Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : En Manque De Toi

Poème Amour
Publié le 20/10/2006 21:00

L'écrit contient 209 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : °° La Mysterieuse °°

En Manque De Toi

Quand tu n’es pas la
Quand je suis loin de toi
Je n’ai qu’une seule envie
Une seule, quitter cet ennui
Que tu laisses après ton départ
Et qui me harcèle tous ses soirs
Ces nuits où je suis en manque de toi
De tes regards, ton sourire, ta voix
Quand malgré tout rien ne va
Où les larmes embuent mes yeux
Et où je regarde les ténébreux cieux
Priant le dieu éternel de te retrouver
De pouvoir te toucher, t’effleurer, rever
Que rien ne pourra desserrer nos mains
Que rien ne brisera nos deux chemins
La vie qu’on a tracé avec nos larmes de joie
Et qu’on a gravé avec nos pleurs, nos désarrois
Comment pourrais je supporter ton absence ?
Comment dissimuler toute cette souffrance ?
J’ai beau être patiente, j’ai beau attendre
Le jour ou nous serons enfin ensemble
Où nous n’aurons plus peur du futur
Où notre arme sera notre charnel amour
Mais pendant ce temps je suis en manque
De ta nuque, tes cheveux, tes mains
Ta peau, tes douces lèvres, tes seins
Comment tu me manques ! ! C’est tellement fou
Et je suis encore en manque de toi
En manque de nous, en manque de tout. .
 • Pieds Hyphénique: En Manque De Toi

  quand=tu=nes=pas=la 5
  quand=je=suis=loin=de=toi 6
  je=nai=quu=ne=seu=le=en=vie 8
  u=ne=seu=le=quit=ter=cet=en=nui 9
  que=tu=lais=ses=a=près=ton=dé=part 9
  et=qui=me=har=cè=le=tous=ses=soirs 9
  ces=nuits=où=je=suis=en=man=que=de=toi 10
  de=tes=re=gards=ton=sou=ri=re=ta=voix 10
  quand=mal=gré=tout=rien=ne=va 7
  où=les=lar=mes=em=buent=mes=y=eux 9
  et=où=je=re=gar=de=les=té=né=breux=cieux 11
  priant=le=dieu=é=ter=nel=de=te=re=trou=ver 11
  de=pou=voir=te=tou=cher=tef=fleu=rer=re=ver 11
  que=rien=ne=pour=ra=des=ser=rer=nos=mains 10
  que=rien=ne=bri=se=ra=nos=deux=che=mins 10
  la=vie=quon=a=tra=cé=a=vec=nos=lar=mes=de=joie 13
  et=quon=a=gra=vé=a=vec=nos=pleurs=nos=dé=sar=rois 13
  comment=pour=rais=je=sup=por=ter=ton=ab=sence 10
  comment=dis=si=mu=ler=tou=te=cet=te=souf=france 11
  jai=beau=ê=tre=pa=tiente=jai=beau=at=tendre 10
  le=jour=ou=nous=se=rons=en=fin=en=semble 10
  où=nous=nau=rons=plus=peur=du=fu=tur 9
  où=notrear=me=se=ra=no=tre=char=nel=a=mour 11
  mais=pen=dant=ce=temps=je=suis=en=manque 9
  de=ta=nu=que=tes=che=veux=tes=mains 9
  ta=peau=tes=dou=ces=lè=vres=tes=seins 9
  comment=tu=me=man=ques=cest=tel=le=ment=fou 10
  et=je=suis=en=core=en=man=que=de=toi 10
  en=man=que=de=nous=en=man=que=de=tout 10
 • Phonétique : En Manque De Toi

  kɑ̃ ty nε pa la
  kɑ̃ ʒə sɥi lwɛ̃ də twa
  ʒə nε kynə sələ ɑ̃vi
  ynə sələ, kite sεt ɑ̃nɥi
  kə ty lεsəz- apʁε tɔ̃ depaʁ
  e ki mə-aʁsεlə tus sε swaʁ
  sε nɥiz- u ʒə sɥiz- ɑ̃ mɑ̃kə də twa
  də tε ʁəɡaʁd, tɔ̃ suʁiʁə, ta vwa
  kɑ̃ malɡʁe tu ʁjɛ̃ nə va
  u lε laʁməz- ɑ̃bɥe mεz- iø
  e u ʒə ʁəɡaʁdə lε tenebʁø sjø
  pʁjɑ̃ lə djø etεʁnεl də tə ʁətʁuve
  də puvwaʁ tə tuʃe, tefləʁe, ʁəve
  kə ʁjɛ̃ nə puʁʁa deseʁe no mɛ̃
  kə ʁjɛ̃ nə bʁizəʁa no dø ʃəmɛ̃
  la vi kɔ̃n- a tʁase avεk no laʁmə- də ʒwa
  e kɔ̃n- a ɡʁave avεk no plœʁ, no dezaʁwa
  kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə sypɔʁte tɔ̃n- absɑ̃sə ?
  kɔmɑ̃ disimyle tutə sεtə sufʁɑ̃sə ?
  ʒε bo εtʁə pasjɑ̃tə, ʒε bo atɑ̃dʁə
  lə ʒuʁ u nu səʁɔ̃z- ɑ̃fɛ̃ ɑ̃sɑ̃blə
  u nu noʁɔ̃ plys pœʁ dy fytyʁ
  u nɔtʁə aʁmə səʁa nɔtʁə ʃaʁnεl amuʁ
  mε pɑ̃dɑ̃ sə tɑ̃ ʒə sɥiz- ɑ̃ mɑ̃kə
  də ta nykə, tε ʃəvø, tε mɛ̃
  ta po, tε dusə lεvʁə, tε sɛ̃
  kɔmɑ̃ ty mə mɑ̃k ! ! sε tεllmɑ̃ fu
  e ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə ɑ̃ mɑ̃kə də twa
  ɑ̃ mɑ̃kə də nu, ɑ̃ mɑ̃kə də tu.
 • Pieds Phonétique : En Manque De Toi

  kɑ̃=ty=nε=pa=la 5
  kɑ̃=ʒə=sɥi=lwɛ̃=də=twa 6
  ʒə=nε=ky=nə=sə=lə=ɑ̃=vi 8
  y=nə=sə=lə=ki=te=sεt=ɑ̃n=ɥi 9
  kə=ty=lε=sə=za=pʁε=tɔ̃=de=paʁ 9
  e=ki=mə-aʁ=sε=lə=tus=sε=swaʁ 9
  sε=nɥi=zu=ʒə=sɥi=zɑ̃=mɑ̃=kə=də=twa 10
  də=tε=ʁə=ɡaʁd=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=ta=vwa 10
  kɑ̃=mal=ɡʁe=tu=ʁj=ɛ̃=nə=va 8
  u=lε=laʁ=mə=zɑ̃b=ɥe=mε=zi=ø 9
  e=u=ʒə=ʁə=ɡaʁdə=lε=te=ne=bʁø=sjø 10
  pʁjɑ̃lə=djø=e=tεʁ=nεl=də=tə=ʁə=tʁu=ve 10
  də=pu=vwaʁtə=tu=ʃe=te=flə=ʁe=ʁə=ve 10
  kə=ʁjɛ̃=nə=puʁ=ʁa=de=se=ʁe=no=mɛ̃ 10
  kə=ʁjɛ̃=nə=bʁi=zə=ʁa=no=dø=ʃə=mɛ̃ 10
  la=vi=kɔ̃=na=tʁase=a=vεk=no=laʁ=mə=də=ʒwa 12
  e=kɔ̃=na=ɡʁa=ve=a=vεk=no=plœʁ=no=de=za=ʁwa 13
  kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁεʒə=sy=pɔʁ=te=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 10
  kɔ=mɑ̃=di=si=my=le=tutə=sε=tə=sufʁɑ̃sə 10
  ʒε=bo=εtʁə=pa=sjɑ̃=tə=ʒε=bo=a=tɑ̃dʁə 10
  lə=ʒuʁ=u=nu=sə=ʁɔ̃=zɑ̃=fɛ̃=ɑ̃=sɑ̃blə 10
  u=nu=no=ʁɔ̃=plys=pœ=ʁə=dy=fy=tyʁ 10
  u=nɔtʁəaʁ=mə=sə=ʁa=nɔ=tʁə=ʃaʁ=nεl=a=muʁ 11
  mε=pɑ̃=dɑ̃=sə=tɑ̃=ʒə=sɥi=zɑ̃=mɑ̃=kə 10
  də=ta=ny=kə=tε=ʃə=vø=tε=mɛ̃ 9
  ta=po=tε=du=sə=lε=vʁə=tε=sɛ̃ 9
  kɔ=mɑ̃=ty=mə=mɑ̃k=sε=tεl=lmɑ̃=fu 9
  e=ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔʁə=ɑ̃=mɑ̃=kə=də=twa 10
  ɑ̃=mɑ̃=kə=də=nu=ɑ̃=mɑ̃=kə=də=tu 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/10/2006 21:59Hubalex

ah oui quand il nous manque .... ca fais MAL courage il y aura des jours meilleurs rempli d amour et que de lui (BF) (BF) (K)
amitié

Auteur de Poésie
20/10/2006 23:12Géraldine

(F) (F) (K) (K) (F) (F)
joli poème

mes tendres amitiés

Auteur de Poésie
03/11/2006 15:24Tiphaine15

joli poeme