Poeme : Déjà Plus D’une Année

Déjà Plus D’une Année

Cela fait déjà plus d’une année de gâchée
Une année qui pèse bien lourd sur mes regrets
Tu n’est plus là… Tu t’es fondu dans le brouillard
Ton absence alimente tant mes cauchemars

Si tu savais… Tu manque à mes songes…

Chaque journée, inconsciemment je te poursuis
Je cherche toujours ton ombre lorsque je ris
Afin de trouver en toi l’écho de mes joies
Même si tu n’es qu’un souvenir… D’autrefois.

Si tu savais… Tu manque à mes rires…

J’ai beau pleurer et crier encore plus fort
Rien n’apaise plus on cœur usé de remords
Car je n’ai plus personne vers qui me pencher
Il ne me reste que mes yeux pour te pleurer…

Si tu savais… Tu manque à mes larmes…

Je suis si seule quand les peines m’assaillent
Oh si seule lorsque les peurs me tiraillent
Tu n’es plus la pour les affronter avec moi
Je me méprise d’être si faible parfois

Si tu savais… Tu manque à mon courage…

Je me surprend à parvenir à t’effacer
Quand sans toi je continue toujours d’avancer
Mais il y a constamment un jour… Un instant
Où je souhaiterai… Que tout soit comme avant

Si tu savais… Tu manque à mes espoirs…

Nos dix ans d’amitié qui s’envole en fumée
Allons nous laisser les cendres s’éparpiller
Ou les déroberons-nous au vent de l’oublie
Pour u cultiver l’alliance de nos deux vies ?

Si tu savais… Tu manque à mes envies…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Déjà Plus D’une Année

  ce=la=fait=dé=jà=plus=dune=an=née=de=gâ=chée 12
  u=ne=an=née=qui=pèse=bien=lourd=sur=mes=re=grets 12
  tu=nest=plus=là=tu=tes=fon=du=dans=le=brouil=lard 12
  ton=ab=sence=a=li=men=te=tant=mes=cau=che=mars 12

  si=tu=sa=vais=tu=man=que=à=mes=son=ges 11

  cha=que=jour=née=in=cons=ciem=ment=je=te=pour=suis 12
  je=cher=che=tou=jours=ton=om=bre=lors=que=je=ris 12
  a=fin=de=trou=ver=en=toi=lé=cho=de=mes=joies 12
  mê=me=si=tu=nes=quun=sou=ve=nir=dau=tre=fois 12

  si=tu=sa=vais=tu=man=que=à=mes=ri=res 11

  jai=beau=pleu=rer=et=cri=er=en=co=re=plus=fort 12
  rien=na=pai=se=plus=on=cœur=u=sé=de=re=mords 12
  car=je=nai=plus=per=son=ne=vers=qui=me=pen=cher 12
  il=ne=me=res=te=que=mes=yeux=pour=te=pleu=rer 12

  si=tu=sa=vais=tu=man=que=à=mes=lar=mes 11

  je=suis=si=seu=le=quand=les=pei=nes=mas=sail=lent 12
  oh=si=seu=le=lors=que=les=peurs=me=ti=rail=lent 12
  tu=nes=plus=la=pour=les=af=fron=ter=a=vec=moi 12
  je=me=mé=pri=se=dê=tre=si=fai=ble=par=fois 12

  si=tu=sa=vais=tu=man=que=à=mon=cou=ra=ge 12

  je=me=sur=prend=à=par=ve=nir=à=tef=fa=cer 12
  quand=sans=toi=je=con=ti=nue=tou=jours=da=van=cer 12
  mais=il=y=a=cons=tam=ment=un=jour=un=ins=tant 12
  où=je=sou=haite=rai=que=tout=soit=com=me=a=vant 12

  si=tu=sa=vais=tu=man=que=à=mes=es=poirs 11

  nos=dix=ans=da=mi=tié=qui=sen=vole=en=fu=mée 12
  al=lons=nous=lais=ser=les=cen=dres=sé=par=pil=ler 12
  ou=les=dé=ro=be=rons=nous=au=vent=de=lou=blie 12
  pour=u=cul=ti=ver=lal=lian=ce=de=nos=deux=vies 12

  si=tu=sa=vais=tu=man=que=à=mes=en=vies 11
 • Phonétique : Déjà Plus D’une Année

  səla fε deʒa plys dynə ane də ɡaʃe
  ynə ane ki pεzə bjɛ̃ luʁ syʁ mε ʁəɡʁε
  ty nε plys la… ty tε fɔ̃dy dɑ̃ lə bʁujaʁ
  tɔ̃n- absɑ̃sə alimɑ̃tə tɑ̃ mε koʃəmaʁ

  si ty savε… ty mɑ̃kə a mε sɔ̃ʒə…

  ʃakə ʒuʁne, ɛ̃kɔ̃sjamɑ̃ ʒə tə puʁsɥi
  ʒə ʃεʁʃə tuʒuʁ tɔ̃n- ɔ̃bʁə lɔʁskə ʒə ʁis
  afɛ̃ də tʁuve ɑ̃ twa leʃo də mε ʒwa
  mεmə si ty nε kœ̃ suvəniʁ… dotʁəfwa.

  si ty savε… ty mɑ̃kə a mε ʁiʁə…

  ʒε bo pləʁe e kʁje ɑ̃kɔʁə plys fɔʁ
  ʁjɛ̃ napεzə plysz- ɔ̃ kœʁ yze də ʁəmɔʁd
  kaʁ ʒə nε plys pεʁsɔnə vεʁ ki mə pɑ̃ʃe
  il nə mə ʁεstə kə mεz- iø puʁ tə pləʁe…

  si ty savε… ty mɑ̃kə a mε laʁmə…

  ʒə sɥi si sələ kɑ̃ lε pεnə masaje
  ɔ si sələ lɔʁskə lε pœʁ mə tiʁaje
  ty nε plys la puʁ lεz- afʁɔ̃te avεk mwa
  ʒə mə mepʁizə dεtʁə si fεblə paʁfwa

  si ty savε… ty mɑ̃kə a mɔ̃ kuʁaʒə…

  ʒə mə syʁpʁɑ̃t- a paʁvəniʁ a tefase
  kɑ̃ sɑ̃ twa ʒə kɔ̃tinɥ tuʒuʁ davɑ̃se
  mεz- il i a kɔ̃stamɑ̃ œ̃ ʒuʁ… œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  u ʒə suεtəʁε… kə tu swa kɔmə avɑ̃

  si ty savε… ty mɑ̃kə a mεz- εspwaʁ…

  no diz- ɑ̃ damitje ki sɑ̃vɔlə ɑ̃ fyme
  alɔ̃ nu lεse lε sɑ̃dʁə- sepaʁpije
  u lε deʁɔbəʁɔ̃ nuz- o vɑ̃ də lubli
  puʁ y kyltive laljɑ̃sə də no dø vi ?

  si ty savε… ty mɑ̃kə a mεz- ɑ̃vi…
 • Syllabes Phonétique : Déjà Plus D’une Année

  sə=la=fε=de=ʒa=plys=dynə=a=ne=də=ɡa=ʃe 12
  y=nə=a=ne=ki=pεzə=bjɛ̃=luʁ=syʁ=mε=ʁə=ɡʁε 12
  ty=nε=plys=la=ty=tε=fɔ̃=dy=dɑ̃=lə=bʁu=jaʁ 12
  tɔ̃=nab=sɑ̃sə=a=li=mɑ̃=tə=tɑ̃=mε=ko=ʃə=maʁ 12

  si=ty=sa=vε=ty=mɑ̃=kə=a=mε=sɔ̃=ʒə 11

  ʃa=kə=ʒuʁ=ne=ɛ̃=kɔ̃=sja=mɑ̃=ʒə=tə=puʁ=sɥi 12
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=tu=ʒuʁ=tɔ̃=nɔ̃=bʁə=lɔʁ=skə=ʒə=ʁis 12
  a=fɛ̃=də=tʁu=ve=ɑ̃=twa=le=ʃo=də=mε=ʒwa 12
  mε=mə=si=ty=nε=kœ̃=su=və=niʁ=do=tʁə=fwa 12

  si=ty=sa=vε=ty=mɑ̃=kə=a=mε=ʁi=ʁə 11

  ʒε=bo=plə=ʁe=e=kʁj=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=fɔʁ 12
  ʁjɛ̃=na=pε=zə=plys=zɔ̃=kœʁ=y=ze=də=ʁə=mɔʁd 12
  kaʁ=ʒə=nε=plys=pεʁ=sɔ=nə=vεʁ=ki=mə=pɑ̃=ʃe 12
  il=nə=mə=ʁεstə=kə=mε=zi=ø=puʁ=tə=plə=ʁe 12

  si=ty=sa=vε=ty=mɑ̃=kə=a=mε=la=ʁmə 11

  ʒə=sɥi=si=sə=lə=kɑ̃=lε=pε=nə=ma=sa=je 12
  ɔ=si=sə=lə=lɔʁ=skə=lε=pœʁ=mə=ti=ʁaj=e 12
  ty=nε=plys=la=puʁ=lε=za=fʁɔ̃=te=a=vεk=mwa 12
  ʒə=mə=me=pʁi=zə=dε=tʁə=si=fε=blə=paʁ=fwa 12

  si=ty=sa=vε=ty=mɑ̃=kə=a=mɔ̃=ku=ʁa=ʒə 12

  ʒə=mə=syʁ=pʁɑ̃=ta=paʁ=və=niʁ=a=te=fa=se 12
  kɑ̃=sɑ̃=twa=ʒə=kɔ̃=tinɥ=tu=ʒuʁ=da=vɑ̃=se 11
  mε=zil=i=a=kɔ̃s=ta=mɑ̃=œ̃=ʒuʁ=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 12
  u=ʒə=su=ε=tə=ʁεkə=tu=swa=kɔ=mə=a=vɑ̃ 12

  si=ty=sa=vε=ty=mɑ̃=kə=a=mε=zεs=pwaʁ 11

  no=di=zɑ̃=da=mi=tje=ki=sɑ̃=vɔlə=ɑ̃=fy=me 12
  a=lɔ̃=nu=lε=se=lε=sɑ̃=dʁə=se=paʁ=pi=je 12
  u=lε=de=ʁɔ=bə=ʁɔ̃=nu=zo=vɑ̃=də=lu=bli 12
  puʁ=y=kyl=ti=ve=la=ljɑ̃=sə=də=no=dø=vi 12

  si=ty=sa=vε=ty=mɑ̃=kə=a=mε=zɑ̃=vi 11

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.