Poeme : Ne Me Dis Pas

Ne Me Dis Pas

Ne me dis pas que tu t’en vas
Enfin je suppose que je n’ai pas le choix
Si tu t’en vas, je ne te supplierait pas non plus de rester
Mais peut être que c’est mieux comme sa
Partir avant les mots qui blessent et qu’on ne pense pas
Je serait fort ne t’en fait pas pour moi
Mais pour le moment fait cela pour moi :

Ne te retourne pas
Sinon des pleurs tu verras
Be te retourne pas
Je ne veut pas que tu vois cela
Pars juste très loin
Et oublie que je puisse avoir du chagrin

Je n’oublierai pas le feu de tes doigts
Quand tu posais tes mains sur moi
Si seulement tu savais ce que je ressens
Alors que tu va partir dans un instant

Il me restera en souvenir des photos qui jauniront
Toute une pile de poèmes et veille chansons
Je souhaiterai pourtant crier sans fin
Je t’aime reste, tu es mienne

Mais ce n’est pas une bonne raison
Ton bonheur tu la trouver ver un autre horizon
Alors je te demande juste de faire cela pour moi

S’il te plait pars et ne te retourne pas…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ne Me Dis Pas

  ne=me=dis=pas=que=tu=ten=vas 8
  en=fin=je=sup=pose=que=je=nai=pas=le=choix 11
  si=tu=ten=vas=je=ne=te=sup=plie=rait=pas=non=plus=de=res=ter 16
  mais=peut=ê=tre=que=cest=mieux=com=me=sa 10
  par=tir=a=vant=les=mots=qui=bles=sent=et=quon=ne=pense=pas 14
  je=se=rait=fort=ne=ten=fait=pas=pour=moi 10
  mais=pour=le=mo=ment=fait=ce=la=pour=moi 10

  ne=te=re=tour=ne=pas 6
  si=non=des=pleurs=tu=ver=ras 7
  be=te=re=tour=ne=pas 6
  je=ne=veut=pas=que=tu=vois=ce=la 9
  pars=jus=te=très=loin 5
  et=ou=blie=que=je=puissea=voir=du=cha=grin 10

  je=nou=blie=rai=pas=le=feu=de=tes=doigts 10
  quand=tu=po=sais=tes=mains=sur=moi 8
  si=seule=ment=tu=sa=vais=ce=que=je=res=sens 11
  a=lors=que=tu=va=par=tir=dans=un=ins=tant 11

  il=me=res=te=ra=en=souve=nir=des=pho=tos=qui=jau=ni=ront 15
  touteu=ne=pi=le=de=po=è=mes=et=vei=lle=chan=sons 13
  je=sou=hai=te=rai=pour=tant=crier=sans=fin 10
  je=tai=me=res=te=tu=es=mien=ne 9

  mais=ce=nest=pas=u=ne=bon=ne=rai=son 10
  ton=bon=heur=tu=la=trou=ver=ver=un=autre=ho=ri=zon 13
  a=lors=je=te=de=mande=jus=te=de=fai=re=ce=la=pour=moi 15

  sil=te=plait=pars=et=ne=te=re=tourne=pas 10
 • Phonétique : Ne Me Dis Pas

  nə mə di pa kə ty tɑ̃ va
  ɑ̃fɛ̃ ʒə sypozə kə ʒə nε pa lə ʃwa
  si ty tɑ̃ va, ʒə nə tə sypljəʁε pa nɔ̃ plys də ʁεste
  mε pø εtʁə kə sε mjø kɔmə sa
  paʁtiʁ avɑ̃ lε mo ki blese e kɔ̃ nə pɑ̃sə pa
  ʒə səʁε fɔʁ nə tɑ̃ fε pa puʁ mwa
  mε puʁ lə mɔmɑ̃ fε səla puʁ mwa :

  nə tə ʁətuʁnə pa
  sinɔ̃ dε plœʁ ty veʁa
  bə tə ʁətuʁnə pa
  ʒə nə vø pa kə ty vwa səla
  paʁ ʒystə tʁε lwɛ̃
  e ubli kə ʒə pɥisə avwaʁ dy ʃaɡʁɛ̃

  ʒə nubljəʁε pa lə fø də tε dwa
  kɑ̃ ty pozε tε mɛ̃ syʁ mwa
  si sələmɑ̃ ty savε sə kə ʒə ʁəsɛ̃
  alɔʁ kə ty va paʁtiʁ dɑ̃z- œ̃n- ɛ̃stɑ̃

  il mə ʁεstəʁa ɑ̃ suvəniʁ dε fɔto ki ʒoniʁɔ̃
  tutə ynə pilə də pɔεməz- e vεjə ʃɑ̃sɔ̃
  ʒə suεtəʁε puʁtɑ̃ kʁje sɑ̃ fɛ̃
  ʒə tεmə ʁεstə, ty ε mjεnə

  mε sə nε pa ynə bɔnə ʁεzɔ̃
  tɔ̃ bɔnœʁ ty la tʁuve vεʁ œ̃n- otʁə ɔʁizɔ̃
  alɔʁ ʒə tə dəmɑ̃də ʒystə də fεʁə səla puʁ mwa

  sil tə plε paʁz- e nə tə ʁətuʁnə pa…
 • Syllabes Phonétique : Ne Me Dis Pas

  nə=mə=di=pa=kə=ty=tɑ̃=va 8
  ɑ̃=fɛ̃ʒə=sy=po=zə=kə=ʒə=nε=pa=lə=ʃwa 11
  si=ty=tɑ̃=va=ʒə=nə=tə=sy=pljə=ʁε=pa=nɔ̃=plys=də=ʁεs=te 16
  mε=pø=ε=tʁə=kə=sε=mjø=kɔ=mə=sa 10
  paʁ=tiʁ=a=vɑ̃=lε=mo=ki=ble=se=e=kɔ̃nə=pɑ̃=sə=pa 14
  ʒə=sə=ʁε=fɔʁ=nə=tɑ̃=fε=pa=puʁ=mwa 10
  mε=puʁ=lə=mɔ=mɑ̃=fε=sə=la=puʁ=mwa 10

  nə=tə=ʁə=tuʁ=nə=pa 6
  si=nɔ̃=dε=plœ=ʁə=ty=ve=ʁa 8
  bə=tə=ʁə=tuʁ=nə=pa 6
  ʒə=nə=vø=pa=kə=ty=vwa=sə=la 9
  paʁ=ʒys=tə=tʁε=lwɛ̃ 5
  e=u=blikə=ʒə=pɥi=səa=vwaʁ=dy=ʃa=ɡʁɛ̃ 10

  ʒə=nu=bljə=ʁε=pa=lə=fø=də=tε=dwa 10
  kɑ̃=ty=po=zε=tε=mɛ̃=syʁ=mwa 8
  sisə=lə=mɑ̃=ty=sa=vε=sə=kə=ʒəʁə=sɛ̃ 10
  a=lɔʁkə=ty=va=paʁ=tiʁ=dɑ̃=zœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 10

  il=mə=ʁεstə=ʁa=ɑ̃=su=və=niʁ=dε=fɔ=to=ki=ʒo=ni=ʁɔ̃ 15
  tutəy=nə=pi=lə=də=pɔ=ε=mə=ze=vεjə=ʃɑ̃=sɔ̃ 12
  ʒə=su=ε=tə=ʁε=puʁ=tɑ̃=kʁje=sɑ̃=fɛ̃ 10
  ʒə=tε=mə=ʁεs=tə=ty=ε=mj=ε=nə 10

  mε=sə=nε=pa=y=nə=bɔ=nə=ʁε=zɔ̃ 10
  tɔ̃=bɔ=nœʁ=ty=la=tʁu=ve=vεʁ=œ̃=notʁəɔ=ʁi=zɔ̃ 12
  a=lɔʁʒə=tə=də=mɑ̃=də=ʒys=tə=də=fε=ʁə=sə=la=puʁ=mwa 15

  sil=tə=plε=paʁ=ze=nə=tə=ʁə=tuʁnə=pa 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.