Univers de poésie d'un auteur

Poème:« Everytime I See Your Pretty Face »

Le Poème

I was looking everywhere to find you always on time just like an obsesions By and by, but don’t care my intentions were good But I know I don’t watch where I’m walking cause your Somewhere out there and I’m so blind always on time when you’re to far gone When I know I should If the nighttime turns into day before I say what I mean God damn all these obstacles before me, and Every time I see your pretty face, it’s like Heaven opens up her gates And I fall behind, I just close my eyes, I just close my eyes to listen the beauty of your voice and I would Finds a way to close the distance between you and me cause I wanna be united like the paradise on earth and now I’m here waiting for you cause I think I need you… and now I just have only one wish it is about you’re gonna love me but I know by experience about if your answer was negative about I’m could deep in dispair but don’t care cause I know its the life… so I waiting for your answer
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Kazanova

Poète Kazanova

Kazanova a publié sur le site 3 écrits. Kazanova est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: « Everytime I See Your Pretty Face »i=was=loo=king=e=ve=ryw=he=re=to=find=you=al=ways=on=ti=me=just=li=ke=an=ob=se=sions=by=and=by=but=dont=ca=re=my=in=ten=tions=we=re=good=but=i=k=now=i=dont=wat=ch=w=he=re=im=wal=king=cau=se=your=so=mew=he=re=out=the=re=and=im=so=blind=al=ways=on=ti=me=w=hen=you=re=to=far=go=ne=w=hen=i=k=now=i=should=if=the=night=ti=me=turns=in=to=day=be=fo=re=i=say=w=hat=i=mean=god=damn=all=the=se=obs=ta=cles=be=fo=re=me=and=e=ve=ry=ti=me=i=see=your=pret=ty=fa=ce=its=li=ke=hea=ven=o=pens=up=her=ga=tes=and=i=fall=be=hind=i=just=clo=se=my=eyes=i=just=clo=se=my=eyes=to=lis=ten=the=beau=ty=of=your=voi=ce=and=i=would=finds=a=way=to=clo=se=the=dis=tan=ce=bet=ween=you=and=me=cau=se=i=wan=na=be=u=ni=ted=li=ke=the=pa=ra=di=se=on=ear=th=and=now=im=he=re=wai=ting=for=you=cau=se=i=think=i=need=you=and=now=i=just=ha=ve=on=ly=o=ne=wi=sh=it=is=a=bout=you=re=gon=na=lo=ve=me=but=i=k=now=by=ex=pe=rien=ce=a=bout=if=your=ans=wer=was=ne=ga=ti=ve=a=bout=im=could=deep=in=dis=pair=but=dont=ca=re=cau=se=i=k=now=its=the=li=fe=so=i=wai=ting=for=your=ans=wer 292
Phonétique : « Everytime I See Your Pretty Face »i was lukiŋ əvəʁiwəʁə to fɛ̃d iu alwεz- ɔ̃ timə ʒyst likə ɑ̃ ɔpsəzjɔ̃ bi ɑ̃d bi, byt dɔnte kaʁə mi ɛ̃tɑ̃sjɔ̃ wəʁə ɡud byt i knɔw i dɔnte watʃ wəʁə iεm walkiŋ kozə iuʁ sɔmεwəʁə u təʁə ɑ̃d iεm so blɛ̃d alwεz- ɔ̃ timə wɛ̃ iuʁə to faʁ ɡɔnə wɛ̃ i knɔw i ʃuld if tə niɡtimə tyʁnz- ɛ̃to dε bəfɔʁə i sε wa i məɑ̃ ɡɔd damn al təzə ɔpstaklə bəfɔʁə mə, ɑ̃d əvəʁi timə i si iuʁ pʁεti fasə, itεs likə əavɛ̃ ɔpɛ̃z- yp εʁ ɡatəz- ɑ̃d i fal bəɛ̃d, i ʒyst klozə mi εj, i ʒyst klozə mi εj to listɛ̃ tə boti ɔf iuʁ vwasə ɑ̃d i wuld fɛ̃dz- a wε to klozə tə distɑ̃sə bεtwin iu ɑ̃d mə kozə i wana bə ynitεd likə tə paʁadizə ɔ̃n- əaʁt ɑ̃d nɔw iεm əʁə wεtiŋ fɔʁ iu kozə i tɛ̃k i nid iu… ɑ̃d nɔw i ʒyst-avə ɔ̃li ɔnə wiʃ it is abu iuʁə ɡɔna lɔvə mə byt i knɔw bi εkspəʁjɑ̃sə abu if iuʁ ɑ̃swœʁ was nəɡativə abu iεm kuld dip ɛ̃ dispεʁ byt dɔnte kaʁə kozə i knɔw its tə lifə… so i wεtiŋ fɔʁ iuʁ ɑ̃swœʁ
Syllabes Phonétique : « Everytime I See Your Pretty Face »i=was=lu=kiŋ=ə=və=ʁi=wə=ʁə=to=fɛ̃d=i=u=a=lwε=zɔ̃=ti=mə=ʒyst=li=kə=ɑ̃=ɔp=sə=zjɔ̃=bi=ɑ̃d=bi=byt=dɔ=nə=te=ka=ʁə=mi=ɛ̃=tɑ̃=sjɔ̃=wə=ʁə=ɡud=byt=i=knɔw=i=dɔ=nə=te=watʃ=wə=ʁə=i=εm=wal=kiŋ=ko=zə=i=uʁ=sɔ=mε=wə=ʁə=u=tə=ʁə=ɑ̃d=i=εm=so=blɛ̃d=a=lwε=zɔ̃=ti=mə=wɛ̃=i=u=ʁə=to=faʁ=ɡɔ=nə=wɛ̃=i=knɔw=i=ʃuld=if=tə=niɡ=ti=mə=tyʁ=nzɛ̃=to=dε=bə=fɔ=ʁə=i=sε=wa=i=mə=ɑ̃=ɡɔd=damn=al=tə=zə=ɔp=sta=klə=bə=fɔ=ʁə=mə=ɑ̃d=ə=və=ʁi=ti=mə=i=si=i=uʁ=pʁε=ti=fa=sə=i=tε=sə=li=kə=ə=a=vɛ̃=ɔ=pɛ̃=zyp=εʁ=ɡa=tə=zɑ̃d=i=fal=bə=ɛ̃d=i=ʒyst=klo=zə=mi=εj=i=ʒyst=klo=zə=mi=εj=to=lis=tɛ̃=tə=bo=ti=ɔf=i=uʁ=vwa=sə=ɑ̃d=i=wuld=fɛ̃d=za=wε=to=klo=zə=tə=dis=tɑ̃=sə=bε=twin=i=u=ɑ̃d=mə=ko=zə=i=wa=na=bə=y=ni=tεd=li=kə=tə=pa=ʁa=di=zə=ɔ̃=nə=aʁt=ɑ̃d=nɔw=i=εm=ə=ʁə=wε=tiŋ=fɔʁ=i=u=ko=zə=i=tɛ̃k=i=nid=i=u=ɑ̃d=nɔw=i=ʒyst-a=və=ɔ̃=li=ɔ=nə=wiʃ=it=is=a=bu=i=u=ʁə=ɡɔ=na=lɔ=və=mə=byt=i=knɔw=bi=εk=spə=ʁjɑ̃=sə=a=bu=if=i=uʁ=ɑ̃=swœʁ=was=nə=ɡa=ti=və=a=bu=i=εm=kuld=dip=ɛ̃=dis=pεʁ=byt=dɔ=nə=te=ka=ʁə=ko=zə=i=knɔw=its=tə=li=fə=so=i=wε=tiŋ=fɔʁ=i=uʁ=ɑ̃=swœʁ 307

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
17/04/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 07/03/2004 00:00

L'écrit contient 204 mots qui sont répartis dans 1 strophes.