Poeme : De Plus En Plus Fragile. . .

De Plus En Plus Fragile. . .

De plus en plus fragile…
Je le deviens, je vais casser.
Par ma faute, j’ai fais un rêve.
Celui de partager, ensemble.
Mais je ne fais pas partie du tient,
Je suis juste de passage,
Tu me le dis, je l’accepte,
Par force… par impuissance.
Plus de force à tout ça,
Je dérape, je m’enlise, je me détruis.
Je pleure tant de larmes,
Que n’importe qui en serait choqué.
Toi… tu ne les vois pas.
Tu les ignores.
Je deviens cristal,
Je tombe et tu t’écartes
Je crie et tu esquives,
Je suis triste, tu veux un sourire.
Une larme de cristal,
Va tomber et se briser,
Rien ni personne,
Ne pourra l’en empêcher…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: De Plus En Plus Fragile. . .

  de=plus=en=plus=fra=gi=le 7
  je=le=de=viens=je=vais=cas=ser 8
  par=ma=fau=te=jai=fais=un=rêve 8
  ce=lui=de=par=ta=ger=en=semble 8
  mais=je=ne=fais=pas=par=tie=du=tient 9
  je=suis=jus=te=de=pas=sa=ge 8
  tu=me=le=dis=je=lac=cep=te 8
  par=for=ce=par=im=puis=san=ce 8
  plus=de=for=ce=à=tout=ça 7
  je=dé=rape=je=men=li=se=je=me=dé=truis 11
  je=pleu=re=tant=de=lar=mes 7
  que=nim=porte=qui=en=se=rait=cho=qué 9
  toi=tu=ne=les=vois=pas 6
  tu=les=i=gno=res 5
  je=de=viens=cris=tal 5
  je=tom=be=et=tu=té=ca=rtes 8
  je=crie=et=tu=es=qui=ves 7
  je=suis=triste=tu=veux=un=sou=rire 8
  u=ne=lar=me=de=cris=tal 7
  va=tom=ber=et=se=bri=ser 7
  rien=ni=per=son=ne 5
  ne=pour=ra=len=em=pê=cher 7
 • Phonétique : De Plus En Plus Fragile. . .

  də plysz- ɑ̃ plys fʁaʒilə…
  ʒə lə dəvjɛ̃, ʒə vε kase.
  paʁ ma fotə, ʒε fεz- œ̃ ʁεvə.
  səlɥi də paʁtaʒe, ɑ̃sɑ̃blə.
  mε ʒə nə fε pa paʁti dy tjɛ̃,
  ʒə sɥi ʒystə də pasaʒə,
  ty mə lə di, ʒə laksεptə,
  paʁ fɔʁsə… paʁ ɛ̃pɥisɑ̃sə.
  plys də fɔʁsə a tu sa,
  ʒə deʁapə, ʒə mɑ̃lizə, ʒə mə detʁɥi.
  ʒə plœʁə tɑ̃ də laʁmə,
  kə nɛ̃pɔʁtə ki ɑ̃ səʁε ʃɔke.
  twa… ty nə lε vwa pa.
  ty lεz- iɲɔʁə.
  ʒə dəvjɛ̃ kʁistal,
  ʒə tɔ̃bə e ty tekaʁtə
  ʒə kʁi e ty εskivə,
  ʒə sɥi tʁistə, ty vøz- œ̃ suʁiʁə.
  ynə laʁmə də kʁistal,
  va tɔ̃be e sə bʁize,
  ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə,
  nə puʁʁa lɑ̃n- ɑ̃pεʃe…
 • Syllabes Phonétique : De Plus En Plus Fragile. . .

  də=plys=zɑ̃=plys=fʁa=ʒi=lə 7
  ʒə=lə=də=vjɛ̃=ʒə=vε=ka=se 8
  paʁ=ma=fo=tə=ʒε=fε=zœ̃=ʁεvə 8
  səl=ɥi=də=paʁ=ta=ʒe=ɑ̃=sɑ̃blə 8
  mεʒə=nə=fε=pa=paʁ=ti=dy=tjɛ̃ 8
  ʒə=sɥi=ʒys=tə=də=pa=sa=ʒə 8
  ty=mə=lə=di=ʒə=lak=sεp=tə 8
  paʁ=fɔʁ=sə=paʁ=ɛ̃p=ɥi=sɑ̃=sə 8
  plys=də=fɔʁ=sə=a=tu=sa 7
  ʒə=de=ʁapə=ʒə=mɑ̃=li=zə=ʒə=mə=det=ʁɥi 11
  ʒə=plœ=ʁə=tɑ̃=də=laʁ=mə 7
  kə=nɛ̃=pɔʁtə=ki=ɑ̃=sə=ʁε=ʃɔ=ke 9
  twa=ty=nə=lε=vwa=pa 6
  ty=lε=zi=ɲɔ=ʁə 5
  ʒə=də=vj=ɛ̃=kʁis=tal 6
  ʒə=tɔ̃=bə=e=ty=te=kaʁ=tə 8
  ʒə=kʁi=e=ty=εs=ki=və 7
  ʒə=sɥi=tʁistə=ty=vø=zœ̃=su=ʁiʁə 8
  y=nə=laʁ=mə=də=kʁis=tal 7
  va=tɔ̃=be=e=sə=bʁi=ze 7
  ʁj=ɛ̃=ni=pεʁ=sɔ=nə 6
  nə=puʁ=ʁa=lɑ̃=nɑ̃=pε=ʃe 7

PostScriptum

il est super triste

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/01/2005 00:00Jouly_21009

Trés touchant
Tu m’as énormément émue!
Bravo
Amitiés sucrées Jouly

Auteur de Poésie
21/01/2005 00:00Julie_13606

super bo encore une foi tu doi te dire ke je me repette mai c de ta fote ta ka ecrire moin bien lol je plaisante continue a me faire rever biz amitié julie

Auteur de Poésie
26/06/2005 20:48(F)Fleurlune Mimi(F)

oui c trsite et le sens tres bien
jm (OUI)
continu
amitié mimi(k)