Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Eternellement

Poème Amour
Publié le 04/11/2005 00:00

L'écrit contient 126 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : L'amant Poétique

Eternellement

Eternellement

Quand mon admiration s’éveillera en moi
Alors je te dirai seulement mes blessures
Quand la flamme de mon âme sera censurée
Alors je te dirai que je t’aime, oui à toi

Même si tu es loin de moi tu entendras ma voix
Si d’un écho serein tu réponds en silence
Même d’un « moi non plus » mais tant que tu me crois
Mon âme crée pour toi restera ta présence

Je ne sais pas vraiment si je t’aime en ami
Mais grâce à toi, j’ai pu ensevelir mes peurs
Qui, avant, rongeaient fortement mon pauvre cœur

Depuis notre rencontre tu as changé ma vie
Quand notre relation deviendra immortelle
Alors, débutera un amour éternel.

Gilbert, poète à ses heures perdues
 • Pieds Hyphénique: Eternellement

  eter=nel=le=ment 4

  quand=mon=ad=mi=ra=ti=on=sé=veille=ra=en=moi 12
  a=lors=je=te=di=rai=seu=le=ment=mes=bles=sures 12
  quand=la=flamme=de=mon=â=me=se=ra=cen=su=rée 12
  a=lors=je=te=di=rai=que=je=taime=oui=à=toi 12

  même=si=tu=es=loin=de=moi=tu=en=ten=dras=ma=voix 13
  si=dun=é=cho=se=rein=tu=ré=ponds=en=si=lence 12
  mê=me=dun=moi=non=plus=mais=tant=que=tu=me=crois 12
  mon=â=me=crée=pour=toi=res=te=ra=ta=pré=sence 12

  je=ne=sais=pas=vraiment=si=je=tai=me=en=a=mi 12
  mais=grâ=ce=à=toi=jai=pu=ense=ve=lir=mes=peurs 12
  qui=a=vant=ron=geaient=for=te=ment=mon=pau=vre=cœur 12

  de=puis=no=tre=ren=contre=tu=as=chan=gé=ma=vie 12
  quand=notre=re=la=ti=on=de=vien=dra=im=mor=telle 12
  a=lors=dé=bu=te=ra=un=a=mour=é=ter=nel 12

  gil=bert=po=è=te=à=ses=heu=res=per=dues 11
 • Phonétique : Eternellement

  ətεʁnεllmɑ̃

  kɑ̃ mɔ̃n- admiʁasjɔ̃ sevεjʁa ɑ̃ mwa
  alɔʁ ʒə tə diʁε sələmɑ̃ mε blesyʁə
  kɑ̃ la flamə də mɔ̃n- amə səʁa sɑ̃syʁe
  alɔʁ ʒə tə diʁε kə ʒə tεmə, ui a twa

  mεmə si ty ε lwɛ̃ də mwa ty ɑ̃tɑ̃dʁa ma vwa
  si dœ̃n- eʃo səʁɛ̃ ty ʁepɔ̃z- ɑ̃ silɑ̃sə
  mεmə dyn « mwa nɔ̃ plys » mε tɑ̃ kə ty mə kʁwa
  mɔ̃n- amə kʁe puʁ twa ʁεstəʁa ta pʁezɑ̃sə

  ʒə nə sε pa vʁεmɑ̃ si ʒə tεmə ɑ̃n- ami
  mε ɡʁasə a twa, ʒε py ɑ̃səvəliʁ mε pœʁ
  ki, avɑ̃, ʁɔ̃ʒε fɔʁtəmɑ̃ mɔ̃ povʁə kœʁ

  dəpɥi nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə ty a ʃɑ̃ʒe ma vi
  kɑ̃ nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ dəvjɛ̃dʁa imɔʁtεllə
  alɔʁ, debytəʁa œ̃n- amuʁ etεʁnεl.

  ʒilbεʁ, pɔεtə a sεz- œʁ pεʁdɥ
 • Pieds Phonétique : Eternellement

  ə=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 4

  kɑ̃=mɔ̃=nad=mi=ʁa=sj=ɔ̃=se=vεj=ʁa=ɑ̃=mwa 12
  a=lɔʁ=ʒə=tə=di=ʁε=sə=lə=mɑ̃=mε=ble=syʁə 12
  kɑ̃=la=flamə=də=mɔ̃=na=mə=sə=ʁa=sɑ̃=sy=ʁe 12
  a=lɔʁʒə=tə=di=ʁε=kə=ʒə=tε=mə=ui=a=twa 12

  mεmə=si=ty=ε=lwɛ̃=də=mwa=ty=ɑ̃=tɑ̃=dʁa=ma=vwa 13
  si=dœ̃=ne=ʃo=sə=ʁɛ̃=ty=ʁe=pɔ̃=zɑ̃=si=lɑ̃sə 12
  mε=mə=dyn=mwa=nɔ̃=plys=mε=tɑ̃=kə=ty=mə=kʁwa 12
  mɔ̃=na=mə=kʁe=puʁ=twa=ʁεs=tə=ʁa=ta=pʁe=zɑ̃sə 12

  ʒə=nə=sε=pa=vʁε=mɑ̃=siʒə=tε=mə=ɑ̃=na=mi 12
  mε=ɡʁasə=a=twa=ʒε=py=ɑ̃=sə=və=liʁ=mε=pœʁ 12
  ki=a=vɑ̃=ʁɔ̃=ʒε=fɔʁ=tə=mɑ̃=mɔ̃=po=vʁə=kœʁ 12

  dəp=ɥi=nɔ=tʁə=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=ty=a=ʃɑ̃=ʒe=ma=vi 12
  kɑ̃=nɔ=tʁə=ʁə=la=sjɔ̃də=vjɛ̃=dʁa=i=mɔʁ=tεl=lə 12
  a=lɔʁ=de=by=tə=ʁa=œ̃=na=muʁ=e=tεʁ=nεl 12

  ʒil=bεʁ=pɔ=ε=tə=a=sε=zœ=ʁə=pεʁdɥ 10

PostScriptum

poème en alexandrin

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.