Poème-France.com

Poeme : Cacophonie D’Un Noctambule Aux Yeux De SelCacophonie D’Un Noctambule Aux Yeux De Sel

1) Ah, la nuit m’ éblouit d’un sourire étoilé.
Las, je n’ai point la force de la contempler.

2) Lune chenue ricane, me voyant perdu,
Le désespoir me gagne, me voilà vaincu.

3) Le chant de la brise, berce mon inconscient,
Je nie cette bise, qui me calme pourtant.

4) Mon doux rêve, reste prisonnier d’un chagrin,
Qui l’achève, déchiqueté par son surin.

5) Les bris du passé, s’amoncèlent en regrets,
Hantent mes pensées, en réel illusionné.

6) Brisé, mon cœur saigne milles gouttes salines,
Vidé, j’erre dans l’obscurité opaline.

7) Blanche Nuit, tu ressasses des visions aigries,
Vœux jaunis, importés par un vent assagi.

8) Une ultime vision parait, l’esprit troublé
Je les revois entrelacés, mon cœur passait.

9) J’aurais aimé être son dévolu, toujours,
Me voilà oublié de l’ingénu, Amour.

10) Je les entends se dire s’aimer, l’âme en peine,
Je sens ma lame me transpercer, point de haine.

11) Je ne cesse de penser à mon aimée, frêle
Je sens mon cœur m’abandonner il se meurt, fiel.

Mon cœur saigne se meurt car non aimé par celle qu’il aime.
Je déverse son eau salée dans les vers de ce poème.
Dans une prochaine Perpétua, Estelle, m’aimeras tu ?
Lancu, Cooloost

PostScriptum

Je suis déjà mort ? … mdr
Structure peu orthodoxe mais tout est dans les pieds, pour retrouver le poème dans son ordre premier.
Merci de m’avoir lu, le rig ôlô.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

yn) a, la nɥi meblui dœ̃ suʁiʁə etwale.
las, ʒə nε pwɛ̃ la fɔʁsə də la kɔ̃tɑ̃ple.

døks) lynə ʃənɥ ʁikanə, mə vwajɑ̃ pεʁdy,
lə dezεspwaʁ mə ɡaɲə, mə vwala vɛ̃ky.

tʁwas) lə ʃɑ̃ də la bʁizə, bεʁsə mɔ̃n- ɛ̃kɔ̃sjɑ̃,
ʒə ni sεtə bizə, ki mə kalmə puʁtɑ̃.

katʁə) mɔ̃ du ʁεvə, ʁεstə pʁizɔnje dœ̃ ʃaɡʁɛ̃,
ki laʃεvə, deʃikəte paʁ sɔ̃ syʁɛ̃.

sɛ̃k) ləs bʁi dy pase, samɔ̃sεle ɑ̃ ʁəɡʁε,
ɑ̃te mε pɑ̃se, ɑ̃ ʁeεl ilyzjɔne.

siks) bʁize, mɔ̃ kœʁ sεɲə milə ɡutə salinə,
vide, ʒeʁə dɑ̃ lɔpskyʁite ɔpalinə.

sεpt) blɑ̃ʃə nɥi, ty ʁesasə dε vizjɔ̃z- εɡʁi,
veyks ʒoni, ɛ̃pɔʁte paʁ œ̃ vɑ̃ asaʒi.

ɥit) ynə yltimə vizjɔ̃ paʁε, lεspʁi tʁuble
ʒə lε ʁəvwaz- ɑ̃tʁəlase, mɔ̃ kœʁ pasε.

nəf) ʒoʁεz- εme εtʁə sɔ̃ devɔly, tuʒuʁ,
mə vwala ublje də lɛ̃ʒeny, amuʁ.

diks) ʒə lεz- ɑ̃tɑ̃ sə diʁə sεme, lamə ɑ̃ pεnə,
ʒə sɑ̃s ma lamə mə tʁɑ̃spεʁse, pwɛ̃ də-εnə.

ɔ̃zə) ʒə nə sεsə də pɑ̃se a mɔ̃n- εme, fʁεlə
ʒə sɑ̃s mɔ̃ kœʁ mabɑ̃dɔne il sə məʁ, fjεl.

mɔ̃ kœʁ sεɲə sə məʁ kaʁ nɔ̃ εme paʁ sεllə kil εmə.
ʒə devεʁsə sɔ̃n- o sale dɑ̃ lε vεʁ də sə pɔεmə.
dɑ̃z- ynə pʁoʃεnə pεʁpetɥa, εstεllə, mεməʁa ty ?