Univers de poésie d'un auteur

Poème:Mariage Passionne De Ramses Ii Et De Nefertari

Le Poème

On se mariait jeune dans l’Égypte ancienne.
Les mariages royaux au cérémonial prestigieux
Contrastaient avec ceux du peuple, qui scellaient
Une simple volonté de cohabitation.

Une élégie de Ramsès II,
« Mon amour est unique
Et personne ne peut rivaliser avec elle.
En mourant, elle a volé mon cœur. »

Révèle combien Néfertari
Reposant dans la « Vallée des Reines »
Était chère au cœur de Ramsès II
Et liée à lui dans leur parcours terrestre.

À l’abri d’un dais, Ramsès, le régent de seize ans,
Regarde avec joie s’avancer sa jeune épouse de quatorze ans,
Son sourire éblouissant, sa beauté radieuse,
Acclamés par la foule en grand cortège.

Les parents de la future reine sont accueillis.
Néfertari prononce les formules consacrées,
Les obligations des deux époux sont énumérées,
Les scribes consignent leur union.

S’ensuit un banquet fastueux
Où affluent l’or, l’argent, les pierres précieuses.
Les sacrifices aux dieux entérinent ce mariage,
Union radieuse pour les époux.

Ramsès II, Néfertari, des amours ensoleillées :
Partout le pharaon la désire présente
Il pare d’or et de bijoux
Néfertari, si fière de son royal époux.

Leur complicité devient légendaire,
Apaise, réconforte
Le pharaon enivré par ses parfums d’encens,
Ses traits fins, renforçant leur amour.

Ramsès II fait construire en l’honneur de son aimée
Un palais majestueux qu’elle auréole
De son amour et embellit de ses talents de décoratrice,
Nouveau berceau de leurs tendres élans.

Néfertari fait montre de compréhension
Pour son époux, dont elle respecte les choix.
La bonté l’habite, elle ne le trouble pas
Dans ses préparatifs de guerre et dans ses frasques amoureuses.

Ramsès II élève pour elle des statues,
La protège en toutes circonstances,
Lui édifie la plus belle des tombes
Et, à sa mort, l’accompagne de bijoux et de mobilier somptueux.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Lamarque

Poète Lamarque

Lamarque a publié sur le site 125 écrits. Lamarque est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mariage Passionne De Ramses Ii Et De Nefertarion=se=ma=riait=jeu=ne=dans=lé=gyp=te=an=cienne 12
les=ma=riages=royaux=au=cé=ré=mo=nial=pres=ti=gieux 12
contras=taient=a=vec=ceux=du=peu=ple=qui=s=cel=laient 12
une=sim=ple=vo=lon=té=de=co=ha=bi=ta=tion 12

u=ne=é=lé=gie=de=ram=sès=ii 9
mon=a=mour=est=u=nique 7
et=per=sonne=ne=peut=ri=va=li=ser=a=vec=elle 12
en=mou=rant=el=le=a=vo=lé=mon=cœur 10

ré=vè=le=com=bien=né=fer=ta=ri 9
re=po=sant=dans=la=val=lée=des=rei=nes 10
était=chè=re=au=cœur=de=ram=sès=ii 9
et=li=ée=à=lui=dans=leur=par=cours=ter=restre 11

à=la=bri=dun=dais=ram=sès=le=régent=de=sei=zeans 12
re=gar=dea=vec=joie=sa=van=cer=sa=jeuneé=pouse=de=qua=torzeans 14
son=sou=rire=é=blou=is=sant=sa=beau=té=ra=dieuse 12
ac=cla=més=par=la=fou=le=en=grand=cor=tè=ge 12

les=pa=rents=de=la=fu=ture=rei=ne=sont=ac=cueillis 12
né=fer=ta=ri=pro=nonce=les=for=mules=con=sa=crées 12
les=o=bli=ga=tions=des=deux=é=poux=sont=é=nu=mé=rées 14
les=s=cri=bes=con=si=gnent=leur=u=ni=on 11

sen=suit=un=ban=quet=fas=tu=eux 8
où=af=fluent=lor=lar=gent=les=pier=res=pré=cieu=ses 12
les=sa=cri=fices=aux=dieux=en=té=rinent=ce=ma=riage 12
uni=on=ra=dieu=se=pour=les=é=poux 9

ram=sès=ii=né=fer=ta=ri=des=a=mours=en=so=leillées 13
par=tout=le=pha=raon=la=dé=si=re=pré=sen=te 12
il=pa=re=dor=et=de=bi=joux 8
né=fer=ta=ri=si=fiè=re=de=son=royal=é=poux 12

leur=com=pli=ci=té=de=vient=lé=gen=dai=re 11
apai=se=ré=con=for=te 6
le=pha=raon=en=ivré=par=ses=par=fums=den=cens 11
ses=traits=fins=ren=for=çant=leur=a=mour 9

ram=sès=ii=fait=cons=truireen=lhon=neur=de=son=ai=mée 12
un=pa=lais=ma=jes=tu=eux=quel=le=au=réo=le 12
de=son=a=mour=et=em=bel=lit=de=ses=talents=de=dé=co=ra=trice 16
nou=veau=ber=ceau=de=leurs=ten=dres=é=lans 10

né=fer=ta=ri=fait=mon=tre=de=com=pré=hen=sion 12
pour=son=é=poux=dont=el=le=res=pec=te=les=choix 12
la=bon=té=lha=bite=el=le=ne=le=trou=ble=pas 12
dans=ses=pré=pa=ra=tifs=de=guerreet=dans=ses=fras=ques=a=mou=reuses 15

ram=sès=ii=é=lè=ve=pour=el=le=des=sta=tues 12
la=pro=tè=ge=en=tou=tes=cir=cons=tan=ces 11
lui=é=di=fie=la=plus=bel=le=des=tom=bes 11
et=à=sa=mort=lac=com=pagne=de=bi=joux=et=de=mo=bi=lier=somp=tueux 17
Phonétique : Mariage Passionne De Ramses Ii Et De Nefertariɔ̃ sə maʁjε ʒənə dɑ̃ leʒiptə ɑ̃sjεnə.
lε maʁjaʒə ʁwajoz- o seʁemɔnjal pʁεstiʒjø
kɔ̃tʁastε avεk sø dy pəplə, ki sεllε
ynə sɛ̃plə vɔlɔ̃te də kɔabitasjɔ̃.

ynə eleʒi də ʁamsεz- ji,
« mɔ̃ amuʁ εt- ynikə
e pεʁsɔnə nə pø ʁivalize avεk εllə.
ɑ̃ muʁɑ̃, εllə a vɔle mɔ̃ kœʁ. »

ʁevεlə kɔ̃bjɛ̃ nefεʁtaʁi
ʁəpozɑ̃ dɑ̃ la « vale dε ʁεnəs »
etε ʃεʁə o kœʁ də ʁamsεz- ji
e lje a lɥi dɑ̃ lœʁ paʁkuʁ teʁεstʁə.

a labʁi dœ̃ dε, ʁamsε, lə ʁeʒɑ̃ də sεzə ɑ̃,
ʁəɡaʁdə avεk ʒwa savɑ̃se sa ʒənə epuzə də katɔʁzə ɑ̃,
sɔ̃ suʁiʁə ebluisɑ̃, sa bote ʁadjøzə,
aklame paʁ la fulə ɑ̃ ɡʁɑ̃ kɔʁtεʒə.

lε paʁɑ̃ də la fytyʁə ʁεnə sɔ̃t- akœji.
nefεʁtaʁi pʁonɔ̃sə lε fɔʁmylə kɔ̃sakʁe,
lεz- ɔbliɡasjɔ̃ dε døz- epu sɔ̃t- enymeʁe,
lε skʁibə kɔ̃siɲe lœʁ ynjɔ̃.

sɑ̃sɥi œ̃ bɑ̃kε fastɥø
u aflɥe lɔʁ, laʁʒe, lε pjeʁə- pʁesjøzə.
lε sakʁifisəz- o djøz- ɑ̃teʁine sə maʁjaʒə,
ynjɔ̃ ʁadjøzə puʁ lεz- epu.

ʁamsεz- ji, nefεʁtaʁi, dεz- amuʁz- ɑ̃sɔlεje :
paʁtu lə faʁaɔ̃ la deziʁə pʁezɑ̃tə
il paʁə dɔʁ e də biʒu
nefεʁtaʁi, si fjεʁə də sɔ̃ ʁwajal epu.

lœʁ kɔ̃plisite dəvjɛ̃ leʒɑ̃dεʁə,
apεzə, ʁekɔ̃fɔʁtə
lə faʁaɔ̃ ɑ̃nivʁe paʁ sε paʁfœ̃ dɑ̃sɛ̃,
sε tʁε fɛ̃, ʁɑ̃fɔʁsɑ̃ lœʁ amuʁ.

ʁamsεz- ji fε kɔ̃stʁɥiʁə ɑ̃ lɔnœʁ də sɔ̃n- εme
œ̃ palε maʒεstɥø kεllə oʁeɔlə
də sɔ̃n- amuʁ e ɑ̃bεlli də sε talɑ̃ də dekɔʁatʁisə,
nuvo bεʁso də lœʁ tɑ̃dʁəz- elɑ̃.

nefεʁtaʁi fε mɔ̃tʁə də kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃
puʁ sɔ̃n- epu, dɔ̃ εllə ʁεspεktə lε ʃwa.
la bɔ̃te labitə, εllə nə lə tʁublə pa
dɑ̃ sε pʁepaʁatif də ɡeʁə e dɑ̃ sε fʁaskz- amuʁøzə.

ʁamsεz- ji elεvə puʁ εllə dε statɥ,
la pʁɔtεʒə ɑ̃ tutə siʁkɔ̃stɑ̃sə,
lɥi edifi la plys bεllə dε tɔ̃bə
e, a sa mɔʁ, lakɔ̃paɲə də biʒuz- e də mɔbilje sɔ̃ptɥø.
Syllabes Phonétique : Mariage Passionne De Ramses Ii Et De Nefertariɔ̃=sə=ma=ʁjε=ʒə=nə=dɑ̃=le=ʒip=tə=ɑ̃=sjεnə 12
lε=ma=ʁjaʒə=ʁwa=jo=zose=ʁe=mɔ=njal=pʁεs=ti=ʒjø 12
kɔ̃=tʁas=tε=a=vεk=sø=dy=pə=plə=ki=sεl=lε 12
y=nə=sɛ̃=plə=vɔ=lɔ̃=te=də=kɔ=a=bi=ta=s=jɔ̃ 14

y=nə=e=le=ʒi=də=ʁam=sε=zj=i 10
mɔ̃=a=muʁ=ε=ty=ni=kə 8
e=pεʁ=sɔ=nə=nə=pø=ʁi=va=li=ze=a=vεk=εl=lə 14
ɑ̃=mu=ʁɑ̃=εl=lə=a=vɔ=le=mɔ̃=kœ=ʁə 11

ʁe=vε=lə=kɔ̃=bj=ɛ̃=ne=fεʁ=ta=ʁi 10
ʁə=po=zɑ̃=dɑ̃=la=va=le=dε=ʁε=nəs 10
e=tε=ʃε=ʁə=o=kœ=ʁə=də=ʁam=sε=zj=i 12
e=lj=e=a=lɥi=dɑ̃=lœʁ=paʁ=kuʁ=te=ʁεs=tʁə 12

a=la=bʁi=dœ̃=dε=ʁam=sε=lə=ʁe=ʒɑ̃də=sε=zəɑ̃ 12
ʁə=ɡaʁdəa=vεk=ʒwa=sa=vɑ̃se=saʒə=nəe=pu=zə=də=ka=tɔʁ=zəɑ̃ 14
sɔ̃=su=ʁiʁə=e=blu=i=sɑ̃=sa=bo=te=ʁa=djøzə 12
a=kla=me=paʁ=la=fu=lə=ɑ̃=ɡʁɑ̃=kɔʁ=tε=ʒə 12

lε=pa=ʁɑ̃də=la=fy=ty=ʁə=ʁε=nə=sɔ̃=ta=kœji 12
ne=fεʁ=ta=ʁi=pʁonɔ̃sə=lε=fɔʁ=my=lə=kɔ̃=sa=kʁe 12
lε=zɔ=bli=ɡa=sjɔ̃=dε=dø=ze=pu=sɔ̃=te=ny=me=ʁe 14
lε=skʁi=bə=kɔ̃=si=ɲe=lœ=ʁə=y=nj=ɔ̃ 11

sɑ̃s=ɥi=œ̃=bɑ̃=kε=fas=tɥ=ø 8
u=af=lɥe=lɔʁ=laʁ=ʒe=lε=pje=ʁə=pʁe=sjø=zə 12
lε=sa=kʁifisə=zo=djø=zɑ̃=te=ʁi=ne=sə=ma=ʁjaʒə 12
y=nj=ɔ̃=ʁa=dj=ø=zə=puʁ=lε=ze=pu 11

ʁam=sε=zji=ne=fεʁ=ta=ʁi=dε=za=muʁ=zɑ̃=sɔ=lε=je 14
paʁ=tu=lə=fa=ʁa=ɔ̃=la=de=zi=ʁə=pʁe=zɑ̃tə 12
il=pa=ʁə=dɔʁ=e=də=bi=ʒu 8
ne=fεʁ=ta=ʁi=si=fjεʁə=də=sɔ̃=ʁwa=jal=e=pu 12

lœʁ=kɔ̃=pli=si=te=də=vj=ɛ̃=le=ʒɑ̃=dεʁ=ə 12
a=pε=zə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=tə 7
lə=fa=ʁa=ɔ̃=ɑ̃=ni=vʁe=paʁ=sε=paʁ=fœ̃=dɑ̃=sɛ̃ 13
sε=tʁε=fɛ̃=ʁɑ̃=fɔʁ=sɑ̃=lœ=ʁə=a=muʁ 10

ʁam=sε=zji=fε=kɔ̃s=tʁɥ=ʁəɑ̃=lɔ=nœʁ=də=sɔ̃=nε=me 13
œ̃=pa=lε=ma=ʒεs=tɥø=kεl=lə=o=ʁe=ɔ=lə 12
də=sɔ̃=na=muʁ=e=ɑ̃=bεl=lidə=sε=talɑ̃də=de=kɔʁatʁisə 12
nu=vo=bεʁ=so=də=lœ=ʁə=tɑ̃=dʁə=ze=lɑ̃ 11

ne=fεʁ=ta=ʁi=fε=mɔ̃=tʁə=də=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃ 12
puʁ=sɔ̃=ne=pu=dɔ̃=εl=lə=ʁεs=pεk=tə=lε=ʃwa 12
la=bɔ̃=te=la=bitə=εl=lə=nə=lə=tʁu=blə=pa 12
dɑ̃=sε=pʁe=pa=ʁa=tif=də=ɡe=ʁəe=dɑ̃=sε=fʁas=kzamuʁøzə 13

ʁam=sε=zj=i=e=lε=və=puʁ=εl=lə=dε=statɥ 12
la=pʁɔ=tε=ʒə=ɑ̃=tu=tə=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃=sə 11
lɥi=e=di=fi=la=plys=bεl=lə=dε=tɔ̃=bə 11
e=a=sa=mɔʁ=lakɔ̃paɲə=də=bi=ʒu=ze=də=mɔ=bi=lje=sɔ̃p=tɥø 15

Récompense

Coup de coeur: 3
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
21/03/2023 09:47Nocturne

Ramsès 2 Néfertiti toute une époque, belle description de cette période.

Auteur de Poésie
23/03/2023 14:58Printemps

Un beau mariage dans une dynastie où la richesse, le pouvoir et les traditions ont marqué ce qui fut l’un des règnes les plus longs et les plus prospères de l’histoire égyptienne, tant dans les domaines économique, culturel, administratif que militaire. Merci du partage, Lamarque, avec un coup de cœur poétique!

Auteur de Poésie
23/03/2023 18:19Anya

Merci pour ce poème historique et le rappel.de cet amour qui a traverse le temps.On s’est senti convié à ce mariage royal et on a suivi avec passion Nefertari jusqu’à la tombe.La belle poésie a le don de nous faire voyager dans le monde d’hier et d’aujourd’hui.

Poème Histoire
Du 17/03/2023 15:44

L'écrit contient 301 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.