Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tu Me Tues

Poème Amour
Publié le 20/03/2006 00:09

L'écrit contient 414 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Kath

Tu Me Tues

Un regard, un sourire,
C’est tout ce dont tu avais besoin
Pour me séduire, me faire souffrir
Au moment ou je croyais t’avoir oublié, te voilà qui revient

Est-ce que t’as fait exprès
Ou c’était sans le savoir
Que tout ce que tu disais, faisais
Me redonnaient chaque fois des espoirs

Est-ce le destin ou était-ce prévu
Le savais-tu dès le début
Est-ce que c’était moi l’élue
Tu t’es dit que tu me ferais souffrir dès le moment ou on s’est connus

Je croyais qu’un de tes baisers
M’aurait envoyé au paradis
Faut croire que je m’étais trompée
Ça n’a fait que me pourrir la vie

Tu m’as entraînée dans tes décadences
Tu passais tes soirées a sortir et t’amuser
Pendant que moi, je me mourrais de tes absences
J’avais trop de doutes que j’effaçait de mon esprit pour continuer a rêver

Parfois le destin nous joue des tours
On croie que c’est grâce a lui qu’on a trouvé le grand amour
Mais il peut être tout aussi destructeur
Tant de coïncidences, au début on est submergé de bonheur
Ensuite on en pleure
Puis, peu a peu, on en meurt

Toi, tu étais la, a faire ton petit roi
Tout le monde te respectait et s’inclinait devant toi
Je faisais partie de ces imbéciles, tu faisais ton tombeur
Tu as joué avec moi, mon corps et mon cœur

Pourquoi est-ce si difficile de t’effacer de ma vie
Je croyais pouvoir tourner la page et réparer mon cœur
Faut croire que j’en suis incapable, ou bien j’en ai pas envie
Au moment ou je me suis relevée t’es revenu m’imposer cette terreur

De me lever le matin en me demandant ce que tu fais, c’est toujours pareil
De marcher dans les rues en espérant te rencontrer
D’entendre mon téléphone sonner et ta voix si douce a mes oreilles
De m’endormir en espérant un dernier baiser

Après tout ce que tu m’as fait subir
J’en ai maintenant assez de souffrir
Même si c’est très pénible et long
Je vais en finir avec toi pour de bon

Malgré tous ces beaux moments passés avec toi
Malgré tous ces beaux souvenirs gravés dans ma mémoire
Je sais que je vais me sortir de tout ça
J’en ressortirai seulement plus forte encore
 • Pieds Hyphénique: Tu Me Tues

  un=re=gard=un=sou=ri=re 7
  cest=tout=ce=dont=tu=a=vais=be=soin 9
  pour=me=sé=dui=re=me=fai=re=souf=frir 10
  au=moment=ou=je=cro=yais=ta=voir=ou=blié=te=voi=là=qui=re=vient 16

  est=ce=que=tas=fait=ex=près 7
  ou=cé=tait=sans=le=sa=voir 7
  que=tout=ce=que=tu=di=sais=fai=sais 9
  me=re=don=naient=cha=que=fois=des=es=poirs 10

  est=ce=le=des=tin=ou=é=tait=ce=pré=vu 11
  le=sa=vais=tu=dès=le=dé=but 8
  est=ce=que=cé=tait=moi=lé=lue 8
  tu=tes=dit=que=tu=me=fe=rais=souf=frir=dès=le=moment=ou=on=sest=con=nus 18

  je=cro=yais=quun=de=tes=bai=sers 8
  mau=rait=en=voy=é=au=pa=ra=dis 9
  faut=croi=re=que=je=mé=tais=trom=pée 9
  ça=na=fait=que=me=pour=rir=la=vie 9

  tu=mas=en=traî=née=dans=tes=dé=ca=dences 10
  tu=pas=sais=tes=soi=rées=a=sor=tir=et=ta=mu=ser 13
  pen=dant=que=moi=je=me=mour=rais=de=tes=ab=sences 12
  ja=vais=trop=de=doutes=que=jef=fa=çait=de=mon=es=prit=pour=con=ti=nuer=a=rê=ver 20

  par=fois=le=des=tin=nous=joue=des=tours 9
  on=croie=que=cest=grâ=cea=lui=quon=a=trou=vé=le=grand=a=mour 15
  mais=il=peut=être=tout=aus=si=des=truc=teur 10
  tant=de=coïn=ciden=ces=au=dé=but=on=est=sub=mer=gé=de=bon=heur 16
  en=sui=te=on=en=pleu=re 7
  puis=peu=a=peu=on=en=meurt 7

  toi=tu=é=tais=la=a=faire=ton=pe=tit=roi 11
  tout=le=monde=te=res=pec=tait=et=sin=cli=nait=de=vant=toi 14
  je=fai=sais=par=tie=de=ces=im=bé=ciles=tu=fai=sais=ton=tom=beur 16
  tu=as=joué=a=vec=moi=mon=corps=et=mon=cœur 11

  pour=quoi=est=ce=si=dif=fi=cile=de=tef=fa=cer=de=ma=vie 15
  je=cro=yais=pou=voir=tour=ner=la=pageet=ré=pa=rer=mon=cœur 14
  faut=croire=que=jen=suis=in=ca=pa=ble=ou=bien=jen=ai=pas=en=vie 16
  au=moment=ou=je=me=suis=re=le=vée=tes=re=ve=nu=mim=po=ser=cet=te=ter=reur 20

  de=me=le=ver=le=ma=tin=en=me=de=man=dant=ce=que=tu=fais=cest=tou=jours=pa=reil 21
  de=mar=cher=dans=les=rues=en=es=pé=rant=te=ren=con=trer 14
  denten=dre=mon=té=lé=pho=ne=son=ner=et=ta=voix=si=dou=cea=mes=o=reilles 18
  de=men=dor=mir=en=es=pé=rant=un=der=nier=bai=ser 13

  après=tout=ce=que=tu=mas=fait=su=bir 9
  jen=ai=main=te=nant=as=sez=de=souf=frir 10
  mê=me=si=cest=très=pé=ni=ble=et=long 10
  je=vais=en=fi=nir=a=vec=toi=pour=de=bon 11

  mal=gré=tous=ces=beaux=moments=pas=sés=a=vec=toi 11
  mal=gré=tous=ces=beaux=souve=nirs=gra=vés=dans=ma=mé=moire 13
  je=sais=que=je=vais=me=sor=tir=de=tout=ça 11
  jen=res=sor=ti=rai=seule=ment=plus=for=teen=core 11
 • Phonétique : Tu Me Tues

  œ̃ ʁəɡaʁ, œ̃ suʁiʁə,
  sε tu sə dɔ̃ ty avε bəzwɛ̃
  puʁ mə sedɥiʁə, mə fεʁə sufʁiʁ
  o mɔmɑ̃ u ʒə kʁwajε tavwaʁ ublje, tə vwala ki ʁəvjɛ̃

  ε sə kə ta fε εkspʁε
  u setε sɑ̃ lə savwaʁ
  kə tu sə kə ty dizε, fəzε
  mə ʁədɔnε ʃakə fwa dεz- εspwaʁ

  ε sə lə dεstɛ̃ u etε sə pʁevy
  lə savε ty dε lə deby
  ε sə kə setε mwa lelɥ
  ty tε di kə ty mə fəʁε sufʁiʁ dε lə mɔmɑ̃ u ɔ̃ sε kɔnys

  ʒə kʁwajε kœ̃ də tε bεze
  moʁε ɑ̃vwaje o paʁadi
  fo kʁwaʁə kə ʒə metε tʁɔ̃pe
  sa na fε kə mə puʁʁiʁ la vi

  ty ma ɑ̃tʁεne dɑ̃ tε dekadɑ̃sə
  ty pasε tε swaʁez- a sɔʁtiʁ e tamyze
  pɑ̃dɑ̃ kə mwa, ʒə mə muʁʁε də tεz- absɑ̃sə
  ʒavε tʁo də dutə kə ʒefasε də mɔ̃n- εspʁi puʁ kɔ̃tinɥe a ʁεve

  paʁfwa lə dεstɛ̃ nu ʒu dε tuʁ
  ɔ̃ kʁwa kə sε ɡʁasə a lɥi kɔ̃n- a tʁuve lə ɡʁɑ̃t- amuʁ
  mεz- il pø εtʁə tut- osi dεstʁyktœʁ
  tɑ̃ də kɔɛ̃sidɑ̃sə, o deby ɔ̃n- ε sybmεʁʒe də bɔnœʁ
  ɑ̃sɥitə ɔ̃n- ɑ̃ plœʁə
  pɥi, pø a pø, ɔ̃n- ɑ̃ məʁ

  twa, ty etε la, a fεʁə tɔ̃ pəti ʁwa
  tu lə mɔ̃də tə ʁεspεktε e sɛ̃klinε dəvɑ̃ twa
  ʒə fəzε paʁti də sεz- ɛ̃besilə, ty fəzε tɔ̃ tɔ̃bœʁ
  ty a ʒue avεk mwa, mɔ̃ kɔʁz- e mɔ̃ kœʁ

  puʁkwa ε sə si difisilə də tefase də ma vi
  ʒə kʁwajε puvwaʁ tuʁne la paʒə e ʁepaʁe mɔ̃ kœʁ
  fo kʁwaʁə kə ʒɑ̃ sɥiz- ɛ̃kapablə, u bjɛ̃ ʒɑ̃n- ε pa ɑ̃vi
  o mɔmɑ̃ u ʒə mə sɥi ʁələve tε ʁəvəny mɛ̃poze sεtə teʁœʁ

  də mə ləve lə matɛ̃ ɑ̃ mə dəmɑ̃dɑ̃ sə kə ty fε, sε tuʒuʁ paʁεj
  də maʁʃe dɑ̃ lε ʁyz- ɑ̃n- εspeʁɑ̃ tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  dɑ̃tɑ̃dʁə mɔ̃ telefɔnə sɔne e ta vwa si dusə a mεz- ɔʁεjə
  də mɑ̃dɔʁmiʁ ɑ̃n- εspeʁɑ̃ œ̃ dεʁnje bεze

  apʁε tu sə kə ty ma fε sybiʁ
  ʒɑ̃n- ε mɛ̃tənɑ̃ ase də sufʁiʁ
  mεmə si sε tʁε peniblə e lɔ̃
  ʒə vεz- ɑ̃ finiʁ avεk twa puʁ də bɔ̃

  malɡʁe tus sε bo mɔmɑ̃ pasez- avεk twa
  malɡʁe tus sε bo suvəniʁ ɡʁave dɑ̃ ma memwaʁə
  ʒə sε kə ʒə vε mə sɔʁtiʁ də tu sa
  ʒɑ̃ ʁəsɔʁtiʁε sələmɑ̃ plys fɔʁtə ɑ̃kɔʁə
 • Pieds Phonétique : Tu Me Tues

  œ̃=ʁə=ɡaʁ=œ̃=su=ʁi=ʁə 7
  sε=tu=sə=dɔ̃=ty=a=vε=bə=zwɛ̃ 9
  puʁ=mə=sed=ɥi=ʁə=mə=fε=ʁə=su=fʁiʁ 10
  o=mɔ=mɑ̃=uʒə=kʁwa=jε=ta=vwaʁ=u=blje=tə=vwa=la=ki=ʁə=vjɛ̃ 16

  ε=sə=kə=ta=fε=εk=spʁε 7
  u=se=tε=sɑ̃=lə=sa=vwaʁ 7
  kə=tu=sə=kə=ty=di=zε=fə=zε 9
  mə=ʁə=dɔ=nε=ʃa=kə=fwa=dε=zεs=pwaʁ 10

  εsə=lə=dεs=tɛ̃=u=e=tε=sə=pʁe=vy 10
  lə=sa=vε=ty=dε=lə=de=by 8
  ε=sə=kə=se=tε=mwa=lelɥ 7
  ty=tε=dikə=ty=mə=fə=ʁε=su=fʁiʁ=dε=lə=mɔ=mɑ̃=u=ɔ̃=sε=kɔ=nys 18

  ʒə=kʁwa=j=ε=kœ̃=də=tε=bε=ze 9
  mo=ʁε=ɑ̃=vwa=j=e=o=pa=ʁa=di 10
  fo=kʁwa=ʁə=kə=ʒə=me=tε=tʁɔ̃=pe 9
  sa=na=fε=kə=mə=puʁ=ʁiʁ=la=vi 9

  ty=ma=ɑ̃=tʁε=ne=dɑ̃=tε=de=ka=dɑ̃sə 10
  ty=pa=sε=tε=swa=ʁe=za=sɔʁ=tiʁ=e=ta=my=ze 13
  pɑ̃=dɑ̃kə=mwa=ʒə=mə=muʁ=ʁε=də=tε=zab=sɑ̃sə 11
  ʒa=vε=tʁodə=du=tə=kə=ʒe=fa=sε=də=mɔ̃=nεs=pʁi=puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=a=ʁε=ve 20

  paʁ=fwa=lə=dεs=tɛ̃=nu=ʒu=dε=tuʁ 9
  ɔ̃=kʁwakə=sε=ɡʁa=səa=lɥi=kɔ̃=na=tʁu=ve=lə=ɡʁɑ̃=ta=muʁ 14
  mε=zil=pø=εtʁə=tu=to=si=dεs=tʁyk=tœʁ 10
  tɑ̃də=kɔ=ɛ̃=si=dɑ̃=sə=o=de=by=ɔ̃=nε=syb=mεʁ=ʒe=də=bɔ=nœʁ 17
  ɑ̃s=ɥi=tə=ɔ̃=nɑ̃=plœ=ʁə 7
  pɥi=pø=a=pø=ɔ̃=nɑ̃=məʁ 7

  twa=ty=e=tε=la=a=fεʁə=tɔ̃=pə=ti=ʁwa 11
  tulə=mɔ̃=də=tə=ʁεs=pεk=tε=e=sɛ̃=kli=nε=də=vɑ̃=twa 14
  ʒə=fə=zε=paʁ=tidə=sε=zɛ̃=be=si=lə=ty=fə=zε=tɔ̃=tɔ̃=bœʁ 16
  ty=a=ʒu=e=a=vεk=mwa=mɔ̃=kɔʁ=ze=mɔ̃=kœʁ 12

  puʁ=kwa=εsə=si=di=fi=si=lə=də=te=fa=se=də=ma=vi 15
  ʒə=kʁwa=jε=pu=vwaʁ=tuʁ=ne=la=paʒəe=ʁe=pa=ʁe=mɔ̃=kœʁ 14
  fo=kʁwaʁə=kə=ʒɑ̃=sɥi=zɛ̃=ka=pa=blə=u=bjɛ̃=ʒɑ̃=nε=pa=ɑ̃=vi 16
  o=mɔ=mɑ̃=uʒə=mə=sɥi=ʁə=lə=ve=tε=ʁə=və=ny=mɛ̃=po=ze=sε=tə=te=ʁœʁ 20

  də=mə=lə=ve=lə=ma=tɛ̃=ɑ̃mə=də=mɑ̃=dɑ̃=sə=kə=ty=fε=sε=tu=ʒuʁ=pa=ʁεj 20
  də=maʁ=ʃe=dɑ̃=lε=ʁy=zɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 13
  dɑ̃=tɑ̃dʁə=mɔ̃=te=le=fɔ=nə=sɔ=ne=e=ta=vwa=si=du=səa=mε=zɔ=ʁεjə 18
  də=mɑ̃=dɔʁ=miʁ=ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=œ̃=dεʁ=nje=bε=ze 13

  a=pʁε=tu=sə=kə=ty=ma=fε=sy=biʁ 10
  ʒɑ̃=nε=mɛ̃=tə=nɑ̃=a=se=də=su=fʁiʁ 10
  mε=mə=si=sε=tʁε=pe=ni=blə=e=lɔ̃ 10
  ʒə=vε=zɑ̃=fi=niʁ=a=vεk=twa=puʁdə=bɔ̃ 10

  mal=ɡʁe=tus=sε=bo=mɔ=mɑ̃=pase=za=vεk=twa 11
  mal=ɡʁe=tus=sε=bo=suvə=niʁ=ɡʁa=ve=dɑ̃=ma=me=mwaʁə 13
  ʒə=sε=kə=ʒə=vεmə=sɔʁ=tiʁ=də=tu=sa 10
  ʒɑ̃ʁə=sɔʁ=ti=ʁε=sə=lə=mɑ̃=plys=fɔʁ=təɑ̃=kɔʁə 11

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/01/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.