Poeme : Toi ! ! !

Toi ! ! !

J’ai essayer de t’expliquer,
Mais je ne voulais pas tout gâcher.
J’ai essayer de te le dire
Mais je ne voulais pas perdre mon sourire.

Tu as déjà une copine, je sais,
Mais les sentiments ne se controlent pas.
Je n’arrête pas de me voir dans tes bras,
Mais jamais cela ne deviendra réaliter.

Pourquoi ? Cette question résonne dans ma tête
Pourquoi je ne fais pas ce que les gars attendent de moi ?
Peut être parce que je ne suis pas prête.

Mais alors pourquoi suis-je autant attirer vers toi,
Au point que si tu me demander l’impossible,
Rien que pour toi je le rendrais possible.

Encore une question qui dans ma tête résonne,
Une question que j’adresse à toutes ces personnes,
Pourquoi tout les garçons que j’aime,
Sont t’il innaccessibles ? Voilà ce qui me fais tant de peine…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi ! ! !

  jai=es=say=er=de=tex=pli=quer 8
  mais=je=ne=vou=lais=pas=tout=gâ=cher 9
  jai=es=sayer=de=te=le=di=re 8
  mais=je=ne=vou=lais=pas=perdre=mon=sou=rire 10

  tu=as=dé=jà=une=co=pi=ne=je=sais 10
  mais=les=sen=timents=ne=se=con=tro=lent=pas 10
  je=nar=rête=pas=de=me=voir=dans=tes=bras 10
  mais=ja=mais=ce=la=ne=de=vien=dra=ré=a=li=ter 13

  pour=quoi=cette=ques=tion=ré=son=ne=dans=ma=tête 11
  pour=quoi=je=ne=fais=pas=ce=que=les=gars=at=tendent=de=moi 14
  peut=être=par=ce=que=je=ne=suis=pas=prête 10

  mais=a=lors=pour=quoi=suis=jeau=tant=at=ti=rer=vers=toi 13
  au=point=que=si=tu=me=de=man=der=lim=pos=sible 12
  rien=que=pour=toi=je=le=ren=drais=pos=sible 10

  en=coreu=ne=ques=tion=qui=dans=ma=tê=te=ré=sonne 12
  une=ques=tion=que=jadres=seà=tou=tes=ces=per=sonnes 11
  pour=quoi=tout=les=gar=çons=que=jai=me 9
  sont=til=in=nac=ces=sibles=voi=là=ce=qui=me=fais=tant=de=peine 15
 • Phonétique : Toi ! ! !

  ʒε esεje də tεksplike,
  mε ʒə nə vulε pa tu ɡaʃe.
  ʒε esεje də tə lə diʁə
  mε ʒə nə vulε pa pεʁdʁə mɔ̃ suʁiʁə.

  ty a deʒa ynə kɔpinə, ʒə sε,
  mε lε sɑ̃timɑ̃ nə sə kɔ̃tʁɔle pa.
  ʒə naʁεtə pa də mə vwaʁ dɑ̃ tε bʁa,
  mε ʒamε səla nə dəvjɛ̃dʁa ʁealite.

  puʁkwa ? sεtə kεstjɔ̃ ʁezɔnə dɑ̃ ma tεtə
  puʁkwa ʒə nə fε pa sə kə lε ɡaʁz- atɑ̃de də mwa ?
  pø εtʁə paʁsə kə ʒə nə sɥi pa pʁεtə.

  mεz- alɔʁ puʁkwa sɥi ʒə otɑ̃ atiʁe vεʁ twa,
  o pwɛ̃ kə si ty mə dəmɑ̃de lɛ̃pɔsiblə,
  ʁjɛ̃ kə puʁ twa ʒə lə ʁɑ̃dʁε pɔsiblə.

  ɑ̃kɔʁə ynə kεstjɔ̃ ki dɑ̃ ma tεtə ʁezɔnə,
  ynə kεstjɔ̃ kə ʒadʁεsə a tutə sε pεʁsɔnə,
  puʁkwa tu lε ɡaʁsɔ̃ kə ʒεmə,
  sɔ̃ til inaksesiblə ? vwala sə ki mə fε tɑ̃ də pεnə…
 • Syllabes Phonétique : Toi ! ! !

  ʒε=e=sε=j=e=də=tεk=spli=ke 9
  mε=ʒə=nə=vu=lε=pa=tu=ɡa=ʃe 9
  ʒε=e=sε=je=də=tə=lə=diʁə 8
  mεʒə=nə=vu=lε=pa=pεʁ=dʁə=mɔ̃=su=ʁiʁə 10

  ty=a=de=ʒa=ynə=kɔ=pi=nə=ʒə=sε 10
  mε=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃nə=sə=kɔ̃=tʁɔ=le=pa 10
  ʒə=na=ʁε=tə=padə=mə=vwaʁ=dɑ̃=tε=bʁa 10
  mε=ʒa=mεsə=la=nə=də=vjɛ̃=dʁa=ʁe=a=li=te 12

  puʁ=kwa=sεtə=kεs=tjɔ̃=ʁe=zɔ=nə=dɑ̃=matεtə 10
  puʁ=kwaʒə=nə=fε=pa=sə=kə=lε=ɡaʁ=za=tɑ̃=de=də=mwa 14
  pø=εtʁə=paʁ=sə=kə=ʒə=nə=sɥi=pa=pʁεtə 10

  mε=za=lɔʁ=puʁ=kwa=sɥiʒəo=tɑ̃=a=ti=ʁe=vεʁ=twa 12
  o=pwɛ̃kə=si=ty=mə=də=mɑ̃=de=lɛ̃=pɔsiblə 10
  ʁjɛ̃=kə=puʁ=twa=ʒə=lə=ʁɑ̃=dʁε=pɔ=siblə 10

  ɑ̃=kɔʁəy=nə=kεs=tjɔ̃=ki=dɑ̃=ma=tε=tə=ʁe=zɔnə 12
  ynə=kεs=tjɔ̃=kə=ʒa=dʁε=səa=tu=tə=sε=pεʁsɔnə 11
  puʁ=kwa=tu=lε=ɡaʁ=sɔ̃=kə=ʒε=mə 9
  sɔ̃=til=i=nak=se=siblə=vwa=la=sə=ki=mə=fε=tɑ̃=də=pεnə 15

PostScriptum

Lacez des commentaires ! ! !

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/10/2004 00:00Bigbos

je suis la moi LOL.
en tt cas jolie poeme.
amitié.

Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00Ca®o By М@R$(K

super joli ton poeme!!! gro bisous

Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00Ca®o By М@R$(K

super joli ton poeme!!! gro bisous