Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Amour Incomplet

Poème Amour
Publié le 06/09/2004 00:00

L'écrit contient 159 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : L'ange Noir

Amour Incomplet

Je croyais ne plus t’aimer. Je croi que je me suis tromper
Chaque fois que je m’etant sur le lit et que j’essaie de faire
Le vide ton visage vien honté mes penser et je délire.
Nos bons moments passer ensemble, tes baisers
Notre conpliciter tout ca me manque ! Je t’aime encore
Je veux que tu le comprenne mais comment te le dire ?
Je ne sais pas. Comment te dire que je me suis tromper,
Que pour toi j’aurais tout donnée. Mais que je n’ai pas osée
Comment te dire tout ca sans que notre amitié sois brisé
A nouvo par mon imbecilitée ! J’ai tant souffert
De cette adieu. J’ai tant fais pour t’oublier sans y arriver
Mais ou vaige trouver la force de te dire tout ca.
Que je t’aime plus que tout mais que j’ai peur.
Peur de t’aimer et de te perdre a nouvo.
 • Pieds Hyphénique: Amour Incomplet

  je=cro=yais=ne=plus=tai=mer=je=croi=que=je=me=suis=trom=per 15
  cha=que=fois=que=je=me=tant=sur=le=lit=et=que=jes=saie=de=faire 16
  le=vide=ton=vi=sa=ge=vien=hon=té=mes=pen=ser=et=je=dé=lire 16
  nos=bons=mo=ments=pas=ser=en=sem=ble=tes=bai=sers 12
  no=tre=con=pli=ci=ter=tout=ca=me=man=que=je=tai=me=en=core 16
  je=veux=que=tu=le=com=pren=ne=mais=com=ment=te=le=di=re 15
  je=ne=sais=pas=com=ment=te=di=re=que=je=me=suis=trom=per 15
  que=pour=toi=jau=rais=tout=don=née=mais=que=je=nai=pas=o=sée 15
  comment=te=di=re=tout=ca=sans=que=no=tre=a=mi=tié=sois=bri=sé 16
  a=nou=vo=par=mon=im=be=ci=li=tée=jai=tant=souf=fert 14
  de=cet=te=a=dieu=jai=tant=fais=pour=tou=blier=sans=y=ar=ri=ver 16
  mais=ou=vai=ge=trou=ver=la=for=ce=de=te=di=re=tout=ca 15
  que=je=tai=me=plus=que=tout=mais=que=jai=peur 11
  peur=de=tai=mer=et=de=te=per=dre=a=nou=vo 12
 • Phonétique : Amour Incomplet

  ʒə kʁwajε nə plys tεme. ʒə kʁwa kə ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe
  ʃakə fwa kə ʒə mətɑ̃ syʁ lə li e kə ʒesε də fεʁə
  lə vidə tɔ̃ vizaʒə vjɛ̃ ɔ̃te mε pɑ̃se e ʒə deliʁə.
  no bɔ̃ mɔmɑ̃ pase ɑ̃sɑ̃blə, tε bεze
  nɔtʁə kɔ̃plisite tu ka mə mɑ̃kə ! ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
  ʒə vø kə ty lə kɔ̃pʁεnə mε kɔmɑ̃ tə lə diʁə ?
  ʒə nə sε pa. kɔmɑ̃ tə diʁə kə ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe,
  kə puʁ twa ʒoʁε tu dɔne. mε kə ʒə nε pa oze
  kɔmɑ̃ tə diʁə tu ka sɑ̃ kə nɔtʁə amitje swa bʁize
  a nuvo paʁ mɔ̃n- ɛ̃bəsilite ! ʒε tɑ̃ sufεʁ
  də sεtə adjø. ʒε tɑ̃ fε puʁ tublje sɑ̃z- i aʁive
  mεz- u vεʒə tʁuve la fɔʁsə də tə diʁə tu ka.
  kə ʒə tεmə plys kə tu mε kə ʒε pœʁ.
  pœʁ də tεme e də tə pεʁdʁə a nuvo.
 • Pieds Phonétique : Amour Incomplet

  ʒə=kʁwa=jεnə=plys=tε=me=ʒə=kʁwa=kə=ʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe 14
  ʃakə=fwa=kə=ʒə=mə=tɑ̃=syʁ=lə=li=e=kə=ʒe=sε=də=fεʁə 15
  lə=vidə=tɔ̃=vi=za=ʒə=vjɛ̃=ɔ̃=te=mε=pɑ̃=se=e=ʒə=de=liʁə 16
  no=bɔ̃=mɔ=mɑ̃=pa=se=ɑ̃=sɑ̃=blə=tε=bε=ze 12
  nɔ=tʁə=kɔ̃=pli=si=te=tu=ka=mə=mɑ̃=kə=ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔʁə 16
  ʒə=vø=kə=ty=lə=kɔ̃=pʁε=nə=mε=kɔ=mɑ̃=tə=lə=diʁə 14
  ʒə=nə=sε=pa=kɔ=mɑ̃tə=di=ʁə=kə=ʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe 14
  kə=puʁ=twa=ʒo=ʁε=tu=dɔ=ne=mεkə=ʒə=nε=pa=o=ze 14
  kɔ=mɑ̃tə=di=ʁə=tu=ka=sɑ̃=kə=nɔ=tʁəa=mi=tje=swa=bʁi=ze 15
  a=nu=vo=paʁ=mɔ̃=nɛ̃=bə=si=li=te=ʒε=tɑ̃=su=fεʁ 14
  də=sεtəa=djø=ʒε=tɑ̃=fε=puʁ=tu=blje=sɑ̃=zi=a=ʁi=ve 14
  mε=zu=vεʒə=tʁu=ve=la=fɔʁ=sə=də=tə=di=ʁə=tu=ka 14
  kə=ʒə=tε=mə=plys=kə=tu=mε=kə=ʒε=pœ=ʁə 12
  pœ=ʁə=də=tε=me=e=də=tə=pεʁ=dʁə=a=nu=vo 13

PostScriptum

Dite moi ce que vous en penser

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2004 00:00Xander

très jolie poème bien écrit bravo

Auteur de Poésie
18/09/2004 00:00Aphrodite

Je me reconnais dans ce poeme. . . . Sa montre vraiment ke tu sais bien retranscrire tes emotion 🙂