Poeme-France : Lecture Écrit Acte

Slam : Click ! ! ! !

Slam Acte
Publié le 01/05/2021 17:42

L'écrit contient 425 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marina

Click ! ! ! !

Il faut se décrire, à s’qui paraît pour vendre c’est bien ! il faut se décrire, crier sa rage, pleurer, gémir…
Parler, slamer, être son propre spy ! je vais bien lundi, mardi je ris, jeudi je m’ennuie et vendredi, j’me nuis !
Il faut s’montrer pour exister, son site pour citer, si t’es malin tu vendras bien ! tu brilleras dans leurs pupilles ou bien tu crèveras de faim !
Les demoiselles lèvres miel, tutos pour elles, belles, elles s’initient devant l’écran à devenir toutes les mêmes !
Il faut s’aimer pour exister, son site pour s’influencer, du lever au coucher, tout montrer ! jusqu’au sel de dans la baignoire ! S’aimer pour leur donner de la confiance, de l’innocence pour les mater !
Il faut y croire pour progresser, se mouiller les lèvres avant de cliquer, s’arranger pour déranger, déraisonner pour se donner la raison d’une vision, ta vision que tu vendras par millions, tu es beau, tu es fort ! tu les rendras tous accrocs à ton corps, tes lèvres miel et toi conquistador sur cette plage, t’es encore liké !
Je te juge pas ni te méprise, plutôt malin la technique informatique entres tes mains ! Nouvelle génération écran avec ce cran que je vous envie ! Ce génie de l’esprit en boîte, millionnaires dans vos T3.
La portée du gain pour chacun, porter sa voix tous les jours devant vous vos fans ! vous héros de leurs fantasmes, bravo l’esprit ! Malin les petits frères qui ont su progresser avec internet, belle revanche sur vos anciens qui vont disaient que « ses jeunes ne valent rien » ! Génération écran pour une génération talent ! Innovant, stimulant les neurones devant le tuto du « comment parfaire un lissage sur cheveux fins ! »
Il faut se décrire, il faut oser et il faut proposer ! Vous y êtes arrivés ! Satisfaire dans le canapé et rendre heureux les malheureux, rendre plus certains les plus sûrs !
Il faut du sang neuf pour s’emballer devant l’image sans modération consommer sans vraiment aimer !
Moi, je vous envie de vous étendre sur vos passions, vos folies, vos ongles couleurs melon ! Grands esprits…
L’innovation de cette jeunesse me laisse assurément sur les fesses ! je suis conquise même, … je like !
Je suis qui pour vous juger ? Assise-là sur mon fauteuil ! Meme pas fichue de me montrer, inconnue dans mon quartier, ni talentueuse ni même likée !
Quelques mots placés vite fait ! Avec ses fautes même pas parfait ! Alors, bravo les petits génies, bravo le clicK ! je prends ma claque !
 • Pieds Hyphénique: Click ! ! ! !

  il=faut=se=dé=cri=re=à=s=qui=pa=raît=pour=ven=dre=cest=bien=il=faut=se=dé=cri=re=crier=sa=ra=ge=pleu=rer=gé=mir 30
  par=ler=s=la=mer=être=son=pro=pre=s=py=je=vais=bien=lun=di=mar=di=je=ris=jeu=di=je=men=nuie=et=ven=dre=di=j=me=nuis 32
  il=faut=s=mon=trer=pour=exis=ter=son=site=pour=ci=ter=si=tes=ma=lin=tu=ven=dras=bien=tu=brille=ras=dans=leurs=pu=pilles=ou=bien=tu=crève=ras=de=faim 35
  les=de=moi=sel=les=lè=vres=miel=tu=tos=pour=el=les=bel=les=el=les=si=ni=tient=de=vant=lé=cran=à=de=ve=nir=tou=tes=les=mêmes 32
  il=faut=sai=mer=pour=exis=ter=son=site=pour=sin=fluen=cer=du=le=ver=au=cou=cher=tout=mon=trer=jus=quau=sel=de=dans=la=bai=gnoire=sai=mer=pour=leur=don=ner=de=la=con=fiance=de=lin=no=cen=ce=pour=les=ma=ter 49
  il=faut=y=croire=pour=progres=ser=se=mouiller=les=lèvres=a=vant=de=cli=quer=sar=ran=ger=pour=dé=ran=ger=dé=rai=son=ner=pour=se=don=ner=la=rai=son=du=ne=vi=sion=ta=vi=sion=que=tu=ven=dras=par=millions=tu=es=beau=tu=es=fort=tu=les=ren=dras=tous=ac=crocs=à=ton=corps=tes=lè=vres=miel=et=toi=con=quis=ta=dor=sur=cet=te=pla=ge=tes=en=co=re=li=ké 84
  je=te=juge=pas=ni=te=mé=prise=plu=tôt=ma=lin=la=tech=ni=quein=for=ma=ti=queentres=tes=mains=nou=vel=le=gé=né=ra=tion=é=cran=a=vec=ce=cran=que=je=vous=en=vie=ce=gé=nie=de=les=prit=en=boî=te=million=nai=res=dans=vos=t=trois 56
  la=por=tée=du=gain=pour=cha=cun=por=ter=sa=voix=tous=les=jours=de=vant=vous=vos=fans=vous=hé=ros=de=leurs=fan=tasmes=bra=vo=les=prit=ma=lin=les=pe=tits=frères=qui=ont=su=progres=ser=a=vec=in=ter=net=bel=le=re=van=che=sur=vos=an=ci=ens=qui=vont=di=saient=que=ses=jeu=nes=ne=va=lent=rien=gé=né=ra=tion=é=cran=pour=u=ne=gé=né=ra=tion=ta=lent=in=no=vant=s=ti=mu=lant=les=neu=ro=nes=de=vant=le=tu=to=du=com=ment=par=fai=reun=lis=sa=ge=sur=che=veux=fins 113
  il=faut=se=dé=crire=il=faut=o=ser=et=il=faut=pro=po=ser=vous=y=êtes=ar=ri=vés=sa=tis=faire=dans=le=ca=na=pé=et=ren=dre=heu=reux=les=malheu=reux=ren=dre=plus=cer=tains=les=plus=sûrs 45
  il=faut=du=sang=neuf=pour=sem=bal=ler=de=vant=li=ma=ge=sans=mo=dé=ra=ti=on=con=som=mer=sans=vrai=ment=ai=mer 28
  moi=je=vous=en=vie=de=vous=é=ten=dre=sur=vos=pas=si=ons=vos=fo=lies=vos=on=gles=cou=leurs=me=lon=grands=es=prits 28
  lin=no=va=ti=on=de=cet=te=jeu=nes=se=me=lais=se=as=su=ré=ment=sur=les=fes=ses=je=suis=con=qui=se=mê=me=je=li=ke 32
  je=suis=qui=pour=vous=ju=ger=as=sise=là=sur=mon=fau=teuil=me=me=pas=fi=chue=de=me=mon=trer=in=con=nue=dans=mon=quar=tier=ni=talen=tueuse=ni=mê=me=li=kée 38
  quel=ques=mots=pla=cés=vite=fait=a=vec=ses=fautes=même=pas=par=fait=a=lors=bra=vo=les=pe=tits=gé=nies=bra=vo=le=cli=ck=je=prends=ma=cla=que 34
 • Phonétique : Click ! ! ! !

  il fo sə dekʁiʁə, a ski paʁε puʁ vɑ̃dʁə sε bjɛ̃ ! il fo sə dekʁiʁə, kʁje sa ʁaʒə, pləʁe, ʒemiʁ…
  paʁle, slame, εtʁə sɔ̃ pʁɔpʁə spi ! ʒə vε bjɛ̃ lœ̃di, maʁdi ʒə ʁis, ʒødi ʒə mɑ̃nɥi e vɑ̃dʁədi, ʒmə nɥi !
  il fo smɔ̃tʁe puʁ εɡziste, sɔ̃ sitə puʁ site, si tε malɛ̃ ty vɑ̃dʁa bjɛ̃ ! ty bʁijʁa dɑ̃ lœʁ pypijəz- u bjɛ̃ ty kʁεvəʁa də fɛ̃ !
  lε dəmwazεllə lεvʁə- mjεl, tyto puʁ εllə, bεllə, εllə sinisjɛ̃ dəvɑ̃ lekʁɑ̃ a dəvəniʁ tutə lε mεmə !
  il fo sεme puʁ εɡziste, sɔ̃ sitə puʁ sɛ̃flɥɑ̃se, dy ləve o kuʃe, tu mɔ̃tʁe ! ʒysko sεl də dɑ̃ la bεɲwaʁə ! sεme puʁ lœʁ dɔne də la kɔ̃fjɑ̃sə, də linɔsɑ̃sə puʁ lε mate !
  il fo i kʁwaʁə puʁ pʁɔɡʁese, sə muje lε lεvʁəz- avɑ̃ də klike, saʁɑ̃ʒe puʁ deʁɑ̃ʒe, deʁεzɔne puʁ sə dɔne la ʁεzɔ̃ dynə vizjɔ̃, ta vizjɔ̃ kə ty vɑ̃dʁa paʁ miljɔ̃, ty ε bo, ty ε fɔʁ ! ty lε ʁɑ̃dʁa tusz- akʁoz- a tɔ̃ kɔʁ, tε lεvʁə- mjεl e twa kɔ̃kistadɔʁ syʁ sεtə plaʒə, tε ɑ̃kɔʁə like !
  ʒə tə ʒyʒə pa ni tə mepʁizə, plyto malɛ̃ la tεknikə ɛ̃fɔʁmatikə ɑ̃tʁə- tε mɛ̃ ! nuvεllə ʒeneʁasjɔ̃ ekʁɑ̃ avεk sə kʁɑ̃ kə ʒə vuz- ɑ̃vi ! sə ʒeni də lεspʁi ɑ̃ bwatə, miljɔnεʁə dɑ̃ vo te tʁwa.
  la pɔʁte dy ɡɛ̃ puʁ ʃakœ̃, pɔʁte sa vwa tus lε ʒuʁ dəvɑ̃ vu vo fɑ̃ ! vuz- eʁo də lœʁ fɑ̃tasmə, bʁavo lεspʁi ! malɛ̃ lε pəti fʁεʁə ki ɔ̃ sy pʁɔɡʁese avεk ɛ̃tεʁnεt, bεllə ʁəvɑ̃ʃə syʁ voz- ɑ̃sjɛ̃ ki vɔ̃ dizε kə « səs ʒənə nə valɑ̃ ʁjən » ! ʒeneʁasjɔ̃ ekʁɑ̃ puʁ ynə ʒeneʁasjɔ̃ talɑ̃ ! inɔvɑ̃, stimylɑ̃ lε nəʁɔnə dəvɑ̃ lə tyto dy « kɔmɑ̃ paʁfεʁə œ̃ lisaʒə syʁ ʃəvø fɛ̃ ! »
  il fo sə dekʁiʁə, il fo oze e il fo pʁɔpoze ! vuz- i εtəz- aʁive ! satisfεʁə dɑ̃ lə kanape e ʁɑ̃dʁə œʁø lε maləʁø, ʁɑ̃dʁə plys sεʁtɛ̃ lε plys syʁ !
  il fo dy sɑ̃ nəf puʁ sɑ̃bale dəvɑ̃ limaʒə sɑ̃ mɔdeʁasjɔ̃ kɔ̃sɔme sɑ̃ vʁεmɑ̃ εme !
  mwa, ʒə vuz- ɑ̃vi də vuz- etɑ̃dʁə syʁ vo pasjɔ̃, vo fɔli, voz- ɔ̃ɡlə kulœʁ məlɔ̃ ! ɡʁɑ̃z- εspʁi…
  linɔvasjɔ̃ də sεtə ʒənεsə mə lεsə asyʁemɑ̃ syʁ lε fesə ! ʒə sɥi kɔ̃kizə mεmə, … ʒə likə !
  ʒə sɥi ki puʁ vu ʒyʒe ? asizə la syʁ mɔ̃ fotəj ! məmə pa fiʃɥ də mə mɔ̃tʁe, ɛ̃kɔnɥ dɑ̃ mɔ̃ kaʁtje, ni talɑ̃tɥøzə ni mεmə like !
  kεlk mo plase vitə fε ! avεk sε fotə mεmə pa paʁfε ! alɔʁ, bʁavo lε pəti ʒeni, bʁavo lə klik ! ʒə pʁɑ̃ ma klakə !
 • Pieds Phonétique : Click ! ! ! !

  il=fo=sə=de=kʁi=ʁə=a=ski=pa=ʁε=puʁ=vɑ̃=dʁə=sε=bj=ɛ̃=il=fo=sə=de=kʁi=ʁə=kʁje=sa=ʁa=ʒə=plə=ʁe=ʒe=miʁ 30
  paʁ=le=sla=me=ε=tʁə=sɔ̃=pʁɔ=pʁə=spi=ʒə=vε=bjɛ̃=lœ̃=di=maʁ=di=ʒə=ʁis=ʒø=di=ʒə=mɑ̃n=ɥi=e=vɑ̃=dʁə=di=ʒmə=nɥi 30
  il=fo=smɔ̃=tʁe=puʁ=εɡ=zis=te=sɔ̃sitə=puʁ=si=te=si=tε=ma=lɛ̃=ty=vɑ̃=dʁa=bjɛ̃=ty=bʁij=ʁa=dɑ̃=lœʁ=py=pi=jə=zu=bjɛ̃=ty=kʁεvə=ʁa=də=fɛ̃ 35
  lεdə=mwa=zεllə=lε=vʁə=mjεl=ty=to=puʁ=εl=lə=bεl=lə=εl=lə=si=ni=sjɛ̃=də=vɑ̃=le=kʁɑ̃=a=də=və=niʁ=tu=tə=lε=mεmə 30
  il=fo=sε=me=puʁ=εɡ=zis=te=sɔ̃sitə=puʁ=sɛ̃f=lɥɑ̃se=dy=lə=ve=o=ku=ʃe=tu=mɔ̃=tʁe=ʒys=ko=sεl=də=dɑ̃=la=bε=ɲwa=ʁə=sε=me=puʁ=lœʁ=dɔ=ne=də=la=kɔ̃=fjɑ̃=sə=də=li=nɔ=sɑ̃=sə=puʁ=lε=ma=te 50
  il=fo=i=kʁwaʁə=puʁ=pʁɔ=ɡʁe=se=sə=mu=je=lεlεvʁə=za=vɑ̃=də=kli=ke=sa=ʁɑ̃=ʒe=puʁ=de=ʁɑ̃=ʒe=de=ʁε=zɔ=ne=puʁ=sə=dɔ=ne=la=ʁε=zɔ̃=dy=nə=vi=zjɔ̃=ta=vi=zjɔ̃=kə=ty=vɑ̃=dʁa=paʁ=mi=ljɔ̃=ty=ε=bo=ty=ε=fɔʁ=ty=lε=ʁɑ̃=dʁa=tus=za=kʁo=za=tɔ̃=kɔʁ=tε=lε=vʁə=mjεl=e=twa=kɔ̃=kis=ta=dɔʁ=syʁ=sε=tə=pla=ʒə=tε=ɑ̃=kɔ=ʁə=li=ke 86
  ʒə=tə=ʒyʒə=panitə=me=pʁi=zə=ply=to=ma=lɛ̃=la=tεk=ni=kəɛ̃=fɔʁ=ma=ti=kəɑ̃=tʁə=tε=mɛ̃=nu=vεllə=ʒe=ne=ʁa=sjɔ̃=e=kʁɑ̃=a=vεk=sə=kʁɑ̃=kə=ʒə=vu=zɑ̃=vi=sə=ʒe=ni=də=lεs=pʁi=ɑ̃=bwa=tə=mi=ljɔ=nε=ʁə=dɑ̃=vo=te=tʁwa 56
  la=pɔʁ=te=dy=ɡɛ̃=puʁ=ʃa=kœ̃=pɔʁ=te=sa=vwa=tus=lεʒuʁdə=vɑ̃=vu=vo=fɑ̃=vu=ze=ʁodə=lœʁ=fɑ̃=tas=mə=bʁa=vo=lεs=pʁi=ma=lɛ̃=lε=pə=ti=fʁε=ʁə=ki=ɔ̃=sy=pʁɔ=ɡʁe=se=a=vεk=ɛ̃=tεʁ=nεt=bεl=lə=ʁə=vɑ̃=ʃə=syʁ=vo=zɑ̃=sjɛ̃=ki=vɔ̃=di=zε=kə=səs=ʒə=nə=nə=va=lɑ̃=ʁjən=ʒe=ne=ʁa=sjɔ̃=e=kʁɑ̃=puʁ=y=nə=ʒe=ne=ʁa=sjɔ̃=ta=lɑ̃=i=nɔ=vɑ̃=sti=my=lɑ̃=lε=nə=ʁɔ=nə=də=vɑ̃=lə=ty=to=dy=kɔ=mɑ̃=paʁ=fε=ʁəœ̃=li=sa=ʒə=syʁ=ʃə=vø=fɛ̃ 111
  il=fosə=de=kʁiʁə=il=fo=o=ze=e=il=fo=pʁɔ=po=ze=vu=zi=εtə=za=ʁi=ve=sa=tis=fε=ʁə=dɑ̃=lə=ka=na=pe=e=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø=lε=ma=lə=ʁø=ʁɑ̃=dʁə=plys=sεʁ=tɛ̃=lε=plys=syʁ 46
  il=fo=dy=sɑ̃=nəf=puʁ=sɑ̃=ba=le=də=vɑ̃=li=ma=ʒə=sɑ̃=mɔ=de=ʁa=sj=ɔ̃=kɔ̃=sɔ=me=sɑ̃=vʁε=mɑ̃=ε=me 28
  mwa=ʒə=vu=zɑ̃=vi=də=vu=ze=tɑ̃=dʁə=syʁ=vo=pa=sj=ɔ̃=vo=fɔ=li=vo=zɔ̃=ɡlə=ku=lœ=ʁə=mə=lɔ̃=ɡʁɑ̃=zεs=pʁi 29
  li=nɔ=va=sjɔ̃=də=sε=tə=ʒə=nε=sə=mə=lε=sə=a=sy=ʁe=mɑ̃=syʁ=lε=fe=sə=ʒə=sɥi=kɔ̃=ki=zə=mε=mə=ʒə=likə 30
  ʒə=sɥi=ki=puʁ=vu=ʒyʒe=asizə=la=syʁ=mɔ̃=fo=təj=mə=mə=pa=fiʃɥ=də=mə=mɔ̃=tʁe=ɛ̃=kɔ=nəɥ=dɑ̃=mɔ̃=kaʁ=tje=ni=ta=lɑ̃t=ɥø=zə=ni=mε=mə=li=ke 37
  kεl=kə=mo=plase=vitə=fε=a=vεk=sε=fotə=mε=mə=pa=paʁ=fε=a=lɔʁ=bʁa=vo=lε=pə=ti=ʒe=ni=bʁa=vo=lə=klik=ʒə=pʁɑ̃maklakə 30

PostScriptum

Un clicK pour une grande claque !

Historique des Modifications

16/06/2021 21:19
02/05/2021 20:38
01/05/2021 17:45

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/05/2021 19:18Franco

J’aime beaucoup, bravo!

👍
Auteur de Poésie
01/05/2021 20:28Anya

Je "like"!

👍
Auteur de Poésie
06/05/2021 21:03Pangolin

Moi aussi je... Ho !, j’allais dire une chose contraire à ma non-religion !
Joli texte, je l’avais repéré déjà, il dépeint à merveille la vie actuelle !

Auteur de Poésie
22/06/2021 11:55Laco

Très beau.