Poeme-France : Lecture Écrit Absurde

Poeme : Masque De Peau Morte

Poème Absurde
Publié le 24/04/2016 22:04

L'écrit contient 176 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Lady Rose-Memory

Masque De Peau Morte

Dans une longue pièce où la pénombre était acquise, sur une chaise aux jambes de bois surélevées ; elle était assise.
Dodelinant de la tête comme éjecté de ses rêves Hermina en silence observa longuement. .
Rien de familier. Vêtements de poupée.
A peine sortie de son sommeil elle constata que le rouge vermeil n’avait jamais été présent comme ainsi. .
Hermina se leva, car quelque chose rompit le silence. . C’était une mélodie.
Elle marcha non sans crainte sous les regards indiscrets de femmes peintes qui ornaient les murs.
Hermina sans un mot, suivait l’écho. .
Mais…
Pas de boîte à musique au fond du couloir, seulement un grand miroir qui ne demandait qu’une chose ; que l’on s’y voit. Hermina ne résista pas, et quand elle s’y regarda elle vit que son visage était pourvu d’un masque. .
Hermina de quatre doigts fins l’ôta mais qu’elle fut sa surprise lorsqu’à la place de son regard coloré se trouvait une ombre noire…
Le masque se brisa sous le contacte du grès…
 • Pieds Hyphénique: Masque De Peau Morte

  dans=u=ne=lon=gue=piè=ce=où=la=pé=nom=bre=é=tait=ac=qui=se=sur=u=ne=chai=se=aux=jam=bes=de=bois=su=ré=le=vées=el=le=é=tait=as=si=se 38
  do=de=li=nant=de=la=tê=te=com=me=é=jec=té=de=ses=rê=ves=her=mi=na=en=si=len=ce=ob=ser=va=lon=gue=ment 30
  rien=de=fa=mi=li=er=vê=te=ments=de=pou=pée 12
  a=pei=ne=sor=tie=de=son=som=meil=el=le=cons=ta=ta=que=le=rou=ge=ver=meil=na=vait=ja=mais=é=té=pré=sent=com=me=ain=si 32
  her=mi=na=se=le=va=car=quel=que=cho=se=rom=pit=le=si=len=ce=cé=tait=u=ne=mé=lo=die 24
  el=le=mar=cha=non=sans=crain=te=sous=les=re=gards=in=dis=crets=de=fem=mes=pein=tes=qui=or=naient=les=murs 25
  her=mi=na=sans=un=mot=sui=vait=lé=cho 10
  mais 1
  pas=de=boîteà=mu=si=que=au=fond=du=cou=loir=seu=le=ment=un=grand=mi=roir=qui=ne=de=man=dait=quu=ne=cho=se=que=lon=sy=voit=her=mi=na=ne=ré=sis=ta=pas=et=quand=elle=sy=re=gar=da=el=le=vit=que=son=vi=sa=ge=é=tait=pour=vu=dun=masque 60
  her=mi=na=de=qua=tre=doigts=fins=lô=ta=mais=quel=le=fut=sa=sur=pri=se=lors=quà=la=pla=ce=de=son=re=gard=co=lo=ré=se=trou=vait=u=ne=om=bre=noire 38
  le=mas=que=se=bri=sa=sous=le=con=tac=te=du=grès 13
 • Phonétique : Masque De Peau Morte

  dɑ̃z- ynə lɔ̃ɡ pjεsə u la penɔ̃bʁə etε akizə, syʁ ynə ʃεzə o ʒɑ̃bə də bwa syʁeləve, εllə etε asizə.
  dɔdəlinɑ̃ də la tεtə kɔmə eʒεkte də sε ʁεvəz- εʁmina ɑ̃ silɑ̃sə ɔpsεʁva lɔ̃ɡəmɑ̃.
  ʁjɛ̃ də familje. vεtəmɑ̃ də pupe.
  a pεnə sɔʁti də sɔ̃ sɔmεj εllə kɔ̃stata kə lə ʁuʒə vεʁmεj navε ʒamεz- ete pʁezɑ̃ kɔmə ɛ̃si.
  εʁmina sə ləva, kaʁ kεlkə ʃozə ʁɔ̃pi lə silɑ̃sə. setε ynə melɔdi.
  εllə maʁʃa nɔ̃ sɑ̃ kʁɛ̃tə su lε ʁəɡaʁdz- ɛ̃diskʁε də famə pɛ̃tə ki ɔʁnε lε myʁ.
  εʁmina sɑ̃z- œ̃ mo, sɥivε leʃo.
  mε…
  pa də bwatə a myzikə o fɔ̃ dy kulwaʁ, sələmɑ̃ œ̃ ɡʁɑ̃ miʁwaʁ ki nə dəmɑ̃dε kynə ʃozə, kə lɔ̃ si vwa. εʁmina nə ʁezista pa, e kɑ̃t- εllə si ʁəɡaʁda εllə vit kə sɔ̃ vizaʒə etε puʁvy dœ̃ maskə.
  εʁmina də katʁə dwa fɛ̃ lota mε kεllə fy sa syʁpʁizə lɔʁska la plasə də sɔ̃ ʁəɡaʁ kɔlɔʁe sə tʁuvε ynə ɔ̃bʁə nwaʁə…
  lə maskə sə bʁiza su lə kɔ̃taktə dy ɡʁε…
 • Pieds Phonétique : Masque De Peau Morte

  dɑ̃=zy=nə=lɔ̃ɡ=pjε=sə=u=la=pe=nɔ̃=bʁə=e=tε=a=ki=zə=syʁ=y=nə=ʃε=zə=o=ʒɑ̃=bə=də=bwa=sy=ʁe=lə=ve=εl=lə=e=tε=a=sizə 36
  dɔ=də=li=nɑ̃=də=la=tε=tə=kɔ=mə=e=ʒεk=te=də=sε=ʁε=və=zεʁ=mi=na=ɑ̃=si=lɑ̃=sə=ɔp=sεʁ=va=lɔ̃=ɡə=mɑ̃ 30
  ʁjɛ̃=də=fa=mi=lje=vεtə=mɑ̃=də=pu=pe 10
  a=pεnə=sɔʁ=ti=də=sɔ̃=sɔ=mεj=εllə=kɔ̃s=ta=ta=kə=lə=ʁu=ʒə=vεʁ=mεj=na=vε=ʒa=mε=ze=te=pʁe=zɑ̃=kɔ=məɛ̃=si 29
  εʁ=mi=nasə=lə=va=kaʁ=kεl=kə=ʃo=zə=ʁɔ̃=pi=lə=si=lɑ̃=sə=se=tε=y=nə=me=lɔ=di 23
  εllə=maʁ=ʃa=nɔ̃=sɑ̃=kʁɛ̃tə=su=lε=ʁə=ɡaʁ=dzɛ̃=dis=kʁε=də=fa=mə=pɛ̃=tə=ki=ɔʁ=nε=lε=myʁ 23
  εʁ=mi=na=sɑ̃=zœ̃=mo=sɥi=vε=le=ʃo 10
  1
  padə=bwa=təa=my=zi=kə=o=fɔ̃=dy=ku=lwaʁ=sə=lə=mɑ̃=œ̃=ɡʁɑ̃=mi=ʁwaʁ=ki=nə=də=mɑ̃=dε=ky=nə=ʃo=zə=kə=lɔ̃=si=vwa=εʁ=mi=na=nə=ʁe=zis=ta=pa=e=kɑ̃=tεllə=si=ʁə=ɡaʁ=da=εl=lə=vit=kə=sɔ̃=vi=za=ʒə=e=tε=puʁ=vy=dœ̃=mas=kə 61
  εʁ=mi=nadə=ka=tʁə=dwa=fɛ̃=lo=ta=mε=kεllə=fy=sa=syʁ=pʁi=zə=lɔʁ=ska=la=pla=sə=də=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=kɔ=lɔ=ʁe=sə=tʁu=vε=y=nəɔ̃=bʁə=nwaʁə 35
  lə=mas=kə=sə=bʁi=za=sulə=kɔ̃=tak=tə=dy=ɡʁε 12

Récompense

0
2
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/04/2016 23:13Coburitc

Jolie ambiance fantastique , entre Poe et Lovecraft .
jean-Pierre

Auteur de Poésie
26/04/2016 21:40Lady Rose-Memory

Je vous remercie beaucoup