Poeme-France : Lecture Écrit Suicide

Poeme : Adieu

Poème Suicide
Publié le 23/10/2004 17:15

L'écrit contient 222 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Lange Du Diable

Adieu

C’est ce que tu voulais je les fais !
Tu ne voulais plus me voir alors j’ai essayé !
Essayé de me suicider mais cela na marcher !
Tu tes effondré en apprenant sac !
Tu as voulut me reconcerir !
Mais cela na fait empirée ke mes penc !
Toute cette année tu t’étais foutu de moi !
Devant toi je le ferai !
Je me tailladerai !
Chacune des veines qui résistera sera
Couoer de haut en bas devant toi !
Je me trancherai la gorge et si cela ne suffit
Pas se sera toi ki le fera !
Juste pour te montrer la sourfrance
Que j’ai resentit ! ! maintenant c’est
Trop tard je prefere vivre mais pour me venger
Mais quand cela en sera assez alors je
Chavirerai ! ! je tomberai et me suiciderai ! !
Mais je crois que je n’aurai pas
Le courage de me venger ! !
Je suis peiner epuiser et j’ai d’cider
Que j’en finirai ! !
Pourquoi,
A cause de toi ! !
Toi qui ma tromper je voudrai juste
Que tu te rendes conte de se ke tu as
Fait de moi ! ! une fille découragée de la vie peiner
Et envie de se suicider ! !
Chacun de tes sourire pour une autre fille sera alor une
Entaille en + sur mes bras qui dans quelque moi, quelque
Jour seront vider ! !
Comment j’ai pu t’aimer ?
 • Pieds Hyphénique: Adieu

  cest=ce=que=tu=vou=lais=je=les=fais 9
  tu=ne=vou=lais=plus=me=voir=a=lors=jai=es=sayé 12
  es=sayé=de=me=sui=ci=der=mais=ce=la=na=mar=cher 13
  tu=tes=ef=fon=dré=en=ap=pre=nant=sac 10
  tu=as=vou=lut=me=re=con=ce=rir 9
  mais=ce=la=na=fait=em=pi=rée=ke=mes=penc 11
  toute=cet=te=an=née=tu=té=tais=fou=tu=de=moi 12
  de=vant=toi=je=le=fe=rai 7
  je=me=tailla=de=rai 5
  cha=cune=des=vei=nes=qui=ré=sis=te=ra=se=ra 12
  couo=er=de=haut=en=bas=de=vant=toi 9
  je=me=tranche=rai=la=gorgeet=si=ce=la=ne=suf=fit 12
  pas=se=se=ra=toi=ki=le=fe=ra 9
  jus=te=pour=te=mon=trer=la=sour=fran=ce 10
  que=jai=re=sen=tit=main=te=nant=cest 9
  trop=tard=je=pre=fe=re=vivre=mais=pour=me=ven=ger 12
  mais=quand=ce=la=en=se=ra=as=sez=a=lors=je 12
  cha=vire=rai=je=tom=be=rai=et=me=sui=ci=de=rai 13
  mais=je=crois=que=je=nau=rai=pas 8
  le=cou=ra=ge=de=me=ven=ger 8
  je=suis=pei=ner=e=pui=ser=et=jai=d=ci=der 12
  que=jen=fi=ni=rai 5
  pour=quoi 2
  a=cau=se=de=toi 5
  toi=qui=ma=trom=per=je=vou=drai=ju=ste 10
  que=tu=te=ren=des=con=te=de=se=ke=tu=as 12
  fait=de=moi=une=fille=dé=cou=ra=gée=de=la=vie=pei=ner 14
  et=en=vie=de=se=sui=ci=der 8
  cha=cun=de=tes=sou=rire=pour=u=neau=tre=fille=se=ra=a=lor=une 16
  en=tailleen=pluss=sur=mes=bras=qui=dans=quel=que=moi=quelque 12
  jour=se=ront=vi=der 5
  com=ment=jai=pu=tai=mer 6
 • Phonétique : Adieu

  sε sə kə ty vulε ʒə lε fε !
  ty nə vulε plys mə vwaʁ alɔʁ ʒε esεje !
  esεje də mə sɥiside mε səla na maʁʃe !
  ty tεz- efɔ̃dʁe ɑ̃n- apʁənɑ̃ sak !
  ty a vuly mə ʁəkɔ̃səʁiʁ !
  mε səla na fε ɑ̃piʁe kə mε pεnk !
  tutə sεtə ane ty tetε futy də mwa !
  dəvɑ̃ twa ʒə lə fəʁε !
  ʒə mə tajadəʁε !
  ʃakynə dε vεnə ki ʁezistəʁa səʁa
  kuoe də-o ɑ̃ ba dəvɑ̃ twa !
  ʒə mə tʁɑ̃ʃəʁε la ɡɔʁʒə e si səla nə syfi
  pa sə səʁa twa ki lə fəʁa !
  ʒystə puʁ tə mɔ̃tʁe la suʁfʁɑ̃sə
  kə ʒε ʁəsɑ̃ti ! ! mɛ̃tənɑ̃ sε
  tʁo taʁ ʒə pʁəfəʁə vivʁə mε puʁ mə vɑ̃ʒe
  mε kɑ̃ səla ɑ̃ səʁa asez- alɔʁ ʒə
  ʃaviʁəʁε ! ! ʒə tɔ̃bəʁε e mə sɥisidəʁε ! !
  mε ʒə kʁwa kə ʒə noʁε pa
  lə kuʁaʒə də mə vɑ̃ʒe ! !
  ʒə sɥi pεne əpɥize e ʒε dside
  kə ʒɑ̃ finiʁε ! !
  puʁkwa,
  a kozə də twa ! !
  twa ki ma tʁɔ̃pe ʒə vudʁε ʒystə
  kə ty tə ʁɑ̃də kɔ̃tə də sə kə ty a
  fε də mwa ! ! ynə fijə dekuʁaʒe də la vi pεne
  e ɑ̃vi də sə sɥiside ! !
  ʃakœ̃ də tε suʁiʁə puʁ ynə otʁə fijə səʁa alɔʁ ynə
  ɑ̃tajə ɑ̃ plys syʁ mε bʁa ki dɑ̃ kεlkə mwa, kεlkə
  ʒuʁ səʁɔ̃ vide ! !
  kɔmɑ̃ ʒε py tεme ?
 • Pieds Phonétique : Adieu

  sε=sə=kə=ty=vu=lε=ʒə=lε=fε 9
  tynə=vu=lε=plys=mə=vwaʁ=a=lɔʁ=ʒε=e=sε=je 12
  e=sε=je=də=mə=sɥi=si=de=mεsə=la=na=maʁ=ʃe 13
  ty=tε=ze=fɔ̃=dʁe=ɑ̃=na=pʁə=nɑ̃=sak 10
  ty=a=vu=lymə=ʁə=kɔ̃=sə=ʁiʁ 8
  mεsə=la=na=fε=ɑ̃=pi=ʁe=kə=mε=pεnk 10
  tutə=sε=təa=ne=ty=te=tε=fu=ty=də=mwa 11
  də=vɑ̃=twa=ʒə=lə=fə=ʁε 7
  ʒə=mə=ta=ja=də=ʁε 6
  ʃa=kynə=dε=vε=nə=ki=ʁe=zis=tə=ʁa=sə=ʁa 12
  ku=o=e=də-o=ɑ̃=ba=də=vɑ̃=twa 10
  ʒə=mə=tʁɑ̃ʃə=ʁε=la=ɡɔʁʒəe=si=sə=la=nə=sy=fi 12
  pa=sə=sə=ʁa=twa=ki=lə=fə=ʁa 9
  ʒys=tə=puʁ=tə=mɔ̃=tʁe=la=suʁ=fʁɑ̃=sə 10
  kə=ʒε=ʁə=sɑ̃=ti=mɛ̃=tə=nɑ̃=sε 9
  tʁo=taʁʒə=pʁə=fə=ʁə=vi=vʁə=mε=puʁ=mə=vɑ̃=ʒe 12
  mε=kɑ̃=sə=la=ɑ̃sə=ʁa=a=se=za=lɔʁʒə 10
  ʃa=viʁə=ʁε=ʒə=tɔ̃=bə=ʁε=e=mə=sɥi=si=də=ʁε 13
  mε=ʒə=kʁwa=kə=ʒə=no=ʁε=pa 8
  lə=ku=ʁa=ʒə=də=mə=vɑ̃=ʒe 8
  ʒə=sɥi=pε=ne=əp=ɥi=ze=e=ʒε=dsi=de 11
  kə=ʒɑ̃=fi=ni=ʁε 5
  puʁ=kwa 2
  a=ko=zə=də=twa 5
  twa=ki=ma=tʁɔ̃=pe=ʒə=vu=dʁε=ʒys=tə 10
  kə=tytə=ʁɑ̃=də=kɔ̃=tə=də=sə=kə=ty=a 11
  fεdə=mwa=y=nə=fi=jə=de=ku=ʁa=ʒe=də=la=vi=pε=ne 15
  e=ɑ̃=vi=də=sə=sɥi=si=de 8
  ʃa=kœ̃=də=tε=su=ʁiʁə=puʁ=y=nəo=tʁə=fi=jə=sə=ʁa=a=lɔʁ=ynə 17
  ɑ̃=tajəɑ̃=plys=syʁ=mε=bʁa=ki=dɑ̃=kεl=kə=mwa=kεl=kə 13
  ʒuʁ=sə=ʁɔ̃=vi=de 5
  kɔ=mɑ̃=ʒε=py=tε=me 6

PostScriptum

le suicide pas toujours une bonne faille pour échappée à la peine ! !
mais defois la mort l’emporte sur nous et c’est la vie kil la voulut.

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/10/2004 00:00Ptitemarine

je me retrouve trop dans ton poème, je comprends ce ke tu ressens, je vis la méme chose. . . bisous courage!