Poeme : Ma Soeur Du Bonheur

Ma Soeur Du Bonheur

Laurette
Tu es très chouette

Aujourd’hui c’est un jour particulier
Tu fête tes 27 ballers
Ou tu a du male a les digérer
Mais ça va passer
Je suis présente a tes côters
Ca fait peut de temps que je te connais
Mais nous avons crée en premier une amitié, une complicité
Puis nous nous somme liée
Avec une telle rapidité
Tu es devenu ma sœur
Sœur du bonheur
Tu as de très grande qualité
Comme la volonté
D’avancer de persévérais sans jamais t’arrêter il y a aussi
Ta façon d’écouter de réconforter,
D’aider les personne en difficulté
Comment fait tu pour avoir autant de vitalité ?
Donne moi ton secret
Que tu as si bien garder
Depuis que je suis arrivé
Nous passons des nuits et des journées
A parler sans s’arrêter
Avec souvent des opinions opposer
Tu ma cultiver, et le fais de parler me fait changer
Tu ma jamais juger, mais ta tendance a me protéger
Moi j’ai tendance à m’inquiéter
Quand des fois je ne te vois pas rentrer
Puis je pris que le téléphone ne se mette pas à sonner
Pour m’annoncer que tu as étais accidenté
Mais quand le réveille se mes a sonner
Je te retrouve a mes coter
Entrain de ronfler
Ca me fait trop marrer.
C’est ton anniversaire
On ne va pas être très claire
Tu as juste à penser
A t’amuser
Sans t’inquiéter des tes invites
C’est toi la fée toute cette soirée.
Je suis fière d’avoir une sœur comme toi
Ne change surtout pas
Reste toujours égale a toi.
Je t’ai écrit se poème
Pour te dire tous se que je t’aime
Ma sœur
Du bonheur
C’est ainsi
Que je fini
Cette poésie
Chérie profite de la vie
Sans faire de connerie
Je pense avoir tout t’écrie
Je vais pouvoir aller au lit.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Soeur Du Bonheur

  lau=ret=te 3
  tu=es=très=chouet=te 5

  au=jourd=hui=cest=un=jour=par=ti=cu=lier 10
  tu=fê=te=tes=vingt=sept=bal=lers 8
  ou=tu=a=du=male=a=les=di=gé=rer 10
  mais=ça=va=pas=ser 5
  je=suis=pré=sen=te=a=tes=cô=ters 9
  ca=fait=peut=de=temps=que=je=te=con=nais 10
  mais=nous=a=vons=crée=en=pre=mier=unea=mi=tié=u=ne=com=pli=ci=té 17
  puis=nous=nous=som=me=li=ée 7
  a=vec=u=ne=tel=le=ra=pi=di=té 10
  tu=es=de=ve=nu=ma=sœur 7
  sœur=du=bon=heur 4
  tu=as=de=très=gran=de=qua=li=té 9
  com=me=la=vo=lon=té 6
  da=van=cer=de=per=sé=vé=rais=sans=ja=mais=tar=rê=ter=il=y=a=aus=si 19
  ta=fa=çon=dé=cou=ter=de=ré=con=for=ter 11
  dai=der=les=per=sonne=en=dif=fi=cul=té 10
  comment=fait=tu=pour=a=voir=au=tant=de=vi=ta=li=té 13
  don=ne=moi=ton=se=cret 6
  que=tu=as=si=bien=gar=der 7
  de=puis=que=je=suis=ar=ri=vé 8
  nous=pas=sons=des=nuits=et=des=jour=nées 9
  a=par=ler=sans=sar=rê=ter 7
  a=vec=souvent=des=o=pi=nions=op=po=ser 10
  tu=ma=cul=ti=ver=et=le=fais=de=par=ler=me=fait=chan=ger 15
  tu=ma=ja=mais=ju=ger=mais=ta=ten=dancea=me=pro=té=ger 14
  moi=jai=ten=dan=ce=à=min=qui=é=ter 10
  quand=des=fois=je=ne=te=vois=pas=ren=trer 10
  puis=je=pris=que=le=té=lé=phone=ne=se=met=te=pas=à=son=ner 16
  pour=man=non=cer=que=tu=as=é=tais=ac=ciden=té 12
  mais=quand=le=ré=veille=se=mes=a=son=ner 10
  je=te=re=trou=ve=a=mes=co=ter 9
  en=train=de=ron=fler 5
  ca=me=fait=trop=mar=rer 6
  cest=ton=an=ni=ver=sai=re 7
  on=ne=va=pas=ê=tre=très=clai=re 9
  tu=as=jus=te=à=pen=ser 7
  a=ta=mu=ser 4
  sans=tin=qui=é=ter=des=tes=in=vi=tes 10
  cest=toi=la=fée=tou=te=cet=te=soi=rée 10
  je=suis=fière=da=voir=u=ne=sœur=com=me=toi 11
  ne=chan=ge=sur=tout=pas 6
  res=te=tou=jours=é=ga=le=a=toi 9
  je=tai=é=crit=se=po=è=me 8
  pour=te=di=re=tous=se=que=je=tai=me 10
  ma=sœur 2
  du=bon=heur 3
  cest=ain=si 3
  que=je=fi=ni 4
  cet=te=po=é=sie 5
  ché=rie=pro=fi=te=de=la=vie 8
  sans=fai=re=de=con=ne=rie 7
  je=pen=se=a=voir=tout=té=crie 8
  je=vais=pou=voir=al=ler=au=lit 8
 • Phonétique : Ma Soeur Du Bonheur

  loʁεtə
  ty ε tʁε ʃuεtə

  oʒuʁdɥi sεt- œ̃ ʒuʁ paʁtikylje
  ty fεtə tε vɛ̃t- sεt bale
  u ty a dy malə a lε diʒeʁe
  mε sa va pase
  ʒə sɥi pʁezɑ̃tə a tε kote
  ka fε pø də tɑ̃ kə ʒə tə kɔnε
  mε nuz- avɔ̃ kʁe ɑ̃ pʁəmje ynə amitje, ynə kɔ̃plisite
  pɥi nu nu sɔmə lje
  avεk ynə tεllə ʁapidite
  ty ε dəvəny ma sœʁ
  sœʁ dy bɔnœʁ
  ty a də tʁε ɡʁɑ̃də kalite
  kɔmə la vɔlɔ̃te
  davɑ̃se də pεʁseveʁε sɑ̃ ʒamε taʁεte il i a osi
  ta fasɔ̃ dekute də ʁekɔ̃fɔʁte,
  dεde lε pεʁsɔnə ɑ̃ difikylte
  kɔmɑ̃ fε ty puʁ avwaʁ otɑ̃ də vitalite ?
  dɔnə mwa tɔ̃ sεkʁε
  kə ty a si bjɛ̃ ɡaʁde
  dəpɥi kə ʒə sɥiz- aʁive
  nu pasɔ̃ dε nɥiz- e dε ʒuʁne
  a paʁle sɑ̃ saʁεte
  avεk suvɑ̃ dεz- ɔpinjɔ̃z- ɔpoze
  ty ma kyltive, e lə fε də paʁle mə fε ʃɑ̃ʒe
  ty ma ʒamε ʒyʒe, mε ta tɑ̃dɑ̃sə a mə pʁɔteʒe
  mwa ʒε tɑ̃dɑ̃sə a mɛ̃kjete
  kɑ̃ dε fwa ʒə nə tə vwa pa ʁɑ̃tʁe
  pɥi ʒə pʁi kə lə telefɔnə nə sə mεtə pa a sɔne
  puʁ manɔ̃se kə ty a etεz- aksidɑ̃te
  mε kɑ̃ lə ʁevεjə sə mεz- a sɔne
  ʒə tə ʁətʁuvə a mε kɔte
  ɑ̃tʁɛ̃ də ʁɔ̃fle
  ka mə fε tʁo maʁe.
  sε tɔ̃n- anivεʁsεʁə
  ɔ̃ nə va pa εtʁə tʁε klεʁə
  ty a ʒystə a pɑ̃se
  a tamyze
  sɑ̃ tɛ̃kjete dε tεz- ɛ̃vitə
  sε twa la fe tutə sεtə swaʁe.
  ʒə sɥi fjεʁə davwaʁ ynə sœʁ kɔmə twa
  nə ʃɑ̃ʒə syʁtu pa
  ʁεstə tuʒuʁz- eɡalə a twa.
  ʒə tε ekʁi sə pɔεmə
  puʁ tə diʁə tus sə kə ʒə tεmə
  ma sœʁ
  dy bɔnœʁ
  sεt- ɛ̃si
  kə ʒə fini
  sεtə pɔezi
  ʃeʁi pʁɔfitə də la vi
  sɑ̃ fεʁə də kɔnəʁi
  ʒə pɑ̃sə avwaʁ tu tekʁi
  ʒə vε puvwaʁ ale o li.
 • Syllabes Phonétique : Ma Soeur Du Bonheur

  lo=ʁε=tə 3
  ty=ε=tʁε=ʃu=ε=tə 6

  o=ʒuʁ=dɥi=sε=tœ̃=ʒuʁ=paʁ=ti=ky=lje 10
  ty=fεtə=tε=vɛ̃t=sεt=ba=le 7
  u=ty=a=dy=malə=a=lε=di=ʒe=ʁe 10
  mε=sa=va=pa=se 5
  ʒə=sɥi=pʁe=zɑ̃=tə=a=tε=ko=te 9
  ka=fε=pø=də=tɑ̃=kə=ʒə=tə=kɔ=nε 10
  mε=nu=za=vɔ̃=kʁe=ɑ̃pʁə=mje=y=nəa=mi=tje=y=nə=kɔ̃=pli=si=te 17
  pɥi=nu=nu=sɔ=mə=lj=e 7
  a=vεk=y=nə=tεl=lə=ʁa=pi=di=te 10
  ty=ε=də=və=ny=ma=sœ=ʁə 8
  sœ=ʁə=dy=bɔ=nœʁ 5
  ty=a=də=tʁε=ɡʁɑ̃=də=ka=li=te 9
  kɔ=mə=la=vɔ=lɔ̃=te 6
  da=vɑ̃se=də=pεʁ=se=ve=ʁε=sɑ̃=ʒa=mε=ta=ʁε=te=il=i=a=o=si 18
  ta=fa=sɔ̃=de=ku=te=də=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te 11
  dε=de=lε=pεʁ=sɔnə=ɑ̃=di=fi=kyl=te 10
  kɔ=mɑ̃=fε=ty=puʁ=a=vwaʁ=o=tɑ̃də=vi=ta=li=te 13
  dɔ=nə=mwa=tɔ̃=sε=kʁε 6
  kə=ty=a=si=bj=ɛ̃=ɡaʁ=de 8
  dəp=ɥi=kə=ʒə=sɥi=za=ʁi=ve 8
  nu=pa=sɔ̃=dε=nɥi=ze=dε=ʒuʁ=ne 9
  a=paʁ=le=sɑ̃=sa=ʁε=te 7
  a=vεk=su=vɑ̃=dε=zɔ=pi=njɔ̃=zɔ=po=ze 11
  ty=ma=kyl=ti=ve=e=lə=fεdə=paʁ=le=mə=fε=ʃɑ̃=ʒe 14
  ty=ma=ʒa=mε=ʒy=ʒe=mε=ta=tɑ̃=dɑ̃səa=mə=pʁɔ=te=ʒe 14
  mwa=ʒε=tɑ̃=dɑ̃=sə=a=mɛ̃=kj=e=te 10
  kɑ̃=dε=fwa=ʒə=nə=tə=vwa=pa=ʁɑ̃=tʁe 10
  pɥiʒə=pʁi=kə=lə=te=le=fɔ=nə=nə=sə=mε=tə=pa=a=sɔ=ne 16
  puʁ=ma=nɔ̃se=kə=ty=a=e=tε=zak=si=dɑ̃=te 12
  mε=kɑ̃=lə=ʁe=vεjə=sə=mε=za=sɔ=ne 10
  ʒə=tə=ʁə=tʁu=və=a=mε=kɔ=te 9
  ɑ̃=tʁɛ̃=də=ʁɔ̃=fle 5
  ka=mə=fε=tʁo=ma=ʁe 6
  sε=tɔ̃=na=ni=vεʁ=sε=ʁə 7
  ɔ̃=nə=va=pa=ε=tʁə=tʁε=klεʁ=ə 9
  ty=a=ʒys=tə=a=pɑ̃=se 7
  a=ta=my=ze 4
  sɑ̃=tɛ̃=kj=e=te=dε=tε=zɛ̃=vi=tə 10
  sε=twa=la=fe=tu=tə=sε=tə=swa=ʁe 10
  ʒə=sɥi=fjεʁə=da=vwaʁ=y=nə=sœʁ=kɔ=mə=twa 11
  nə=ʃɑ̃=ʒə=syʁ=tu=pa 6
  ʁεs=tə=tu=ʒuʁ=ze=ɡa=lə=a=twa 9
  ʒə=tε=e=kʁi=sə=pɔ=ε=mə 8
  puʁ=tə=di=ʁə=tus=sə=kə=ʒə=tε=mə 10
  ma=sœ=ʁə 3
  dy=bɔ=nœ=ʁə 4
  sε=tɛ̃=si 3
  kə=ʒə=fi=ni 4
  sε=tə=pɔ=e=zi 5
  ʃe=ʁi=pʁɔ=fi=tə=də=la=vi 8
  sɑ̃=fε=ʁə=də=kɔ=nə=ʁi 7
  ʒə=pɑ̃=sə=a=vwaʁ=tu=te=kʁi 8
  ʒə=vε=pu=vwaʁ=a=le=o=li 8

PostScriptum

je rend hommage a une personne qui me tien a coeur

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.