Poeme-France : Lecture Écrit Civilisation

Poeme : Les Révélations

Poème Civilisation
Publié le 08/02/2015 22:45

L'écrit contient 239 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 3 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Lagouttedor

Les Révélations

Très jeune on peut regrouper un savoir hétéroclite pour philosopher,
En découvrant le monde qui nous entoure, on peut trouver des trésors cachés,
Du sommet à la base, les sciences s’imbriquent, se soudent pour édifier.

Pour éviter les dangers, l’obscurantisme, la nation agit collectivement,
Chacun peut se rendre utile quelque soit les exigences de l’environnement,
La justice sert la démocratie mais elle est indicateur d’un dérèglement.

Être prêt à une autre ouverture d’esprit, à entreprendre une démarche inaccoutumée,
Permet d’investir des moyens plus ou moins indispensables dans un univers non-familier,
La culture et l’information prépareront un terrain favorable à la ténacité.

Le respect de l’orientation et des règles aideront quiconque à arriver à bon port,
Certaines étapes seront franchies avec des intuitions, des pressentiments plus ou moins forts,
Écouter les conseils imagés de différentes experts améliore souvent son sort.

Mais la vérité est quelquefois difficile à expliquer, à comprendre, à croire et même à gérer,
En trouvant d’autres résultats, explications, de nouvelles possibilités et nécessités,
Les portes que l’on ouvre ainsi sur un milieu inconnu et de débats sera à aiguillonner.

Pour épouser l’idée d’une réalité insoupçonnée, d’une renaissance de la pensée, de la foi,
Pouvoir ériger des repères révolutionnaires pour sauvegarder les avancées quelles qu’elles soient,
L’expression, le proverbe, le dicton, la parabole nous aideront pour appuyer les lois et les réformes.
 • Pieds Hyphénique: Les Révélations

  très=jeu=ne=on=peut=re=grou=per=un=sa=voir=hé=té=ro=cli=te=pour=phi=lo=so=pher 21
  en=dé=cou=vrant=le=mon=de=qui=nous=en=tou=re=on=peut=trou=ver=des=tré=sors=ca=chés 21
  du=som=met=à=la=ba=se=les=s=cien=ces=sim=bri=quent=se=sou=dent=pour=é=di=fi=er 22

  pour=é=vi=ter=les=dan=gers=lobs=cu=ran=tis=me=la=na=ti=on=a=git=col=lec=ti=ve=ment 23
  cha=cun=peut=se=ren=dre=u=ti=le=quel=que=soit=les=exi=gen=ces=de=len=vi=ron=ne=ment 22
  la=jus=ti=ce=sert=la=dé=mo=cra=tie=mais=el=le=est=in=di=ca=teur=dun=dé=rè=gle=ment 23

  être=prêt=à=u=ne=au=tre=ou=ver=tu=re=des=prit=à=en=tre=pren=dre=u=ne=dé=mar=che=i=nac=cou=tu=mée 28
  per=met=din=ves=tir=des=moyens=plus=ou=moins=in=dis=pen=sa=bles=dans=un=u=ni=vers=non=fa=mi=li=er 25
  la=cul=tu=re=et=l=in=for=ma=ti=on=pré=pa=re=ront=un=ter=rain=fa=vo=ra=ble=à=la=té=na=ci=té 28

  le=res=pect=de=lo=rien=ta=ti=on=et=des=rè=gles=ai=de=ront=qui=con=que=à=ar=ri=ver=à=bon=port 26
  cer=tai=nes=é=ta=pes=se=ront=fran=chies=a=vec=des=in=tui=ti=ons=des=pres=sen=ti=ments=plus=ou=moins=forts 26
  é=cou=ter=les=con=seils=i=ma=gés=de=dif=fé=ren=tes=ex=perts=a=mé=li=o=re=sou=vent=son=sort 25

  mais=la=vé=ri=té=est=quel=que=fois=dif=fi=cileà=ex=pli=quer=à=com=pren=dre=à=croi=re=et=mê=me=à=gé=rer 28
  en=trou=vant=dau=tres=ré=sul=tats=ex=pli=ca=ti=ons=de=nou=vel=les=pos=si=bi=li=tés=et=né=ces=si=tés 27
  les=por=tes=que=lon=ou=vre=ain=si=sur=un=mi=lieu=in=con=nu=et=de=dé=bats=se=ra=à=ai=guil=lon=ner 27

  pour=é=pou=ser=li=dée=dune=ré=a=li=té=in=soup=çon=née=du=ne=re=nais=san=ce=de=la=pen=sée=de=la=foi 28
  pou=voir=é=ri=ger=des=re=pères=ré=vo=lu=tion=nai=res=pour=sau=ve=gar=der=les=a=van=cées=quel=les=quel=les=soient 28
  lex=pres=sion=le=pro=ver=be=le=dic=ton=la=pa=ra=bo=le=nous=ai=de=ront=pour=ap=puyer=les=lois=et=les=ré=formes 28
 • Phonétique : Les Révélations

  tʁε ʒənə ɔ̃ pø ʁəɡʁupe œ̃ savwaʁ eteʁɔklitə puʁ filozɔfe,
  ɑ̃ dekuvʁɑ̃ lə mɔ̃də ki nuz- ɑ̃tuʁə, ɔ̃ pø tʁuve dε tʁezɔʁ kaʃe,
  dy sɔmε a la bazə, lε sjɑ̃sə sɛ̃bʁike, sə sude puʁ edifje.

  puʁ evite lε dɑ̃ʒe, lɔpskyʁɑ̃tismə, la nasjɔ̃ aʒi kɔlεktivəmɑ̃,
  ʃakœ̃ pø sə ʁɑ̃dʁə ytilə kεlkə swa lεz- εɡziʒɑ̃sə də lɑ̃viʁɔnəmɑ̃,
  la ʒystisə sεʁ la demɔkʁasi mεz- εllə εt- ɛ̃dikatœʁ dœ̃ deʁεɡləmɑ̃.

  εtʁə pʁε a ynə otʁə uvεʁtyʁə dεspʁi, a ɑ̃tʁəpʁɑ̃dʁə ynə demaʁʃə inakutyme,
  pεʁmε dɛ̃vεstiʁ dε mwajɛ̃ plysz- u mwɛ̃z- ɛ̃dispɑ̃sablə dɑ̃z- œ̃n- ynive nɔ̃ familje,
  la kyltyʁə e lɛ̃fɔʁmasjɔ̃ pʁepaʁəʁɔ̃ œ̃ teʁɛ̃ favɔʁablə a la tenasite.

  lə ʁεspε də lɔʁjɛ̃tasjɔ̃ e dε ʁεɡləz- εdəʁɔ̃ kikɔ̃kə a aʁive a bɔ̃ pɔʁ,
  sεʁtεnəz- etapə səʁɔ̃ fʁɑ̃ʃiz- avεk dεz- ɛ̃tɥisjɔ̃, dε pʁəsɑ̃timɑ̃ plysz- u mwɛ̃ fɔʁ,
  ekute lε kɔ̃sεjz- imaʒe də difeʁɑ̃təz- εkspεʁz- ameljɔʁə suvɑ̃ sɔ̃ sɔʁ.

  mε la veʁite ε kεlkəfwa difisilə a εksplike, a kɔ̃pʁɑ̃dʁə, a kʁwaʁə e mεmə a ʒeʁe,
  ɑ̃ tʁuvɑ̃ dotʁə- ʁezylta, εksplikasjɔ̃, də nuvεllə pɔsibilitez- e nesesite,
  lε pɔʁtə- kə lɔ̃n- uvʁə ɛ̃si syʁ œ̃ miljø ɛ̃kɔny e də deba səʁa a εɡɥjɔne.

  puʁ epuze lide dynə ʁealite ɛ̃supsɔne, dynə ʁənεsɑ̃sə də la pɑ̃se, də la fwa,
  puvwaʁ eʁiʒe dε ʁəpεʁə ʁevɔlysjɔnεʁə puʁ sovɡaʁde lεz- avɑ̃se kεllə kεllə swae,
  lεkspʁesjɔ̃, lə pʁɔvεʁbə, lə diktɔ̃, la paʁabɔlə nuz- εdəʁɔ̃ puʁ apyie lε lwaz- e lε ʁefɔʁmə.
 • Pieds Phonétique : Les Révélations

  tʁε=ʒə=nə=ɔ̃=pø=ʁə=ɡʁu=pe=œ̃=sa=vwaʁ=e=te=ʁɔ=kli=tə=puʁ=fi=lo=zɔ=fe 21
  ɑ̃=de=ku=vʁɑ̃=lə=mɔ̃=də=ki=nu=zɑ̃=tu=ʁə=ɔ̃=pø=tʁu=ve=dε=tʁe=zɔʁ=ka=ʃe 21
  dy=sɔ=mε=a=la=ba=zə=lε=sj=ɑ̃=sə=sɛ̃=bʁi=ke=sə=su=de=puʁ=e=di=fj=e 22

  puʁ=e=vi=te=lε=dɑ̃=ʒe=lɔp=sky=ʁɑ̃=tis=mə=la=na=sj=ɔ̃=a=ʒi=kɔ=lεk=ti=və=mɑ̃ 23
  ʃa=kœ̃=pø=sə=ʁɑ̃=dʁə=y=ti=lə=kεl=kə=swa=lε=zεɡ=zi=ʒɑ̃=sə=də=lɑ̃=vi=ʁɔ=nə=mɑ̃ 23
  la=ʒys=ti=sə=sεʁ=la=de=mɔ=kʁa=si=mε=zεl=lə=ε=tɛ̃=di=ka=tœ=ʁə=dœ̃=de=ʁε=ɡlə=mɑ̃ 24

  εtʁə=pʁε=a=y=nəo=tʁə=u=vεʁ=ty=ʁə=dεs=pʁi=a=ɑ̃=tʁə=pʁɑ̃=dʁə=y=nə=de=maʁ=ʃə=i=na=ku=ty=me 27
  pεʁ=mε=dɛ̃=vεs=tiʁ=dε=mwa=jɛ̃=plys=zu=mwɛ̃=zɛ̃=dis=pɑ̃=sa=blə=dɑ̃=zœ̃=ny=ni=ve=nɔ̃=fa=mi=lj=e 26
  la=kyl=ty=ʁə=e=lɛ̃=fɔʁ=ma=sjɔ̃=pʁe=pa=ʁə=ʁɔ̃=œ̃=te=ʁɛ̃=fa=vɔ=ʁa=blə=a=la=te=na=si=te 26

  lə=ʁεs=pε=də=lɔ=ʁj=ɛ̃=ta=sjɔ̃=e=dε=ʁε=ɡlə=zε=də=ʁɔ̃=ki=kɔ̃=kə=a=a=ʁi=ve=a=bɔ̃=pɔʁ 26
  sεʁ=tε=nə=ze=ta=pə=sə=ʁɔ̃=fʁɑ̃=ʃi=za=vεk=dε=zɛ̃t=ɥi=sj=ɔ̃=dε=pʁə=sɑ̃=ti=mɑ̃=plys=zu=mwɛ̃=fɔʁ 26
  e=ku=te=lε=kɔ̃=sεj=zi=ma=ʒe=də=di=fe=ʁɑ̃=tə=zεk=spεʁ=za=me=lj=ɔ=ʁə=su=vɑ̃=sɔ̃=sɔʁ 25

  mε=la=ve=ʁi=te=ε=kεl=kə=fwa=di=fi=siləa=εk=spli=ke=a=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=a=kʁwa=ʁə=e=mε=mə=a=ʒe=ʁe 28
  ɑ̃=tʁu=vɑ̃=do=tʁə=ʁe=zyl=ta=εk=spli=ka=sjɔ̃=də=nu=vεl=lə=pɔ=si=bi=li=te=ze=ne=se=si=te 26
  lε=pɔʁ=tə=kə=lɔ̃=nu=vʁə=ɛ̃=si=syʁ=œ̃=mi=ljø=ɛ̃=kɔ=ny=e=də=de=ba=sə=ʁa=a=εɡ=ɥjɔ=ne 26

  puʁ=e=pu=ze=li=de=dynə=ʁe=a=li=te=ɛ̃=sup=sɔ=ne=dy=nə=ʁə=nε=sɑ̃=sə=də=la=pɑ̃=se=də=la=fwa 28
  pu=vwaʁ=e=ʁi=ʒe=dεʁə=pε=ʁə=ʁe=vɔ=ly=sjɔ=nε=ʁə=puʁ=sov=ɡaʁ=de=lε=za=vɑ̃=se=kεllə=kεl=lə=swa 26
  lεk=spʁe=sjɔ̃=lə=pʁɔ=vεʁbə=lə=dik=tɔ̃=la=pa=ʁa=bɔ=lə=nu=zε=də=ʁɔ̃=puʁ=a=py=i=e=lε=lwa=ze=lε=ʁe=fɔʁmə 29

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/02/2015 13:46Nouga

j’adhère comme la colle

Auteur de Poésie
17/02/2015 23:50Lagouttedor

illuminez chères lumières d’hier et de demain, la nuit voile les visages et les bonnes volontés... La lune s’affaiblit souvent et les nuages guettent parfois le moment propice pour nous perturber.