Poème-France.com

Poeme : Humanité Perfide.Humanité Perfide.

Ô, Homme, humain de tous les âges
Avec le temps tu penses être devenu sage ?
Mais de tant de défaults tu fais encore preuve
A se demander comment sur cette terre tu te meuve¨.

Ô homme plein d’égoïsme et de haine
Tu tentes peu à peu de détrôner la nature reine.
Celle là qui t’a, il y a des années, mis au monde.
Ne devrais-tu pas avoir une reconaissance plus profonde ?

Ôsombre imbécile d’humain perfide
Tes actions ne font qu’assouvir tes envies cupides.
Tu tues, tu blesses, tu détruis
C’est ton sang même qui peu à peu s’enfuit.

Ô créature ridicule devant les cieux
Ne serait-il pas temps d’ouvrir les yeux ?
De voir l’horreur que tu laisses derrière toi,
De réparer le malheur causé par bien des fois.
Laston

PostScriptum

Ras le bol de cette humanité de merde ! Ras le bol de ces cons qui détruisent tout et qui s’en foutent ! Ras le bol de l’égoïsme ! Ras le bol ! A quand la fin ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o, ɔmə, ymɛ̃ də tus lεz- aʒə
avεk lə tɑ̃ ty pɑ̃səz- εtʁə dəvəny saʒə ?
mε də tɑ̃ də defo ty fεz- ɑ̃kɔʁə pʁəvə
a sə dəmɑ̃de kɔmɑ̃ syʁ sεtə teʁə ty tə məvə.

o ɔmə plɛ̃ deɡɔismə e də-εnə
ty tɑ̃tə pø a pø də detʁone la natyʁə ʁεnə.
sεllə la ki ta, il i a dεz- ane, miz- o mɔ̃də.
nə dəvʁε ty pa avwaʁ ynə ʁəkɔnεsɑ̃sə plys pʁɔfɔ̃də ?

ozɔ̃bʁə ɛ̃besilə dymɛ̃ pεʁfidə
tεz- aksjɔ̃ nə fɔ̃ kasuviʁ tεz- ɑ̃vi kypidə.
ty tɥ, ty blesə, ty detʁɥi
sε tɔ̃ sɑ̃ mεmə ki pø a pø sɑ̃fɥi.

o kʁeatyʁə ʁidikylə dəvɑ̃ lε sjø
nə səʁε til pa tɑ̃ duvʁiʁ lεz- iø ?
də vwaʁ lɔʁœʁ kə ty lεsə dəʁjεʁə twa,
də ʁepaʁe lə malœʁ koze paʁ bjɛ̃ dε fwa.