Poeme : Malgré Le Ten Je Ne Té Pa Oublié

Malgré Le Ten Je Ne Té Pa Oublié

Le soir quand je suis seul,
Dans le sombrer ou dans la solitude,
Un moment de silence :
Je pense a toi qui est parti
Au beau milieu de la nuit.
Sa fais 3 mois.
J’ai l’impréssion qui c’est une éternité.
On m’a dit : « Sa va passé !
T’inquiète tu vas vite l’oublié ! ! ! »
Mais sans succer !
Tu me manque toujours autant.
Sa parait ridicule pour beaucoup,
Mais se que j’ai vécu avec toi je ne l’oubliré jamais.
Meme si tu n’est resté que 2 ans
Pendant ce temps,
Je me suis attaché à toi !
Je revois des moment,
Mais celui qui revient le plus c’est quand je t’es entérré !
J’aimerai que tu soi avec moi !
Que je puisse te prendre dans mes bras
Et que pour une derniere fois
Je puisse te dir a quel point tu compte pour moi.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Malgré Le Ten Je Ne Té Pa Oublié

  le=soir=quand=je=suis=seul 6
  dans=le=som=brer=ou=dans=la=so=li=tude 10
  un=mo=ment=de=si=len=ce 7
  je=pen=se=a=toi=qui=est=par=ti 9
  au=beau=mi=lieu=de=la=nuit 7
  sa=fais=trois=mois 4
  jai=lim=prés=sion=qui=cest=uneé=ter=ni=té 10
  on=ma=dit=sa=va=pas=sé 7
  tin=quiè=te=tu=vas=vi=te=lou=bli=é 10
  mais=sans=suc=cer 4
  tu=me=man=que=tou=jours=au=tant 8
  sa=pa=rait=ri=di=cu=le=pour=beau=coup 10
  mais=se=que=jai=vé=cu=a=vec=toi=je=ne=lou=bli=ré=ja=mais 16
  me=me=si=tu=nest=res=té=que=deux=ans 10
  pen=dant=ce=temps 4
  je=me=suis=at=ta=ché=à=toi 8
  je=re=vois=des=mo=ment 6
  mais=ce=lui=qui=re=vient=le=plus=cest=quand=je=tes=en=tér=ré 15
  jai=me=rai=que=tu=soi=a=vec=moi 9
  que=je=puis=se=te=pren=dre=dans=mes=bras 10
  et=que=pour=u=ne=der=nie=re=fois 9
  je=puisse=te=dir=a=quel=point=tu=comp=te=pour=moi 12
 • Phonétique : Malgré Le Ten Je Ne Té Pa Oublié

  lə swaʁ kɑ̃ ʒə sɥi səl,
  dɑ̃ lə sɔ̃bʁe u dɑ̃ la sɔlitydə,
  œ̃ mɔmɑ̃ də silɑ̃sə :
  ʒə pɑ̃sə a twa ki ε paʁti
  o bo miljø də la nɥi.
  sa fε tʁwa mwa.
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ ki sεt- ynə etεʁnite.
  ɔ̃ ma di : « sa va pase !
  tɛ̃kjεtə ty va vitə lublje ! ! ! »
  mε sɑ̃ sykse !
  ty mə mɑ̃kə tuʒuʁz- otɑ̃.
  sa paʁε ʁidikylə puʁ boku,
  mε sə kə ʒε veky avεk twa ʒə nə lubliʁe ʒamε.
  məmə si ty nε ʁεste kə døz- ɑ̃
  pɑ̃dɑ̃ sə tɑ̃,
  ʒə mə sɥiz- ataʃe a twa !
  ʒə ʁəvwa dε mɔmɑ̃,
  mε səlɥi ki ʁəvjɛ̃ lə plys sε kɑ̃ ʒə tε ɑ̃teʁe !
  ʒεməʁε kə ty swa avεk mwa !
  kə ʒə pɥisə tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa
  e kə puʁ ynə dεʁnjəʁə fwa
  ʒə pɥisə tə diʁ a kεl pwɛ̃ ty kɔ̃tə puʁ mwa.
 • Syllabes Phonétique : Malgré Le Ten Je Ne Té Pa Oublié

  lə=swaʁ=kɑ̃ʒə=sɥi=səl 5
  dɑ̃=lə=sɔ̃=bʁe=u=dɑ̃=la=sɔ=li=tydə 10
  œ̃=mɔ=mɑ̃=də=si=lɑ̃=sə 7
  ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=ki=ε=paʁ=ti 9
  o=bo=mi=lj=ø=də=la=nɥi 8
  sa=fε=tʁwa=mwa 4
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=ki=sε=tynəe=tεʁ=ni=te 10
  ɔ̃=ma=di=sa=va=pa=se 7
  tɛ̃=kj=ε=tə=ty=va=vi=tə=lu=blje 10
  mε=sɑ̃=syk=se 4
  ty=mə=mɑ̃=kə=tu=ʒuʁ=zo=tɑ̃ 8
  sa=pa=ʁε=ʁi=di=ky=lə=puʁ=bo=ku 10
  mεsə=kə=ʒε=ve=ky=a=vεk=twa=ʒə=nə=lu=bli=ʁe=ʒa=mε 15
  mə=mə=si=ty=nε=ʁεs=te=kə=dø=zɑ̃ 10
  pɑ̃=dɑ̃=sə=tɑ̃ 4
  ʒə=mə=sɥi=za=ta=ʃe=a=twa 8
  ʒə=ʁə=vwa=dε=mɔ=mɑ̃ 6
  mε=səl=ɥi=kiʁə=vjɛ̃=lə=plys=sε=kɑ̃=ʒə=tε=ɑ̃=te=ʁe 14
  ʒε=mə=ʁε=kə=ty=swa=a=vεk=mwa 9
  kə=ʒə=pɥi=sə=tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa 10
  e=kə=puʁ=y=nə=dεʁ=nj=ə=ʁə=fwa 10
  ʒə=pɥisə=tə=diʁ=a=kεl=pwɛ̃=ty=kɔ̃=tə=puʁ=mwa 12

PostScriptum

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/04/2005 18:49Meuh

fanny c super bo é kourage miss jtador