Univers de poésie d'un auteur

Poème:Décrocher Le Téléphone

Le Poème

 • Allô !
  C’est moi !

  - Vous êtes qui ?
  -C’est moi…
  -Aaaah ! !
  Mademoiselle, c’est voooooous !
  -Bonsoir Mr.
  -Bonsoir mademoiselle, quelle surprise étonnante !
  - Bien sûr mr,
  Il y a dix jours vous m’avais laissé au milieu de la ville dans un quartier que je connaissais pas
  (Monsieur laissez moi parler s’il vous plaît ! )
  Et puis vous vous caché dans ce même quartier.
  Et moi je cherchais quelqu’un à qui je connaissais ni nom ni adresse.
  (Monsieur laissez moi finir ! )
  En votre absence, je suis tombée dans un « carrefour sans signalisation sans personne et j’ai tourner dedans très très longtemps ».
  Un moment grâce au café d’une patrone nous trouvons votre numéro de telephone.
  - Mlle, vous vous êtes trompée
  (Mlle, laissez moi parler)
  Vous croyez que je suis votre fiancé, votre copain ou votre ami,

  Oui je me souviens de vous, même une ou deux fois nous avons bu un café avec les autres qui fumaient des cigarettes devant la brasserie.
  (S’il vous plaît laissez moi terminer) et puis nous nous sommes croisés une ou deux fois, nous avons parlé une minutes ou deux : (bonjour, bonsoir, a droite, a gauche) .
  C’est tout !
  - Oui Mr, comme vous dîtes nous sommes ni ami ni copain… mais pendant cette petite periode vous aviez fait plein de gestes, de regards mysterieux, vous aviez essayé d’attiré mon attention… là, plus important (quand je parlais avec les autres) vous êtes parti et votre comportement a totalement changer…
  Est-ce que c’est moi qui me trompe ou vous êtes toujours caché ?
  - Eeeeh ben…
  Mlle vous êtes completement malade !
  Vous m’avais fait mal !

  Je suis un misérable chômeur !
  Les autres qui sont autour de vous ont la vie belle et rose !
  Je vous connais pas et les autres égoîstes non plus.
  Mais grâce à vous je l’est ai supporter.
  Mais vous avez rien signaler et moi (quoi quooi) , vous m’attendez au quartier ?
  Maintenant ? !
  A coté du bureau de tabac ? !
  J’arrive !

  AZMAK, LE 15/06/11
  A ORLEANS LA SOURCE.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Labyrinthe

Poète Labyrinthe

Labyrinthe a publié sur le site 87 écrits. Labyrinthe est membre du site depuis l'année 2007.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Décrocher Le Téléphoneal=lô 2
cest=moi 2
1
vous=êtes=qui 3
cest=moi 2
aaaah 1
made=moi=sel=le=cest=voooous 6
bon=soir=m=r 4
bon=soir=made=moi=sel=le=quel=le=sur=pri=seé=ton=nante 13
bien=sûr=m=r 4
il=y=a=dix=jours=vous=ma=vais=lais=sé=au=mi=lieu=de=la=ville=dans=un=quar=tier=que=je=con=nais=sais=pas 26
mon=sieur=lais=sez=moi=par=ler=sil=vous=plaît 11
et=puis=vous=vous=ca=ché=dans=ce=même=quar=tier 11
et=moi=je=cher=chais=quel=quun=à=qui=je=con=nais=sais=ni=nom=ni=a=dresse 18
mon=sieur=lais=sez=moi=fi=nir 8
en=votreab=sen=ce=je=suis=tom=bée=dans=un=car=re=four=sans=si=gna=li=sa=tion=sans=per=son=ne=et=jai=tour=ner=de=dans=très=très=long=temps 33
un=moment=grâ=ceau=ca=fé=du=ne=pa=tro=ne=nous=trou=vons=vo=tre=nu=mé=ro=de=te=le=phone 23
made=moi=sel=le=vous=vous=ê=tes=trom=pée 10
ml=le=lais=sez=moi=par=ler 8
vous=croyez=que=je=suis=votre=fian=cé=vo=tre=co=pain=ou=vo=trea=mi 16
1
oui=je=me=sou=viens=de=vous=mêmeu=ne=ou=deux=fois=nous=a=vons=bu=un=ca=fé=a=vec=les=au=tres=qui=fu=maient=des=ci=ga=ret=tes=de=vant=la=bras=se=rie 38
sil=vous=plaît=lais=sez=moi=ter=mi=ner=et=puis=nous=nous=sommes=croi=sés=u=neou=deux=fois=nous=a=vons=par=lé=u=ne=mi=nu=tes=ou=deux=bon=jour=bon=soir=a=droi=te=a=gau=che 43
cest=tout 2
oui=m=r=comme=vous=dî=tes=nous=som=mes=ni=a=mi=ni=co=pain=mais=pen=dant=cet=te=pe=ti=te=pe=rio=de=vous=a=viez=fait=plein=de=ges=tes=de=re=gards=mys=te=rieux=vous=a=viez=es=sayé=dat=ti=ré=mon=at=ten=tion=là=plus=im=por=tant=quand=je=par=lais=a=vec=les=au=tres=vous=ê=tes=par=ti=et=vo=tre=com=por=te=ment=a=to=ta=le=ment=chan=ger 86
est=ce=que=cest=moi=qui=me=trompeou=vous=ê=tes=tou=jours=ca=ché 15
eeeeh=ben 2
made=moi=sel=le=vous=ê=tes=com=ple=te=ment=ma=lade 13
vous=ma=vais=fait=mal 5
1
je=suis=un=mi=sé=rable=chô=meur 8
les=autres=qui=sont=au=tour=de=vous=ont=la=vie=bel=leet=rose 14
je=vous=con=nais=pas=et=les=autres=é=goîs=tes=non=plus 13
mais=grâ=ceà=vous=je=lest=ai=sup=por=ter 10
mais=vous=a=vez=rien=si=gna=ler=et=moi=quoi=quooi=vous=mat=ten=dez=au=quar=tier 19
mainte=nant 2
a=co=té=du=bu=reau=de=ta=bac 9
jar=rive 2

az=mak=le=quinze=s=la=sh=zé=ro=six=s=la=sh=onze 14
a=or=leans=la=source 5
Phonétique : Décrocher Le Téléphonealo !
sε mwa !

vuz- εtə ki ?
sε mwa…
aaaa ! !
madəmwazεllə, sε vuuys !
bɔ̃swaʁ εm εʁ.
bɔ̃swaʁ madəmwazεllə, kεllə syʁpʁizə etɔnɑ̃tə !
bjɛ̃ syʁ εm εʁ,
il i a di- ʒuʁ vu mavε lεse o miljø də la vilə dɑ̃z- œ̃ kaʁtje kə ʒə kɔnεsε pa
(məsjø lεse mwa paʁle sil vu plε ! )
e pɥi vu vu kaʃe dɑ̃ sə mεmə kaʁtje.
e mwa ʒə ʃεʁʃε kεlkœ̃ a ki ʒə kɔnεsε ni nɔ̃ ni adʁεsə.
(məsjø lεse mwa finiʁ ! )
ɑ̃ vɔtʁə absɑ̃sə, ʒə sɥi tɔ̃be dɑ̃z- yn « kaʁəfuʁ sɑ̃ siɲalizasjɔ̃ sɑ̃ pεʁsɔnə e ʒε tuʁne dədɑ̃ tʁε tʁε lɔ̃tɑ̃ps ».
œ̃ mɔmɑ̃ ɡʁasə o kafe dynə patʁɔnə nu tʁuvɔ̃ vɔtʁə nymeʁo də təlεfɔnə.
madəmwazεllə, vu vuz- εtə tʁɔ̃pe
(mlə, lεse mwa paʁləʁ)
vu kʁwaje kə ʒə sɥi vɔtʁə fjɑ̃se, vɔtʁə kɔpɛ̃ u vɔtʁə ami,

ui ʒə mə suvjɛ̃ də vu, mεmə ynə u dø fwa nuz- avɔ̃ by œ̃ kafe avεk lεz- otʁə- ki fymε dε siɡaʁεtə dəvɑ̃ la bʁasəʁi.
(sil vu plε lεse mwa tεʁminəʁ) εt pɥi nu nu sɔmə kʁwazez- ynə u dø fwa, nuz- avɔ̃ paʁle ynə minytəz- u dø : (bɔ̃ʒuʁ, bɔ̃swaʁ, a dʁwatə, a ɡoʃə) .
sε tu !
ui εm εʁ, kɔmə vu ditə nu sɔmə ni ami ni kɔpɛ̃… mε pɑ̃dɑ̃ sεtə pətitə pəʁjɔdə vuz- avje fε plɛ̃ də ʒεstə, də ʁəɡaʁd mistəʁjø, vuz- avjez- esεje datiʁe mɔ̃n- atɑ̃sjɔ̃… la, plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃t (kɑ̃ ʒə paʁlεz- avεk lεz- otʁəs) vusz- εtə paʁti e vɔtʁə kɔ̃pɔʁtəmɑ̃ a tɔtaləmɑ̃ ʃɑ̃ʒe…
ε sə kə sε mwa ki mə tʁɔ̃pə u vuz- εtə tuʒuʁ kaʃe ?
ii bεn…
madəmwazεllə vuz- εtə kɔ̃plətəmɑ̃ maladə !
vu mavε fε mal !

ʒə sɥiz- œ̃ mizeʁablə ʃomœʁ !
lεz- otʁə- ki sɔ̃t- otuʁ də vuz- ɔ̃ la vi bεllə e ʁozə !
ʒə vu kɔnε pa e lεz- otʁəz- eɡwastə nɔ̃ plys.
mε ɡʁasə a vu ʒə lεt- ε sypɔʁte.
mε vuz- ave ʁjɛ̃ siɲale e mwa (kwa kui) , vu matɑ̃dez- o kaʁtje ?
mɛ̃tənɑ̃ ? !
a kɔte dy byʁo də taba ? !
ʒaʁivə !

azmak, lə kɛ̃zə slaʃ zeʁo si- slaʃ ɔ̃zə
a ɔʁləɑ̃ la suʁsə.
Syllabes Phonétique : Décrocher Le Téléphonea=lo 2
sε=mwa 2
1
vu=zεtə=ki 3
sε=mwa 2
a=a=a=a 4
madə=mwa=zεllə=sε=vu=u=ys 7
bɔ̃=swaʁ=εm=εʁ 4
bɔ̃=swaʁ=madə=mwa=zεllə=kεl=lə=syʁ=pʁi=zəe=tɔ=nɑ̃tə 12
bjɛ̃=syʁ=εm=εʁ 4
il=i=a=di=ʒuʁ=vu=ma=vε=lεse=o=mi=ljø=də=la=vi=lə=dɑ̃=zœ̃=kaʁ=tje=kə=ʒə=kɔ=nε=sε=pa 26
mə=sjø=lεse=mwa=paʁ=le=sil=vu=plε 10
e=pɥi=vu=vu=ka=ʃe=dɑ̃sə=mε=mə=kaʁ=tje 11
e=mwaʒə=ʃεʁ=ʃε=kεl=kœ̃=a=ki=ʒə=kɔ=nε=sε=ni=nɔ̃=ni=a=dʁεsə 17
mə=sjø=lεse=mwa=fi=niʁ 7
ɑ̃=vɔtʁəab=sɑ̃=sə=ʒə=sɥi=tɔ̃=be=dɑ̃=zyn=ka=ʁə=fuʁ=sɑ̃=si=ɲa=li=za=sjɔ̃=sɑ̃=pεʁ=sɔ=nə=e=ʒε=tuʁ=ne=də=dɑ̃=tʁε=tʁε=lɔ̃=tɑ̃ps 33
œ̃=mɔ=mɑ̃=ɡʁasəo=ka=fe=dy=nə=pa=tʁɔ=nə=nu=tʁu=vɔ̃=vɔ=tʁə=ny=me=ʁo=də=tə=lε=fɔnə 23
madə=mwa=zεllə=vu=vu=zε=tə=tʁɔ̃=pe 9
mlə=lεse=mwa=paʁ=ləʁ 6
vu=kʁwa=je=kə=ʒə=sɥi=vɔtʁə=fjɑ̃=se=vɔ=tʁə=kɔ=pɛ̃=u=vɔ=tʁəa=mi 17
1
u=iʒə=mə=su=vjɛ̃=də=vu=mε=məy=nə=u=dø=fwa=nu=za=vɔ̃=by=œ̃=ka=fe=a=vεk=lε=zo=tʁə=ki=fy=mε=dε=si=ɡa=ʁε=tə=də=vɑ̃=la=bʁa=sə=ʁi 39
sil=vu=plε=lεse=mwa=tεʁ=mi=nəʁ=εt=pɥi=nu=nu=sɔ=mə=kʁwa=ze=zy=nəu=dø=fwa=nu=za=vɔ̃=paʁ=le=y=nə=mi=ny=tə=zu=dø=bɔ̃=ʒuʁ=bɔ̃=swaʁ=a=dʁwa=tə=a=ɡo=ʃə 43
sε=tu 2
ui=εm=εʁ=kɔmə=vu=di=tə=nu=sɔ=mə=ni=a=mi=ni=kɔ=pɛ̃=mε=pɑ̃=dɑ̃=sε=tə=pə=ti=tə=pə=ʁjɔ=də=vu=za=vje=fε=plɛ̃=də=ʒεs=tə=də=ʁə=ɡaʁd=mis=tə=ʁjø=vu=za=vje=ze=sε=je=da=ti=ʁe=mɔ̃=na=tɑ̃=sjɔ̃=la=plys=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃t=kɑ̃=ʒə=paʁ=lε=za=vεk=lε=zo=tʁəs=vus=zε=tə=paʁ=ti=e=vɔ=tʁə=kɔ̃=pɔʁ=tə=mɑ̃=a=tɔ=ta=lə=mɑ̃=ʃɑ̃=ʒe 87
εsə=kə=sε=mwa=ki=mə=tʁɔ̃=pəu=vu=zε=tə=tu=ʒuʁ=ka=ʃe 15
i=i=bεn 3
madə=mwa=zεllə=vu=zε=tə=kɔ̃=plə=tə=mɑ̃=maladə 11
vu=ma=vε=fε=mal 5
1
ʒə=sɥi=zœ̃=mi=ze=ʁablə=ʃo=mœʁ 8
lε=zotʁə=ki=sɔ̃=to=tuʁ=də=vu=zɔ̃=la=vi=bεlləe=ʁozə 13
ʒə=vu=kɔ=nε=pa=e=lε=zotʁə=ze=ɡwas=tə=nɔ̃=plys 13
mε=ɡʁasəa=vuʒə=lε=tε=sy=pɔʁ=te 8
mε=vu=za=ve=ʁjɛ̃=si=ɲa=le=e=mwa=kwa=kui=vu=ma=tɑ̃=de=zo=kaʁ=tje 19
mɛ̃tə=nɑ̃ 2
a=kɔ=te=dy=by=ʁodə=ta=ba 8
ʒa=ʁivə 2

az=mak=lə=kɛ̃zə=slaʃ=ze=ʁo=si=slaʃ=ɔ̃zə 10
a=ɔʁləɑ̃=la=suʁsə 4

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
01/03/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 15/06/2011 20:27

L'écrit contient 341 mots qui sont répartis dans 5 strophes.