Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Mary

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/09/2005 19:30

L'écrit contient 143 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Kaz

Mary

« In my restless dreams
I see that town
Silent hill
You promised you’d take me there again some day
But you never did
Well… I’m alone there now, in our special place
Waiting for you (… )

» I’ve got a letter
The name on the envelope said « Mary »
My wife’s name
It’s ridiculous
Couldn’t possibly be true
That’s what I keep telling myself
A dead person can’t write a letter
Mary died of that damn diseaese three years ago
So then, why am I looking for her ?
In « our special place »…
What could she mean ?
This all town was our special place
Does she mean the park on the lake ?
We spent the all day there
Just the two of us, staring at the water
Could Mary really be there ?
Is she really alive ?
Waiting for me ? « »
 • Pieds Hyphénique: Mary

  in=my=rest=less=dream=s 7
  i=see=that=town 4
  si=lent=hil=l 4
  you=pro=mi=sed=youd=take=me=the=rea=gain=so=me=day 13
  but=you=ne=ver=did 5
  well=im=a=lone=the=re=now=in=our=s=pe=cial=place 13
  wai=ting=for=you 4

  ive=got=a=let=ter 6
  the=nameon=the=en=ve=lo=pe=said=ma=ry 10
  my=wi=fes=name 4
  its=ri=di=cu=lous 5
  couldnt=pos=si=bly=be=true 6
  thats=w=hat=i=keep=tel=ling=my=self 9
  a=dead=per=son=cant=writea=let=ter 8
  ma=ry=died=of=that=damn=di=seae=se=three=years=a=go 13
  so=then=w=hy=am=i=loo=king=for=her 10
  in=our=s=pe=cial=place 6
  what=could=she=mean 4
  this=all=town=was=our=s=pe=cial=place 9
  does=she=mean=the=park=on=the=lake 8
  we=s=pent=theall=day=there 6
  just=the=t=wo=of=us=s=ta=ring=at=the=wa=ter 13
  could=ma=ry=real=ly=be=the=re 8
  is=she=real=ly=a=live 6
  wai=ting=for=me 4
 • Phonétique : Mary

  « ɛ̃ mi ʁεstlεs dʁəam
  i si ta tɔwn
  sile ij
  iu pʁɔmizεd iude takə mə təʁə aɡɛ̃ sɔmə dε
  byt iu nəve did
  wεll… iεm alɔnə təʁə nɔw, ɛ̃ uʁ spəsjal plasə
  wεtiŋ fɔʁ iu (… )

  » ivə ɡo a lεte
  tə namə ɔ̃ tə ɑ̃vəlɔpə sεd « maʁi »
  mi wifəεs namə
  itεs ʁidikylus
  kuldnte pɔsibli bə tʁy
  tatεs wa i kip tεlliŋ mizεlf
  a dəad pεʁsɔ̃ kante wʁitə a lεte
  maʁi djε ɔf ta damn dizəaezə tʁi iəaʁz- aɡo
  so tɛ̃, wi am i lukiŋ fɔʁ εʁ ?
  in « uʁ spəsjal plasə »…
  wa kuld ʃə məɑ̃ ?
  tiz- al tɔwn was uʁ spəsjal plasə
  do ʃə məɑ̃ tə paʁk ɔ̃ tə lakə ?
  wə spe tə al dε təʁə
  ʒyst tə two ɔf ys, staʁiŋ a tə wate
  kuld maʁi ʁəali bə təʁə ?
  is ʃə ʁəali alivə ?
  wεtiŋ fɔʁ mə ? « »
 • Pieds Phonétique : Mary

  ɛ̃=mi=ʁεs=tlε=sə=dʁə=am 8
  i=si=ta=tɔwn 4
  si=le=ij 3
  i=u=pʁɔ=mi=zεd=i=u=de=takə=mə=tə=ʁəa=ɡɛ̃=sɔ=mə=dε 16
  byt=i=u=nə=ve=did 6
  wεll=i=εm=a=lɔnə=təʁə=nɔw=ɛ̃=uʁ=spə=sjal=plasə 12
  wε=tiŋ=fɔʁ=i=u 5

  i=və=ɡo=a=lε=te 7
  tə=na=mə=ɔ̃=tə=ɑ̃=və=lɔ=pə=sεd=ma=ʁi 12
  mi=wi=fə=ε=sə=na=mə 7
  i=tε=sə=ʁi=di=ky=lus 7
  kul=dnte=pɔ=si=bli=bə=tʁy 7
  ta=tε=sə=wa=i=kip=tεl=liŋ=mi=zεlf 10
  a=də=ad=pεʁ=sɔ̃=kan=te=wʁi=tə=a=lε=te 12
  ma=ʁi=djε=ɔf=ta=damn=dizəa=e=zə=tʁi=i=ə=aʁ=za=ɡo 15
  so=tɛ̃=wi=am=i=lu=kiŋ=fɔʁ=εʁ 9
  in=uʁ=spə=sjal=pla=sə 6
  wa=kuld=ʃə=mə=ɑ̃ 5
  ti=zal=tɔwn=was=uʁ=spə=sjal=plasə 8
  do=ʃə=mə=ɑ̃tə=paʁk=ɔ̃=tə=lakə 8
  wə=spe=tə=al=dε=tə=ʁə 7
  ʒyst=tə=two=ɔf=ys=sta=ʁiŋ=atə=wa=te 10
  kuld=ma=ʁiʁə=a=li=bə=tə=ʁə 8
  is=ʃə=ʁə=a=li=a=li=və 8
  wε=tiŋ=fɔʁ=mə 4

PostScriptum

petite dédicasse
(ce n’est pas de moi évidemment)

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.