Poeme : J’aimerais Tant

J’aimerais Tant

Je n’arrive pas à trouver les mots
Pour te dire ce que je ressent.
Pourtant il me colle vraiment à la peau.
J’espère qu’un jour je pourrais t’avouer mes sentiments.

J’aimerais tant que tu me prenne dans tes bras.
J’aimerais tant pouvoir me serrer contre toi,
J’aimerais tant pouvoir t’entendre me dire : « je t’aime ».
J’aimerais tant ne plus avoir de la peine.

Mais pourquoi ne vient tu pas faire le premier pas ? ?
Pourquoi attend tu que je vienne vers toi ? ?
J’aimerais tant pouvoir te dire je t’aime,
Mais comment savoir si tu me fera de la peine ? ?

Je t’aime et je t’aimerais toujours
Mais je ne veux pas d’un amour qui ne dure qu’un jour,
J’aimerais tant vivre une vraie histoire
Qui ne me laisse plus aucun pouvoir.

J’aimerais pouvoir m’abandonner à toi
Alors pourquoi ne veut tu pas ? ?

Isabelle.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’aimerais Tant

  je=nar=ri=ve=pas=à=trou=ver=les=mots 10
  pour=te=di=re=ce=que=je=ressent 8
  pour=tant=il=me=col=le=vraiment=à=la=peau 10
  jes=père=quun=jour=je=pour=rais=ta=vouer=mes=sen=timents 12

  jaime=rais=tant=que=tu=me=pren=ne=dans=tes=bras 11
  jaime=rais=tant=pou=voir=me=ser=rer=con=tre=toi 11
  jaime=rais=tant=pou=voir=ten=ten=dre=me=di=re=je=tai=me 14
  jaime=rais=tant=ne=plus=a=voir=de=la=peine 10

  mais=pour=quoi=ne=vient=tu=pas=faire=le=pre=mier=pas 12
  pour=quoi=at=tend=tu=que=je=vienne=vers=toi 10
  jaime=rais=tant=pou=voir=te=di=re=je=taime 10
  mais=comment=sa=voir=si=tu=me=fe=ra=de=la=pei=ne 13

  je=tai=me=et=je=tai=me=rais=tou=jours 10
  mais=je=ne=veux=pas=dun=a=mour=qui=ne=dure=quun=jour 13
  jai=me=rais=tant=vivre=u=ne=vraie=his=toire 10
  qui=ne=me=lais=se=plus=au=cun=pou=voir 10

  jaime=rais=pou=voir=ma=ban=don=ner=à=toi 10
  a=lors=pour=quoi=ne=veut=tu=pas 8

  isa=belle 2
 • Phonétique : J’aimerais Tant

  ʒə naʁivə pa a tʁuve lε mo
  puʁ tə diʁə sə kə ʒə ʁəse.
  puʁtɑ̃ il mə kɔlə vʁεmɑ̃ a la po.
  ʒεspεʁə kœ̃ ʒuʁ ʒə puʁʁε tavue mε sɑ̃timɑ̃.

  ʒεməʁε tɑ̃ kə ty mə pʁεnə dɑ̃ tε bʁa.
  ʒεməʁε tɑ̃ puvwaʁ mə seʁe kɔ̃tʁə twa,
  ʒεməʁε tɑ̃ puvwaʁ tɑ̃tɑ̃dʁə mə diʁə : « ʒə tεmə ».
  ʒεməʁε tɑ̃ nə plysz- avwaʁ də la pεnə.

  mε puʁkwa nə vjɛ̃ ty pa fεʁə lə pʁəmje pa ? ?
  puʁkwa atɑ̃ ty kə ʒə vjεnə vεʁ twa ? ?
  ʒεməʁε tɑ̃ puvwaʁ tə diʁə ʒə tεmə,
  mε kɔmɑ̃ savwaʁ si ty mə fəʁa də la pεnə ? ?

  ʒə tεmə e ʒə tεməʁε tuʒuʁ
  mε ʒə nə vø pa dœ̃n- amuʁ ki nə dyʁə kœ̃ ʒuʁ,
  ʒεməʁε tɑ̃ vivʁə ynə vʁε istwaʁə
  ki nə mə lεsə plysz- okœ̃ puvwaʁ.

  ʒεməʁε puvwaʁ mabɑ̃dɔne a twa
  alɔʁ puʁkwa nə vø ty pa ? ?

  izabεllə.
 • Syllabes Phonétique : J’aimerais Tant

  ʒə=na=ʁi=və=pa=a=tʁu=ve=lε=mo 10
  puʁ=tə=di=ʁə=sə=kə=ʒə=ʁə=se 9
  puʁ=tɑ̃=il=mə=kɔlə=vʁε=mɑ̃=a=la=po 10
  ʒεs=pεʁə=kœ̃=ʒuʁ=ʒə=puʁ=ʁε=ta=vu=e=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 14

  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=kə=ty=mə=pʁε=nə=dɑ̃=tε=bʁa 11
  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=pu=vwaʁ=mə=se=ʁe=kɔ̃=tʁə=twa 11
  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=pu=vwaʁ=tɑ̃=tɑ̃=dʁə=mə=di=ʁə=ʒə=tε=mə 14
  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=nə=plys=za=vwaʁ=də=la=pεnə 10

  mε=puʁ=kwanə=vjɛ̃=ty=pa=fε=ʁə=lə=pʁə=mje=pa 12
  puʁ=kwa=a=tɑ̃=tykə=ʒə=vjε=nə=vεʁ=twa 10
  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=pu=vwaʁ=tə=di=ʁə=ʒə=tεmə 10
  mε=kɔ=mɑ̃=sa=vwaʁ=si=tymə=fə=ʁa=də=la=pε=nə 13

  ʒə=tε=mə=e=ʒə=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ 10
  mεʒə=nə=vø=pa=dœ̃=na=muʁ=ki=nə=dy=ʁə=kœ̃=ʒuʁ 13
  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=vivʁə=y=nə=vʁε=is=twaʁə 10
  ki=nə=mə=lε=sə=plys=zo=kœ̃=pu=vwaʁ 10

  ʒεmə=ʁε=pu=vwaʁ=ma=bɑ̃=dɔ=ne=a=twa 10
  a=lɔʁ=puʁ=kwa=nə=vø=ty=pa 8

  i=za=bεl=lə 4

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/03/2004 00:00Prettyodissea

Bravo, c’est vraiment magnifik, j’ADOOOOORE. C’est tellement beau !!! Garde espoir

Auteur de Poésie
21/03/2004 00:00Prettyodissea

Bravo, c’est vraiment magnifik, j’ADOOOOORE. C’est tellement beau !!! Garde espoir