Poeme : Je T’aime Tellement

Je T’aime Tellement

« Je t’aime tellement, que je ferais tout pour toi, mais je sais que je ne pourrai pas te porter toute ma vie et que le jour viendra où le temps prendra le dessus, et me rendra incapable à toutes tes requêtes, et ce jour sera le jour où nos rôles s’inverseront pour le peu de ce temps qu’il me restera pour te dire à quel point je t’aime, à quel point j’aurais voulu te chérir toute ta vie, te voir vivre ce que moi j’ai vécu, te voir heureuse, et te voir m’écouter ainsi que j’aurais du le faire avec les personne qui m’ont aimé autant que moi je t’aime et t’aimerai. »

Syllabation De L'Écrit

  • Syllabes Hyphénique: Je T’aime Tellement

    je=tai=me=tel=le=ment=que=je=fe=rais=tout=pour=toi=mais=je=sais=que=je=ne=pour=rai=pas=te=por=ter=tou=te=ma=vie=et=que=le=jour=vien=dra=où=le=temps=pren=dra=le=des=sus=et=me=ren=dra=in=ca=pa=ble=à=tou=tes=tes=re=quê=tes=et=ce=jour=se=ra=le=jour=où=nos=rô=les=sin=ver=se=ront=pour=le=peu=de=ce=temps=quil=me=res=te=ra=pour=te=di=re=à=quel=point=je=tai=me=à=quel=point=jau=rais=vou=lu=te=ché=rir=tou=te=ta=vie=te=voir=vi=vre=ce=que=moi=jai=vé=cu=te=voir=heu=reu=se=et=te=voir=mé=cou=ter=ain=si=que=jau=rais=du=le=fai=re=a=vec=les=per=son=ne=qui=mont=ai=mé=au=tant=que=moi=je=tai=me=et=tai=me=rai 160
  • Phonétique : Je T’aime Tellement

    « ʒə tεmə tεllmɑ̃, kə ʒə fəʁε tu puʁ twa, mε ʒə sε kə ʒə nə puʁʁε pa tə pɔʁte tutə ma vi e kə lə ʒuʁ vjɛ̃dʁa u lə tɑ̃ pʁɑ̃dʁa lə dəsy, e mə ʁɑ̃dʁa ɛ̃kapablə a tutə tε ʁəkεtə, e sə ʒuʁ səʁa lə ʒuʁ u no ʁolə sɛ̃vεʁsəʁɔ̃ puʁ lə pø də sə tɑ̃ kil mə ʁεstəʁa puʁ tə diʁə a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə, a kεl pwɛ̃ ʒoʁε vuly tə ʃeʁiʁ tutə ta vi, tə vwaʁ vivʁə sə kə mwa ʒε veky, tə vwaʁ œʁøzə, e tə vwaʁ mekute ɛ̃si kə ʒoʁε dy lə fεʁə avεk lε pεʁsɔnə ki mɔ̃ εme otɑ̃ kə mwa ʒə tεmə e tεməʁε. »
  • Syllabes Phonétique : Je T’aime Tellement

    ʒə=tε=mə=tεl=lmɑ̃=kə=ʒə=fə=ʁε=tu=puʁ=twa=mε=ʒə=sε=kə=ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=tə=pɔʁ=te=tu=tə=ma=vi=e=kə=lə=ʒuʁ=vjɛ̃=dʁa=u=lə=tɑ̃=pʁɑ̃=dʁa=lə=də=sy=e=mə=ʁɑ̃=dʁa=ɛ̃=ka=pa=blə=a=tu=tə=tε=ʁə=kε=tə=e=sə=ʒuʁ=sə=ʁa=lə=ʒuʁ=u=no=ʁo=lə=sɛ̃=vεʁ=sə=ʁɔ̃=puʁ=lə=pø=də=sə=tɑ̃=kil=mə=ʁεs=tə=ʁa=puʁ=tə=di=ʁə=a=kεl=pwɛ̃=ʒə=tε=mə=a=kεl=pwɛ̃=ʒo=ʁε=vu=ly=tə=ʃe=ʁiʁ=tu=tə=ta=vi=tə=vwaʁ=vi=vʁə=sə=kə=mwa=ʒε=ve=ky=tə=vwaʁ=œ=ʁø=zə=e=tə=vwaʁ=me=ku=te=ɛ̃=si=kə=ʒo=ʁε=dy=lə=fε=ʁə=a=vεk=lε=pεʁ=sɔ=nə=ki=mɔ̃=ε=me=o=tɑ̃=kə=mwa=ʒə=tε=mə=e=tε=mə=ʁε 159

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/12/2004 00:00Mely_19709

C’est un joli poeme. . . il est en mm tps si triste. . .