Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Marko Je Suis Tanner De Rever

Poème - Sans Thème -
Publié le 02/11/2004 03:31

L'écrit contient 88 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : *kina*

Marko Je Suis Tanner De Rever

Rever,
Rever
Tjrs rever
Sans cesses je reve de toi…
Sa n’arrete pas !

Je devien completement folle
Je voudrais arreter de rever et que tout devienne réaliter
Puis-je espéré que dans cette dur réalité
Je pourais etre heureuse a tes coté…
Je suis tanner… tanner de rever je veu que mes souhait et mes reves
Les plus cher sois réalizé

Comprend moi je taime tant
Vien me rejoindre ns serond heureux

Je taime Marko
Oh oui je taime et plus que tu en le croit

Kath !
 • Pieds Hyphénique: Marko Je Suis Tanner De Rever

  re=ver 2
  re=ver 2
  t=j=r=s=re=ver 6
  sans=ces=ses=je=re=ve=de=toi 8
  sa=nar=re=te=pas 5

  je=de=vien=comple=te=ment=folle 7
  je=vou=drais=ar=re=ter=de=re=ver=et=que=tout=de=vienne=ré=a=li=ter 18
  puis=jees=pé=ré=que=dans=cette=dur=ré=a=li=té 12
  je=pou=rais=e=tre=heu=reusea=tes=co=té 10
  je=suis=tan=ner=tan=ner=de=re=ver=je=veu=que=mes=sou=hait=et=mes=reves 18
  les=plus=cher=sois=ré=a=li=zé 8

  com=prend=moi=je=taime=tant 6
  vien=me=re=joindre=n=s=se=rond=heu=reux 10

  je=taime=mar=ko 4
  oh=oui=je=taimeet=plus=que=tu=en=le=croit 10

  ka=th 2
 • Phonétique : Marko Je Suis Tanner De Rever

  ʁəve,
  ʁəve
  te ʒi εʁ εs ʁəve
  sɑ̃ sesə ʒə ʁəvə də twa…
  sa naʁətə pa !

  ʒə dəvjɛ̃ kɔ̃plətəmɑ̃ fɔlə
  ʒə vudʁεz- aʁəte də ʁəve e kə tu dəvjεnə ʁealite
  pɥi ʒə εspeʁe kə dɑ̃ sεtə dyʁ ʁealite
  ʒə puʁεz- εtʁə œʁøzə a tε kɔte…
  ʒə sɥi tane… tane də ʁəve ʒə vø kə mε suε e mε ʁəvə
  lε plys ʃεʁ swa ʁealize

  kɔ̃pʁɑ̃ mwa ʒə tεmə tɑ̃
  vjɛ̃ mə ʁəʒwɛ̃dʁə εn εs səʁɔ̃t- œʁø

  ʒə tεmə maʁko
  ɔ ui ʒə tεmə e plys kə ty ɑ̃ lə kʁwa

  kat !
 • Pieds Phonétique : Marko Je Suis Tanner De Rever

  ʁə=ve 2
  ʁə=ve 2
  te=ʒi=εʁ=εsə=ʁə=ve 6
  sɑ̃se=sə=ʒə=ʁə=və=də=twa 7
  sa=naʁə=tə=pa 4

  ʒə=də=vjɛ̃=kɔ̃=plə=tə=mɑ̃=fɔlə 8
  ʒə=vu=dʁε=zaʁə=te=də=ʁə=ve=e=kə=tu=də=vjε=nə=ʁe=a=li=te 18
  pɥiʒəεs=pe=ʁe=kə=dɑ̃=sε=tə=dyʁ=ʁe=a=li=te 12
  ʒə=pu=ʁε=zεtʁə=œ=ʁø=zəa=tε=kɔ=te 10
  ʒə=sɥi=ta=ne=ta=ne=də=ʁə=ve=ʒə=vøkə=mε=su=ε=e=mε=ʁə=və 18
  lε=plys=ʃεʁ=swa=ʁe=a=li=ze 8

  kɔ̃=pʁɑ̃=mwa=ʒə=tε=mə=tɑ̃ 7
  vjɛ̃mə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁəεn=ε=sə=sə=ʁɔ̃=tœ=ʁø 10

  ʒə=tε=mə=maʁ=ko 5
  ɔ=u=iʒə=tε=məe=plys=kə=ty=ɑ̃=lə=kʁwa 11

  kat 1

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00*Kina*

Marko je t’aime je t’aime tellement !!!