Poeme : Ce Que J’pense De Toi

Ce Que J’pense De Toi

B aujourd’hui j’técris s’que j’pense de toi
Notre nous, toi pis moi
T’es mes rires, mes pleurs
T tout pour moi, ma voix intérieure
Pis sa s’po une métaphore
Sans toi j’vis ma mort
Chaque seconde sans toi c’est l’martyre
À partir de maintenant t’es ma mire
Que tu sois vrai c’est ça qu’j’admire
Quand j’pleurs qu’j’étouffe mes sanglots
Tu c tjrs trouver les mots
T’a calmé mes idées noires, m’a sorti d’mon cauchemar
Pour ca ajd j’tm à mort
Autrefois j’tais la mendiante du bonheur
Ak ma douleur j’regardais passer les heures
Seule comme une âme en peine qui s’meurt
J’aurais jamais cru pouvoir aimer autant
Mais toi t’as su effacer mes blessures du temps
J’fesais tout pour t’appartenir
Voir nos enfants grandir
Tous les deux les chérir
Partager notre amour jusqu’au dernier soupir
Tu m’as appris à tourner la page
Sur des histoires qui m’détruisent par en d’dans
Même si t’es plus la j’sais qu’té d’venu mon ange
Pis qu’au paradis tu pense a moi d’temps en temps

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ce Que J’pense De Toi

  b=au=jourdhui=j=té=cris=s=que=j=pense=de=toi 12
  no=tre=nous=toi=pis=moi 6
  tes=mes=ri=res=mes=pleurs 6
  t=tout=pour=moi=ma=voix=in=té=rieure 9
  pis=sa=s=po=une=mé=ta=phore 8
  sans=toi=j=vis=ma=mort 6
  cha=que=se=conde=sans=toi=cest=l=mar=tyre 10
  à=par=tir=de=mainte=nant=tes=ma=mire 9
  que=tu=sois=vrai=cest=ça=qu=jad=mire 9
  quand=j=pleurs=qu=jé=touf=fe=mes=san=glots 10
  tu=c=t=j=r=s=trou=ver=les=mots 10
  ta=cal=mé=mes=i=dées=noires=ma=sor=ti=d=mon=cau=che=mar 15
  pour=ca=a=jd=jt=m=à=mort 8
  autre=fois=j=tais=la=men=dian=te=du=bon=heur 11
  ak=ma=dou=leur=j=re=gar=dais=pas=ser=les=heures 12
  seule=com=meu=ne=â=me=en=pei=ne=qui=s=meurt 12
  jau=rais=ja=mais=cru=pou=voir=ai=mer=au=tant 11
  mais=toi=tas=su=ef=fa=cer=mes=bles=sures=du=temps 12
  jfe=sais=tout=pour=tap=par=te=nir 8
  voir=nos=en=fants=gran=dir 6
  tous=les=deux=les=ché=rir 6
  par=ta=ger=notre=a=mour=jus=quau=der=nier=sou=pir 12
  tu=mas=ap=pris=à=tour=ner=la=pa=ge 10
  sur=des=his=toires=qui=m=dé=trui=sent=par=en=d=dans 13
  même=si=tes=plus=la=j=sais=qu=té=d=ve=nu=mon=ange 14
  pis=quau=pa=ra=dis=tu=pensea=moi=d=temps=en=temps 12
 • Phonétique : Ce Que J’pense De Toi

  be oʒuʁdɥi ʒtekʁi skə ʒpɑ̃sə də twa
  nɔtʁə nu, twa pi mwa
  tε mε ʁiʁə, mε plœʁ
  te tu puʁ mwa, ma vwa ɛ̃teʁjəʁə
  pi sa spo ynə metafɔʁə
  sɑ̃ twa ʒvis ma mɔʁ
  ʃakə səɡɔ̃də sɑ̃ twa sε lmaʁtiʁə
  a paʁtiʁ də mɛ̃tənɑ̃ tε ma miʁə
  kə ty swa vʁε sε sa kʒadmiʁə
  kɑ̃ ʒplœʁ kʒetufə mε sɑ̃ɡlo
  ty se te ʒi εʁ εs tʁuve lε mo
  ta kalme mεz- ide nwaʁə, ma sɔʁti dmɔ̃ koʃəmaʁ
  puʁ ka aʒd ʒte εm a mɔʁ
  otʁəfwa ʒtε la mɑ̃djɑ̃tə dy bɔnœʁ
  ak ma dulœʁ ʒʁəɡaʁdε pase lεz- œʁ
  sələ kɔmə ynə amə ɑ̃ pεnə ki sməʁ
  ʒoʁε ʒamε kʁy puvwaʁ εme otɑ̃
  mε twa ta sy efase mε blesyʁə dy tɑ̃
  ʒfəzε tu puʁ tapaʁtəniʁ
  vwaʁ noz- ɑ̃fɑ̃ ɡʁɑ̃diʁ
  tus lε dø lε ʃeʁiʁ
  paʁtaʒe nɔtʁə amuʁ ʒysko dεʁnje supiʁ
  ty ma apʁiz- a tuʁne la paʒə
  syʁ dεz- istwaʁə ki mdetʁɥize paʁ ɑ̃ ddɑ̃
  mεmə si tε plys la ʒsε kte dvəny mɔ̃n- ɑ̃ʒə
  pi ko paʁadi ty pɑ̃sə a mwa dtɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Ce Que J’pense De Toi

  be=o=ʒuʁ=dɥi=ʒte=kʁiskə=ʒpɑ̃=sə=də=twa 10
  nɔ=tʁə=nu=twa=pi=mwa 6
  tε=mε=ʁi=ʁə=mε=plœ=ʁə 7
  te=tu=puʁ=mwa=ma=vwa=ɛ̃=te=ʁjə=ʁə 10
  pi=sa=spo=y=nə=me=ta=fɔʁ=ə 9
  sɑ̃=twa=ʒvis=ma=mɔʁ 5
  ʃa=kə=sə=ɡɔ̃=də=sɑ̃=twa=sε=lmaʁ=tiʁə 10
  a=paʁ=tiʁ=də=mɛ̃=tə=nɑ̃=tε=ma=miʁə 10
  kə=ty=swa=vʁε=sε=sa=kʒad=mi=ʁə 9
  kɑ̃=ʒplœ=ʁə=kʒe=tu=fə=mε=sɑ̃=ɡlo 9
  ty=se=te=ʒi=εʁ=εsə=tʁu=ve=lε=mo 10
  ta=kal=me=mε=zi=de=nwaʁə=ma=sɔʁ=ti=dmɔ̃=koʃə=maʁ 13
  puʁ=ka=aʒd=ʒte=εm=a=mɔʁ 7
  otʁə=fwa=ʒtε=la=mɑ̃=djɑ̃=tə=dy=bɔ=nœʁ 10
  ak=ma=du=lœʁ=ʒʁə=ɡaʁ=dε=pase=lε=zœʁ 10
  sə=lə=kɔməy=nə=a=mə=ɑ̃=pε=nə=ki=sməʁ 11
  ʒo=ʁε=ʒa=mε=kʁy=pu=vwaʁ=ε=me=o=tɑ̃ 11
  mε=twa=ta=sy=e=fase=mε=ble=sy=ʁə=dy=tɑ̃ 12
  ʒfə=zε=tu=puʁ=ta=paʁ=tə=niʁ 8
  vwaʁ=no=zɑ̃=fɑ̃=ɡʁɑ̃=diʁ 6
  tus=lε=dø=lε=ʃe=ʁiʁ 6
  paʁ=ta=ʒe=nɔtʁəa=muʁ=ʒys=ko=dεʁ=nje=su=piʁ 11
  ty=ma=a=pʁi=za=tuʁ=ne=la=pa=ʒə 10
  syʁ=dε=zis=twaʁə=ki=mdet=ʁɥi=ze=paʁ=ɑ̃=ddɑ̃ 11
  mεmə=si=tε=plys=la=ʒsε=kte=dvə=ny=mɔ̃nɑ̃ʒə 10
  pi=ko=pa=ʁa=di=ty=pɑ̃səa=mwa=dtɑ̃=zɑ̃=tɑ̃ 11

PostScriptum

=$= (l) =$=

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/05/2006 06:35Rêve Éveiller

très beau poème et aussi très touchant!
bravo (F)(F)

Auteur de Poésie
04/06/2006 17:02Tiphaine15

beau poeme

Auteur de Poésie
27/09/2006 11:43Anjy

j’ai qu un mot a dire miss merveilleux c est ce que m inspire ce poème au milles sentiments. (K)