Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Steph Ma Princesse Lo0Ol

Poème - Sans Thème -
Publié le 31/10/2004 02:52

L'écrit contient 168 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : *kina*

Steph Ma Princesse Lo0Ol

Steph…
Ma princesse

Lautre jour ta faii crever ds mes bras…
Si tu savais comme jai eu peur
Peur de te perdre a jamais…
Jai tant pleurer
Que jai faii me noyer
Steph pour tjrs tu seras ma princesse
Pour toi…
Je me suis acrocher et je né pas lacher
Pour toi je suis encore en vie
Malgrés la tentation den finir avec ma vie

Jai eu tellement peur de te perdre…
Jamais je en pourais vivre sans toi
Encore ajd quand jy pense…
Mes jambes se mettent a branler comme des feuille
Si tu savais comment je me sentais
Quand tu té éfondrer ds mes bras
Incapable de respirer ni de me parler
Jai cru mourir par dessus toi…

Mais ne t’inkiete pas… je vais prendre soin de toi
Et de ton petit cœur fragil

Je serais tjrs la si tu as besoin de moi
Tjrs prete pour une btaille
Si cest pur te sauver toi
Stepj je taime petite princesse

Kath ki taime fort fort
 • Pieds Hyphénique: Steph Ma Princesse Lo0Ol

  ste=ph 2
  ma=prin=cesse 3

  lautre=jour=ta=faii=cre=ver=d=s=mes=bras 10
  si=tu=sa=vais=com=me=jai=eu=peur 9
  peur=de=te=per=dre=a=ja=mais 8
  jai=tant=pleu=rer 4
  que=jai=faii=me=noy=er 6
  ste=ph=pour=t=j=r=s=tu=se=ras=ma=prin=cesse 13
  pour=toi 2
  je=me=suis=a=cro=cher=et=je=né=pas=la=cher 12
  pour=toi=je=suis=en=co=re=en=vie 9
  mal=grés=la=ten=ta=tion=den=fi=nir=a=vec=ma=vie 13

  jai=eu=tel=le=ment=peur=de=te=per=dre 10
  ja=mais=je=en=pou=rais=vi=vre=sans=toi 10
  en=co=re=a=jd=quand=jy=pen=se 9
  mes=jambes=se=met=tent=a=bran=ler=com=me=des=feu=ille 13
  si=tu=sa=vais=com=ment=je=me=sen=tais 10
  quand=tu=té=é=fon=drer=d=s=mes=bras 10
  in=ca=pable=de=res=pi=rer=ni=de=me=par=ler 12
  jai=cru=mou=rir=par=des=sus=toi 8

  mais=ne=tin=kie=te=pas=je=vais=prendre=soin=de=toi 12
  et=de=ton=pe=tit=cœur=fra=gil 8

  je=se=rais=t=j=r=s=la=si=tu=as=be=soin=de=moi 15
  t=j=r=s=pre=te=pour=une=b=taille 10
  si=cest=pur=te=sau=ver=toi 7
  stepj=je=tai=me=pe=ti=te=prin=cesse 9

  ka=th=ki=tai=me=fort=fort 7
 • Phonétique : Steph Ma Princesse Lo0Ol

  stεf…
  ma pʁɛ̃sεsə

  lotʁə ʒuʁ ta fεi kʁəve de εs mε bʁa…
  si ty savε kɔmə ʒε y pœʁ
  pœʁ də tə pεʁdʁə a ʒamε…
  ʒε tɑ̃ pləʁe
  kə ʒε fεi mə nwaje
  stεf puʁ te ʒi εʁ εs ty səʁa ma pʁɛ̃sεsə
  puʁ twa…
  ʒə mə sɥiz- akʁoʃe e ʒə ne pa laʃe
  puʁ twa ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə ɑ̃ vi
  malɡʁe la tɑ̃tasjɔ̃ dεn finiʁ avεk ma vi

  ʒε y tεllmɑ̃ pœʁ də tə pεʁdʁə…
  ʒamε ʒə ɑ̃ puʁε vivʁə sɑ̃ twa
  ɑ̃kɔʁə aʒd kɑ̃ ʒi pɑ̃sə…
  mε ʒɑ̃bə sə mεte a bʁɑ̃le kɔmə dε fœjə
  si ty savε kɔmɑ̃ ʒə mə sɑ̃tε
  kɑ̃ ty te efɔ̃dʁe de εs mε bʁa
  ɛ̃kapablə də ʁεspiʁe ni də mə paʁle
  ʒε kʁy muʁiʁ paʁ dəsy twa…

  mε nə tɛ̃kjətə pa… ʒə vε pʁɑ̃dʁə swɛ̃ də twa
  e də tɔ̃ pəti kœʁ fʁaʒil

  ʒə səʁε te ʒi εʁ εs la si ty a bəzwɛ̃ də mwa
  te ʒi εʁ εs pʁətə puʁ ynə btajə
  si sεst pyʁ tə sove twa
  stεpʒ ʒə tεmə pətitə pʁɛ̃sεsə

  kat ki tεmə fɔʁ fɔʁ
 • Pieds Phonétique : Steph Ma Princesse Lo0Ol

  stεf 1
  ma=pʁɛ̃=sε=sə 4

  lo=tʁə=ʒuʁ=ta=fε=ikʁə=ve=de=ε=sə=mε=bʁa 12
  si=ty=sa=vε=kɔ=mə=ʒε=y=pœ=ʁə 10
  pœ=ʁə=də=tə=pεʁ=dʁə=a=ʒa=mε 9
  ʒε=tɑ̃=plə=ʁe 4
  kə=ʒε=fε=i=mə=nwa=j=e 8
  stεf=puʁ=te=ʒi=εʁ=εsə=ty=sə=ʁa=ma=pʁɛ̃=sεsə 12
  puʁ=twa 2
  ʒə=mə=sɥi=za=kʁo=ʃe=e=ʒə=ne=pa=la=ʃe 12
  puʁ=twa=ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=vi 9
  mal=ɡʁe=la=tɑ̃=ta=sjɔ̃=dεn=fi=niʁ=a=vεk=ma=vi 13

  ʒε=y=tεl=lmɑ̃=pœ=ʁə=də=tə=pεʁ=dʁə 10
  ʒa=mε=ʒə=ɑ̃=pu=ʁε=vi=vʁə=sɑ̃=twa 10
  ɑ̃=kɔ=ʁə=aʒd=kɑ̃=ʒi=pɑ̃=sə 8
  mε=ʒɑ̃bə=sə=mε=te=a=bʁɑ̃=le=kɔ=mə=dε=fœjə 12
  si=ty=sa=vε=kɔ=mɑ̃=ʒə=mə=sɑ̃=tε 10
  kɑ̃=ty=te=e=fɔ̃=dʁe=de=ε=sə=mε=bʁa 11
  ɛ̃=ka=pablə=də=ʁεs=pi=ʁe=ni=də=mə=paʁ=le 12
  ʒε=kʁy=mu=ʁiʁ=paʁ=də=sy=twa 8

  mε=nə=tɛ̃=kjə=tə=paʒə=vε=pʁɑ̃=dʁə=swɛ̃=də=twa 12
  e=də=tɔ̃=pə=ti=kœ=ʁə=fʁa=ʒil 9

  ʒə=sə=ʁε=te=ʒi=εʁ=εsə=la=si=ty=a=bə=zwɛ̃=də=mwa 15
  te=ʒi=εʁ=ε=sə=pʁə=tə=puʁ=y=nə=bta=jə 12
  si=sεst=pyʁ=tə=so=ve=twa 7
  stεpʒ=ʒə=tε=mə=pə=ti=tə=pʁɛ̃=sε=sə 10

  kat=ki=tε=mə=fɔʁ=fɔʁ 6

PostScriptum

steph c ma princesse c comme un peu ma best je laime et jai eu peur
de la perdre. . . . je lui dédi se poeme

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/11/2004 00:00(K)Pimpcess:)

Waah! Cé Vraiment Cute. . 🙂 J’vois Que Ta Une De Ces Peur De La Perdre 😞. . En Tout Cas Vraiment Beau Poème :)(OUI) Bubye 😉 BiZoU(K)