Poeme-France : Lecture Écrit Ecologie

Poeme : Apocalypse

Poème Ecologie
Publié le 03/10/2005 21:11

L'écrit contient 318 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : La Baleine

Apocalypse

Tu me dis mon ami, petit homme de la Terre,
Oui mais tu ne fais rien pour me sauver la vie,
Pour m’aider à survivre, tu m’observes, tu écris
Des articles sur moi, tu ne sais pas quoi faire…

C’est toi qui me détruis dans ton monde d’enfer,
Mes semblables n’ont pas le plus petit espoir
De résister longtemps, tu nous as laissé choir
Comme tant d’autres avant nous sur Terre ou dans la mer…

Tu cherches, tu penses, sans cesse, mais jamais tu n’agis
Pour épargner nos vies et aider la nature,
Tes projets, tes promesses, jamais longtemps ne durent,
Lentement, sûrement, tout espoir semble enfui.

Du temps des dinosaures, tu gardes la nostalgie,
Cherchant pourquoi le temps provoque ces déchirures
Qui effacent soudain d’une immense rature
Ces créatures nées de l’univers infini.

Mais tu ne comprends pas dans ton délire immense
Que ce tu construis avec tant de fierté
Voulant faire des progrès pour tout moderniser,
Ne mène souvent pas toujours dans le bon sens.

Pendant que tu bâtis des fusées, des usines,
Des armes, des frontières, des centrales nucléaires,
Tu détruis l’atmosphère, les forêts et les mers,
Des hommes frères, des tiens, se meurent de famine…

Tu te prends même pour Dieu et sans humanité
Elimines les races, transformes à ton plaisir
Le corps de la planète pour le faire obéir
A tes rêves de gloire, sans jamais regretter.

Moi la baleine, je pleure, je supplie, mais trop tard,
Le destin tout tracé me semble inévitable,
Personne pour me sauver, rien n’est réalisable,
Mon temps est écoulé, ce n’est pas le hasard.

Si au fond de ton âme tu as de la pitié
Je t’en prie, baleinier, achèves moi très vite,
Mais dis-toi bien que toi, et sans que tu l’évites
Bientôt ton tour viendra, tu l’auras bien cherché…
 • Pieds Hyphénique: Apocalypse

  tu=me=dis=mon=a=mi=pe=tit=hom=me=de=la=ter=re 14
  oui=mais=tu=ne=fais=rien=pour=me=sau=ver=la=vie 12
  pour=mai=der=à=sur=vi=vre=tu=mob=ser=ves=tu=é=cris 14
  des=ar=ti=cles=sur=moi=tu=ne=sais=pas=quoi=fai=re 13

  cest=toi=qui=me=dé=truis=dans=ton=mon=de=den=fer 12
  mes=sem=bla=bles=nont=pas=le=plus=pe=tit=es=poir 12
  de=ré=sis=ter=long=temps=tu=nous=as=lais=sé=choir 12
  comme=tant=dau=tres=a=vant=nous=sur=ter=re=ou=dans=la=mer 14

  tu=cherches=tu=pen=ses=sans=ces=se=mais=ja=mais=tu=na=gis 14
  pour=é=par=gner=nos=vies=et=ai=der=la=na=tu=re 13
  tes=pro=jets=tes=pro=mes=ses=ja=mais=long=temps=ne=du=rent 14
  len=te=ment=sû=re=ment=tout=es=poir=sem=ble=en=fui 13

  du=temps=des=di=no=sau=res=tu=gar=des=la=nos=tal=gie 14
  cher=chant=pour=quoi=le=temps=pro=vo=que=ces=dé=chi=ru=res 14
  qui=ef=fa=cent=sou=dain=du=ne=im=men=se=ra=tu=re 14
  ces=cré=a=tu=res=nées=de=lu=ni=vers=in=fi=ni 13

  mais=tu=ne=com=prends=pas=dans=ton=dé=li=re=im=men=se 14
  que=ce=tu=cons=truis=a=vec=tant=de=fi=er=té 12
  vou=lant=fai=re=des=pro=grès=pour=tout=mo=der=ni=ser 13
  ne=mè=ne=sou=vent=pas=tou=jours=dans=le=bon=sens 12

  pen=dant=que=tu=bâ=tis=des=fu=sées=des=u=si=nes 13
  des=ar=mes=des=fron=tiè=res=des=cen=tra=les=nu=clé=aires 14
  tu=dé=truis=lat=mo=sphè=re=les=fo=rêts=et=les=mers 13
  des=hom=mes=frè=res=des=tiens=se=meu=rent=de=fa=mi=ne 14

  tu=te=prends=mê=me=pour=dieu=et=sans=hu=ma=ni=té 13
  eli=mi=nes=les=ra=ces=trans=for=mes=à=ton=plai=sir 13
  le=corps=de=la=pla=nè=te=pour=le=fai=re=o=béir 13
  a=tes=rê=ves=de=gloi=re=sans=ja=mais=re=gret=ter 13

  moi=la=ba=lei=ne=je=pleu=re=je=sup=plie=mais=trop=tard 14
  le=des=tin=tout=tra=cé=me=sem=ble=i=né=vi=ta=ble 14
  per=son=ne=pour=me=sau=ver=rien=nest=ré=a=li=sa=ble 14
  mon=temps=est=é=cou=lé=ce=nest=pas=le=ha=sard 12

  si=au=fond=de=ton=â=me=tu=as=de=la=pi=ti=é 14
  je=ten=prie=ba=lei=ni=er=a=chè=ves=moi=très=vi=te 14
  mais=dis=toi=bien=que=toi=et=sans=que=tu=lé=vi=tes 13
  bien=tôt=ton=tour=vien=dra=tu=lau=ras=bien=cher=ché 12
 • Phonétique : Apocalypse

  ty mə di mɔ̃n- ami, pəti ɔmə də la teʁə,
  ui mε ty nə fε ʁjɛ̃ puʁ mə sove la vi,
  puʁ mεde a syʁvivʁə, ty mɔpsεʁvə, ty ekʁi
  dεz- aʁtiklə syʁ mwa, ty nə sε pa kwa fεʁə…

  sε twa ki mə detʁɥi dɑ̃ tɔ̃ mɔ̃də dɑ̃fe,
  mε sɑ̃blablə nɔ̃ pa lə plys pəti εspwaʁ
  də ʁeziste lɔ̃tɑ̃, ty nuz- a lεse ʃwaʁ
  kɔmə tɑ̃ dotʁəz- avɑ̃ nu syʁ teʁə u dɑ̃ la mεʁ…

  ty ʃεʁʃə, ty pɑ̃sə, sɑ̃ sεsə, mε ʒamε ty naʒi
  puʁ epaʁɲe no viz- e εde la natyʁə,
  tε pʁɔʒε, tε pʁɔmesə, ʒamε lɔ̃tɑ̃ nə dyʁe,
  lɑ̃təmɑ̃, syʁəmɑ̃, tut- εspwaʁ sɑ̃blə ɑ̃fɥi.

  dy tɑ̃ dε dinozoʁə, ty ɡaʁdə- la nɔstalʒi,
  ʃεʁʃɑ̃ puʁkwa lə tɑ̃ pʁɔvɔkə sε deʃiʁyʁə
  ki efase sudɛ̃ dynə imɑ̃sə ʁatyʁə
  sε kʁeatyʁə ne də lynivez- ɛ̃fini.

  mε ty nə kɔ̃pʁɑ̃ pa dɑ̃ tɔ̃ deliʁə imɑ̃sə
  kə sə ty kɔ̃stʁɥiz- avεk tɑ̃ də fjεʁte
  vulɑ̃ fεʁə dε pʁɔɡʁε puʁ tu mɔdεʁnize,
  nə mεnə suvɑ̃ pa tuʒuʁ dɑ̃ lə bɔ̃ sɑ̃s.

  pɑ̃dɑ̃ kə ty bati dε fyze, dεz- yzinə,
  dεz- aʁmə, dε fʁɔ̃tjεʁə, dε sɑ̃tʁalə nykleεʁə,
  ty detʁɥi latmɔsfεʁə, lε fɔʁεz- e lε mεʁ,
  dεz- ɔmə fʁεʁə, dε tjɛ̃, sə məʁe də faminə…

  ty tə pʁɑ̃ mεmə puʁ djø e sɑ̃z- ymanite
  əliminə lε ʁasə, tʁɑ̃sfɔʁməz- a tɔ̃ plεziʁ
  lə kɔʁ də la planεtə puʁ lə fεʁə ɔbeiʁ
  a tε ʁεvə də ɡlwaʁə, sɑ̃ ʒamε ʁəɡʁεte.

  mwa la balεnə, ʒə plœʁə, ʒə sypli, mε tʁo taʁ,
  lə dεstɛ̃ tu tʁase mə sɑ̃blə inevitablə,
  pεʁsɔnə puʁ mə sove, ʁjɛ̃ nε ʁealizablə,
  mɔ̃ tɑ̃z- εt- ekule, sə nε pa lə-azaʁ.

  si o fɔ̃ də tɔ̃n- amə ty a də la pitje
  ʒə tɑ̃ pʁi, balεnje, aʃεvə mwa tʁε vitə,
  mε di twa bjɛ̃ kə twa, e sɑ̃ kə ty levitə
  bjɛ̃to tɔ̃ tuʁ vjɛ̃dʁa, ty loʁa bjɛ̃ ʃεʁʃe…
 • Pieds Phonétique : Apocalypse

  ty=mə=di=mɔ̃=na=mi=pə=ti=ɔ=mə=də=la=te=ʁə 14
  u=i=mε=ty=nə=fε=ʁj=ɛ̃=puʁ=mə=so=ve=la=vi 14
  puʁ=mε=de=a=syʁ=vi=vʁə=ty=mɔp=sεʁ=və=ty=e=kʁi 14
  dε=zaʁ=ti=klə=syʁ=mwa=ty=nə=sε=pa=kwa=fεʁ=ə 13

  sε=twa=ki=mə=det=ʁɥi=dɑ̃=tɔ̃=mɔ̃=də=dɑ̃=fe 12
  mε=sɑ̃=bla=blə=nɔ̃=pa=lə=plys=pə=ti=εs=pwaʁ 12
  də=ʁe=zis=te=lɔ̃=tɑ̃=ty=nu=za=lε=se=ʃwaʁ 12
  kɔmə=tɑ̃=do=tʁə=za=vɑ̃=nu=syʁ=te=ʁə=u=dɑ̃=la=mεʁ 14

  ty=ʃεʁʃə=ty=pɑ̃=sə=sɑ̃=sε=sə=mε=ʒa=mε=ty=na=ʒi 14
  puʁ=e=pa=ʁɲe=no=vi=ze=ε=de=la=na=ty=ʁə 13
  tε=pʁɔ=ʒε=tε=pʁɔ=me=sə=ʒa=mε=lɔ̃=tɑ̃=nə=dy=ʁe 14
  lɑ̃=tə=mɑ̃=sy=ʁə=mɑ̃=tu=tεs=pwaʁ=sɑ̃=blə=ɑ̃f=ɥi 13

  dy=tɑ̃=dε=di=no=zo=ʁə=ty=ɡaʁ=də=la=nɔs=tal=ʒi 14
  ʃεʁ=ʃɑ̃=puʁ=kwa=lə=tɑ̃=pʁɔ=vɔ=kə=sε=de=ʃi=ʁy=ʁə 14
  ki=e=fa=se=su=dɛ̃=dy=nə=i=mɑ̃=sə=ʁa=ty=ʁə 14
  sε=kʁe=a=ty=ʁə=ne=də=ly=ni=veʁ=zɛ̃=fi=ni 13

  mε=ty=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=dɑ̃=tɔ̃=de=li=ʁə=i=mɑ̃=sə 14
  kə=sə=ty=kɔ̃s=tʁɥi=za=vεk=tɑ̃=də=fjεʁ=te 11
  vu=lɑ̃=fε=ʁə=dε=pʁɔ=ɡʁε=puʁ=tu=mɔ=dεʁ=ni=ze 13
  nə=mε=nə=su=vɑ̃=pa=tu=ʒuʁ=dɑ̃=lə=bɔ̃=sɑ̃s 12

  pɑ̃=dɑ̃=kə=ty=ba=ti=dε=fy=ze=dε=zy=zi=nə 13
  dε=zaʁ=mə=dε=fʁɔ̃=tjε=ʁə=dε=sɑ̃=tʁa=lə=ny=kle=εʁə 14
  ty=det=ʁɥi=lat=mɔs=fεʁ=ə=lε=fɔ=ʁε=ze=lε=mεʁ 13
  dε=zɔ=mə=fʁε=ʁə=dε=tjɛ̃=sə=mə=ʁe=də=fa=mi=nə 14

  ty=tə=pʁɑ̃=mε=mə=puʁ=dj=ø=e=sɑ̃=zy=ma=ni=te 14
  ə=li=mi=nə=lε=ʁa=sə=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=za=tɔ̃=plε=ziʁ 14
  lə=kɔʁ=də=la=pla=nε=tə=puʁ=lə=fε=ʁə=ɔ=be=iʁ 14
  a=tε=ʁε=və=də=ɡlwa=ʁə=sɑ̃=ʒa=mε=ʁə=ɡʁε=te 13

  mwa=la=ba=lε=nə=ʒə=plœ=ʁə=ʒə=sy=pli=mε=tʁo=taʁ 14
  lə=dεs=tɛ̃=tu=tʁa=se=mə=sɑ̃=blə=i=ne=vi=ta=blə 14
  pεʁ=sɔ=nə=puʁ=mə=so=ve=ʁjɛ̃=nε=ʁe=a=li=za=blə 14
  mɔ̃=tɑ̃=zε=te=ku=le=sə=nε=pa=lə-a=zaʁ 12

  si=o=fɔ̃=də=tɔ̃=na=mə=ty=a=də=la=pi=tj=e 14
  ʒə=tɑ̃=pʁi=ba=lε=nj=e=a=ʃε=və=mwa=tʁε=vi=tə 14
  mε=di=twa=bj=ɛ̃=kə=twa=e=sɑ̃=kə=ty=le=vi=tə 14
  bj=ɛ̃=to=tɔ̃=tuʁ=vjɛ̃=dʁa=ty=lo=ʁa=bjɛ̃=ʃεʁ=ʃe 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/12/2005 17:10Darkie3

j’aime . tu racontes une verité que personne peut nier

Auteur de Poésie
08/03/2006 01:10Gut-Yvon

J’ai beaucoup aimé, mais à la fin j’ai pleuré
Amitié Yvon