Poeme-France : Lecture Écrit Raison

Poeme : Mon Prince

Poème Raison
Publié le 08/04/2019 22:21

L'écrit contient 178 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 3 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Marina

Mon Prince

Il viendra sur sa Harley ou dans sa camaro chevrolet
T’arrachera de cette vie pleine d’ennuie et vous fuirez
Loin… le beau ténébreux t’emmènera pour mieux t’aimer

Dans ta chambre il rentrera… en silence t’embrassera
Ouvrira tes yeux sur ta vie si peu épanouie, il sourira
De ses bras rassurants, t’enlacera et d’un mot tu succomberas

Pendant des mois, t’observera, de son appart d’en face te guettera
Dans ce coin de rue, chaque jour, t’attendra, de sa blondeur te fascinera
T’expliquera que… lui et toi pour la vie et ton être alors lui appartiendra

Devant l’écran, il sera ton fantasme des collines, tes mercredis club Dorothée
Tu seras sa Candy, couettes bouclées, rêve de fillette, pure beauté et naïveté !
Parfait en costume écossais, cornemuse sous le bras, ton beau musicien doué !

Il sera gladiateur, aviateur, dompteur, danseur et fera toujours fondre les coeurs
Petite fille, adolescente… nous l’avons imaginé, transpiré sur l’oreiller avec ardeur
Le Prince charmant, charmeur, mystérieux, ensorceleur et… Oh ! Malheur… Dupée !
 • Pieds Hyphénique: Mon Prince

  il=vien=dra=sur=sa=har=ley=ou=dans=sa=ca=ma=ro=che=vro=let 16
  tar=ra=che=ra=de=cet=te=vie=plei=ne=den=nuie=et=vous=fui=rez 16
  loin=le=beau=té=né=breux=tem=mè=ne=ra=pour=mieux=tai=mer 14

  dans=ta=cham=bre=il=ren=tre=ra=en=si=len=ce=tem=bras=se=ra 16
  ou=vri=ra=tes=yeux=sur=ta=vie=si=peu=é=pa=nouie=il=sou=ri=ra 17
  de=ses=bras=ras=su=rants=ten=la=ce=ra=et=dun=mot=tu=suc=com=be=ras 18

  pen=dant=des=mois=tob=ser=ve=ra=de=son=ap=part=den=fa=ce=te=guet=te=ra 19
  dans=ce=coin=de=rue=cha=que=jour=tat=ten=dra=de=sa=blon=deur=te=fas=ci=ne=ra 20
  tex=pli=que=ra=que=lui=et=toi=pour=la=vieet=ton=ê=tre=a=lors=lui=ap=par=tien=dra 21

  de=vant=lé=cran=il=se=ra=ton=fan=tasme=des=col=li=nes=tes=mer=cre=dis=club=do=ro=thée 22
  tu=se=ras=sa=can=dy=couettes=bou=clées=rê=ve=de=fillet=te=pu=re=beau=té=et=naï=ve=té 22
  par=fait=en=cos=tu=me=é=cos=sais=cor=ne=mu=se=sous=le=bras=ton=beau=mu=si=cien=doué 22

  il=se=ra=gla=dia=teur=a=via=teur=domp=teur=dan=seur=et=fe=ra=tou=jours=fon=dre=les=coeurs 22
  pe=tite=fille=a=doles=cente=nous=la=vons=i=ma=gi=né=trans=pi=ré=sur=lo=reiller=a=vec=ar=deur 23
  le=prin=ce=char=mant=char=meur=mys=té=rieux=en=sor=ce=leur=et=oh=mal=heur=du=pée 20
 • Phonétique : Mon Prince

  il vjɛ̃dʁa syʁ sa-aʁle u dɑ̃ sa kamaʁo ʃεvʁɔlε
  taʁaʃəʁa də sεtə vi plεnə dɑ̃nɥi e vu fɥiʁe
  lwɛ̃… lə bo tenebʁø tɑ̃mεnəʁa puʁ mjø tεme

  dɑ̃ ta ʃɑ̃bʁə il ʁɑ̃tʁəʁa… ɑ̃ silɑ̃sə tɑ̃bʁasəʁa
  uvʁiʁa tεz- iø syʁ ta vi si pø epanui, il suʁiʁa
  də sε bʁa ʁasyʁɑ̃, tɑ̃lasəʁa e dœ̃ mo ty sykɔ̃bəʁa

  pɑ̃dɑ̃ dε mwa, tɔpsεʁvəʁa, də sɔ̃n- apaʁ dɑ̃ fasə tə ɡεtəʁa
  dɑ̃ sə kwɛ̃ də ʁy, ʃakə ʒuʁ, tatɑ̃dʁa, də sa blɔ̃dœʁ tə fasinəʁa
  tεksplikəʁa kə… lɥi e twa puʁ la vi e tɔ̃n- εtʁə alɔʁ lɥi apaʁtjɛ̃dʁa

  dəvɑ̃ lekʁɑ̃, il səʁa tɔ̃ fɑ̃tasmə dε kɔlinə, tε mεʁkʁədi klyb dɔʁɔte
  ty səʁa sa kɑ̃di, kuεtə bukle, ʁεvə də fijεtə, pyʁə bote e najvəte !
  paʁfε ɑ̃ kɔstymə ekɔsε, kɔʁnəmyzə su lə bʁa, tɔ̃ bo myzisjɛ̃ due !

  il səʁa ɡladjatœʁ, avjatœʁ, dɔ̃ptœʁ, dɑ̃sœʁ e fəʁa tuʒuʁ fɔ̃dʁə lε kœʁ
  pətitə fijə, adɔlesɑ̃tə… nu lavɔ̃z- imaʒine, tʁɑ̃spiʁe syʁ lɔʁεje avεk aʁdœʁ
  lə pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃, ʃaʁmœʁ, misteʁjø, ɑ̃sɔʁsəlœʁ e… ɔ ! malœʁ… dype !
 • Pieds Phonétique : Mon Prince

  il=vjɛ̃=dʁa=syʁ=sa-aʁ=le=u=dɑ̃=sa=ka=ma=ʁo=ʃε=vʁɔ=lε 16
  ta=ʁa=ʃə=ʁa=də=sε=tə=vi=plε=nə=dɑ̃n=ɥi=e=vu=fɥi=ʁe 16
  lwɛ̃=lə=bo=te=ne=bʁø=tɑ̃=mε=nə=ʁa=puʁ=mj=ø=tε=me 15

  dɑ̃=ta=ʃɑ̃=bʁə=il=ʁɑ̃=tʁə=ʁa=ɑ̃=si=lɑ̃=sə=tɑ̃=bʁa=sə=ʁa 16
  u=vʁi=ʁa=tε=ziø=syʁ=ta=vi=si=pø=e=pa=nui=il=su=ʁi=ʁa 17
  də=sε=bʁa=ʁa=sy=ʁɑ̃=tɑ̃lasə=ʁa=e=dœ̃=mo=ty=sy=kɔ̃=bə=ʁa 16

  pɑ̃=dɑ̃=dε=mwa=tɔp=sεʁvə=ʁa=də=sɔ̃=na=paʁ=dɑ̃fasə=tə=ɡε=tə=ʁa 16
  dɑ̃sə=kwɛ̃də=ʁy=ʃakə=ʒuʁ=ta=tɑ̃=dʁa=də=sa=blɔ̃=dœʁ=tə=fa=si=nə=ʁa 17
  tεk=spl=kə=ʁakə=lɥi=e=twa=puʁ=la=vi=e=tɔ̃=nε=tʁəa=lɔʁ=lɥi=a=paʁ=tjɛ̃=dʁa 20

  də=vɑ̃=le=kʁɑ̃=il=sə=ʁa=tɔ̃=fɑ̃=tas=mə=dεkɔlinə=tε=mεʁ=kʁə=di=klyb=dɔ=ʁɔ=te 20
  tysə=ʁa=sa=kɑ̃=di=kuεtə=bu=kle=ʁε=və=də=fi=jε=tə=py=ʁə=bo=te=e=naj=və=te 22
  paʁ=fε=ɑ̃=kɔs=tyməe=kɔ=sε=kɔʁnə=myzə=su=lə=bʁa=tɔ̃=bo=my=zi=sjɛ̃=du=e 19

  il=sə=ʁa=ɡla=dja=tœʁ=a=vja=tœʁ=dɔ̃p=tœʁ=dɑ̃=sœʁ=e=fə=ʁa=tuʒuʁfɔ̃dʁə=lε=kœʁ 19
  pə=titə=fi=jə=a=dɔ=le=sɑ̃tə=nu=la=vɔ̃=zi=ma=ʒi=ne=tʁɑ̃s=pi=ʁe=syʁ=lɔ=ʁε=je=a=vεk=aʁ=dœʁ 26
  lə=pʁɛ̃sə=ʃaʁ=mɑ̃=ʃaʁ=mœʁ=mis=te=ʁjø=ɑ̃sɔʁsə=lœʁ=e=ɔ=ma=lœʁ=dy=pe 17

Historique des Modifications

08/04/2019 22:23

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/09/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.