Poeme : Your Eyes

Your Eyes

YOUR EYES
Your eyes they can never lies
When I look into them
I can touch your heart
So big heart, where I feel every beat
As I could dive in your eyes
And swim in your soul
I can see your world
And how you feel for me
Or if I listen to them
And ear your music
They will reveal me
How you love me
Oh Baby ! The more I look to you
The more I love you
And more I love you
More I need to look at you
So Darling, When you’re stairing at me
And telling me how beautiful mines are
Let me tell you something
It’s just because they’re looking to you
Cause you know Baby
I can’t imagine the world without love
But most of it I can’t imagine
Love without you
And please Honey, next time you see me
Searching in your eyes
Even if it makes you shy
Just remember what they means for me
You know why
I’m so sure of that
But I want to say it one more time
Sweety, it’s because I LOVE YOU
Beast & Genn
4 ever
Pour toi mon amour
Ta Papillon xxxx

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Your Eyes

  your=eyes 2
  your=eyes=they=can=ne=ver=lies 7
  when=i=look=in=to=them 6
  i=can=tou=ch=your=heart 6
  so=big=heart=w=he=re=i=feel=e=ve=ry=beat 12
  as=i=could=divein=your=eyes 6
  and=s=wim=in=your=soul 6
  i=can=see=your=world 5
  and=how=you=feel=for=me 6
  or=if=i=listen=to=them 6
  and=ear=your=mu=sic 5
  they=will=re=veal=me 5
  how=you=lo=ve=me 5
  oh=ba=by=the=more=i=look=to=you 9
  the=more=i=lo=ve=you 6
  and=more=i=lo=ve=you 6
  more=i=need=to=look=at=you 7
  so=dar=ling=w=hen=youre=stai=ring=at=me 10
  and=tel=ling=me=how=beau=ti=ful=mines=are 10
  let=me=tell=you=some=thing 6
  its=just=be=cause=they=re=loo=king=to=you 10
  cause=you=k=now=ba=by 6
  i=cant=i=ma=gine=the=world=wi=thout=love 10
  but=most=of=it=i=cant=i=ma=gine 9
  lo=ve=wi=thout=you 5
  and=please=ho=ney=next=ti=me=you=see=me 10
  sear=ching=in=your=eyes 5
  even=if=it=makes=you=shy 6
  just=re=mem=ber=w=hat=they=means=for=me 10
  you=k=now=w=hy 5
  im=so=su=re=of=that 6
  but=i=want=to=say=it=one=mo=re=time 10
  swee=ty=its=be=cause=i=lo=ve=you 9
  as=té=ris=queas=té=ris=que=beast=et=genn=as=té=ris=que=as=té=risque 17
  as=té=ris=queas=té=ris=que=quatre=e=ver=as=té=ris=que=as=té=risque 17
  pour=toi=mon=a=mour 5
  ta=pa=pillon=x=x=x=x 7
 • Phonétique : Your Eyes

  iuʁ εj
  iuʁ εj te kɑ̃ nəve li
  wɛ̃ i luk ɛ̃to tεm
  i kɑ̃ tuk iuʁ əaʁ
  so biɡ əaʁ, wəʁə i fil əvəʁi bəa
  a i kuld divə ɛ̃ iuʁ εj
  ɑ̃d swim ɛ̃ iuʁ sul
  i kɑ̃ si iuʁ wɔʁld
  ɑ̃d ɔw iu fil fɔʁ mə
  ɔʁ if i listɛ̃ to tεm
  ɑ̃d əaʁ iuʁ myzik
  te wij ʁəvəal mə
  ɔw iu lɔvə mə
  ɔ babi ! tə mɔʁə i luk to iu
  tə mɔʁə i lɔvə iu
  ɑ̃d mɔʁə i lɔvə iu
  mɔʁə i nid to luk a iu
  so daʁliŋ, wɛ̃ iuʁə stεʁiŋ a mə
  ɑ̃d tεlliŋ mə ɔw botifyl minəz- aʁə
  lεt mə tεll iu sɔmεtiŋ
  itεs ʒyst bəkozə tεjʁə lukiŋ to iu
  kozə iu knɔw babi
  i kante imaʒinə tə wɔʁld witu lɔvə
  byt mɔst ɔf it i kante imaʒinə
  lɔvə witu iu
  ɑ̃d pləazə ɔne, nεkst timə iu si mə
  səaʁʃiŋ ɛ̃ iuʁ εj
  əvɛ̃ if it makəz- iu ʃi
  ʒyst ʁəmɑ̃be wa te məɑ̃ fɔʁ mə
  iu knɔw wi
  iεm so syʁə ɔf ta
  byt i wɑ̃ to sε it ɔnə mɔʁə timə
  switi, itεs bəkozə i lɔvə iu
  asteʁiskə asteʁiskə bəast e ʒεn asteʁiskə asteʁiskə
  asteʁiskə asteʁiskə katʁə əve asteʁiskə asteʁiskə
  puʁ twa mɔ̃n- amuʁ
  ta papijɔ̃ iks iks iks iks
 • Syllabes Phonétique : Your Eyes

  i=uʁ=εj 3
  i=uʁ=εj=te=kɑ̃nə=ve=li 7
  wɛ̃=i=luk=ɛ̃=to=tεm 6
  i=kɑ̃=tuk=i=uʁə=aʁ 6
  so=biɡ=əaʁ=wə=ʁə=i=fil=ə=və=ʁibə=a 11
  a=i=kuld=divəɛ̃=i=uʁ=εj 7
  ɑ̃d=swim=ɛ̃=i=uʁ=sul 6
  i=kɑ̃=si=i=uʁ=wɔʁld 6
  ɑ̃d=ɔw=i=u=fil=fɔʁmə 6
  ɔʁ=if=i=lis=tɛ̃=to=tεm 7
  ɑ̃d=əaʁ=i=uʁ=my=zik 6
  te=wij=ʁə=və=al=mə 6
  ɔw=i=u=lɔ=və=mə 6
  ɔ=ba=bi=tə=mɔʁə=i=luk=to=i=u 10
  tə=mɔʁə=i=lɔ=və=i=u 7
  ɑ̃d=mɔʁə=i=lɔ=və=i=u 7
  mɔʁə=i=nid=to=luk=a=i=u 8
  so=daʁ=liŋ=wɛ̃=i=uʁə=stε=ʁiŋ=amə 9
  ɑ̃d=tεl=liŋ=məɔw=bo=ti=fyl=minə=zaʁə 9
  lεt=mə=tεll=i=u=sɔ=mε=tiŋ 8
  i=tεsə=ʒyst=bə=ko=zə=tεj=ʁə=lu=kiŋ=to=i=u 13
  kozə=i=u=knɔw=ba=bi 6
  i=kan=te=i=ma=ʒinə=tə=wɔʁld=wi=tulɔvə 10
  byt=mɔst=ɔf=it=i=kan=te=i=maʒinə 9
  lɔ=və=wi=tu=i=u 6
  ɑ̃d=pləazə=ɔ=ne=nεkst=ti=mə=i=usimə 9
  səaʁ=ʃiŋ=ɛ̃=i=uʁ=εj 6
  ə=vɛ̃=if=it=makə=zi=u=ʃi 8
  ʒyst=ʁə=mɑ̃=be=wa=te=məɑ̃=fɔʁmə 8
  i=u=knɔw=wi 4
  i=εm=so=syʁə=ɔf=ta 6
  byt=i=wɑ̃=to=sε=it=ɔnə=mɔ=ʁə=timə 10
  swi=ti=i=tεsə=bə=ko=zə=i=lɔ=və=i=u 12
  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=bə=ast=e=ʒεn=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 17
  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=ka=tʁə=ə=ve=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 17
  puʁ=twa=mɔ̃=na=muʁ 5
  ta=pa=pi=jɔ̃=iks=iks=iks=iks 8

PostScriptum

À mon amour. . . que je ne me lasse de contempler !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.