Poeme : Larmes De Regret

Larmes De Regret

Avant je ne te connaissais pas
Je ne savais pas ce que je manquais
Maintenant je ne sais quoi faire sans toi
Je ne t’oublierais jamais

Tu me parlait de tes craintes et peines
Avec toi je n’étais plus la même
Une amie comme toi c’est rare
L’amitié vaut plus que tous les trésors

Un jour j’ai fais une fatale erreur
Je m’en voudrais à l’infini
J’regrette tellement tu peux me croire
D’avoir embrassé celui qui te faisais pleurer jour et nuit

J’ai été une traitre je l’avoue
Aujourd’hui des larmes de regret coulent sur mes joues
Ce gout amer de regrets et d’eau
J’essaye d’étouffer mes sanglots

J’avais besoin d’amour et d’attention
Je n’ai pas su trouver la bonne façon
Mais que veut tu Marie
JE regrette, pardonnes moi je t’en suplie

Ce baiser ne valait rien
Comparé à nos liens
Je suis sur qu’avec des efforts
Nous passerons main dans la main à travers ce cauchemard

J’aurais tellement de choses a te raconter
J’espere qu’un jour tu réussiras à me pardonner
Je t’aime trop ma chérie
J’espère qu’on sera à nouveaux bonnes amies

Pourquoi détruire une belle amitié
POur un con comme lui
Pourra-t-on oublier le passé
Que je vais toujours regretter

Tu étais le petit ange fragile de ma vie
Moi non plus j’arrive pas a croire que je t’ai trahi
JE ne sais plus ce qui m’avais pris
Mais ce que je sais c’est que je regrette Marie

Pardonnes moi
Je sais que je le mérite pas
Mais tu vois ces larmes de regrets
Je souffre autant que toi dans ce que j’ai fais

Sorry for all ma cherie !
Je veux tellement pas te perdre…

XxX

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Larmes De Regret

  avant=je=ne=te=con=nais=sais=pas 8
  je=ne=sa=vais=pas=ce=que=je=man=quais 10
  mainte=nant=je=ne=sais=quoi=fai=re=sans=toi 10
  je=ne=tou=blie=rais=ja=mais 7

  tu=me=par=lait=de=tes=craintes=et=peines 9
  a=vec=toi=je=né=tais=plus=la=même 9
  une=a=mie=com=me=toi=cest=rare 8
  la=mi=tié=vaut=plus=que=tous=les=tré=sors 10

  un=jour=jai=fais=une=fa=taleer=reur 8
  je=men=vou=drais=à=lin=fi=ni 8
  jre=grette=tel=le=ment=tu=peux=me=croire 9
  da=voir=em=bras=sé=ce=lui=qui=te=fai=sais=pleu=rer=jour=et=nuit 16

  jai=é=té=une=trai=tre=je=la=voue 9
  au=jourdhui=des=lar=mes=de=re=gret=coulent=sur=mes=joues 12
  ce=gout=a=mer=de=re=grets=et=deau 9
  jes=saye=dé=touf=fer=mes=san=glots 8

  ja=vais=be=soin=da=mour=et=dat=ten=tion 10
  je=nai=pas=su=trou=ver=la=bonne=fa=çon 10
  mais=que=veut=tu=ma=rie 6
  je=re=grette=par=don=nes=moi=je=ten=su=plie 11

  ce=bai=ser=ne=va=lait=rien 7
  com=pa=ré=à=nos=liens 6
  je=suis=sur=qua=vec=des=ef=forts 8
  nous=passe=rons=main=dans=la=main=à=tra=vers=ce=cau=che=mard 14

  jau=rais=tel=le=ment=de=choses=a=te=ra=con=ter 12
  jes=pe=re=quun=jour=tu=réus=si=ras=à=me=par=don=ner 14
  je=tai=me=trop=ma=ché=rie 7
  jes=père=quon=se=ra=à=nou=veaux=bon=nes=a=mies 12

  pour=quoi=dé=truireune=bel=le=a=mi=tié 9
  pour=un=con=com=me=lui 6
  pour=ra=ton=ou=blier=le=pas=sé 8
  que=je=vais=tou=jours=re=gret=ter 8

  tu=é=tais=le=pe=tit=ange=fra=gi=le=de=ma=vie 13
  moi=non=plus=jar=rive=pas=a=croi=re=que=je=tai=tra=hi 14
  je=ne=sais=plus=ce=qui=ma=vais=pris 9
  mais=ce=que=je=sais=cest=que=je=re=grette=ma=rie 12

  par=don=nes=moi 4
  je=sais=que=je=le=mé=rite=pas 8
  mais=tu=vois=ces=lar=mes=de=re=grets 9
  je=souf=freau=tant=que=toi=dans=ce=que=jai=fais 11

  sor=ry=for=all=ma=che=rie 7
  je=veux=tel=le=ment=pas=te=perdre 8

  x=x=x 3
 • Phonétique : Larmes De Regret

  avɑ̃ ʒə nə tə kɔnεsε pa
  ʒə nə savε pa sə kə ʒə mɑ̃kε
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə sε kwa fεʁə sɑ̃ twa
  ʒə nə tubljəʁε ʒamε

  ty mə paʁlε də tε kʁɛ̃təz- e pεnə
  avεk twa ʒə netε plys la mεmə
  ynə ami kɔmə twa sε ʁaʁə
  lamitje vo plys kə tus lε tʁezɔʁ

  œ̃ ʒuʁ ʒε fεz- ynə fatalə eʁœʁ
  ʒə mɑ̃ vudʁεz- a lɛ̃fini
  ʒʁəɡʁεtə tεllmɑ̃ ty pø mə kʁwaʁə
  davwaʁ ɑ̃bʁase səlɥi ki tə fəzε pləʁe ʒuʁ e nɥi

  ʒε ete ynə tʁεtʁə ʒə lavu
  oʒuʁdɥi dε laʁmə- də ʁəɡʁε kule syʁ mε ʒu
  sə ɡu ame də ʁəɡʁεz- e do
  ʒesεj detufe mε sɑ̃ɡlo

  ʒavε bəzwɛ̃ damuʁ e datɑ̃sjɔ̃
  ʒə nε pa sy tʁuve la bɔnə fasɔ̃
  mε kə vø ty maʁi
  ʒə ʁəɡʁεtə, paʁdɔnə mwa ʒə tɑ̃ sypli

  sə bεze nə valε ʁjɛ̃
  kɔ̃paʁe a no ljɛ̃
  ʒə sɥi syʁ kavεk dεz- efɔʁ
  nu pasəʁɔ̃ mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃ a tʁavεʁ sə koʃəmaʁ

  ʒoʁε tεllmɑ̃ də ʃozəz- a tə ʁakɔ̃te
  ʒεspəʁə kœ̃ ʒuʁ ty ʁeysiʁaz- a mə paʁdɔne
  ʒə tεmə tʁo ma ʃeʁi
  ʒεspεʁə kɔ̃ səʁa a nuvo bɔnəz- ami

  puʁkwa detʁɥiʁə ynə bεllə amitje
  puʁ œ̃ kɔ̃ kɔmə lɥi
  puʁʁa tɔ̃n- ublje lə pase
  kə ʒə vε tuʒuʁ ʁəɡʁεte

  ty etε lə pəti ɑ̃ʒə fʁaʒilə də ma vi
  mwa nɔ̃ plys ʒaʁivə pa a kʁwaʁə kə ʒə tε tʁai
  ʒə nə sε plys sə ki mavε pʁi
  mε sə kə ʒə sε sε kə ʒə ʁəɡʁεtə maʁi

  paʁdɔnə mwa
  ʒə sε kə ʒə lə meʁitə pa
  mε ty vwa sε laʁmə- də ʁəɡʁε
  ʒə sufʁə otɑ̃ kə twa dɑ̃ sə kə ʒε fε

  sɔʁi fɔʁ al ma ʃəʁi !
  ʒə vø tεllmɑ̃ pa tə pεʁdʁə…

  iks iks iks
 • Syllabes Phonétique : Larmes De Regret

  a=vɑ̃=ʒə=nə=tə=kɔ=nε=sε=pa 9
  ʒə=nə=sa=vε=pa=sə=kə=ʒə=mɑ̃=kε 10
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=nə=sε=kwa=fε=ʁə=sɑ̃=twa 10
  ʒə=nə=tu=blj=ə=ʁε=ʒa=mε 8

  ty=mə=paʁ=lε=də=tε=kʁɛ̃=tə=ze=pεnə 10
  a=vεk=twa=ʒə=ne=tε=plys=la=mε=mə 10
  y=nə=a=mi=kɔ=mə=twa=sε=ʁa=ʁə 10
  la=mi=tje=vo=plys=kə=tus=lε=tʁe=zɔʁ 10

  œ̃=ʒuʁ=ʒε=fε=zynə=fa=ta=lə=e=ʁœʁ 10
  ʒə=mɑ̃=vu=dʁε=za=lɛ̃=fi=ni 8
  ʒʁə=ɡʁε=tə=tεl=lmɑ̃=ty=pø=mə=kʁwa=ʁə 10
  da=vwaʁ=ɑ̃=bʁase=səl=ɥi=ki=tə=fə=zε=plə=ʁe=ʒuʁ=e=nɥi 15

  ʒε=e=te=y=nə=tʁε=tʁə=ʒə=la=vu 10
  o=ʒuʁ=dɥi=dε=laʁmə=də=ʁə=ɡʁε=ku=le=syʁ=mε=ʒu 13
  sə=ɡu=a=meʁ=də=ʁə=ɡʁε=ze=do 9
  ʒe=sεj=de=tu=fe=mε=sɑ̃=ɡlo 8

  ʒa=vε=bə=zwɛ̃=da=muʁ=e=da=tɑ̃=sjɔ̃ 10
  ʒə=nε=pa=sy=tʁu=ve=la=bɔnə=fa=sɔ̃ 10
  mε=kə=vø=ty=ma=ʁi 6
  ʒəʁə=ɡʁεtə=paʁ=dɔ=nə=mwa=ʒə=tɑ̃=sy=pli 10

  sə=bε=ze=nə=va=lε=ʁj=ɛ̃ 8
  kɔ̃=pa=ʁe=a=no=lj=ɛ̃ 7
  ʒə=sɥi=syʁ=ka=vεk=dε=ze=fɔʁ 8
  nu=pasə=ʁɔ̃=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=a=tʁa=vεʁ=sə=ko=ʃə=maʁ 14

  ʒo=ʁε=tεl=lmɑ̃də=ʃo=zə=za=tə=ʁa=kɔ̃=te 11
  ʒεspə=ʁə=kœ̃=ʒuʁ=ty=ʁe=y=si=ʁa=za=mə=paʁ=dɔ=ne 14
  ʒə=tε=mə=tʁo=ma=ʃe=ʁi 7
  ʒεs=pεʁə=kɔ̃=sə=ʁa=a=nu=vo=bɔ=nə=za=mi 12

  puʁ=kwa=det=ʁɥiʁə=y=nə=bεllə=a=mi=tje 10
  puʁ=œ̃=kɔ̃=kɔ=mə=lɥi 6
  puʁ=ʁa=tɔ̃=nu=blj=e=lə=pa=se 9
  kə=ʒə=vε=tu=ʒuʁ=ʁə=ɡʁε=te 8

  ty=e=tεlə=pə=ti=ɑ̃=ʒə=fʁa=ʒi=lə=də=ma=vi 13
  mwa=nɔ̃=plys=ʒa=ʁivə=pa=a=kʁwa=ʁə=kə=ʒə=tε=tʁa=i 14
  ʒə=nə=sε=plys=sə=ki=ma=vε=pʁi 9
  mεsə=kə=ʒə=sε=sεkə=ʒəʁə=ɡʁε=tə=ma=ʁi 10

  paʁ=dɔ=nə=mwa 4
  ʒə=sε=kə=ʒə=lə=me=ʁi=tə=pa 9
  mε=ty=vwa=sε=laʁ=mə=də=ʁə=ɡʁε 9
  ʒə=sufʁəo=tɑ̃=kə=twa=dɑ̃=sə=kə=ʒε=fε 10

  sɔ=ʁi=fɔʁ=al=ma=ʃə=ʁi 7
  ʒə=vø=tεl=lmɑ̃=pa=tə=pεʁ=dʁə 8

  iks=iks=iks 3

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/04/2006 05:33Rêve Éveiller

ton poème est Magnifique, on sent bienq que c’est sincère!bonne chance avec ton amie. . bravo (F)(F)

Auteur de Poésie
21/04/2006 06:57Painoir

Tres Jolie (k)

Auteur de Poésie
23/04/2006 04:30Kokinne

Oui vous avez raison. . . on a reocmencée à se parler. . 🙂 je suis tellement heureuse que notre amitié a été plus forte que cette histoire. Peut etre qu’on avais besoin de sa pour voir si notre amitié etait solide et je suis heureuse que oui! Je regrette siincerement ske jai fais:(

Auteur de Poésie
25/04/2006 16:51Tiphaine15

joli poemes