Poème-France.com

Poeme : Beads Of TearsBeads Of Tears

A skinny boy at night
Battles with all his might,
Fights his fate, the Dark Lord ;
Sorrow becomes his sword.

On the land of despair
He seeks the devil’s lair,
Slaughters his enemies :
Unforgotten memories

The vision of her face
Haunts his steps in each place.
Regrets are his burden
He hadn’t forsaken.

He reaches a dark cave,
Keeps on going so brave,
Demons stand on his road
Sucking his hopes like blood.

He finally gains the throne
Weakened, it’s almost dawn.
His fate is to defeat.
He prepares to split it.

But sunrise’s blinding him
Waking him from his dream.
Tears are pouring from his eyes
Beads of tears, his only price.
Lancu, Cooloost

PostScriptum

Perles de larmes

Un garçon maigrelet le soir
Sa bat de toute ses forces
Combat son destin, le Seigneur Noir.
Le chagrin devient son épée.

Sur la terre du désespoir
Il cherche l’antre du mal,
Massacre ses ennemies :
Des souvenirs inoubliés


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a skini bwa a niɡt
batlə wit al is miɡt,
fiɡtz- is fatə, tə daʁk lɔʁ,
sɔʁɔw bəkɔməz- is swɔʁ.

ɔ̃ tə lɑ̃d ɔf dεspεʁ
ə sik tə dəvilεs lεʁ,
sloɡtez- is ɑ̃nəmi :
œ̃fɔʁɡɔtɛ̃ məmɔʁi

tə vizjɔ̃ ɔf εʁ fasə
onz- is stεpz- ɛ̃ əak plasə.
ʁəɡʁεz- aʁə is byʁdɛ̃
ə-adnte fɔʁsakɛ̃.

ə ʁəaʃəz- a daʁk kavə,
kipz- ɔ̃ ɡuiŋ so bʁavə,
dəmɔ̃ stɑ̃d ɔ̃n- is ʁɔad
sykiŋ is ɔpə likə blud.

ə finali ɡɛ̃ tə tʁɔnə
wəakənεd, itεs almɔst dawn.
is fatə is to dəfəa.
ə pʁəpaʁə to spli it.

byt sœ̃ʁizəεs blɛ̃diŋ im
wakiŋ im fʁɔm is dʁəam.
təaʁz- aʁə puʁiŋ fʁɔm is εj
bəadz- ɔf təaʁ, is ɔ̃li pʁisə.