Poeme-France : Lecture Écrit Trahison

Poeme : Amour Aveugle…

Poème Trahison
Publié le 14/09/2020 20:58

L'écrit contient 295 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : La Plume

Amour Aveugle…

Je t’ai donné monts et merveilles pour subvenir à tes besoins
Tu m’avais pourtant dit que j’étais ta douce promise
Et voilà qu’aujourd’hui, je suis seule dans mon coin
Je n’aurais jamais cru, venant de toi, je suis surprise !
Avec tes belles paroles, j’en étais toute émue
J’étais très heureuse de t’avoir dans ma vie
J’étais folle de toi d’un amour éperdu
Je ne manquais de rien, j’étais épanouie !
Tu me disais souvent que j’étais ta rose
La plus belle des fleurs qui apaisait ton chagrin
Je connaissais l’effet mais j’en ignorais la cause
Celle qui te poussait à prendre un autre chemin !
Nous nous disputions sans trop élever la voix
Pour ne pas allumer la flamme de la colère
Ton regard me mentait, ce n’était pas la première fois
Et moi, comme une conne, je te regardais faire !
J’en étais malade et je pleurai sans cesse
Pendant que toi, tu ne faisais que me ridiculiser
Tu jouais avec mon cœur et surtout mes faiblesses
Que t’avais-je donc fait pour ceci mériter ?
Comment en est-on arrivé jusque là
Après tant d’années à s’aimer tellement fort
J’ai cherché des réponses et je ne comprenais pas
Pourquoi j’ai voulu faire autant d’efforts !
De toi, je n’ai plus qu’un mauvais souvenir
Celui qui me hante et me fait encore peur
Tu voulais faire de moi, une âme de martyre
En rejetant sur moi, la faute de tes erreurs !
Je n’ai pas cherché à vouloir te supplier
Sentant aisément que c’était peine perdue
Avec le temps, mon mal-être s’est dispersé
Et par chance, j’ai retrouvé la vue…
 • Pieds Hyphénique: Amour Aveugle…

  je=tai=don=né=monts=et=mer=veilles=pour=sub=ve=nir=à=tes=be=soins 16
  tu=ma=vais=pour=tant=dit=que=jé=tais=ta=douce=pro=mise 13
  et=voi=là=quau=jourd=hui=je=suis=seule=dans=mon=coin 12
  je=nau=rais=ja=mais=cru=ve=nant=de=toi=je=suis=sur=prise 14
  a=vec=tes=bel=les=pa=roles=jen=é=tais=touteé=mue 12
  jé=tais=très=heu=reu=se=de=ta=voir=dans=ma=vie 12
  jé=tais=fol=le=de=toi=dun=a=mour=é=per=du 12
  je=ne=man=quais=de=rien=jé=tais=é=pa=nouie 11
  tu=me=di=sais=sou=vent=que=jé=tais=ta=ro=se 12
  la=plus=bel=le=des=fleurs=qui=a=pai=sait=ton=cha=grin 13
  je=con=nais=sais=lef=fet=mais=jen=i=gno=rais=la=cause 13
  cel=le=qui=te=pous=sait=à=prendreun=au=tre=che=min 12
  nous=nous=dis=pu=tions=sans=trop=é=le=ver=la=voix 12
  pour=ne=pas=al=lu=mer=la=flamme=de=la=co=lère 12
  ton=re=gard=me=men=tait=ce=né=tait=pas=la=pre=mière=fois 14
  et=moi=commeu=ne=con=ne=je=te=re=gar=dais=faire 12
  jen=é=tais=ma=la=de=et=je=pleu=rai=sans=cesse 12
  pen=dant=que=toi=tu=ne=fai=sais=que=me=ri=di=cu=li=ser 15
  tu=jou=ais=a=vec=mon=cœur=et=sur=tout=mes=fai=blesses 13
  que=ta=vais=je=donc=fait=pour=ce=ci=mé=ri=ter 12
  com=ment=en=est=on=ar=ri=vé=jus=que=là 11
  après=tant=dan=nées=à=sai=mer=tel=le=ment=fort 11
  jai=cher=ché=des=ré=ponses=et=je=ne=compre=nais=pas 12
  pour=quoi=jai=vou=lu=fai=re=au=tant=def=forts 11
  de=toi=je=nai=plus=quun=mau=vais=sou=ve=nir 11
  ce=lui=qui=me=hante=et=me=fait=en=co=re=peur 12
  tu=vou=lais=faire=de=moi=une=â=me=de=mar=tyre 12
  en=re=je=tant=sur=moi=la=faute=de=tes=er=reurs 12
  je=nai=pas=cher=ché=à=vou=loir=te=sup=pli=er 12
  sen=tant=ai=sé=ment=que=cé=tait=pei=ne=per=due 12
  a=vec=le=temps=mon=mal=ê=tre=sest=dis=per=sé 12
  et=par=chan=ce=jai=re=trou=vé=la=vue 10
 • Phonétique : Amour Aveugle…

  ʒə tε dɔne mɔ̃z- e mεʁvεjə puʁ sybvəniʁ a tε bəzwɛ̃
  ty mavε puʁtɑ̃ di kə ʒetε ta dusə pʁɔmizə
  e vwala koʒuʁdɥi, ʒə sɥi sələ dɑ̃ mɔ̃ kwɛ̃
  ʒə noʁε ʒamε kʁy, vənɑ̃ də twa, ʒə sɥi syʁpʁizə !
  avεk tε bεllə paʁɔlə, ʒɑ̃n- etε tutə emɥ
  ʒetε tʁεz- œʁøzə də tavwaʁ dɑ̃ ma vi
  ʒetε fɔlə də twa dœ̃n- amuʁ epεʁdy
  ʒə nə mɑ̃kε də ʁjɛ̃, ʒetεz- epanui !
  ty mə dizε suvɑ̃ kə ʒetε ta ʁozə
  la plys bεllə dε flœʁ ki apεzε tɔ̃ ʃaɡʁɛ̃
  ʒə kɔnεsε lefε mε ʒɑ̃n- iɲɔʁε la kozə
  sεllə ki tə pusε a pʁɑ̃dʁə œ̃n- otʁə ʃəmɛ̃ !
  nu nu dispysjɔ̃ sɑ̃ tʁo eləve la vwa
  puʁ nə pa alyme la flamə də la kɔlεʁə
  tɔ̃ ʁəɡaʁ mə mɑ̃tε, sə netε pa la pʁəmjεʁə fwa
  e mwa, kɔmə ynə kɔnə, ʒə tə ʁəɡaʁdε fεʁə !
  ʒɑ̃n- etε maladə e ʒə pləʁε sɑ̃ sεsə
  pɑ̃dɑ̃ kə twa, ty nə fəzε kə mə ʁidikylize
  ty ʒuεz- avεk mɔ̃ kœʁ e syʁtu mε fεblesə
  kə tavε ʒə dɔ̃k fε puʁ səsi meʁite ?
  kɔmɑ̃ ɑ̃n- εt- ɔ̃n- aʁive ʒyskə la
  apʁε tɑ̃ danez- a sεme tεllmɑ̃ fɔʁ
  ʒε ʃεʁʃe dε ʁepɔ̃səz- e ʒə nə kɔ̃pʁənε pa
  puʁkwa ʒε vuly fεʁə otɑ̃ defɔʁ !
  də twa, ʒə nε plys kœ̃ movε suvəniʁ
  səlɥi ki mə-ɑ̃tə e mə fε ɑ̃kɔʁə pœʁ
  ty vulε fεʁə də mwa, ynə amə də maʁtiʁə
  ɑ̃ ʁəʒətɑ̃ syʁ mwa, la fotə də tεz- eʁœʁ !
  ʒə nε pa ʃεʁʃe a vulwaʁ tə syplje
  sɑ̃tɑ̃ εzemɑ̃ kə setε pεnə pεʁdɥ
  avεk lə tɑ̃, mɔ̃ mal εtʁə sε dispεʁse
  e paʁ ʃɑ̃sə, ʒε ʁətʁuve la vɥ…
 • Pieds Phonétique : Amour Aveugle…

  ʒə=tε=dɔ=ne=mɔ̃=ze=mεʁ=vεjə=puʁ=syb=və=niʁ=atεbə=zwɛ̃ 14
  ty=ma=vε=puʁ=tɑ̃=di=kə=ʒe=tε=ta=du=sə=pʁɔ=mizə 14
  e=vwa=la=ko=ʒuʁ=dɥiʒə=sɥi=sə=lə=dɑ̃=mɔ̃=kwɛ̃ 12
  ʒə=no=ʁε=ʒa=mε=kʁy=və=nɑ̃=də=twa=ʒə=sɥi=syʁ=pʁizə 14
  a=vεk=tε=bεl=lə=pa=ʁɔ=lə=ʒɑ̃=ne=tε=tu=tə=emɥ 14
  ʒe=tε=tʁε=zœ=ʁø=zə=də=ta=vwaʁ=dɑ̃=ma=vi 12
  ʒe=tε=fɔ=lə=də=twa=dœ̃=na=muʁ=e=pεʁ=dy 12
  ʒə=nə=mɑ̃=kε=də=ʁj=ɛ̃=ʒe=tε=ze=pa=nu=i 13
  ty=mə=di=zε=su=vɑ̃=kə=ʒe=tε=ta=ʁo=zə 12
  la=plys=bεl=lə=dε=flœ=ʁə=ki=a=pε=zε=tɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 14
  ʒə=kɔ=nε=sε=le=fε=mε=ʒɑ̃=ni=ɲɔ=ʁε=la=ko=zə 14
  sεl=lə=ki=tə=pu=sε=a=pʁɑ̃=dʁə=œ̃=no=tʁə=ʃə=mɛ̃ 14
  nu=nu=dis=py=sj=ɔ̃=sɑ̃=tʁo=e=lə=ve=la=vwa 13
  puʁ=nə=pa=a=ly=me=la=fla=mə=də=la=kɔ=lε=ʁə 14
  tɔ̃ʁə=ɡaʁ=mə=mɑ̃=tε=sə=ne=tε=pa=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa 14
  e=mwa=kɔ=mə=y=nə=kɔ=nə=ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=dε=fεʁə 14
  ʒɑ̃=ne=tε=ma=la=də=e=ʒə=plə=ʁε=sɑ̃=sεs=ə 13
  pɑ̃=dɑ̃kə=twa=ty=nə=fə=zε=kə=mə=ʁi=di=ky=li=ze 14
  ty=ʒu=ε=za=vεk=mɔ̃=kœʁ=e=syʁ=tu=mε=fε=ble=sə 14
  kə=ta=vε=ʒə=dɔ̃k=fε=puʁ=sə=si=me=ʁi=te 12
  kɔ=mɑ̃=ɑ̃=nε=tɔ̃=na=ʁi=ve=ʒys=kə=la 11
  a=pʁε=tɑ̃=da=ne=za=sε=me=tεl=lmɑ̃=fɔʁ 11
  ʒε=ʃεʁ=ʃe=dε=ʁe=pɔ̃=sə=ze=ʒə=nə=kɔ̃=pʁə=nε=pa 14
  puʁ=kwa=ʒε=vu=ly=fεʁ=ə=o=tɑ̃=de=fɔʁ 11
  də=twa=ʒə=nε=plys=kœ̃=mo=vε=su=və=niʁ 11
  səl=ɥi=ki=mə-ɑ̃=tə=e=mə=fε=ɑ̃=kɔ=ʁə=pœ=ʁə 14
  ty=vu=lε=fε=ʁə=də=mwa=y=nə=a=mə=də=maʁ=tiʁə 14
  ɑ̃=ʁə=ʒə=tɑ̃=syʁ=mwa=la=fo=tə=də=tε=ze=ʁœ=ʁə 14
  ʒə=nε=pa=ʃεʁ=ʃe=a=vu=lwaʁ=tə=sy=plj=e 12
  sɑ̃=tɑ̃=ε=ze=mɑ̃=kə=se=tε=pε=nə=pεʁdɥ 11
  a=vεk=lə=tɑ̃=mɔ̃=mal=ε=tʁə=sε=dis=pεʁ=se 12
  e=paʁ=ʃɑ̃=sə=ʒε=ʁə=tʁu=ve=la=vɥ 10

PostScriptum

C’est un poème écrit de ma main, j’ai essayé de me mettre dans la peau d’une femme et de ressentir les émotions qu’elle pouvait avoir lorsque l’amour l’a trahi…

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/09/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.