Chanson : J’ai Menti

J’ai Menti

Ce matin je me réveille De ce cauchemar qui me hante Et je sais que tout est pareil Tu me manques, tu me manques Mais que viens faire là, la morale Quand sans toi, si mal J’ai si mal. .
Nous tuons des mensonges, tuons des mensonges Assassiner notre amour pour sauver notre fierté Nous tuons des mensonges, tuons des mensonges Amours empoisonnés, un vrai suicide d’amour
Cette nuit je ne dors pas, Tout tourne tellement dans ma tête J’ai dit les mots qu’on ne dit pas, Qu’on regrette, comme je regrette Bien trop de fierté, de vanité Et je sais que je te perds, Je te perds
Oui j’ai menti, mon amour Parfois le cœur est bien trop lourd Oui j’ai menti, mon amour Tu vois je pleure, vers toi je cours A a a a o o o Vers toi je cours, là Là a a a yeah
Oh je t’ai menti, mon amour Parfois le cœur est bien trop lourd Je t’ai menti, ooh mon amour Et je pleure quand, Quand passe mon tour
Peut-être qu’un jour mon âme Retrouvera son calme Un beau jour Alors je cours.

De Caroline

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’ai Menti

  ce=ma=tin=je=me=ré=veille=de=ce=cau=che=mar=qui=me=han=te=et=je=sais=que=tout=est=pa=reil=tu=me=man=ques=tu=me=man=ques=mais=que=viens=fai=re=là=la=mo=ra=le=quand=sans=toi=si=mal=jai=si=mal 50
  nous=tuons=des=men=son=ges=tuons=des=men=son=ges=as=sas=si=ner=no=tre=a=mour=pour=sau=ver=no=tre=fier=té=nous=tuons=des=men=son=ges=tuons=des=men=son=ges=a=mours=em=poi=son=nés=un=vrai=sui=ci=de=da=mour 50
  cette=nuit=je=ne=dors=pas=tout=tour=ne=tel=le=ment=dans=ma=tê=te=jai=dit=les=mots=quon=ne=dit=pas=quon=re=gret=te=com=me=je=re=gret=te=bien=trop=de=fier=té=de=va=ni=té=et=je=sais=que=je=te=perds=je=te=perds 53
  oui=jai=men=ti=mon=a=mour=par=fois=le=cœur=est=bien=trop=lourd=oui=jai=men=ti=mon=a=mour=tu=vois=je=pleu=re=vers=toi=je=cours=a=a=a=a=o=o=o=vers=toi=je=cours=là=là=a=a=a=yeah 48
  oh=je=tai=men=ti=mon=a=mour=par=fois=le=cœur=est=bien=trop=lourd=je=tai=men=ti=ooh=mon=a=mour=et=je=pleu=re=quand=quand=pas=se=mon=tour 34
  peut=tê=tre=quun=jour=mon=â=me=re=trou=ve=ra=son=cal=me=un=beau=jour=a=lors=je=cours 22

  de=ca=ro=li=ne 5
 • Phonétique : J’ai Menti

  sə matɛ̃ ʒə mə ʁevεjə də sə koʃəmaʁ ki mə-ɑ̃tə e ʒə sε kə tut- ε paʁεj ty mə mɑ̃k, ty mə mɑ̃k mε kə vjɛ̃ fεʁə la, la mɔʁalə kɑ̃ sɑ̃ twa, si mal ʒε si mal.
  nu tyɔ̃ dε mɑ̃sɔ̃ʒə, tyɔ̃ dε mɑ̃sɔ̃ʒəz- asasine nɔtʁə amuʁ puʁ sove nɔtʁə fjεʁte nu tyɔ̃ dε mɑ̃sɔ̃ʒə, tyɔ̃ dε mɑ̃sɔ̃ʒəz- amuʁz- ɑ̃pwazɔne, œ̃ vʁε sɥisidə damuʁ
  sεtə nɥi ʒə nə dɔʁ pa, tu tuʁnə tεllmɑ̃ dɑ̃ ma tεtə ʒε di lε mo kɔ̃ nə di pa, kɔ̃ ʁəɡʁεtə, kɔmə ʒə ʁəɡʁεtə bjɛ̃ tʁo də fjεʁte, də vanite e ʒə sε kə ʒə tə pεʁd, ʒə tə pεʁd
  ui ʒε mɑ̃ti, mɔ̃n- amuʁ paʁfwa lə kœʁ ε bjɛ̃ tʁo luʁ ui ʒε mɑ̃ti, mɔ̃n- amuʁ ty vwa ʒə plœʁə, vεʁ twa ʒə kuʁz- a a a a o o o vεʁ twa ʒə kuʁ, la la a a a iəa
  ɔ ʒə tε mɑ̃ti, mɔ̃n- amuʁ paʁfwa lə kœʁ ε bjɛ̃ tʁo luʁ ʒə tε mɑ̃ti, u mɔ̃n- amuʁ e ʒə plœʁə kɑ̃, kɑ̃ pasə mɔ̃ tuʁ
  pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ mɔ̃n- amə ʁətʁuvəʁa sɔ̃ kalmə œ̃ bo ʒuʁ alɔʁ ʒə kuʁ.

  də kaʁɔlinə
 • Syllabes Phonétique : J’ai Menti

  sə=ma=tɛ̃=ʒə=mə=ʁe=vε=jə=də=sə=ko=ʃə=maʁ=ki=mə-ɑ̃=tə=e=ʒə=sε=kə=tu=tε=pa=ʁεj=ty=mə=mɑ̃k=ty=mə=mɑ̃k=mε=kə=vj=ɛ̃=fε=ʁə=la=la=mɔ=ʁa=lə=kɑ̃=sɑ̃=twa=si=mal=ʒε=si=mal 50
  nu=ty=ɔ̃=dε=mɑ̃=sɔ̃ʒə=ty=ɔ̃=dε=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=za=sa=si=ne=nɔ=tʁəa=muʁ=puʁ=so=ve=nɔ=tʁə=fjεʁ=te=nu=ty=ɔ̃=dε=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=ty=ɔ̃=dε=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=za=muʁ=zɑ̃=pwa=zɔ=ne=œ̃=vʁε=sɥi=si=də=da=muʁ 52
  sεtə=nɥi=ʒə=nə=dɔʁ=pa=tu=tuʁ=nə=tεl=lmɑ̃=dɑ̃=ma=tε=tə=ʒε=di=lε=mo=kɔ̃=nə=di=pa=kɔ̃=ʁə=ɡʁε=tə=kɔ=mə=ʒə=ʁə=ɡʁε=tə=bjɛ̃=tʁo=də=fjεʁ=te=də=va=ni=te=e=ʒə=sε=kə=ʒə=tə=pεʁd=ʒə=tə=pεʁd 52
  u=i=ʒε=mɑ̃=ti=mɔ̃=na=muʁ=paʁ=fwa=lə=kœʁ=ε=bjɛ̃=tʁo=luʁ=u=i=ʒε=mɑ̃=ti=mɔ̃=na=muʁ=ty=vwa=ʒə=plœ=ʁə=vεʁ=twa=ʒə=kuʁ=za=a=a=a=o=o=o=vεʁ=twa=ʒə=kuʁ=la=la=a=a=a=i=ə=a 52
  ɔ=ʒə=tε=mɑ̃=ti=mɔ̃=na=muʁ=paʁ=fwa=lə=kœ=ʁə=ε=bj=ɛ̃=tʁo=luʁ=ʒə=tε=mɑ̃=ti=u=mɔ̃=na=muʁ=e=ʒə=plœ=ʁə=kɑ̃=kɑ̃=pa=sə=mɔ̃=tuʁ 36
  pø=tε=tʁə=kœ̃=ʒuʁ=mɔ̃=na=mə=ʁə=tʁu=və=ʁa=sɔ̃=kal=mə=œ̃=bo=ʒuʁ=a=lɔʁ=ʒə=kuʁ 22

  də=ka=ʁɔ=li=nə 5

PostScriptum

Caroline la meilleure

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/03/2012 10:08Marcel42

De passage à vous lire.
Cordialement,
Marcel.

Chanson Amour
Publié le 29/02/2012 23:41

L'écrit contient 203 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Laly.m