Poeme : Sous Le Soleil Et Ses Rayons

Sous Le Soleil Et Ses Rayons

Sous le soleil et ses rayons
Sous le soleil levant,
Les premiers rayons du soleil apparaissent à l’horizon…
L’eau de l’océan à son plus beau matin,
Étincelant d’un bleu si merveilleux.
Non loin de ce beau paysage,
Étendus sur la plage un magnifique jeune couple
Qui de leur plus beau moment,
Démontrent leur amour l’un envers l’autre…

Regardant paisiblement les vagues qui dérivent sur le rivage,
Frappant doucement leur doux visage,
Qui se regardent tous les deux dans les yeux
Démontrant totalement leurs sentiments.
D’un ton si émerveillé, de pouvoir regarder une telle beauté,
S’approchant près de son oreille pour lui dire
Le petit mot qu’elle aime entendre à son réveil…
« Je t’aime »

Restant ainsi allongés toute la journée, entre-croisés
Et se disant « ne plus jamais nous séparer,
S’aimer et cela pour l’éternité ».
Dès le coucher du soleil, le paysage changeant la couleur
Des nuages devenant un ciel tel les couleurs d’un arc-en-ciel.
Une fine brise de vent, soufflant en levant
Les plus beaux cheveux
D’une fille qui a un ton si merveilleux.
Sans jamais penser à ce qu’il peut arriver,
Loin devant le soleil couchant,
Dans l’amour qui restera pour toujours…
Sans dire un mot, elle se leva doucement,
Caressant ainsi ses cheveux qui expriment son air si joyeux.
Elle s’approcha de son oreille, murmurant si tendrement :
« Mon cœur bat à tout rompre de voir l’envie qui nous hante »
Dans ces mots, elle ajouta que "le cœur d’une femme
Est un profond océan de mystère que nulle personne
Ne peut découvrir ce qui s’y cache tant et aussi longtemps
Que son cœur n’est pas conquéri par le bonheur
De celui qui saura l’aimer pour…
L’éternité !
Nabil

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sous Le Soleil Et Ses Rayons

  sous=le=so=leil=et=ses=ray=ons 8
  sous=le=so=leil=le=vant 6
  les=pre=miers=rayons=du=so=leil=ap=pa=rais=sent=à=l=ho=ri=zon 16
  leau=de=lo=cé=an=à=son=plus=beau=ma=tin 11
  étin=ce=lant=dun=bleu=si=mer=veil=leux 9
  non=loin=de=ce=beau=pa=y=sa=ge 9
  é=ten=dus=sur=la=pla=ge=un=ma=gni=fi=que=jeu=ne=cou=ple 16
  qui=de=leur=plus=beau=mo=ment 7
  dé=mon=trent=leur=a=mour=lun=en=vers=lau=tre 11

  re=gar=dant=pai=sible=ment=les=va=gues=qui=dé=ri=vent=sur=le=ri=vage 17
  frap=pant=dou=ce=ment=leur=doux=vi=sa=ge 10
  qui=se=re=gar=dent=tous=les=deux=dans=les=y=eux 12
  dé=mon=trant=to=ta=le=ment=leurs=sen=ti=ments 11
  dun=ton=si=é=mer=veillé=de=pou=voir=re=gar=der=une=tel=le=beau=té 17
  sap=pro=chant=près=de=son=o=rei=lle=pour=lui=di=re 13
  le=pe=tit=mot=quel=le=ai=me=en=ten=dre=à=son=ré=veil 15
  je=tai=me 4

  res=tant=ain=si=al=lon=gés=tou=te=la=jour=née=en=tre=croi=sés 16
  et=se=di=sant=ne=plus=ja=mais=nous=sé=pa=rer 12
  sai=mer=et=ce=la=pour=lé=ter=ni=té 10
  dès=le=cou=cher=du=so=leil=le=pa=y=sage=chan=geant=la=cou=leur 16
  des=nu=ages=de=ve=nant=un=ciel=tel=les=cou=leurs=dun=arc=en=ciel 16
  u=ne=fi=ne=bri=se=de=vent=souf=flant=en=le=vant 13
  les=plus=beaux=che=veux 5
  du=ne=fi=lle=qui=a=un=ton=si=mer=veil=leux 12
  sans=ja=mais=pen=ser=à=ce=quil=peut=ar=ri=ver 12
  loin=de=vant=le=so=leil=cou=chant 8
  dans=la=mour=qui=res=te=ra=pour=tou=jours 10
  sans=di=re=un=mot=el=le=se=le=va=dou=ce=ment 13
  cares=sant=ain=si=ses=che=veux=qui=ex=pri=ment=son=air=si=joy=eux 16
  el=le=sap=pro=cha=de=son=o=reille=mur=mu=rant=si=ten=dre=ment 16
  mon=cœur=bat=à=tout=rom=pre=de=voir=len=vie=qui=nous=han=te 16
  dans=ces=mots=el=le=a=jou=ta=que=guille=met=le=cœur=du=ne=femme 16
  est=un=pro=fond=o=cé=an=de=mys=tè=re=que=nul=le=per=sonne 16
  ne=peut=dé=cou=vrir=ce=qui=sy=ca=che=tant=et=aus=si=long=temps 16
  que=son=cœur=nest=pas=con=qué=ri=par=le=bon=heur 12
  de=ce=lui=qui=sau=ra=lai=mer=pour 9
  lé=ter=ni=té 4
  na=bil 2
 • Phonétique : Sous Le Soleil Et Ses Rayons

  su lə sɔlεj e sε ʁεjɔ̃
  su lə sɔlεj ləvɑ̃,
  lε pʁəmje ʁεjɔ̃ dy sɔlεj apaʁεse a lɔʁizɔ̃…
  lo də lɔseɑ̃ a sɔ̃ plys bo matɛ̃,
  etɛ̃səlɑ̃ dœ̃ blø si mεʁvεjø.
  nɔ̃ lwɛ̃ də sə bo pεizaʒə,
  etɑ̃dys syʁ la plaʒə œ̃ maɲifikə ʒənə kuplə
  ki də lœʁ plys bo mɔmɑ̃,
  demɔ̃tʁe lœʁ amuʁ lœ̃n- ɑ̃vεʁ lotʁə…

  ʁəɡaʁdɑ̃ pεzibləmɑ̃ lε vaɡ ki deʁive syʁ lə ʁivaʒə,
  fʁapɑ̃ dusəmɑ̃ lœʁ du vizaʒə,
  ki sə ʁəɡaʁde tus lε dø dɑ̃ lεz- iø
  demɔ̃tʁɑ̃ tɔtaləmɑ̃ lœʁ sɑ̃timɑ̃.
  dœ̃ tɔ̃ si emεʁvεje, də puvwaʁ ʁəɡaʁde ynə tεllə bote,
  sapʁoʃɑ̃ pʁε də sɔ̃n- ɔʁεjə puʁ lɥi diʁə
  lə pəti mo kεllə εmə ɑ̃tɑ̃dʁə a sɔ̃ ʁevεj…
  « ʒə tεmə »

  ʁεstɑ̃ ɛ̃si alɔ̃ʒe tutə la ʒuʁne, ɑ̃tʁə kʁwaze
  e sə dizɑ̃t « nə plys ʒamε nu sepaʁe,
  sεme e səla puʁ letεʁnite ».
  dε lə kuʃe dy sɔlεj, lə pεizaʒə ʃɑ̃ʒɑ̃ la kulœʁ
  dε nɥaʒə dəvənɑ̃ œ̃ sjεl tεl lε kulœʁ dœ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl.
  ynə finə bʁizə də vɑ̃, suflɑ̃ ɑ̃ ləvɑ̃
  lε plys bo ʃəvø
  dynə fijə ki a œ̃ tɔ̃ si mεʁvεjø.
  sɑ̃ ʒamε pɑ̃se a sə kil pø aʁive,
  lwɛ̃ dəvɑ̃ lə sɔlεj kuʃɑ̃,
  dɑ̃ lamuʁ ki ʁεstəʁa puʁ tuʒuʁ…
  sɑ̃ diʁə œ̃ mo, εllə sə ləva dusəmɑ̃,
  kaʁesɑ̃ ɛ̃si sε ʃəvø ki εkspʁime sɔ̃n- εʁ si ʒwajø.
  εllə sapʁoʃa də sɔ̃n- ɔʁεjə, myʁmyʁɑ̃ si tɑ̃dʁəmɑ̃ :
  « mɔ̃ kœʁ ba a tu ʁɔ̃pʁə də vwaʁ lɑ̃vi ki nu-ɑ̃tə »
  dɑ̃ sε mo, εllə aʒuta kə ɡjmε lə kœʁ dynə famə
  εt- œ̃ pʁɔfɔ̃t- ɔseɑ̃ də mistεʁə kə nylə pεʁsɔnə
  nə pø dekuvʁiʁ sə ki si kaʃə tɑ̃ e osi lɔ̃tɑ̃
  kə sɔ̃ kœʁ nε pa kɔ̃keʁi paʁ lə bɔnœʁ
  də səlɥi ki soʁa lεme puʁ…
  letεʁnite !
  nabil
 • Syllabes Phonétique : Sous Le Soleil Et Ses Rayons

  su=lə=sɔ=lεj=e=sε=ʁε=j=ɔ̃ 9
  su=lə=sɔ=lεj=lə=vɑ̃ 6
  lε=pʁə=mje=ʁε=jɔ̃=dy=sɔ=lεj=a=pa=ʁε=se=a=lɔ=ʁi=zɔ̃ 16
  lo=də=lɔ=se=ɑ̃=a=sɔ̃=plys=bo=ma=tɛ̃ 11
  e=tɛ̃=sə=lɑ̃=dœ̃=blø=si=mεʁ=vε=jø 10
  nɔ̃=lwɛ̃=də=sə=bo=pε=i=za=ʒə 9
  e=tɑ̃=dys=syʁ=la=pla=ʒə=œ̃=ma=ɲi=fi=kə=ʒə=nə=ku=plə 16
  ki=də=lœ=ʁə=plys=bo=mɔ=mɑ̃ 8
  de=mɔ̃=tʁe=lœ=ʁə=a=muʁ=lœ̃=nɑ̃=vεʁ=lo=tʁə 12

  ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=pε=ziblə=mɑ̃=lε=va=ɡə=ki=de=ʁi=ve=syʁ=lə=ʁi=vaʒə 17
  fʁa=pɑ̃=du=sə=mɑ̃=lœ=ʁə=du=vi=za=ʒə 11
  ki=sə=ʁə=ɡaʁ=de=tus=lε=dø=dɑ̃=lε=zi=ø 12
  de=mɔ̃=tʁɑ̃=tɔ=ta=lə=mɑ̃=lœ=ʁə=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  dœ̃=tɔ̃=si=e=mεʁ=vε=je=də=pu=vwaʁʁə=ɡaʁ=de=y=nə=tεllə=bo=te 17
  sa=pʁo=ʃɑ̃=pʁε=də=sɔ̃=nɔ=ʁε=jə=puʁ=lɥi=diʁə 12
  lə=pə=ti=mo=kεllə=εmə=ɑ̃=tɑ̃dʁə=a=sɔ̃=ʁe=vεj 12
  ʒə=tε=mə 4

  ʁεs=tɑ̃=ɛ̃=si=a=lɔ̃=ʒe=tutə=la=ʒuʁ=ne=ɑ̃=tʁə=kʁwa=ze 15
  e=sə=di=zɑ̃t=nə=plys=ʒa=mε=nu=se=pa=ʁe 12
  sε=me=e=sə=la=puʁ=le=tεʁ=ni=te 10
  dεlə=ku=ʃe=dy=sɔ=lεj=lə=pε=i=za=ʒə=ʃɑ̃=ʒɑ̃=la=ku=lœʁ 16
  dε=nɥ=aʒə=də=və=nɑ̃=œ̃=sjεl=tεl=lε=ku=lœʁ=dœ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl 16
  ynə=fi=nə=bʁi=zə=də=vɑ̃=su=flɑ̃=ɑ̃=lə=vɑ̃ 12
  lε=plys=bo=ʃə=vø 5
  dy=nə=fi=jə=ki=a=œ̃=tɔ̃=si=mεʁ=vε=jø 12
  sɑ̃=ʒa=mε=pɑ̃=se=a=sə=kil=pø=a=ʁi=ve 12
  lwɛ̃=də=vɑ̃=lə=sɔ=lεj=ku=ʃɑ̃ 8
  dɑ̃=la=muʁ=ki=ʁεs=tə=ʁa=puʁ=tu=ʒuʁ 10
  sɑ̃=diʁə=œ̃=mo=εl=lə=sə=lə=va=du=sə=mɑ̃ 12
  ka=ʁe=sɑ̃=ɛ̃=si=sεʃə=vø=ki=εk=spʁi=me=sɔ̃=nεʁ=si=ʒwa=jø 16
  εllə=sa=pʁo=ʃadə=sɔ̃=nɔ=ʁεjə=myʁ=my=ʁɑ̃=si=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 14
  mɔ̃=kœʁ=ba=a=tu=ʁɔ̃pʁə=də=vwaʁ=lɑ̃=vi=ki=nu-ɑ̃tə 14
  dɑ̃=sε=mo=εl=ləa=ʒu=takə=ɡjmε=lə=kœʁ=dy=nə=famə 13
  ε=tœ̃=pʁɔ=fɔ̃=tɔse=ɑ̃=də=mis=tε=ʁə=kə=ny=lə=pεʁ=sɔnə 15
  nə=pø=de=ku=vʁiʁ=sə=ki=si=kaʃə=tɑ̃=e=o=si=lɔ̃=tɑ̃ 15
  kə=sɔ̃=kœʁ=nε=pa=kɔ̃=ke=ʁi=paʁ=lə=bɔ=nœʁ 12
  də=səl=ɥi=ki=so=ʁa=lε=me=puʁ 9
  le=tεʁ=ni=te 4
  na=bil 2

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/11/2004 00:00Pimkie45

c’est sublime, t’es vraiment doué
j’adore ce que tu écris
bravo

Auteur de Poésie
22/11/2004 00:00Lycosia

ton poême est tré bô
bravo, amitier lycosia!

Auteur de Poésie
22/11/2004 00:00Pupucelove

tres booooooooooooo!serieu il est tout mignon!!bravo!

Auteur de Poésie
23/11/2004 00:00Tiffange

ho. . . . . . ton poème est vraiment magnifique. . . j’ai les larmes aux yeux. . . vraiment, t’as beaucoup de mérite! je tire ma révérance! bravo
amitiés

Auteur de Poésie
05/12/2004 00:00Vi Ta Vi Com T Réve!

que dir devan tan d’inspiration de poési é de pratik d mo?
MAGNIFIQUE!!!!!
bravo amitié
moi

Auteur de Poésie
22/12/2004 00:00Tamsuccube

j’aime bocou ton poeme!!
c l’un des poemes d’amour le plus bo ke j’ai lu juska present. .
continu ds cette voi tu a une tre belle ecriture!!
bisouuu a toi
amicalement Tam