Univers de poésie d'un auteur

Poème:Overdose

Le Poème

Poudre blanche et magique, ton ensorceleuse,
Criminelle frénétique, la cruelle tueuse,
Elle te vole ton enfance, tes beaux rêves et ta vie,
Ta tendre adolescence, que la drogue engloutit.

Tu oublies le temps dans cet enfer terrible,
Pour avoir simplement l’impression d’être libre,
La tentation te hante, mais la poudre te délivre,
L’émotion palpitante de ton sang enfin ivre.

Tu vends ta vie, ton âme pour quelques grains maudits,
Les tants désirés grammes qui brûleront tes nuits,
Ces maléfiques substances qui te procurent du rêve,
Te volent ton innocence et empoisonnent ta sève.

Tu recherches l’évasion pour tout oublier,
Ta vie comme les raisons qui t’ont fait te droguer,
Prisonnière du désir, drogue mentale et vitale,
Pour combler tes soupirs et ce vide abyssal.

Vient la noire dépendance, triste et mortelle folie,
La cruelle désespérance, les toxiques produits,
Qui déversent l’ivresse dans ton âme perdue,
Profitant de la faiblesse qui réclame son du.

Elle te détruit peu à peu lors de ces tristes secondes,
La drogue, comme un jeu, t’abandonne sous ses ombres,
Ton sang emprisonné nourrit ton âme, ton corps,
Qui se sentent libérés mais se livrent à la mort.

Tu hais le passépour ces drogues enfantines,
Le présent oublié pour cette drogue assassine,
D’avenir tu n’as pas, si la poudre boit ton sang,
Tu es prisonnière, là-bas, d’un temps absent.

Alors coule dans tes veines le portel poison,
La plus lourde peine de ta triste prison,
Tu n’as pas su résister à ces toxiques choses,
Elles ont su te piéger, poudres de rêves… OVERDOSE
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Ne vous laissez jamais entraîner,
car c’est une guerre sans fin. . .
Je sais qu’il est long, mais pour vraiment le comprendre il faut le lire jusqu’au bout

Poeme de Kmille

Poète Kmille

Kmille a publié sur le site 4 écrits. Kmille est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Overdosepou=dre=blan=che=et=ma=gi=que=ton=en=sor=ce=leu=se 14
cri=mi=nel=le=fré=né=ti=que=la=cru=el=le=tu=eu=se 15
el=le=te=vo=le=ton=en=fan=ce=tes=beaux=rê=ves=et=ta=vie 16
ta=ten=dre=a=do=les=cen=ce=que=la=dro=gue=en=glou=tit 15

tu=ou=blies=le=temps=dans=cet=en=fer=ter=ri=ble 12
pour=a=voir=sim=ple=ment=lim=pres=si=on=dê=tre=li=bre 14
la=ten=ta=ti=on=te=hante=mais=la=pou=dre=te=dé=livre 14
lé=mo=ti=on=pal=pi=tan=te=de=ton=sang=en=fin=ivre 14

tu=vends=ta=vie=ton=â=me=pour=quel=ques=grains=mau=dits 13
les=tants=dé=si=rés=gram=mes=qui=brû=le=ront=tes=nuits 13
ces=ma=lé=fi=ques=sub=stances=qui=te=pro=cu=rent=du=rêve 14
te=volent=ton=in=no=cen=ce=et=em=poi=son=nent=ta=sève 14

tu=re=cher=ches=lé=va=si=on=pour=tout=ou=bli=er 13
ta=vie=com=me=les=rai=sons=qui=tont=fait=te=dro=guer 13
pri=son=nière=du=dé=sir=dro=gue=men=ta=le=et=vi=tale 14
pour=com=bler=tes=sou=pirs=et=ce=vi=de=a=bys=sal 13

vient=la=noire=dé=pen=dan=ce=tris=teet=mor=tel=le=fo=lie 14
la=cru=el=le=dé=ses=pé=ran=ce=les=toxi=ques=pro=duits 14
qui=dé=ver=sent=li=vres=se=dans=ton=â=me=per=due 13
pro=fi=tant=de=la=fai=bles=se=qui=ré=cla=me=son=du 14

el=le=te=dé=truit=peu=à=peu=lors=de=ces=tristes=se=condes 14
la=dro=gue=com=me=un=jeu=ta=ban=don=ne=sous=ses=ombres 14
ton=sang=em=pri=son=né=nour=rit=ton=â=me=ton=corps 13
qui=se=sen=tent=li=bé=rés=mais=se=li=vrent=à=la=mort 14

tu=hais=le=pas=sé=pour=ces=dro=gues=en=fan=ti=nes 13
le=pré=sent=ou=bli=é=pour=cet=te=dro=gue=as=sas=sine 14
da=ve=nir=tu=nas=pas=si=la=pou=dre=boit=ton=sang 13
tu=es=pri=son=ni=è=re=là=bas=dun=temps=ab=sent 13

a=lors=cou=le=dans=tes=vei=nes=le=por=tel=poi=son 13
la=plus=lour=de=pei=ne=de=ta=tris=te=pri=son 12
tu=nas=pas=su=ré=sis=ter=à=ces=toxi=ques=cho=ses 13
el=les=ont=su=te=pié=ger=poudres=de=rê=ves=o=ver=dose 14
Phonétique : Overdosepudʁə blɑ̃ʃə e maʒikə, tɔ̃n- ɑ̃sɔʁsəløzə,
kʁiminεllə fʁenetikə, la kʁyεllə tɥøzə,
εllə tə vɔlə tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə, tε bo ʁεvəz- e ta vi,
ta tɑ̃dʁə adɔlesɑ̃sə, kə la dʁɔɡ ɑ̃ɡluti.

ty ubli lə tɑ̃ dɑ̃ sεt ɑ̃fe teʁiblə,
puʁ avwaʁ sɛ̃pləmɑ̃ lɛ̃pʁesjɔ̃ dεtʁə libʁə,
la tɑ̃tasjɔ̃ tə-ɑ̃tə, mε la pudʁə tə delivʁə,
lemɔsjɔ̃ palpitɑ̃tə də tɔ̃ sɑ̃ ɑ̃fɛ̃ ivʁə.

ty vɑ̃ ta vi, tɔ̃n- amə puʁ kεlk ɡʁɛ̃ modi,
lε tɑ̃ deziʁe ɡʁamə ki bʁyləʁɔ̃ tε nɥi,
sε malefik sybstɑ̃sə ki tə pʁɔkyʁe dy ʁεvə,
tə vɔle tɔ̃n- inɔsɑ̃sə e ɑ̃pwazɔne ta sεvə.

ty ʁəʃεʁʃə levazjɔ̃ puʁ tut- ublje,
ta vi kɔmə lε ʁεzɔ̃ ki tɔ̃ fε tə dʁɔɡe,
pʁizɔnjεʁə dy deziʁ, dʁɔɡ mɑ̃talə e vitalə,
puʁ kɔ̃ble tε supiʁz- e sə vidə abisal.

vjɛ̃ la nwaʁə depɑ̃dɑ̃sə, tʁistə e mɔʁtεllə fɔli,
la kʁyεllə dezεspeʁɑ̃sə, lε tɔksik pʁɔdɥi,
ki devεʁse livʁεsə dɑ̃ tɔ̃n- amə pεʁdɥ,
pʁɔfitɑ̃ də la fεblεsə ki ʁeklamə sɔ̃ dy.

εllə tə detʁɥi pø a pø lɔʁ də sε tʁistə səɡɔ̃də,
la dʁɔɡ, kɔmə œ̃ ʒø, tabɑ̃dɔnə su sεz- ɔ̃bʁə,
tɔ̃ sɑ̃ ɑ̃pʁizɔne nuʁʁi tɔ̃n- amə, tɔ̃ kɔʁ,
ki sə sɑ̃te libeʁe mε sə livʁe a la mɔʁ.

ty-ε lə pasepuʁ sε dʁɔɡz- ɑ̃fɑ̃tinə,
lə pʁezɑ̃ ublje puʁ sεtə dʁɔɡ asasinə,
davəniʁ ty na pa, si la pudʁə bwa tɔ̃ sɑ̃,
ty ε pʁizɔnjεʁə, la ba, dœ̃ tɑ̃z- absɑ̃.

alɔʁ kulə dɑ̃ tε vεnə lə pɔʁtεl pwazɔ̃,
la plys luʁdə pεnə də ta tʁistə pʁizɔ̃,
ty na pa sy ʁeziste a sε tɔksik ʃozə,
εlləz- ɔ̃ sy tə pjeʒe, pudʁə- də ʁεvə… ɔvεʁdozə
Syllabes Phonétique : Overdosepu=dʁə=blɑ̃=ʃə=e=ma=ʒi=kə=tɔ̃=nɑ̃=sɔʁ=sə=lø=zə 14
kʁi=mi=nεl=lə=fʁe=ne=ti=kə=la=kʁy=εl=lə=tɥø=zə 14
εllə=tə=vɔlə=tɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=sə=tε=bo=ʁε=və=ze=ta=vi 14
ta=tɑ̃=dʁə=a=dɔ=le=sɑ̃=sə=kə=la=dʁɔɡ=ɑ̃=ɡlu=ti 14

ty=u=bli=lə=tɑ̃=dɑ̃=sεt=ɑ̃=fe=te=ʁi=blə 12
puʁ=a=vwaʁ=sɛ̃=plə=mɑ̃=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=dε=tʁə=li=bʁə 14
la=tɑ̃=ta=sjɔ̃=tə-ɑ̃=tə=mε=la=pu=dʁə=tə=de=livʁə 14
le=mɔ=sjɔ̃=pal=pi=tɑ̃=tə=də=tɔ̃=sɑ̃=ɑ̃=fɛ̃=i=vʁə 14

ty=vɑ̃=ta=vi=tɔ̃=na=mə=puʁ=kεl=kə=ɡʁɛ̃=mo=di 13
lε=tɑ̃=de=zi=ʁe=ɡʁa=mə=ki=bʁy=lə=ʁɔ̃=tε=nɥi 13
sε=ma=le=fik=syb=stɑ̃=sə=ki=tə=pʁɔ=ky=ʁe=dy=ʁεvə 14
tə=vɔ=le=tɔ̃=ni=nɔ=sɑ̃sə=e=ɑ̃=pwa=zɔ=ne=ta=sεvə 14

ty=ʁə=ʃεʁ=ʃə=le=va=zj=ɔ̃=puʁ=tu=tu=blj=e 13
ta=vi=kɔ=mə=lε=ʁε=zɔ̃=ki=tɔ̃=fε=tə=dʁɔ=ɡe 13
pʁi=zɔ=njε=ʁə=dy=de=ziʁ=dʁɔɡ=mɑ̃=ta=lə=e=vi=talə 14
puʁ=kɔ̃=ble=tε=su=piʁ=ze=sə=vi=də=a=bi=sal 13

vjɛ̃=la=nwaʁə=de=pɑ̃=dɑ̃=sə=tʁis=tə=e=mɔʁ=tεllə=fɔ=li 14
la=kʁy=εl=lə=de=zεs=pe=ʁɑ̃=sə=lε=tɔk=sik=pʁɔd=ɥi 14
ki=de=vεʁ=se=li=vʁε=sə=dɑ̃=tɔ̃=na=mə=pεʁdɥ 12
pʁɔ=fi=tɑ̃=də=la=fε=blε=sə=ki=ʁe=kla=mə=sɔ̃=dy 14

εl=lə=tə=det=ʁɥi=pø=a=pø=lɔʁdə=sε=tʁis=tə=sə=ɡɔ̃də 14
la=dʁɔɡ=kɔ=mə=œ̃=ʒø=ta=bɑ̃=dɔ=nə=su=sε=zɔ̃=bʁə 14
tɔ̃=sɑ̃=ɑ̃=pʁi=zɔ=ne=nuʁ=ʁi=tɔ̃=na=mə=tɔ̃=kɔʁ 13
ki=sə=sɑ̃=te=li=be=ʁe=mε=sə=li=vʁe=a=la=mɔʁ 14

ty-ε=lə=pa=se=puʁ=sε=dʁɔɡ=zɑ̃=fɑ̃=ti=nə 12
lə=pʁe=zɑ̃=u=blj=e=puʁ=sε=tə=dʁɔɡ=a=sa=si=nə 14
da=və=niʁ=ty=na=pa=si=la=pu=dʁə=bwa=tɔ̃=sɑ̃ 13
ty=ε=pʁi=zɔ=nj=ε=ʁə=la=ba=dœ̃=tɑ̃=zab=sɑ̃ 13

a=lɔʁ=ku=lə=dɑ̃=tε=vε=nə=lə=pɔʁ=tεl=pwa=zɔ̃ 13
la=plys=luʁ=də=pε=nə=də=ta=tʁis=tə=pʁi=zɔ̃ 12
ty=na=pa=sy=ʁe=zis=te=a=sε=tɔk=sik=ʃo=zə 13
εl=lə=zɔ̃=sytə=pje=ʒe=pu=dʁə=də=ʁε=və=ɔ=vεʁ=dozə 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
14/12/2004 00:00José Azevedo

Très beau poème, tout à fait d’accord avec toi!. .
Bravo et amitiés
José

Auteur de Poésie
17/12/2004 00:00Coldness

J’adore ton poëme. . . C tellement vrai ske tu dis!
Lau!

Poème Drogue
Du 13/12/2004 19:58

L'écrit contient 268 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.