Poeme : Ma Muse Du Second Étage

Ma Muse Du Second Étage

Ca faisait si longtemps que je n’y croyais plus,
Je pensais que mon cœur à jamais s’était tut.
Ce fut donc pour moi bien plus qu’une révélation,
On pourrait presque dire une grande révolution.

Tel un orage d’été, si soudain et si violent,
Un raz de marée jaillissant de l’océan,
La furie d’un volcan qui sort de son sommeil,
Mon cœur s’est remis à battre après une longue veille.

Avec ses petits yeux couleur noisette,
Avec son regard si doux et si honnête,
Elle me fait monter sur un nuage,
Ma tendre muse du second étage.

Comment lui dire et lui montrer combien je l’aime ?
Je crois que je n’aurais pas assez d’un poème,
Pour lui dévoiler toutes les émotions extrêmes,
Qu’elle a fait naître dans mon âme bohème.

Comme la source inépuisable d’une rivière,
Mon cœur déverse en vagues entières,
Le trop-plein de sentiments qui me parcourent,
Les flots incessants et bouillonnants de mon amour.

Avec ses lèvres fines et discrètes,
Avec sa jolie bouche de starlette,
Elle a pris mon cœur en otage,
Ma belle muse du second étage.

Je crois que je me souviendrais toujours,
Quand dans un élan, elle m’avoua un jour,
Que cette passion cachée, tous ces sentiments,
Etaient en elle aussi bien présents.

Tel un écrin de chaleur et de douceur,
Je voudrais pendant d’interminables heures,
Lui offrir a jamais ma poitrine et mes bras,
La consoler, la rassurer, la protéger du froid.

Avec ton allure si parfaite,
Avec ton petit air de fête,
Je voulais juste te rendre hommage,
Ma petite muse du second étage.

Même si ce poème n’est pas très beau,
Même si ce ne sont que des mots,
Il ne faut en retenir que l’idée suprême :
Ma muse, ma voisine préférée je t’aime.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Muse Du Second Étage

  ca=fai=sait=si=long=temps=que=je=ny=cro=yais=plus 12
  je=pen=sais=que=mon=cœur=à=ja=mais=sé=tait=tut 12
  ce=fut=donc=pour=moi=bien=plus=quune=ré=vé=la=tion 12
  on=pour=rait=pres=que=direune=gran=de=ré=vo=lu=tion 12

  tel=un=o=rage=dé=té=si=sou=dain=et=si=violent 12
  un=raz=de=ma=rée=jail=lis=sant=de=lo=cé=an 12
  la=fu=rie=dun=vol=can=qui=sort=de=son=som=meil 12
  mon=cœur=sest=re=mis=à=bat=trea=près=une=lon=gue=veille 13

  a=vec=ses=pe=tits=y=eux=cou=leur=noi=set=te 12
  a=vec=son=re=gard=si=doux=et=si=hon=nê=te 12
  el=le=me=fait=mon=ter=sur=un=nu=a=ge 11
  ma=ten=dre=mu=se=du=se=cond=é=ta=ge 11

  comment=lui=di=re=et=lui=mon=trer=com=bien=je=laime 12
  je=crois=que=je=nau=rais=pas=as=sez=dun=po=ème 12
  pour=lui=dé=voi=ler=toutes=les=é=mo=tions=ex=trêmes 12
  quel=le=a=fait=naî=tre=dans=mon=â=me=bo=hème 12

  comme=la=sour=ce=i=né=pui=sa=ble=du=ne=ri=vière 13
  mon=cœur=dé=ver=se=en=va=gues=en=ti=è=res 12
  le=trop=plein=de=sen=ti=ments=qui=me=par=cou=rent 12
  les=flots=in=ces=sants=et=bouillon=nants=de=mon=a=mour 12

  a=vec=ses=lè=vres=fi=nes=et=dis=crè=tes 11
  a=vec=sa=jo=lie=bou=che=de=star=let=te 11
  el=le=a=pris=mon=cœur=en=o=ta=ge 10
  ma=bel=le=mu=se=du=se=cond=é=ta=ge 11

  je=crois=que=je=me=sou=vien=drais=tou=jours 10
  quand=dans=un=é=lan=el=le=ma=vou=a=un=jour 12
  que=cet=te=pas=sion=ca=chée=tous=ces=sen=ti=ments 12
  etaient=en=el=le=aus=si=bien=pré=sents 9

  tel=un=é=crin=de=cha=leur=et=de=dou=ceur 11
  je=vou=drais=pen=dant=din=ter=mi=na=bles=heu=res 12
  lui=of=frir=a=ja=mais=ma=poi=trine=et=mes=bras 12
  la=con=so=ler=la=ras=su=rer=la=pro=té=ger=du=froid 14

  a=vec=ton=al=lu=re=si=par=fai=te 10
  a=vec=ton=pe=tit=air=de=fê=te 9
  je=vou=lais=jus=te=te=ren=dre=hom=ma=ge 11
  ma=pe=ti=te=mu=se=du=se=cond=é=ta=ge 12

  mê=me=si=ce=po=è=me=nest=pas=très=beau 11
  mê=me=si=ce=ne=sont=que=des=mots 9
  il=ne=faut=en=re=te=nir=que=li=dée=su=prême 12
  ma=mu=se=ma=voi=si=ne=pré=fé=rée=je=taime 12
 • Phonétique : Ma Muse Du Second Étage

  ka fəzε si lɔ̃tɑ̃ kə ʒə ni kʁwajε plys,
  ʒə pɑ̃sε kə mɔ̃ kœʁ a ʒamε setε tyt.
  sə fy dɔ̃k puʁ mwa bjɛ̃ plys kynə ʁevelasjɔ̃,
  ɔ̃ puʁʁε pʁεskə diʁə ynə ɡʁɑ̃də ʁevɔlysjɔ̃.

  tεl œ̃n- ɔʁaʒə dete, si sudɛ̃ e si vjɔle,
  œ̃ ʁaz də maʁe ʒajisɑ̃ də lɔseɑ̃,
  la fyʁi dœ̃ vɔlkɑ̃ ki sɔʁ də sɔ̃ sɔmεj,
  mɔ̃ kœʁ sε ʁəmiz- a batʁə apʁεz- ynə lɔ̃ɡ vεjə.

  avεk sε pətiz- iø kulœʁ nwazεtə,
  avεk sɔ̃ ʁəɡaʁ si duz- e si ɔnεtə,
  εllə mə fε mɔ̃te syʁ œ̃ nɥaʒə,
  ma tɑ̃dʁə myzə dy səɡɔ̃t- etaʒə.

  kɔmɑ̃ lɥi diʁə e lɥi mɔ̃tʁe kɔ̃bjɛ̃ ʒə lεmə ?
  ʒə kʁwa kə ʒə noʁε pa ase dœ̃ pɔεmə,
  puʁ lɥi devwale tutə lεz- emɔsjɔ̃z- εkstʁεmə,
  kεllə a fε nεtʁə dɑ̃ mɔ̃n- amə bɔεmə.

  kɔmə la suʁsə inepɥizablə dynə ʁivjεʁə,
  mɔ̃ kœʁ devεʁsə ɑ̃ vaɡz- ɑ̃tjεʁə,
  lə tʁo plɛ̃ də sɑ̃timɑ̃ ki mə paʁkuʁe,
  lε floz- ɛ̃sesɑ̃z- e bujɔnɑ̃ də mɔ̃n- amuʁ.

  avεk sε lεvʁə- finəz- e diskʁεtə,
  avεk sa ʒɔli buʃə də staʁlεtə,
  εllə a pʁi mɔ̃ kœʁ ɑ̃n- ɔtaʒə,
  ma bεllə myzə dy səɡɔ̃t- etaʒə.

  ʒə kʁwa kə ʒə mə suvjɛ̃dʁε tuʒuʁ,
  kɑ̃ dɑ̃z- œ̃n- elɑ̃, εllə mavua œ̃ ʒuʁ,
  kə sεtə pasjɔ̃ kaʃe, tus sε sɑ̃timɑ̃,
  ətε ɑ̃n- εllə osi bjɛ̃ pʁezɑ̃.

  tεl œ̃n- ekʁɛ̃ də ʃalœʁ e də dusœʁ,
  ʒə vudʁε pɑ̃dɑ̃ dɛ̃tεʁminabləz- œʁ,
  lɥi ɔfʁiʁ a ʒamε ma pwatʁinə e mε bʁa,
  la kɔ̃sɔle, la ʁasyʁe, la pʁɔteʒe dy fʁwa.

  avεk tɔ̃n- alyʁə si paʁfεtə,
  avεk tɔ̃ pəti εʁ də fεtə,
  ʒə vulε ʒystə tə ʁɑ̃dʁə ɔmaʒə,
  ma pətitə myzə dy səɡɔ̃t- etaʒə.

  mεmə si sə pɔεmə nε pa tʁε bo,
  mεmə si sə nə sɔ̃ kə dε mo,
  il nə fo ɑ̃ ʁətəniʁ kə lide sypʁεmə :
  ma myzə, ma vwazinə pʁefeʁe ʒə tεmə.
 • Syllabes Phonétique : Ma Muse Du Second Étage

  ka=fə=zε=si=lɔ̃=tɑ̃=kə=ʒə=ni=kʁwa=jε=plys 12
  ʒə=pɑ̃=sε=kə=mɔ̃=kœʁ=a=ʒa=mε=se=tε=tyt 12
  sə=fy=dɔ̃k=puʁ=mwa=bjɛ̃=plys=kynə=ʁe=ve=la=s=jɔ̃ 13
  ɔ̃=puʁ=ʁε=pʁεskə=di=ʁəy=nə=ɡʁɑ̃=də=ʁe=vɔ=ly=sjɔ̃ 13

  tεl=œ̃=nɔ=ʁaʒə=de=te=si=su=dɛ̃=e=si=vjɔ=le 13
  œ̃=ʁaz=də=ma=ʁe=ʒa=ji=sɑ̃=də=lɔ=se=ɑ̃ 12
  la=fy=ʁi=dœ̃=vɔl=kɑ̃=ki=sɔʁ=də=sɔ̃=sɔ=mεj 12
  mɔ̃=kœʁ=sεʁə=mi=za=ba=tʁəa=pʁε=zy=nə=lɔ̃ɡ=vεjə 12

  a=vεk=sε=pə=ti=zi=ø=ku=lœʁ=nwa=zε=tə 12
  a=vεk=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=si=du=ze=si=ɔ=nε=tə 12
  εl=lə=mə=fε=mɔ̃=te=syʁ=œ̃=nɥ=a=ʒə 11
  ma=tɑ̃=dʁə=my=zə=dy=sə=ɡɔ̃=te=ta=ʒə 11

  kɔ=mɑ̃=lɥi=diʁə=e=lɥi=mɔ̃=tʁe=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=lεmə 12
  ʒə=kʁwa=kə=ʒə=no=ʁε=pa=a=se=dœ̃=pɔ=εmə 12
  puʁ=lɥi=de=vwa=le=tutə=lε=ze=mɔ=sjɔ̃=zεk=stʁεmə 12
  kεl=lə=a=fε=nε=tʁə=dɑ̃=mɔ̃=na=mə=bɔ=εmə 12

  kɔmə=la=suʁ=sə=i=nep=ɥi=za=blə=dy=nə=ʁi=vjεʁə 13
  mɔ̃=kœ=ʁə=de=vεʁ=sə=ɑ̃=va=ɡə=zɑ̃=tjεʁ=ə 12
  lə=tʁo=plɛ̃=də=sɑ̃=ti=mɑ̃=ki=mə=paʁ=ku=ʁe 12
  lε=flo=zɛ̃se=sɑ̃=ze=bu=jɔ=nɑ̃=də=mɔ̃=na=muʁ 12

  a=vεk=sε=lε=vʁə=fi=nə=ze=dis=kʁε=tə 11
  a=vεk=sa=ʒɔ=li=bu=ʃə=də=staʁ=lε=tə 11
  εl=lə=a=pʁi=mɔ̃=kœ=ʁə=ɑ̃=nɔ=ta=ʒə 11
  ma=bεl=lə=my=zə=dy=sə=ɡɔ̃=te=ta=ʒə 11

  ʒə=kʁwa=kə=ʒə=mə=su=vj=ɛ̃=dʁε=tu=ʒuʁ 11
  kɑ̃=dɑ̃=zœ̃=ne=lɑ̃=εl=lə=ma=vu=a=œ̃=ʒuʁ 12
  kə=sε=tə=pa=sjɔ̃=ka=ʃe=tus=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  ə=tε=ɑ̃=nεl=lə=o=si=bj=ɛ̃=pʁe=zɑ̃ 11

  tεl=œ̃=ne=kʁɛ̃=də=ʃa=lœ=ʁə=e=də=du=sœʁ 12
  ʒə=vu=dʁε=pɑ̃=dɑ̃=dɛ̃=tεʁ=mi=na=blə=zœ=ʁə 12
  lɥi=ɔ=fʁiʁ=a=ʒa=mε=ma=pwa=tʁinə=e=mε=bʁa 12
  la=kɔ̃=sɔ=le=la=ʁa=sy=ʁe=la=pʁɔ=te=ʒe=dy=fʁwa 14

  a=vεk=tɔ̃=na=ly=ʁə=si=paʁ=fε=tə 10
  a=vεk=tɔ̃=pə=ti=εʁ=də=fε=tə 9
  ʒə=vu=lε=ʒys=tə=tə=ʁɑ̃=dʁə=ɔ=ma=ʒə 11
  ma=pə=ti=tə=my=zə=dy=sə=ɡɔ̃=te=ta=ʒə 12

  mε=mə=si=sə=pɔ=ε=mə=nε=pa=tʁε=bo 11
  mε=mə=si=sə=nə=sɔ̃=kə=dε=mo 9
  il=nə=fo=ɑ̃=ʁə=tə=niʁ=kə=li=de=sy=pʁεmə 12
  ma=my=zə=ma=vwa=zi=nə=pʁe=fe=ʁe=ʒə=tεmə 12

PostScriptum

Parfois la vie reserve de bien tristes surprises, on fini par ne plus rien en attendre, ne plus croire en rien. . . et puis soudain au moment le moins previsible, voilà que l’amour décide de reparaitre, plus fort et intense que jamais. . .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 03/06/2004 00:00

L'écrit contient 311 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Kulty