Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ma Petite Fée

Poème Amour
Publié le 29/01/2006 18:23

L'écrit contient 261 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Laeti's

Ma Petite Fée

Dans peu de temps tu parts en Angleterre,
Et j’ai qu’une envie c’est quitter cette terre,
Tu sais que sans toi je ne peux pas vivre,
Je sais pas si j’arriverai à survivre.
Plus rien nous séparerai,
C’est ce que je t’avais promi,
Et envahi de regret,
L’élu de mon cœur est bani,
A partir là bas sans moi,
Je sais pas si je serai encore là.

J’ai su t’attendre des mois entiers,
Mais là ça me parraît l’éternité,
Tu ne pars que quelques jours,
Mais j’ai limpression que c’est pour toujours.

Tu me sembles être comblée,
Je suis maintenan désarmée,
Te voir heureuse sans moi,
Me laisse à présent sans voix,
Je t’aime à en creuvée,
Peut etre que j’ai révée,
Qu’un matin à mon réveille,
Qu’au premier rayon du soleil,
Tu sois là près de moi,
Mais je me résoud à me dire,
Que jamais ça n’arrivera,
Pourquoi continuerai-je à me mentir ?
Je veux y croire malgré tout,
Mais croix-tu que ça vaut le cout ?

Je sais que tu ne répondras pas,
Et pourtant à mon grand désaroi,
J’aimerai t’entendre me dire,
Quelque chose sans te voir partir
Dans un silence pesant,
Je te laisse partir à présent…

Va petite fée,
Part sans pleurée,
Mon amour est grand.
Dans tes yeux océan,
Brille la lueur d’un soleil,
Celui que j’attend à mon réveil.

M’oublie pas en partant là bas,
J’ai tellement besoin de TOI.
 • Pieds Hyphénique: Ma Petite Fée

  dans=peu=de=temps=tu=parts=en=angle=terre 9
  et=jai=quuneen=vie=cest=quit=ter=cet=te=terre 10
  tu=sais=que=sans=toi=je=ne=peux=pas=vivre 10
  je=sais=pas=si=jar=rive=rai=à=sur=vivre 10
  plus=rien=nous=sé=pa=re=rai 7
  cest=ce=que=je=ta=vais=pro=mi 8
  et=en=va=hi=de=re=gret 7
  lé=lu=de=mon=cœur=est=ba=ni 8
  a=par=tir=là=bas=sans=moi 7
  je=sais=pas=si=je=se=rai=en=core=là 10

  jai=su=tat=tendre=des=mois=en=tiers 8
  mais=là=ça=me=par=raît=lé=ter=ni=té 10
  tu=ne=pars=que=quel=ques=jours 7
  mais=jai=limpres=sion=que=cest=pour=tou=jours 9

  tu=me=sem=bles=ê=tre=com=blée 8
  je=suis=main=te=nan=dé=sar=mée 8
  te=voir=heu=reu=se=sans=moi 7
  me=lais=se=à=pré=sent=sans=voix 8
  je=tai=me=à=en=creu=vée 7
  peut=e=tre=que=jai=ré=vée 7
  quun=ma=tin=à=mon=ré=vei=lle 8
  quau=pre=mier=ray=on=du=so=leil 8
  tu=sois=là=près=de=moi 6
  mais=je=me=ré=soud=à=me=dire 8
  que=ja=mais=ça=nar=ri=ve=ra 8
  pour=quoi=con=ti=nue=rai=jeà=me=men=tir 10
  je=veux=y=croi=re=mal=gré=tout 8
  mais=croix=tu=que=ça=vaut=le=cout 8

  je=sais=que=tu=ne=ré=pon=dras=pas 9
  et=pour=tant=à=mon=grand=dé=sa=roi 9
  jai=me=rai=ten=ten=dre=me=dire 8
  quel=que=chose=sans=te=voir=par=tir 8
  dans=un=si=len=ce=pe=sant 7
  je=te=lais=se=par=tir=à=présent 8

  va=pe=ti=te=fée 5
  part=sans=pleu=rée 4
  mon=a=mour=est=grand 5
  dans=tes=y=eux=o=cé=an 7
  bri=lle=la=lueur=dun=so=leil 7
  ce=lui=que=jat=tend=à=mon=ré=veil 9

  mou=blie=pas=en=par=tant=là=bas 8
  jai=tel=le=ment=be=soin=de=toi 8
 • Phonétique : Ma Petite Fée

  dɑ̃ pø də tɑ̃ ty paʁz- ɑ̃n- ɑ̃ɡləteʁə,
  e ʒε kynə ɑ̃vi sε kite sεtə teʁə,
  ty sε kə sɑ̃ twa ʒə nə pø pa vivʁə,
  ʒə sε pa si ʒaʁivəʁε a syʁvivʁə.
  plys ʁjɛ̃ nu sepaʁəʁε,
  sε sə kə ʒə tavε pʁɔmi,
  e ɑ̃vai də ʁəɡʁε,
  lely də mɔ̃ kœʁ ε bani,
  a paʁtiʁ la ba sɑ̃ mwa,
  ʒə sε pa si ʒə səʁε ɑ̃kɔʁə la.

  ʒε sy tatɑ̃dʁə dε mwaz- ɑ̃tje,
  mε la sa mə paʁε letεʁnite,
  ty nə paʁ kə kεlk ʒuʁ,
  mε ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə sε puʁ tuʒuʁ.

  ty mə sɑ̃bləz- εtʁə kɔ̃ble,
  ʒə sɥi mɛ̃tənɑ̃ dezaʁme,
  tə vwaʁ œʁøzə sɑ̃ mwa,
  mə lεsə a pʁezɑ̃ sɑ̃ vwa,
  ʒə tεmə a ɑ̃ kʁəve,
  pø εtʁə kə ʒε ʁeve,
  kœ̃ matɛ̃ a mɔ̃ ʁevεjə,
  ko pʁəmje ʁεjɔ̃ dy sɔlεj,
  ty swa la pʁε də mwa,
  mε ʒə mə ʁezud a mə diʁə,
  kə ʒamε sa naʁivəʁa,
  puʁkwa kɔ̃tinɥəʁε ʒə a mə mɑ̃tiʁ ?
  ʒə vøz- i kʁwaʁə malɡʁe tu,
  mε kʁwa ty kə sa vo lə ku ?

  ʒə sε kə ty nə ʁepɔ̃dʁa pa,
  e puʁtɑ̃ a mɔ̃ ɡʁɑ̃ dezaʁwa,
  ʒεməʁε tɑ̃tɑ̃dʁə mə diʁə,
  kεlkə ʃozə sɑ̃ tə vwaʁ paʁtiʁ
  dɑ̃z- œ̃ silɑ̃sə pəzɑ̃,
  ʒə tə lεsə paʁtiʁ a pʁezɑ̃…

  va pətitə fe,
  paʁ sɑ̃ pləʁe,
  mɔ̃n- amuʁ ε ɡʁɑ̃.
  dɑ̃ tεz- iøz- ɔseɑ̃,
  bʁijə la lɥœʁ dœ̃ sɔlεj,
  səlɥi kə ʒatɑ̃t- a mɔ̃ ʁevεj.

  mubli pa ɑ̃ paʁtɑ̃ la ba,
  ʒε tεllmɑ̃ bəzwɛ̃ də twa.
 • Pieds Phonétique : Ma Petite Fée

  dɑ̃=pødə=tɑ̃=ty=paʁ=zɑ̃=nɑ̃=ɡlə=te=ʁə 10
  e=ʒε=kynəɑ̃=vi=sε=ki=te=sε=tə=te=ʁə 11
  ty=sεkə=sɑ̃=twa=ʒə=nə=pø=pavivʁə 8
  ʒə=sε=pa=si=ʒa=ʁivə=ʁε=a=syʁ=vivʁə 10
  plys=ʁj=ɛ̃=nu=se=pa=ʁə=ʁε 8
  sε=sə=kə=ʒə=ta=vε=pʁɔ=mi 8
  e=ɑ̃=va=i=də=ʁə=ɡʁε 7
  le=ly=də=mɔ̃=kœʁ=ε=ba=ni 8
  a=paʁ=tiʁ=la=ba=sɑ̃=mwa 7
  ʒə=sε=pasiʒə=sə=ʁε=ɑ̃=kɔ=ʁə=la 9

  ʒε=sy=ta=tɑ̃dʁə=dε=mwa=zɑ̃=tje 8
  mε=la=samə=pa=ʁε=le=tεʁ=ni=te 9
  ty=nə=paʁ=kə=kεl=kə=ʒuʁ 7
  mε=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃kə=sε=puʁ=tu=ʒuʁ 9

  ty=mə=sɑ̃=blə=zε=tʁə=kɔ̃=ble 8
  ʒə=sɥi=mɛ̃=tə=nɑ̃=de=zaʁ=me 8
  tə=vwaʁ=œ=ʁø=zə=sɑ̃=mwa 7
  mə=lε=sə=a=pʁe=zɑ̃=sɑ̃=vwa 8
  ʒə=tε=mə=a=ɑ̃=kʁə=ve 7
  pø=ε=tʁə=kə=ʒε=ʁe=ve 7
  kœ̃=ma=tɛ̃=a=mɔ̃=ʁe=vε=jə 8
  ko=pʁə=mje=ʁε=jɔ̃=dy=sɔ=lεj 8
  ty=swa=la=pʁε=də=mwa 6
  mε=ʒə=mə=ʁe=zud=a=mə=diʁə 8
  kə=ʒa=mε=sa=na=ʁi=və=ʁa 8
  puʁ=kwa=kɔ̃=tin=ɥə=ʁεʒəamə=mɑ̃=tiʁ 8
  ʒə=vø=zi=kʁwa=ʁə=mal=ɡʁe=tu 8
  mε=kʁwa=ty=kə=sa=vo=lə=ku 8

  ʒə=sε=kə=tynə=ʁe=pɔ̃=dʁa=pa 8
  e=puʁ=tɑ̃=a=mɔ̃=ɡʁɑ̃=de=za=ʁwa 9
  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=tɑ̃=dʁə=mə=diʁə 8
  kεl=kə=ʃozə=sɑ̃=tə=vwaʁ=paʁ=tiʁ 8
  dɑ̃=zœ̃=si=lɑ̃=sə=pə=zɑ̃ 7
  ʒə=tə=lεsə=paʁ=tiʁ=a=pʁe=zɑ̃ 8

  va=pə=ti=tə=fe 5
  paʁ=sɑ̃=plə=ʁe 4
  mɔ̃=na=muʁ=ε=ɡʁɑ̃ 5
  dɑ̃=tε=zi=ø=zɔ=se=ɑ̃ 7
  bʁi=jə=la=lɥœ=ʁə=dœ̃=sɔ=lεj 8
  səl=ɥikə=ʒa=tɑ̃=ta=mɔ̃=ʁe=vεj 8

  mu=bli=pa=ɑ̃=paʁ=tɑ̃=la=ba 8
  ʒε=tεl=lmɑ̃=bə=zwɛ̃=də=twa 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/01/2006 22:33Mms

sympa ton texte pour l’accompagner dans son départ. . .
allez, elle reviendras !
bonne continuation.