑ̃ʒə də
  diʁεksjɔ̃ a ʃakə fwa kə lɔ̃ kʁwa avwaʁ pʁi
  lə bɔ̃ ʃəmɛ̃ ?

  pø ɛ̃pɔʁtə sə kə sε, il ni a pa piʁə sufʁɑ̃sə
  ni mεjœʁ bɔnœʁ k lamuʁ !
 • Pieds Phonétique : Qu’Es-Ce Que L’Amour ? ?

  mε=kε=sə=kə=la=muʁ=ɑ̃=ve=ʁi=te 10

  nε=sə=pa=ky=nə=ka=kɔ=fɔ=ni=də=ba=tə=mɑ̃=də 14
  kœ=ʁə=ki=kɔ=ɲə=e=ki=kɔ=ɲə=sɑ̃=za=ʁε=ʒys=ka 14
  nu=ʁɑ̃=dʁə=fu 4

  nε=sə=pa=ky=nə=me=lɔ=di=sɑ̃=de=by=e=sɑ̃=fɛ̃ 14
  kə=lɔ̃=ʁe=pə=tə=sɑ̃=za=ʁε=dɑ̃=lεw=spwaʁ=di 12
  tʁu=ve=œ̃=ʁit=mə 5

  nε=sə=pa=ky=nə=ʁu=ti=nə=kə=lɔ̃=kɔ=nε=paʁ 13
  kœ=ʁə=mε=ki=puʁ=tɑ̃=nə=sε=sə=də=ʃɑ̃=ʒe 12

  nε=sə=pa=kœ̃=nεʁ=kə=lɔ̃=ʃɑ̃=tɔ=nə=si 11
  su=vɑ̃=kœ̃=ʒuʁ=ɔ̃=nə=sε=plys=puʁ=kwa=ɔ̃ 11
  lε=mə=tɑ̃ 3

  nε=sə=pa=y=nə=kaʁ=tə=ʁu=tjə=ʁə=ki=ʃɑ̃=ʒə=də 14
  di=ʁεk=sj=ɔ̃=a=ʃa=kə=fwa=kə=lɔ̃=kʁwa=a=vwaʁ=pʁi 14
  lə=bɔ̃=ʃə=mɛ̃ 4

  pø=ɛ̃=pɔʁtə=sə=kə=sε=il=ni=a=pa=pi=ʁə=su=fʁɑ̃sə 14
  ni=mε=jœ=ʁə=bɔ=nœʁ=k=la=muʁ 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/10/2004 00:00Grosloulou

Bravo kat. Classe, style, sincérité et intensité en peu de ligne.
Kiss ( puis-je ?)
(D) GLL (D)

Auteur de Poésie
15/10/2004 00:00Baby_Jess

WOW!!!c’est intense!!j’adore. . même si il y a pas grand rime je te filicite c’est
vraiment passion pis toute. . 😉 Good Job
Checkey gi!!