Poeme : J’ai Fait Un Reve

J’ai Fait Un Reve

J’ai fait un reve,
J’ai songé a des merveilles.
L’ombre d’un corps m’envellopent…
Me laissant tremblante…
D’un desir brulant.

J’ai fait un reve,
L’ombre ou l’etre etai revenu,
S’allonga pres de moi, deposa sur mes levres
Un baiser brulant… ABSOLU.

J’ai fait un reve,
L’etre etaide nouveau la, pres de moi,
Il me dit du bout de ses levres
« Je veux de toi »

Ce soir la n’etai pas un reve
Nos deux corps se sont multiplier,
Nous nous somment aimer
Laissant mon corps au rythme de sa passion,
Me faisant sienne sans contrefaçon.
Plaisir charnel, son gout de miel
Me donner l’envie d’une autre nuit.

Depuis ce reve abite mes nuits
J’attend de le revoir, le revivre
D’aimer l’inconnu de la nuit

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’ai Fait Un Reve

  jai=fait=un=re=ve 5
  jai=son=gé=a=des=mer=vei=lles 8
  lom=bre=dun=corps=men=vel=lo=pent 8
  me=lais=sant=trem=blan=te 6
  dun=de=sir=bru=lant 5

  jai=fait=un=re=ve 5
  lombreou=le=tre=e=tai=re=ve=nu 8
  sal=lon=ga=pres=de=moi=de=po=sa=sur=mes=levres 12
  un=bai=ser=bru=lant=ab=so=lu 8

  jai=fait=un=re=ve 5
  le=tre=e=taide=nou=veau=la=pres=de=moi 10
  il=me=dit=du=bout=de=ses=levres 8
  je=veux=de=toi 5

  ce=soir=la=ne=tai=pas=un=reve 8
  nos=deux=corps=se=sont=mul=ti=plier 8
  nous=nous=som=ment=ai=mer 6
  lais=sant=mon=corps=au=ryth=me=de=sa=pas=sion 11
  me=fai=sant=sienne=sans=con=tre=fa=çon 9
  plai=sir=char=nel=son=gout=de=miel 8
  me=don=ner=len=vie=duneau=tre=nuit 8

  de=puis=ce=re=vea=bite=mes=nuits 8
  jat=tend=de=le=re=voir=le=re=vivre 9
  dai=mer=lin=con=nu=de=la=nuit 8
 • Phonétique : J’ai Fait Un Reve

  ʒε fε œ̃ ʁəvə,
  ʒε sɔ̃ʒe a dε mεʁvεjə.
  lɔ̃bʁə dœ̃ kɔʁ mɑ̃vεllɔpe…
  mə lεsɑ̃ tʁɑ̃blɑ̃tə…
  dœ̃ dəziʁ bʁylɑ̃.

  ʒε fε œ̃ ʁəvə,
  lɔ̃bʁə u lεtʁə ətε ʁəvəny,
  salɔ̃ɡa pʁə- də mwa, dəpoza syʁ mε ləvʁə
  œ̃ bεze bʁylɑ̃… absɔly.

  ʒε fε œ̃ ʁəvə,
  lεtʁə ətεdə nuvo la, pʁə- də mwa,
  il mə di dy bu də sε ləvʁə
  « ʒə vø də twa »

  sə swaʁ la nətε pa œ̃ ʁəvə
  no dø kɔʁ sə sɔ̃ myltiplje,
  nu nu sɔmɑ̃ εme
  lεsɑ̃ mɔ̃ kɔʁz- o ʁitmə də sa pasjɔ̃,
  mə fəzɑ̃ sjεnə sɑ̃ kɔ̃tʁəfasɔ̃.
  plεziʁ ʃaʁnεl, sɔ̃ ɡu də mjεl
  mə dɔne lɑ̃vi dynə otʁə nɥi.

  dəpɥi sə ʁəvə abitə mε nɥi
  ʒatɑ̃ də lə ʁəvwaʁ, lə ʁəvivʁə
  dεme lɛ̃kɔny də la nɥi
 • Syllabes Phonétique : J’ai Fait Un Reve

  ʒε=fε=œ̃=ʁə=və 5
  ʒε=sɔ̃=ʒe=a=dε=mεʁ=vε=jə 8
  lɔ̃=bʁə=dœ̃=kɔʁ=mɑ̃=vεl=lɔ=pe 8
  mə=lε=sɑ̃=tʁɑ̃=blɑ̃=tə 6
  dœ̃=də=ziʁ=bʁy=lɑ̃ 5

  ʒε=fε=œ̃=ʁə=və 5
  lɔ̃bʁəu=lε=tʁə=ə=tε=ʁə=və=ny 8
  sa=lɔ̃=ɡapʁə=də=mwadə=po=za=syʁ=mε=lə=vʁə 11
  œ̃=bε=ze=bʁy=lɑ̃=ab=sɔ=ly 8

  ʒε=fε=œ̃=ʁə=və 5
  lεtʁə=ə=tεdə=nu=vo=la=pʁə=də=mwa 9
  il=mə=di=dy=budə=sε=lə=vʁə 8
  ʒə=vø=də=twa 5

  sə=swaʁ=lanə=tε=pa=œ̃=ʁə=və 8
  no=dø=kɔʁ=sə=sɔ̃=myl=ti=plje 8
  nu=nu=sɔ=mɑ̃=ε=me 6
  lε=sɑ̃=mɔ̃=kɔʁ=zo=ʁit=mə=də=sa=pa=s=jɔ̃ 12
  mə=fə=zɑ̃=sjεnə=sɑ̃=kɔ̃=tʁə=fa=sɔ̃ 9
  plε=ziʁ=ʃaʁ=nεl=sɔ̃=ɡu=də=mjεl 8
  mə=dɔ=ne=lɑ̃=vi=dynəo=tʁə=nɥi 8

  dəp=ɥisəʁə=və=a=bi=tə=mε=nɥi 8
  ʒa=tɑ̃də=lə=ʁə=vwaʁ=lə=ʁə=vivʁə 8
  dε=me=lɛ̃=kɔ=ny=də=la=nɥi 8

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amant
Publié le 30/07/2005 12:08

L'écrit contient 140 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Kristal13

Récompense

0
1
0