Poeme : Je N’ai Plus De Vie, A Cause De Toi…

Je N’ai Plus De Vie, A Cause De Toi…

Mon cœur,
Il ne sait faire que brûler d’amour,
Mais il sait aussi saigner,

Il saigne depuis le jour ou tu mas quitter !
Pourquoi ? Je ne l’ai jamais su !
Et ne le serais jamais,
Puisque je ne t’ai jamais revu !

Mais cela !
Ne m’a pas empêcher de t’aimer encore,
De rêver de toi,
Comme si tu été encore avec moi,
Dans tes bras !
Je mis sentais si bien !
Mais il en est rien !

Je vois toujours t’es amis !
Qui me disent !
« Il va bien »
Pourquoi moi la fille que tu aimais tant,
Comme tu me le disais !
N’a aucune nouvelle de toi ?

Est-je fait qqch. de mal ?
Pour que toi, tu me fasses ?

Toutes ces questions que je me poser sans cesse !
Sont devenu ivresse !
Ivresse, j’y ai goûté !
Goûter a ne plus rien touché !

Toucher au bonheur, à l’amitié, a l’amour !
Ces plaies ceux sont ouverts encore et encore !
Comme mon cœur s’ouvrer, quand tu été là…

Je t’en veux aujourd’hui, car cet accident que j’ai eu,
Tu la su,
Mais aucune aide, n’est venue de toi !
Te rend tu compte ?
Toutes sont ta faute !

Je suis handicapé,
Car l’ivresse ma toucher autant que toi !
Ce soir là, j’avais appris,
Que tu te marier !
Cet amour entre nous,
A saigner !
C’est cassé entre ces 4 ans de bonheur !

Je ne peux faire machine arrière !
Car arrière n’existe plus !
Présent existe !
Et le présent, n’est fait que de moment !
De refaire ma vie !

Je tourne la page ! Maintenant !
Tu as fait ta vie,
La mienne est finie
Pour le reste de mes jours a vivre !

Viendrais- tu le jour de ma mort !
Il n’y a plus que ce jour !
Où tu pourrais me rendre une dernière fois !
Heureuse, me faire sourire…

Si ce jour, tu ne viens pas…
Je te haïrai, pour le restant de mes jours !
Je te hanterai…
Mon cœur n’auras plus, que de la colère !

Alors aujourd’hui c’est a toi de voir !
Si tu ma vraiment aimer
Viens me voir…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je N’ai Plus De Vie, A Cause De Toi…

  mon=cœur 2
  il=ne=sait=faire=que=brû=ler=da=mour 9
  mais=il=sait=aus=si=sai=gner 7

  il=saigne=de=puis=le=jour=ou=tu=mas=quit=ter 11
  pour=quoi=je=ne=lai=ja=mais=su 8
  et=ne=le=se=rais=ja=mais 7
  puis=que=je=ne=tai=ja=mais=re=vu 9

  mais=ce=la 3
  ne=ma=pas=em=pê=cher=de=tai=mer=en=core 11
  de=rê=ver=de=toi 5
  comme=si=tu=é=té=en=co=rea=vec=moi 10
  dans=tes=bras 3
  je=mis=sen=tais=si=bien 6
  mais=il=en=est=rien 5

  je=vois=tou=jours=tes=a=mis 7
  qui=me=di=sent 4
  il=va=bien 4
  pour=quoi=moi=la=fille=que=tu=ai=mais=tant 10
  comme=tu=me=le=di=sais 6
  na=au=cune=nou=vel=le=de=toi 8

  est=je=fait=q=q=c=h=de=mal 9
  pour=que=toi=tu=me=fasses 6

  toutes=ces=ques=tions=que=je=me=po=ser=sans=ces=se 12
  sont=de=ve=nu=ivres=se 6
  ivres=se=jy=ai=goû=té 6
  goû=ter=a=ne=plus=rien=tou=ché 8

  tou=cher=au=bon=heur=à=la=mi=tié=a=la=mour 12
  ces=plaies=ceux=sont=ou=verts=en=coreet=en=core 10
  comme=mon=cœur=sou=vrer=quand=tu=é=té=là 10

  je=ten=veux=au=jourdhui=car=cet=ac=cident=que=jai=eu 12
  tu=la=su 3
  mais=au=cuneaide=nest=ve=nue=de=toi 8
  te=rend=tu=comp=te 5
  tou=tes=sont=ta=fau=te 6

  je=suis=han=di=ca=pé 6
  car=livres=se=ma=tou=cher=au=tant=que=toi 10
  ce=soir=là=ja=vais=ap=pris 7
  que=tu=te=ma=ri=er 6
  cet=a=mour=en=tre=nous 6
  a=sai=gner 3
  cest=cas=sé=entre=ces=qua=treans=de=bon=heur 10

  je=ne=peux=fai=re=ma=chi=ne=ar=rière 10
  car=ar=ri=è=re=nexis=te=plus 8
  pré=sent=exis=te 4
  et=le=pré=sent=nest=fait=que=de=mo=ment 10
  de=re=fai=re=ma=vie 6

  je=tour=ne=la=pa=ge=main=te=nant 9
  tu=as=fait=ta=vie 5
  la=mien=ne=est=fi=nie 6
  pour=le=res=te=de=mes=jours=a=vi=vre 10

  vien=drais=tu=le=jour=de=ma=mort 8
  il=ny=a=plus=que=ce=jour 7
  où=tu=pour=rais=me=rendreu=ne=der=niè=re=fois 11
  heu=reu=se=me=fai=re=sou=ri=re 9

  si=ce=jour=tu=ne=viens=pas 7
  je=te=haï=rai=pour=le=res=tant=de=mes=jours 11
  je=te=han=te=rai 5
  mon=cœur=nau=ras=plus=que=de=la=co=lère 10

  a=lors=au=jourd=hui=cest=a=toi=de=voir 10
  si=tu=ma=vrai=ment=ai=mer 7
  viens=me=voir 3
 • Phonétique : Je N’ai Plus De Vie, A Cause De Toi…

  mɔ̃ kœʁ,
  il nə sε fεʁə kə bʁyle damuʁ,
  mεz- il sε osi sεɲe,

  il sεɲə dəpɥi lə ʒuʁ u ty mas kite !
  puʁkwa ? ʒə nə lε ʒamε sy !
  e nə lə səʁε ʒamε,
  pɥiskə ʒə nə tε ʒamε ʁəvy !

  mε səla !
  nə ma pa ɑ̃pεʃe də tεme ɑ̃kɔʁə,
  də ʁεve də twa,
  kɔmə si ty ete ɑ̃kɔʁə avεk mwa,
  dɑ̃ tε bʁa !
  ʒə mi sɑ̃tε si bjɛ̃ !
  mεz- il ɑ̃n- ε ʁjɛ̃ !

  ʒə vwa tuʒuʁ tε ami !
  ki mə dize !
  « il va bjən »
  puʁkwa mwa la fijə kə ty εmε tɑ̃,
  kɔmə ty mə lə dizε !
  na okynə nuvεllə də twa ?

  ε ʒə fε ky ky se aʃ. də mal ?
  puʁ kə twa, ty mə fasə ?

  tutə sε kεstjɔ̃ kə ʒə mə poze sɑ̃ sεsə !
  sɔ̃ dəvəny ivʁεsə !
  ivʁεsə, ʒi ε ɡute !
  ɡute a nə plys ʁjɛ̃ tuʃe !

  tuʃe o bɔnœʁ, a lamitje, a lamuʁ !
  sε plε sø sɔ̃t- uvεʁz- ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə !
  kɔmə mɔ̃ kœʁ suvʁe, kɑ̃ ty ete la…

  ʒə tɑ̃ vøz- oʒuʁdɥi, kaʁ sεt aksidɑ̃ kə ʒε y,
  ty la sy,
  mεz- okynə εdə, nε vənɥ də twa !
  tə ʁɑ̃ ty kɔ̃tə ?
  tutə sɔ̃ ta fotə !

  ʒə sɥi-ɑ̃dikape,
  kaʁ livʁεsə ma tuʃe otɑ̃ kə twa !
  sə swaʁ la, ʒavεz- apʁi,
  kə ty tə maʁje !
  sεt amuʁ ɑ̃tʁə nu,
  a sεɲe !
  sε kase ɑ̃tʁə sε katʁə ɑ̃ də bɔnœʁ !

  ʒə nə pø fεʁə maʃinə aʁjεʁə !
  kaʁ aʁjεʁə nεɡzistə plys !
  pʁezɑ̃ εɡzistə !
  e lə pʁezɑ̃, nε fε kə də mɔmɑ̃ !
  də ʁəfεʁə ma vi !

  ʒə tuʁnə la paʒə ! mɛ̃tənɑ̃ !
  ty a fε ta vi,
  la mjεnə ε fini
  puʁ lə ʁεstə də mε ʒuʁz- a vivʁə !

  vjɛ̃dʁε ty lə ʒuʁ də ma mɔʁ !
  il ni a plys kə sə ʒuʁ !
  u ty puʁʁε mə ʁɑ̃dʁə ynə dεʁnjεʁə fwa !
  œʁøzə, mə fεʁə suʁiʁə…

  si sə ʒuʁ, ty nə vjɛ̃ pa…
  ʒə tə-ajʁε, puʁ lə ʁεstɑ̃ də mε ʒuʁ !
  ʒə tə-ɑ̃təʁε…
  mɔ̃ kœʁ noʁa plys, kə də la kɔlεʁə !

  alɔʁz- oʒuʁdɥi sεt- a twa də vwaʁ !
  si ty ma vʁεmɑ̃ εme
  vjɛ̃ mə vwaʁ…
 • Syllabes Phonétique : Je N’ai Plus De Vie, A Cause De Toi…

  mɔ̃=kœ=ʁə 3
  il=nə=sε=fεʁə=kə=bʁy=le=da=muʁ 9
  mε=zil=sε=o=si=sε=ɲe 7

  il=sεɲə=dəp=ɥi=lə=ʒuʁ=u=ty=mas=ki=te 11
  puʁ=kwa=ʒə=nə=lε=ʒa=mε=sy 8
  e=nə=lə=sə=ʁε=ʒa=mε 7
  pɥiskə=ʒə=nə=tε=ʒa=mε=ʁə=vy 8

  mε=sə=la 3
  nə=ma=pa=ɑ̃=pε=ʃe=də=tε=me=ɑ̃kɔʁə 10
  də=ʁε=ve=də=twa 5
  kɔmə=si=ty=e=te=ɑ̃=kɔ=ʁəa=vεk=mwa 10
  dɑ̃=tε=bʁa 3
  ʒə=mi=sɑ̃=tε=si=bj=ɛ̃ 7
  mε=zil=ɑ̃=nε=ʁj=ɛ̃ 6

  ʒə=vwa=tu=ʒuʁ=tε=a=mi 7
  ki=mə=di=ze 4
  il=va=bjən 4
  puʁ=kwa=mwa=la=fijə=kə=ty=ε=mε=tɑ̃ 10
  kɔ=mə=ty=mə=lə=di=zε 7
  na=o=ky=nə=nu=vεl=lə=də=twa 9

  ε=ʒə=fε=ky=ky=se=aʃ=də=mal 9
  puʁ=kə=twa=ty=mə=fa=sə 7

  tutə=sε=kεs=tjɔ̃=kə=ʒə=mə=po=ze=sɑ̃sεsə 10
  sɔ̃=də=və=ny=i=vʁε=sə 7
  i=vʁε=sə=ʒi=ε=ɡu=te 7
  ɡu=te=a=nə=plys=ʁj=ɛ̃=tu=ʃe 9

  tu=ʃe=o=bɔ=nœʁ=a=la=mi=tje=a=la=muʁ 12
  sε=plε=sø=sɔ̃=tu=vεʁ=zɑ̃=kɔʁə=e=ɑ̃kɔʁə 10
  kɔmə=mɔ̃=kœʁ=su=vʁe=kɑ̃=ty=e=te=la 10

  ʒə=tɑ̃=vø=zo=ʒuʁ=dɥi=kaʁ=sεt=ak=si=dɑ̃kə=ʒε=y 13
  ty=la=sy 3
  mε=zo=ky=nə=ε=də=nε=vənɥ=də=twa 10
  tə=ʁɑ̃=ty=kɔ̃=tə 5
  tu=tə=sɔ̃=ta=fo=tə 6

  ʒə=sɥi-ɑ̃=di=ka=pe 6
  kaʁ=li=vʁεsə=ma=tu=ʃe=o=tɑ̃=kə=twa 10
  sə=swaʁ=la=ʒa=vε=za=pʁi 7
  kə=ty=tə=ma=ʁj=e 6
  sεt=a=muʁ=ɑ̃=tʁə=nu 6
  a=sε=ɲe 3
  sε=kase=ɑ̃=tʁə=sε=ka=tʁəɑ̃=də=bɔ=nœʁ 10

  ʒə=nə=pø=fε=ʁə=ma=ʃi=nə=a=ʁjεʁə 10
  kaʁ=a=ʁj=ε=ʁə=nεɡ=zis=tə=plys 9
  pʁe=zɑ̃=εɡ=zis=tə 5
  e=lə=pʁe=zɑ̃=nε=fε=kə=də=mɔ=mɑ̃ 10
  də=ʁə=fε=ʁə=ma=vi 6

  ʒə=tuʁ=nə=la=pa=ʒə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 9
  ty=a=fε=ta=vi 5
  la=mj=ε=nə=ε=fi=ni 7
  puʁ=lə=ʁεs=tə=də=mε=ʒuʁ=za=vi=vʁə 10

  vj=ɛ̃=dʁε=ty=lə=ʒuʁ=də=ma=mɔʁ 9
  il=ni=a=plys=kə=sə=ʒuʁ 7
  u=ty=puʁ=ʁεmə=ʁɑ̃dʁəy=nə=dεʁ=njε=ʁə=fwa 10
  œ=ʁø=zə=mə=fε=ʁə=su=ʁi=ʁə 9

  si=sə=ʒuʁ=ty=nə=vj=ɛ̃=pa 8
  ʒə=tə-aj=ʁε=puʁlə=ʁεs=tɑ̃=də=mε=ʒuʁ 10
  ʒə=tə-ɑ̃=tə=ʁε 5
  mɔ̃=kœʁ=no=ʁa=plys=kə=də=la=kɔ=lεʁə 10

  a=lɔʁ=zo=ʒuʁ=dɥi=sε=ta=twa=də=vwaʁ 10
  si=ty=ma=vʁε=mɑ̃=ε=me 7
  vj=ɛ̃=mə=vwaʁ 4

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/09/2004 00:00Coeur Perdu

c une histoire vraie 😞

Auteur de Poésie
28/09/2004 00:00Melancoline

Terriblement triste. . . très émouvant. . . émotion réelle.

Auteur de Poésie
28/09/2004 00:00Melancoline

Terriblement triste. . . très émouvant. . . émotion réelle.

Auteur de Poésie
03/10/2004 00:00L'ètoile Dès Pleùres

Merci bcq pr vs comm !
et "liline159" si tm pa lé lon poem,
va lire ce ki son cour. . . .

Auteur de Poésie
03/10/2004 00:00Soldier

Tu écris très bien, si tu as besoin de parler je t’ai laissé mon adressesur un autre poème. Si jamais tu as besoin je suis la 😉