Poeme-France : Lecture Écrit Regard

Poeme : Gros Titres !

Poème Regard
Publié le 05/05/2019 00:26

L'écrit contient 271 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Gaïa

Gros Titres !

5 h 15 le réveil me tire une nouvelle fois avec mépris de mes songes ambivalents
Reprendre mes esprits, réamorcer ma réalité terrestre, presser le corps, pas lent…

Amphipode parasite je remonte doucement à la surface de ma vie devant ma tartine surcouche
L’animal humanisé se réveille enfin sous l’averse perlée que m’offre à l’aube ma pomme de douche

Vitamines avalées, silhouette habillée, boucles travaillées, nuque parfumée mais pressée, toujours pas
Les kilomètres s’enchaînent sous l’action motorisée destination lieu de travail fléché par mon Etat

Et si… ce matin je m’en dérobais ? tourner le volant direction l’océan pour la journée, en cavale
S’éloigner de ces cons sans tact, l’oeil humide je souris et rougis à l’idée de m’évader du dédale

Atterrit ma fille ! Redresser le volant lentement se domestiquer et, en attendant l’arrivée point T
Allumer la radio et renouer le contact avec la gravité des faits énumérés par l’animateur coté

« Paris sous tension », « manifestations agitées », « restauration de Notre-Dame », « mort d’anémone en mai à
68… ans ».
J’emmagasine, trie, sélectionne et archive les informations médiatiques avec précautions, il y en a tant !

Fausses vérités, mots choisis avec mépris face à l’écran nous matraquant d’images pré-découpées
7 h 45, j’éteins la F. M et m’apprête à rejoindre le clan salarial l’esprit troublé, à rentrer en contact, surjouer ?

Je descends abreuvée de l’actualité me décidant à me sociabiliser, décidée à me montrer… gentille !
Toujours et encore ce pas lent… Abattue en mai, comme coincée entres deux couches telle… une tille !
 • Pieds Hyphénique: Gros Titres !

  cinq=h=quin=ze=le=ré=veil=me=ti=re=u=ne=nou=vel=le=fois=a=vec=mé=pris=de=mes=son=ges=am=bi=va=lents 28
  re=pren=dre=mes=es=prits=ré=a=mor=cer=ma=ré=a=li=té=ter=res=tre=pres=ser=le=corps=pas=lent 24

  am=phi=pode=pa=ra=site=je=re=monte=dou=ce=ment=à=la=sur=fa=ce=de=ma=vie=de=vant=ma=tar=ti=ne=sur=couche 28
  la=ni=mal=hu=ma=ni=sé=se=ré=veilleen=fin=sous=la=ver=se=per=lée=que=mof=fre=à=lau=be=ma=pom=me=de=douche 28

  vi=ta=mi=nes=a=va=lées=sil=houet=te=ha=bil=lée=bou=cles=tra=vaillées=nu=que=par=fu=mée=mais=pres=sée=tou=jours=pas 28
  les=ki=lo=mètres=sen=chaînent=sous=lac=tion=mo=to=ri=sée=des=ti=na=ti=on=lieu=de=tra=vail=flé=ché=par=mon=e=tat 28

  et=si=ce=ma=tin=je=men=dé=ro=bais=tour=ner=le=vo=lant=di=rec=tion=lo=cé=an=pour=la=jour=née=en=ca=vale 28
  sé=loi=gner=de=ces=cons=sans=tact=loeil=hu=mi=de=je=sou=ris=et=rou=gis=à=li=dée=de=mé=va=der=du=dé=dale 28

  at=ter=rit=ma=fille=re=dres=ser=le=vo=lant=lente=ment=se=do=mes=ti=quer=et=en=at=ten=dant=lar=ri=vée=point=t 28
  al=lu=mer=la=ra=dio=et=re=nouer=le=con=tact=a=vec=la=gra=vi=té=des=faits=é=nu=mé=rés=par=la=ni=ma=teur=co=té 31

  pa=ris=sous=ten=sion=ma=nifes=ta=tions=a=gi=tées=res=tau=ra=tion=de=notre=da=me=mort=da=né=mo=neen=mai=à 28
  soixan=te=hu=it=ans 5
  jem=ma=ga=sine=trie=sé=lec=tion=neet=ar=chive=les=in=for=ma=tions=mé=dia=ti=ques=a=vec=pré=cau=tions=il=y=en=a=tant 30

  faus=ses=vé=ri=tés=mots=choi=sis=a=vec=mé=pris=fa=ce=à=lé=cran=nous=ma=tra=quant=di=ma=ges=pré=dé=cou=pées 28
  sept=h=qua=rante=cin=q=jé=teins=la=f=m=et=map=prê=teà=re=joindre=le=clan=sa=la=rial=les=prit=trou=blé=à=ren=trer=en=con=tact=sur=jouer 34

  je=des=cends=a=breu=vée=de=lac=tua=li=té=me=dé=ci=dant=à=me=so=cia=bi=li=ser=dé=ci=dée=à=me=mon=trer=gen=tille 31
  tou=jours=et=en=co=re=ce=pas=lent=a=bat=tue=en=mai=com=me=coin=cée=en=tres=deux=cou=ches=tel=le=u=ne=tille 28
 • Phonétique : Gros Titres !

  sɛ̃k aʃ kɛ̃zə lə ʁevεj mə tiʁə ynə nuvεllə fwaz- avεk mepʁi də mε sɔ̃ʒəz- ɑ̃bivalɑ̃
  ʁəpʁɑ̃dʁə mεz- εspʁi, ʁeamɔʁse ma ʁealite teʁεstʁə, pʁese lə kɔʁ, pa lɑ̃…

  ɑ̃fipɔdə paʁazitə ʒə ʁəmɔ̃tə dusəmɑ̃ a la syʁfasə də ma vi dəvɑ̃ ma taʁtinə syʁkuʃə
  lanimal ymanize sə ʁevεjə ɑ̃fɛ̃ su lavεʁsə pεʁle kə mɔfʁə a lobə ma pɔmə də duʃə

  vitaminəz- avale, siluεtə-abije, buklə tʁavaje, nykə paʁfyme mε pʁese, tuʒuʁ pa
  lε kilɔmεtʁə- sɑ̃ʃεne su laksjɔ̃ mɔtɔʁize dεstinasjɔ̃ ljø də tʁavaj fleʃe paʁ mɔ̃n- əta

  e si… sə matɛ̃ ʒə mɑ̃ deʁɔbε ? tuʁne lə vɔlɑ̃ diʁεksjɔ̃ lɔseɑ̃ puʁ la ʒuʁne, ɑ̃ kavalə
  selwaɲe də sε kɔ̃ sɑ̃ takt, lɔεj ymidə ʒə suʁiz- e ʁuʒiz- a lide də mevade dy dedalə

  ateʁi ma fijə ! ʁədʁese lə vɔlɑ̃ lɑ̃təmɑ̃ sə dɔmεstike e, ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ laʁive pwɛ̃ te
  alyme la ʁadjo e ʁənue lə kɔ̃takt avεk la ɡʁavite dε fεz- enymeʁe paʁ lanimatœʁ kɔte

  « paʁi su tɑ̃sjɔn », « manifεstasjɔ̃z- aʒiteəs », « ʁεstoʁasjɔ̃ də nɔtʁə damə », « mɔʁ danemɔnə ɑ̃ mε a
  swasɑ̃tə ɥit… ɑ̃s ».
  ʒɑ̃maɡazinə, tʁi, selεksjɔnə e aʁʃivə lεz- ɛ̃fɔʁmasjɔ̃ medjatikz- avεk pʁekosjɔ̃, il i ɑ̃n- a tɑ̃ !

  fosə veʁite, mo ʃwaziz- avεk mepʁi fasə a lekʁɑ̃ nu matʁakɑ̃ dimaʒə pʁe dekupe
  sεt aʃ kaʁɑ̃tə sɛ̃k, ʒetɛ̃ la εf. εm e mapʁεtə a ʁəʒwɛ̃dʁə lə klɑ̃ salaʁjal lεspʁi tʁuble, a ʁɑ̃tʁe ɑ̃ kɔ̃takt, syʁʒue ?

  ʒə desɑ̃z- abʁəve də laktɥalite mə desidɑ̃ a mə sɔsjabilize, deside a mə mɔ̃tʁe… ʒɑ̃tijə !
  tuʒuʁz- e ɑ̃kɔʁə sə pa lɑ̃… abatɥ ɑ̃ mε, kɔmə kwɛ̃se ɑ̃tʁə- dø kuʃə tεllə… ynə tijə !
 • Pieds Phonétique : Gros Titres !

  sɛ̃k=aʃ=kɛ̃=zə=lə=ʁe=vεj=mə=ti=ʁə=y=nə=nu=vεl=lə=fwa=za=vεk=me=pʁi=də=mε=sɔ̃=ʒə=zɑ̃=bi=va=lɑ̃ 28
  ʁə=pʁɑ̃=dʁə=mε=zεs=pʁi=ʁe=a=mɔʁ=se=ma=ʁe=a=li=te=te=ʁεs=tʁə=pʁe=se=lə=kɔʁ=pa=lɑ̃ 24

  ɑ̃=fi=pɔ=də=pa=ʁa=zi=tə=ʒə=ʁə=mɔ̃=tə=du=sə=mɑ̃=a=la=syʁ=fa=sə=də=ma=vi=də=vɑ̃=ma=taʁ=ti=nə=syʁ=ku=ʃə 32
  la=ni=mal=y=ma=ni=ze=sə=ʁe=vε=jə=ɑ̃=fɛ̃=su=la=vεʁ=sə=pεʁ=le=kə=mɔ=fʁə=a=lo=bə=ma=pɔ=mə=də=du=ʃə 31

  vi=ta=mi=nə=za=va=le=si=lu=ε=tə-a=bi=j=e=bu=klə=tʁa=va=j=e=ny=kə=paʁ=fy=me=mε=pʁe=se=tu=ʒuʁ=pa 32
  lε=ki=lɔ=mε=tʁə=sɑ̃=ʃε=ne=su=lak=sj=ɔ̃=mɔ=tɔ=ʁi=ze=dεs=ti=na=sj=ɔ̃=lj=ø=də=tʁa=vaj=fle=ʃe=paʁ=mɔ̃=nə=ta 32

  e=si=sə=ma=tɛ̃=ʒə=mɑ̃=de=ʁɔ=bε=tuʁ=ne=lə=vɔ=lɑ̃=di=ʁεk=sj=ɔ̃=lɔ=se=ɑ̃=puʁ=la=ʒuʁ=ne=ɑ̃=ka=va=lə 30
  se=lwa=ɲe=də=sε=kɔ̃=sɑ̃=takt=lɔ=εj=y=mi=də=ʒə=su=ʁi=ze=ʁu=ʒi=za=li=de=də=me=va=de=dy=de=da=lə 30

  a=te=ʁi=ma=fi=jə=ʁə=dʁe=se=lə=vɔ=lɑ̃=lɑ̃=tə=mɑ̃=sə=dɔ=mεs=ti=ke=e=ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=la=ʁi=ve=pwɛ̃=te 30
  a=ly=me=la=ʁa=djo=e=ʁə=nu=e=lə=kɔ̃=takt=a=vεk=la=ɡʁa=vi=te=dε=fε=ze=ny=me=ʁe=paʁ=la=ni=ma=tœʁ=kɔ=te 32

  pa=ʁi=su=tɑ̃=sjɔnə=ma=ni=fεs=ta=sjɔ̃=za=ʒi=te=əs=ʁεs=to=ʁa=sjɔ̃=də=nɔ=tʁə=da=mə=mɔʁ=da=ne=mɔ=nə=ɑ̃=mε=a 32
  swa=sɑ̃=tə=ɥ=it=ɑ̃s 6
  ʒɑ̃=ma=ɡa=zi=nə=tʁi=se=lεk=sjɔ=nə=e=aʁ=ʃi=və=lε=zɛ̃=fɔʁ=ma=sjɔ̃=me=dja=tik=za=vεk=pʁe=ko=sjɔ̃=il=i=ɑ̃=na=tɑ̃ 32

  fo=sə=ve=ʁi=te=mo=ʃwa=zi=za=vεk=me=pʁi=fa=sə=a=le=kʁɑ̃=nu=ma=tʁa=kɑ̃=di=ma=ʒə=pʁe=de=ku=pe 28
  sεt=aʃ=kaʁɑ̃tə=sɛ̃k=ʒe=tɛ̃=la=εf=εm=e=ma=pʁε=təaʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lə=klɑ̃=sa=la=ʁjal=lεs=pʁi=tʁu=ble=a=ʁɑ̃=tʁe=ɑ̃=kɔ̃=takt=syʁ=ʒu=e 33

  ʒə=de=sɑ̃=za=bʁə=ve=də=lak=tɥa=li=te=mə=de=si=dɑ̃=a=mə=sɔ=sja=bi=li=ze=de=si=de=a=mə=mɔ̃=tʁe=ʒɑ̃=ti=jə 32
  tu=ʒuʁ=ze=ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=pa=lɑ̃=a=batɥ=ɑ̃=mε=kɔ=mə=kwɛ̃=se=ɑ̃=tʁə=dø=ku=ʃə=tεl=lə=y=nə=ti=jə 28

Historique des Modifications

05/05/2019 09:30
05/05/2019 00:39

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.