Poème-France.com

Poeme : Pas De Malheur, Au Fond.Pas De Malheur, Au Fond.

Encore une fois je pleure
Encore une fois je me morfond dans le malheur.
Pourquoi ? Le sais-je vraiment ?
Ne suis-je pas en train de souffrir délibérément ?

Ais-je vraiment raison de me plaindre ?
De cette vie je n’ai rien à craindre.
Chercherais-je à me rendre intéressant ?
A faire croire à ce monde qu’il est si opressant ?

La vie a été un cadeau pour moi
J’ai toujours pu vivre tel un petit roi.
Jamais dans le besoin je n’ai été
Oui, le destin m’a vraiment gaté.

Et pourtant, je trouve toujours moyen d’être triste
A me demander même ce pourquoi j’existe.
De quel égoïsme insensé fais-je donc preuve ?
Je devrais vivre la vie comme coule le fleuve.

Ne pas me poser tant de questions
Et enfin prendre une grande décision :
Arrêter de me plaindre pour si peu
Car je n’ai pas de quoi être si malheureux.
Laston

PostScriptum

Une petite remise en place des choses…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə plœʁə
ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə mə mɔʁfɔ̃ dɑ̃ lə malœʁ.
puʁkwa ? lə sε ʒə vʁεmɑ̃ ?
nə sɥi ʒə pa ɑ̃ tʁɛ̃ də sufʁiʁ delibeʁemɑ̃ ?

εs ʒə vʁεmɑ̃ ʁεzɔ̃ də mə plɛ̃dʁə ?
də sεtə vi ʒə nε ʁjɛ̃ a kʁɛ̃dʁə.
ʃεʁʃəʁε ʒə a mə ʁɑ̃dʁə ɛ̃teʁesɑ̃ ?
a fεʁə kʁwaʁə a sə mɔ̃də kil ε si ɔpʁesɑ̃ ?

la vi a ete œ̃ kado puʁ mwa
ʒε tuʒuʁ py vivʁə tεl œ̃ pəti ʁwa.
ʒamε dɑ̃ lə bəzwɛ̃ ʒə nε ete
ui, lə dεstɛ̃ ma vʁεmɑ̃ ɡate.

e puʁtɑ̃, ʒə tʁuvə tuʒuʁ mwajɛ̃ dεtʁə tʁistə
a mə dəmɑ̃de mεmə sə puʁkwa ʒεɡzistə.
də kεl eɡɔismə ɛ̃sɑ̃se fε ʒə dɔ̃k pʁəvə ?
ʒə dəvʁε vivʁə la vi kɔmə kulə lə fləvə.

nə pa mə poze tɑ̃ də kεstjɔ̃
e ɑ̃fɛ̃ pʁɑ̃dʁə ynə ɡʁɑ̃də desizjɔ̃ :
aʁεte də mə plɛ̃dʁə puʁ si pø
kaʁ ʒə nε pa də kwa εtʁə si maləʁø.