Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Je Ne Sais Plus Si Je T’Aime

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/11/2005 21:24

L'écrit contient 206 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Larmedesang

Je Ne Sais Plus Si Je T’Aime

Je ne sais plus si je t’aime
Je ne sais pas si c’est de la haine
Tu m’as tellement fait de peine
Que j’ai envie de te faire de meme

Je ne sais plus ou j’en suis
Avec toi j’imaginais beaucoup de chose
Mais tu ne m’as donné qu’a petite dose
L’amour qu’il y avait entre nous est détruit

Je ne sais pas ce que je veux
Je t’ai vraiment aimer
Mais maintenant je pense te détester
Et ne pense plus qu’a présent ont soit deux

Je ne sais plus quoi te dire
Mes mots sont inutile
Tu es si malhabile
Que maintenant je ne fais que te maudire

Je t’ai beaucoup donner
Sans jamais attendre en retour
Mais j’aurai tellement voulu recevoir de l’amour
Mais tu n’as pas pu m’aimer

Jamais tu ne m’a montrais tes sentiments
J’en ai beaucoup souffert
A ne plus savoir que faire
Nous ne sommes meme plus des amants

Avec toi j’adorais passer mes nuits
J’aimais quand tu me carassais
Je voulais que ce moment ne s’arrete jamais
Maintenant, avec toi, je n’imagine meme plus ma vie
 • Pieds Hyphénique: Je Ne Sais Plus Si Je T’Aime

  je=ne=sais=plus=si=je=taime 7
  je=ne=sais=pas=si=cest=de=la=haine 9
  tu=mas=tel=le=ment=fait=de=peine 8
  que=jai=en=vie=de=te=faire=de=meme 9

  je=ne=sais=plus=ou=jen=suis 7
  a=vec=toi=ji=ma=gi=nais=beau=coup=de=chose 11
  mais=tu=ne=mas=don=né=qua=pe=tite=dose 10
  la=mour=quil=y=a=vait=entre=nous=est=dé=truit 11

  je=ne=sais=pas=ce=que=je=veux 8
  je=tai=vrai=ment=ai=mer 6
  mais=main=te=nant=je=pense=te=dé=tes=ter 10
  et=ne=pense=plus=qua=pré=sent=ont=soit=deux 10

  je=ne=sais=plus=quoi=te=di=re 8
  mes=mots=sont=i=nu=ti=le 7
  tu=es=si=mal=ha=bi=le 7
  que=mainte=nant=je=ne=fais=que=te=mau=dire 10

  je=tai=beau=coup=don=ner 6
  sans=ja=mais=at=ten=dre=en=re=tour 9
  mais=jau=rai=tel=le=ment=vou=lu=re=ce=voir=de=la=mour 14
  mais=tu=nas=pas=pu=mai=mer 7

  ja=mais=tu=ne=ma=mon=trais=tes=sen=timents 10
  jen=ai=beau=coup=souf=fert 6
  a=ne=plus=sa=voir=que=fai=re 8
  nous=ne=som=mes=me=me=plus=des=a=mants 10

  a=vec=toi=ja=do=rais=pas=ser=mes=nuits 10
  jai=mais=quand=tu=me=ca=ras=sais 8
  je=vou=lais=que=ce=moment=ne=sar=re=te=ja=mais 12
  mainte=nant=a=vec=toi=je=ni=ma=gi=ne=me=me=plus=ma=vie 15
 • Phonétique : Je Ne Sais Plus Si Je T’Aime

  ʒə nə sε plys si ʒə tεmə
  ʒə nə sε pa si sε də la-εnə
  ty ma tεllmɑ̃ fε də pεnə
  kə ʒε ɑ̃vi də tə fεʁə də məmə

  ʒə nə sε plysz- u ʒɑ̃ sɥi
  avεk twa ʒimaʒinε boku də ʃozə
  mε ty nə ma dɔne ka pətitə dozə
  lamuʁ kil i avε ɑ̃tʁə nuz- ε detʁɥi

  ʒə nə sε pa sə kə ʒə vø
  ʒə tε vʁεmɑ̃ εme
  mε mɛ̃tənɑ̃ ʒə pɑ̃sə tə detεste
  e nə pɑ̃sə plys ka pʁezɑ̃ ɔ̃ swa dø

  ʒə nə sε plys kwa tə diʁə
  mε mo sɔ̃t- inytilə
  ty ε si malabilə
  kə mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə fε kə tə modiʁə

  ʒə tε boku dɔne
  sɑ̃ ʒamεz- atɑ̃dʁə ɑ̃ ʁətuʁ
  mε ʒoʁε tεllmɑ̃ vuly ʁəsəvwaʁ də lamuʁ
  mε ty na pa py mεme

  ʒamε ty nə ma mɔ̃tʁε tε sɑ̃timɑ̃
  ʒɑ̃n- ε boku sufεʁ
  a nə plys savwaʁ kə fεʁə
  nu nə sɔmə məmə plys dεz- amɑ̃

  avεk twa ʒadɔʁε pase mε nɥi
  ʒεmε kɑ̃ ty mə kaʁasε
  ʒə vulε kə sə mɔmɑ̃ nə saʁətə ʒamε
  mɛ̃tənɑ̃, avεk twa, ʒə nimaʒinə məmə plys ma vi
 • Pieds Phonétique : Je Ne Sais Plus Si Je T’Aime

  ʒə=nə=sε=plys=si=ʒə=tε=mə 8
  ʒə=nə=sε=pa=si=sεdə=la-εnə 8
  ty=ma=tεl=lmɑ̃=fε=də=pε=nə 8
  kə=ʒε=ɑ̃vidə=tə=fε=ʁə=də=mə=mə 9

  ʒə=nə=sε=plys=zu=ʒɑ̃=sɥi 7
  a=vεk=twa=ʒi=ma=ʒi=nε=bo=kudə=ʃozə 10
  mε=tynə=ma=dɔ=ne=ka=pə=ti=tə=dozə 10
  la=muʁ=kil=i=a=vε=ɑ̃tʁə=nu=zε=det=ʁɥi 11

  ʒə=nə=sε=pa=sə=kə=ʒə=vø 8
  ʒə=tε=vʁε=mɑ̃=ε=me 6
  mε=mɛ̃tə=nɑ̃ʒə=pɑ̃=sə=tə=de=tεs=te 9
  e=nə=pɑ̃sə=plys=ka=pʁe=zɑ̃=ɔ̃=swa=dø 10

  ʒə=nə=sε=plys=kwa=tə=di=ʁə 8
  mε=mo=sɔ̃=ti=ny=ti=lə 7
  ty=ε=si=ma=la=bi=lə 7
  kə=mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=nə=fε=kə=tə=mo=diʁə 10

  ʒə=tε=bo=ku=dɔ=ne 6
  sɑ̃=ʒa=mε=za=tɑ̃dʁə=ɑ̃=ʁə=tuʁ 8
  mε=ʒo=ʁε=tεl=lmɑ̃=vu=lyʁə=sə=vwaʁ=də=la=muʁ 12
  mε=ty=na=pa=py=mε=me 7

  ʒa=mε=tynə=ma=mɔ̃=tʁε=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10
  ʒɑ̃=nε=bo=ku=su=fεʁ 6
  a=nə=plys=sa=vwaʁ=kə=fε=ʁə 8
  nunə=sɔ=mə=mə=mə=plys=dε=za=mɑ̃ 9

  a=vεk=twa=ʒa=dɔ=ʁε=pase=mε=nɥi 9
  ʒε=mε=kɑ̃=ty=mə=ka=ʁa=sε 8
  ʒə=vu=lεkə=sə=mɔ=mɑ̃=nə=sa=ʁə=tə=ʒa=mε 12
  mɛ̃tə=nɑ̃=a=vεk=twa=ʒə=ni=ma=ʒi=nə=mə=mə=plys=ma=vi 15

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/11/2005 22:42Rêve Éveiller

très très beau!!
j’aime beaucoup ton poème!
il est bien triste parcontre...
bravo;)

Auteur de Poésie
13/11/2005 13:46Rebec

Oué bravo vraiment tu ecris bien et puis ce mek tu lui crache a la guele voila ce que j’ai à dire dsl pour les mots .... mais il fallait que je m’exprime
Bisous
Rebecca (f)

Auteur de Poésie
17/11/2005 09:57Rivière

Bravo ! j’aime beaucoup !