Poeme-France : Lecture Écrit Racisme

Poeme : Rouge, Noir, Jaune Ou Blanc

Poème Racisme
Publié le 29/06/2006 02:51

L'écrit contient 170 mots qui sont répartis dans 2 strophes. Toutes les strophes sont composés de 10 vers.

Poete : L'étrangère..

Rouge, Noir, Jaune Ou Blanc

La planète en pleine déshumanisation,
Le racisme et autres formes de discrimination,
Tu peux être Rouge, noir, jaune ou blanc,
Dans nos veines coulent le même sang,
Dans nos têtes circulent les mêmes idées,
On entretient les mêmes espoirs de liberté,
Et si les couleurs n’étaient pas de ce monde,
Et si tu voyais l’âme des gens, une seconde,
Croire à la paix avant que le tonnerre gronde,
Si les gens oubliaient leurs querelles immondes,

Si ta vie avait débuté de l’autre côté de cette rue,
Serais-tu l’ami de tes ennemis ? Réalité crue,
Tu deviens bleu, rouge, vert et même brun,
Souvent tu vas prendre une couleur d’emprunt,
Qui sont ceux que tu traites d’homme de couleur,
Homme caméléon, fait taire tes irrationnelles peurs,
Le cœur de tes ennemis est semblable au tien,
De l’autre côté comme toi et moi ils sont aussi humains,
Fait taire ta rage, baisse les armes jusqu’à demain,
Oublis vos différences, apprend à connaître tes voisins…
 • Pieds Hyphénique: Rouge, Noir, Jaune Ou Blanc

  la=pla=nète=en=plei=ne=dé=shu=ma=ni=sa=tion 12
  le=ra=cismeet=au=tres=formes=de=dis=cri=mi=na=tion 12
  tu=peux=ê=tre=rou=ge=noir=jau=ne=ou=blanc 11
  dans=nos=vei=nes=cou=lent=le=mê=me=sang 10
  dans=nos=tê=tes=cir=cu=lent=les=mê=mes=i=dées 12
  on=entre=tient=les=mê=mes=es=poirs=de=li=ber=té 12
  et=si=les=cou=leurs=né=taient=pas=de=ce=mon=de 12
  et=si=tu=vo=yais=lâ=me=des=gens=une=se=conde 12
  croire=à=la=paix=a=vant=que=le=ton=ner=re=gronde 12
  si=les=gens=ou=bliaient=leurs=que=rel=les=im=mon=des 12

  si=ta=viea=vait=dé=bu=té=de=lautre=cô=té=de=cet=te=rue 15
  se=rais=tu=la=mi=de=tes=enne=mis=ré=a=li=té=crue 14
  tu=de=viens=bleu=rou=ge=vert=et=mê=me=brun 11
  sou=vent=tu=vas=pren=dre=u=ne=cou=leur=dem=prunt 12
  qui=sont=ceux=que=tu=traites=d=hom=me=de=cou=leur 12
  homme=ca=mé=léon=fait=tai=re=tes=ir=ra=tion=nel=les=peurs 14
  le=cœur=de=tes=enne=mis=est=sem=bla=ble=au=tien 12
  de=lautre=cô=té=com=me=toi=et=moi=ils=sont=aus=si=hu=mains 15
  fait=taire=ta=ra=ge=bais=se=les=ar=mes=jus=quà=de=main 14
  ou=blis=vos=dif=féren=ces=ap=prend=à=con=naî=tre=tes=voi=sins 15
 • Phonétique : Rouge, Noir, Jaune Ou Blanc

  la planεtə ɑ̃ plεnə dezymanizasjɔ̃,
  lə ʁasismə e otʁə- fɔʁmə- də diskʁiminasjɔ̃,
  ty pøz- εtʁə ʁuʒə, nwaʁ, ʒonə u blɑ̃,
  dɑ̃ no vεnə kule lə mεmə sɑ̃,
  dɑ̃ no tεtə siʁkyle lε mεməz- ide,
  ɔ̃n- ɑ̃tʁətjɛ̃ lε mεməz- εspwaʁ də libεʁte,
  e si lε kulœʁ netε pa də sə mɔ̃də,
  e si ty vwajε lamə dε ʒɑ̃, ynə səɡɔ̃də,
  kʁwaʁə a la pε avɑ̃ kə lə tɔneʁə ɡʁɔ̃də,
  si lε ʒɑ̃z- ubljε lœʁ kəʁεlləz- imɔ̃də,

  si ta vi avε debyte də lotʁə kote də sεtə ʁy,
  səʁε ty lami də tεz- εnəmi ? ʁealite kʁy,
  ty dəvjɛ̃ blø, ʁuʒə, vεʁ e mεmə bʁœ̃,
  suvɑ̃ ty va pʁɑ̃dʁə ynə kulœʁ dɑ̃pʁœ̃,
  ki sɔ̃ sø kə ty tʁεtə dɔmə də kulœʁ,
  ɔmə kameleɔ̃, fε tεʁə tεz- iʁasjɔnεllə pœʁ,
  lə kœʁ də tεz- εnəmiz- ε sɑ̃blablə o tjɛ̃,
  də lotʁə kote kɔmə twa e mwa il sɔ̃t- osi ymɛ̃,
  fε tεʁə ta ʁaʒə, bεsə lεz- aʁmə- ʒyska dəmɛ̃,
  ubli vo difeʁɑ̃sə, apʁɑ̃t- a kɔnεtʁə tε vwazɛ̃…
 • Pieds Phonétique : Rouge, Noir, Jaune Ou Blanc

  la=pla=nε=tə=ɑ̃=plεnə=de=zy=ma=ni=za=sjɔ̃ 12
  lə=ʁa=sisməe=o=tʁə=fɔʁ=mə=də=dis=kʁi=mi=na=sjɔ̃ 13
  ty=pø=zε=tʁə=ʁu=ʒə=nwaʁ=ʒo=nə=u=blɑ̃ 11
  dɑ̃=no=vε=nə=ku=le=lə=mε=mə=sɑ̃ 10
  dɑ̃=no=tε=tə=siʁ=ky=le=lε=mε=mə=zi=de 12
  ɔ̃=nɑ̃=tʁə=tjɛ̃=lε=mεmə=zεs=pwaʁ=də=li=bεʁ=te 12
  e=si=lε=ku=lœʁ=ne=tε=pa=də=sə=mɔ̃=də 12
  e=si=ty=vwa=jε=lamə=dε=ʒɑ̃=y=nə=sə=ɡɔ̃də 12
  kʁwaʁə=a=la=pε=a=vɑ̃=kə=lə=tɔ=ne=ʁə=ɡʁɔ̃də 12
  si=lε=ʒɑ̃=zu=bljε=lœʁ=kə=ʁεl=lə=zi=mɔ̃=də 12

  si=ta=vi=a=vε=de=by=te=də=lotʁə=ko=te=də=sε=tə=ʁy 16
  sə=ʁε=ty=la=midə=tε=zε=nə=mi=ʁe=a=li=te=kʁy 14
  ty=də=vj=ɛ̃=blø=ʁu=ʒə=vεʁ=e=mε=mə=bʁœ̃ 12
  su=vɑ̃=ty=va=pʁɑ̃=dʁə=y=nə=ku=lœʁ=dɑ̃=pʁœ̃ 12
  ki=sɔ̃=sø=kə=ty=tʁε=tə=dɔ=mə=də=ku=lœʁ 12
  ɔmə=ka=me=le=ɔ̃=fε=tε=ʁə=tε=zi=ʁa=sjɔ=nεllə=pœʁ 14
  lə=kœʁ=də=tε=zεnə=mi=zε=sɑ̃=bla=blə=o=tjɛ̃ 12
  də=lotʁə=ko=te=kɔ=mə=twa=e=mwa=il=sɔ̃=to=si=y=mɛ̃ 15
  fε=tεʁə=ta=ʁa=ʒə=bεsə=lε=zaʁ=mə=ʒys=ka=də=mɛ̃ 13
  u=bli=vo=di=fe=ʁɑ̃sə=a=pʁɑ̃=ta=kɔ=nε=tʁə=tε=vwa=zɛ̃ 15

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/06/2006 16:34»..Stopp Lif.Ee..

Tres Bon Poèmes. !