Poeme-France : Lecture Écrit Suicide

Poeme : Ton Départ

Poème Suicide
Publié le 20/06/2006 16:31

L'écrit contient 219 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : L'étrangère..

Ton Départ

Depuis Cette Terrible Journée
Mes larmes ne font que couler
Croire qu’un jour on va se revoir
Est devenu ma seule espoir
J’aimerais te revoir une dernière fois
Pour savoir que je compte toujours pour toi
Depuis cette terrible journée,
Je regrette tant ce geste précipité,
Savoir que t’es yeux s’inonde,
Par ma faute, c’est immonde,
Pardonne-moi d’avoir douté,
J’ai honte d’avoir succombé,

Mort et enterrer
Moi qui avais passer
14 belles années à tes coter. .
Toi qui ma tant aider
Et qui maintenant c’est envolé
J’aurais aimé
Ne pas avoir à verser
Des larmes parce que ta décider
De m’abandonner.
À ton amitié j’y tenais,
Mon erreur je la reconnais,
Je ne t’ai pas abandonné,
De tout là-haut sur toi je veillerai,
Coupable de ta souffrance,
J’ai manqué à ta confiance,
J’aimerais essuyer tes larmes,
Enfin pouvoir rendre les armes,

Quelques mois se sont écoulés.
Dans mes pensés
Ton nom et ton visage sont gravés,
Tout nos moment Son maintenant Terminé.
Jamais J’vais oublier
Tout ces moment D’amitié.
De là haut je vois bien,
Que ton âme me retient,
Je deviendrai ton ange gardien,
Tu ne suivras pas mon chemin,
Une toute autre destiné,
Pour toi je vais tracer.
 • Pieds Hyphénique: Ton Départ

  de=puis=cette=ter=ri=ble=jour=née 8
  mes=lar=mes=ne=font=que=cou=ler 8
  croire=quun=jour=on=va=se=re=voir 8
  est=de=ve=nu=ma=seule=es=poir 8
  jaime=rais=te=re=voir=u=ne=der=niè=re=fois 11
  pour=sa=voir=que=je=comp=te=tou=jours=pour=toi 11
  de=puis=cette=ter=ri=ble=jour=née 8
  je=re=grette=tant=ce=ges=te=pré=ci=pi=té 11
  sa=voir=que=tes=y=eux=si=nonde 8
  par=ma=fau=te=cest=im=mon=de 8
  par=don=ne=moi=da=voir=dou=té 8
  jai=hon=te=da=voir=suc=com=bé 8

  mort=et=en=ter=rer 5
  moi=qui=a=vais=pas=ser 6
  qua=torze=bel=les=an=nées=à=tes=co=ter 10
  toi=qui=ma=tant=ai=der 6
  et=qui=mainte=nant=cest=en=vo=lé 8
  jau=rais=ai=mé 4
  ne=pas=a=voir=à=ver=ser 7
  des=lar=mes=par=ce=que=ta=dé=ci=der 10
  de=ma=ban=don=ner 5
  à=ton=a=mi=tié=jy=te=nais 8
  mon=er=reur=je=la=re=con=nais 8
  je=ne=tai=pas=a=ban=don=né 8
  de=tout=là=haut=sur=toi=je=veille=rai 9
  cou=pa=ble=de=ta=souf=fran=ce 8
  jai=man=qué=à=ta=con=fian=ce 8
  jai=me=rais=es=suyer=tes=lar=mes 8
  en=fin=pou=voir=rendre=les=ar=mes 8

  quel=ques=mois=se=sont=é=cou=lés 8
  dans=mes=pen=sés 4
  ton=nom=et=ton=vi=sage=sont=gra=vés 9
  tout=nos=moment=son=main=te=nant=ter=mi=né 10
  ja=mais=j=vais=ou=bli=er 7
  tout=ces=mo=ment=da=mi=ti=é 8
  de=là=haut=je=vois=bien 6
  que=ton=â=me=me=re=ti=ent 8
  je=de=vien=drai=ton=ange=gar=dien 8
  tu=ne=sui=vras=pas=mon=che=min 8
  u=ne=tou=te=autre=des=ti=né 8
  pour=toi=je=vais=tra=cer 6
 • Phonétique : Ton Départ

  dəpɥi sεtə teʁiblə ʒuʁne
  mε laʁmə- nə fɔ̃ kə kule
  kʁwaʁə kœ̃ ʒuʁ ɔ̃ va sə ʁəvwaʁ
  ε dəvəny ma sələ εspwaʁ
  ʒεməʁε tə ʁəvwaʁ ynə dεʁnjεʁə fwa
  puʁ savwaʁ kə ʒə kɔ̃tə tuʒuʁ puʁ twa
  dəpɥi sεtə teʁiblə ʒuʁne,
  ʒə ʁəɡʁεtə tɑ̃ sə ʒεstə pʁesipite,
  savwaʁ kə tε iø sinɔ̃də,
  paʁ ma fotə, sεt- imɔ̃də,
  paʁdɔnə mwa davwaʁ dute,
  ʒε ɔ̃tə davwaʁ sykɔ̃be,

  mɔʁ e ɑ̃teʁe
  mwa ki avε pase
  katɔʁzə bεlləz- anez- a tε kɔte.
  twa ki ma tɑ̃ εde
  e ki mɛ̃tənɑ̃ sεt- ɑ̃vɔle
  ʒoʁεz- εme
  nə pa avwaʁ a vεʁse
  dε laʁmə- paʁsə kə ta deside
  də mabɑ̃dɔne.
  a tɔ̃n- amitje ʒi tənε,
  mɔ̃n- eʁœʁ ʒə la ʁəkɔnε,
  ʒə nə tε pa abɑ̃dɔne,
  də tu la-o syʁ twa ʒə vεjʁε,
  kupablə də ta sufʁɑ̃sə,
  ʒε mɑ̃ke a ta kɔ̃fjɑ̃sə,
  ʒεməʁεz- esyie tε laʁmə,
  ɑ̃fɛ̃ puvwaʁ ʁɑ̃dʁə lεz- aʁmə,

  kεlk mwa sə sɔ̃t- ekule.
  dɑ̃ mε pɑ̃se
  tɔ̃ nɔ̃ e tɔ̃ vizaʒə sɔ̃ ɡʁave,
  tu no mɔmɑ̃ sɔ̃ mɛ̃tənɑ̃ tεʁmine.
  ʒamε ʒvεz- ublje
  tu sε mɔmɑ̃ damitje.
  də la-o ʒə vwa bjɛ̃,
  kə tɔ̃n- amə mə ʁətjɛ̃,
  ʒə dəvjɛ̃dʁε tɔ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃,
  ty nə sɥivʁa pa mɔ̃ ʃəmɛ̃,
  ynə tutə otʁə dεstine,
  puʁ twa ʒə vε tʁase.
 • Pieds Phonétique : Ton Départ

  dəp=ɥi=sεtə=te=ʁi=blə=ʒuʁ=ne 8
  mε=laʁ=mə=nə=fɔ̃=kə=ku=le 8
  kʁwaʁə=kœ̃=ʒuʁ=ɔ̃=va=sə=ʁə=vwaʁ 8
  εdə=və=ny=ma=sə=lə=εs=pwaʁ 8
  ʒεmə=ʁε=tə=ʁə=vwaʁ=y=nə=dεʁ=njε=ʁə=fwa 11
  puʁ=sa=vwaʁkə=ʒə=kɔ̃tə=tu=ʒuʁ=puʁ=twa 9
  dəp=ɥi=sεtə=te=ʁi=blə=ʒuʁ=ne 8
  ʒə=ʁə=ɡʁεtə=tɑ̃=sə=ʒεs=tə=pʁe=si=pi=te 11
  sa=vwaʁ=kə=tε=i=ø=si=nɔ̃də 8
  paʁ=ma=fo=tə=sε=ti=mɔ̃=də 8
  paʁ=dɔ=nə=mwa=da=vwaʁ=du=te 8
  ʒε=ɔ̃=tə=da=vwaʁ=sy=kɔ̃=be 8

  mɔʁ=e=ɑ̃=te=ʁe 5
  mwa=ki=a=vε=pa=se 6
  ka=tɔʁzə=bεllə=za=ne=za=tε=kɔ=te 9
  twa=ki=ma=tɑ̃=ε=de 6
  e=ki=mɛ̃tə=nɑ̃=sε=tɑ̃=vɔ=le 8
  ʒo=ʁε=zε=me 4
  nə=pa=a=vwaʁ=a=vεʁ=se 7
  dε=laʁmə=paʁ=sə=kə=ta=de=si=de 9
  də=ma=bɑ̃=dɔ=ne 5
  a=tɔ̃=na=mi=tje=ʒi=tə=nε 8
  mɔ̃=ne=ʁœʁ=ʒə=la=ʁə=kɔ=nε 8
  ʒə=nə=tε=pa=a=bɑ̃=dɔ=ne 8
  də=tu=la-o=syʁ=twaʒə=vεj=ʁε 8
  ku=pa=blə=də=ta=su=fʁɑ̃=sə 8
  ʒε=mɑ̃=ke=a=ta=kɔ̃=fjɑ̃=sə 8
  ʒεmə=ʁε=ze=sy=i=e=tε=laʁmə 8
  ɑ̃=fɛ̃=pu=vwaʁ=ʁɑ̃=dʁə=lε=zaʁmə 8

  kεl=kə=mwa=sə=sɔ̃=te=ku=le 8
  dɑ̃=mε=pɑ̃=se 4
  tɔ̃=nɔ̃=e=tɔ̃=vi=zaʒə=sɔ̃=ɡʁa=ve 9
  tu=no=mɔ=mɑ̃=sɔ̃mɛ̃tə=nɑ̃=tεʁ=mi=ne 9
  ʒa=mε=ʒvε=zu=blj=e 6
  tu=sε=mɔ=mɑ̃=da=mi=tj=e 8
  də=la-o=ʒə=vwa=bj=ɛ̃ 7
  kə=tɔ̃=na=mə=mə=ʁə=tj=ɛ̃ 8
  ʒə=də=vjɛ̃=dʁε=tɔ̃=nɑ̃ʒə=ɡaʁ=djɛ̃ 8
  ty=nə=sɥi=vʁa=pa=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 8
  ynə=tu=tə=o=tʁə=dεs=ti=ne 8
  puʁ=twa=ʒə=vε=tʁa=se 6

PostScriptum

Voila merci pour ce duo. J’espere qu’il te fait un peu de bien.
Courage.

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/06/2006 16:34»..Stopp Lif.Ee..

Merci Pour le Duo!