Slam : Passe Ton Chemin ! …

Passe Ton Chemin ! …

Marche, marche et regarde droit devant pour ne pas retrouver ton passé fracassé par les années
Pas à pas, avance ! … vents et maux dans le dos, assurée de ne pouvoir te retourner sans saigner
Le poids de la culpabilité te pousse à t’activer, tu titubes, gauche, droite, mais le chemin « in » ne naît
De toute façon, c’est trop tard ! Le mal est fait ! regretter serait inutile, le boulet au pied, lié à jamais ! …
Marche, marche et ne pas regarder tout cet effroi que tu laisses encore cette fois, vieux vide grenier
Pas à… ne pas ! tu pensais sûrement le fuir, l’enfouir, ce trouble en toi en visant l’objectif tête baissée
Tes diaboliques terreurs balancées dans ces fossés creusés aux fils de ces années infertiles te fixent
Dans ton sillage, elles se placent, t’agitent dans ton sommeil et toi, l’optimiste tu te la joue à l’ Obélix !
Alors, tu marches, marches et tu regardes droit devant, le dos transpirant pour ne pas, ne plus penser
Tes nuits noircies par ces amis maux fantastiques, tu titubes mais tu veux t’échapper, encore oublier
De toute manière, elles savent y faire ! elles t’attendent dans les abîmes, ces idées agrippées par nuées
Pas à la peine, elles prennent le pas en court de ta route, marchent dans ton ombre et tes p’tites foulées
Allez ! Avance bon sang ! tu pourras qui sait les semer, te perdre dans cet avenir où vivent les heureux
Pas à pas, merde avance ! vents et maux te pèseront sur le dos, assurée de pouvoir faire que mieux ! …
Peut-être faut-il courir ? Alors, vas-y ma fille ! court encore plus fort le vent sur la face humidifiant l’oeil
Le poids de ton lourd passé sera peut-être semé, ne te retourne pas, l’angoisse monte ! fais le deuil !
Pas à pas, marcher ou courir, tituber ou sur la pointe des pieds, il te flaire et te rattrape, te voilà abîmée
Pleurer ne changera rien ! Avec le temps, remontent les angoisses et la peur te saisit, histoires gravées
Pas la peine ! je me freine et prends le temps de te fixer caché derrière mon néocortex, à jamais mon ex

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Passe Ton Chemin ! …

  mar=che=mar=che=et=re=gar=de=droit=de=vant=pour=ne=pas=re=trou=ver=ton=pas=sé=fra=cas=sé=par=les=an=nées 27
  pas=à=pas=a=van=ce=vents=et=maux=dans=le=dos=as=su=rée=de=ne=pou=voir=te=re=tour=ner=sans=sai=gner 26
  le=poids=de=la=cul=pa=bi=li=té=te=pous=se=à=tac=ti=ver=tu=ti=tubes=gau=che=droi=te=mais=le=che=min=in=ne=naît 30
  de=toute=fa=çon=cest=trop=tard=le=mal=est=fait=re=gret=ter=se=rait=i=nu=ti=le=le=bou=let=au=pied=li=é=à=ja=mais 30
  mar=che=mar=che=et=ne=pas=re=gar=der=tout=cet=ef=froi=que=tu=lais=ses=en=co=re=cet=te=fois=vieux=vi=de=gre=ni=er 30
  pas=à=ne=pas=tu=pen=sais=sû=re=ment=le=fu=ir=len=fouir=ce=trou=ble=en=toi=en=vi=sant=lob=jec=tif=tê=te=bais=sée 30
  tes=di=a=bo=li=ques=ter=reurs=ba=lan=cées=dans=ces=fos=sés=creu=sés=aux=fils=de=ces=an=nées=in=fer=ti=les=te=fixent 29
  dans=ton=silla=ge=el=les=se=pla=cent=ta=gi=tent=dans=ton=som=meil=et=toi=lop=ti=mis=te=tu=te=la=joue=à=lo=bé=lix 30
  a=lors=tu=mar=ches=mar=ches=et=tu=re=gar=des=droit=de=vant=le=dos=trans=pi=rant=pour=ne=pas=ne=plus=pen=ser 27
  tes=nuits=noir=cies=par=ces=a=mis=maux=fan=tas=ti=ques=tu=ti=tu=bes=mais=tu=veux=té=chap=per=en=co=re=ou=bli=er 29
  de=toute=ma=niè=re=el=les=sa=vent=y=fai=re=el=les=tat=ten=dent=dans=les=a=bî=mes=ces=i=dées=a=grip=pées=par=nuées 30
  pas=à=la=pei=ne=el=les=pren=nent=le=pas=en=court=de=ta=rou=te=mar=chent=dans=ton=om=bre=et=tes=p=ti=tes=fou=lées 30
  al=lez=a=van=ce=bon=sang=tu=pour=ras=qui=sait=les=se=mer=te=per=dre=dans=cet=a=ve=nir=où=vi=vent=les=heu=reux 29
  pas=à=pas=mer=de=a=van=ce=vents=et=maux=te=pè=se=ront=sur=le=dos=as=su=rée=de=pou=voir=fai=re=que=mieux 28
  peut=tê=tre=faut=til=cou=rir=a=lors=vas=y=ma=fille=court=en=co=re=plus=fort=le=vent=sur=la=fa=ce=hu=mi=di=fiant=loeil 30
  le=poids=de=ton=lourd=pas=sé=se=ra=peut=tê=tre=se=mé=ne=te=re=tour=ne=pas=lan=gois=se=mon=te=fais=le=deuil 28
  pas=à=pas=mar=cher=ou=cou=rir=ti=tu=ber=ou=sur=la=pointe=des=pieds=il=te=flai=reet=te=rat=trape=te=voi=là=a=bî=mée 30
  pleu=rer=ne=chan=ge=ra=rien=a=vec=le=temps=re=mon=tent=les=an=gois=ses=et=la=peur=te=sai=sit=his=toi=res=gra=vées 29
  pas=la=pei=ne=je=me=frei=ne=et=prends=le=temps=de=te=fixer=ca=ché=der=riè=re=mon=né=o=cor=tex=à=ja=mais=mon=ex 30
 • Phonétique : Passe Ton Chemin ! …

  maʁʃə, maʁʃə e ʁəɡaʁdə dʁwa dəvɑ̃ puʁ nə pa ʁətʁuve tɔ̃ pase fʁakase paʁ lεz- ane
  pa a pa, avɑ̃sə ! … vɑ̃z- e mo dɑ̃ lə do, asyʁe də nə puvwaʁ tə ʁətuʁne sɑ̃ sεɲe
  lə pwa də la kylpabilite tə pusə a taktive, ty titybə, ɡoʃə, dʁwatə, mε lə ʃəmin « in » nə nε
  də tutə fasɔ̃, sε tʁo taʁ ! lə mal ε fε ! ʁəɡʁεte səʁε inytilə, lə bulε o pje, lje a ʒamε ! …
  maʁʃə, maʁʃə e nə pa ʁəɡaʁde tu sεt efʁwa kə ty lεsəz- ɑ̃kɔʁə sεtə fwa, vjø vidə ɡʁənje
  pa a… nə pa ! ty pɑ̃sε syʁəmɑ̃ lə fɥiʁ, lɑ̃fuiʁ, sə tʁublə ɑ̃ twa ɑ̃ vizɑ̃ lɔbʒεktif tεtə bεse
  tε djabɔlik teʁœʁ balɑ̃se dɑ̃ sε fɔse kʁøzez- o fis də sεz- anez- ɛ̃fεʁtilə tə fikse
  dɑ̃ tɔ̃ sijaʒə, εllə sə plase, taʒite dɑ̃ tɔ̃ sɔmεj e twa, lɔptimistə ty tə la ʒu a lɔbeliks !
  alɔʁ, ty maʁʃə, maʁʃəz- e ty ʁəɡaʁdə- dʁwa dəvɑ̃, lə do tʁɑ̃spiʁɑ̃ puʁ nə pa, nə plys pɑ̃se
  tε nɥi nwaʁsi paʁ sεz- ami mo fɑ̃tastik, ty titybə mε ty vø teʃape, ɑ̃kɔʁə ublje
  də tutə manjεʁə, εllə save i fεʁə ! εllə tatɑ̃de dɑ̃ lεz- abimə, sεz- idez- aɡʁipe paʁ nye
  pa a la pεnə, εllə pʁεne lə pa ɑ̃ kuʁ də ta ʁutə, maʁʃe dɑ̃ tɔ̃n- ɔ̃bʁə e tε ptitə fule
  ale ! avɑ̃sə bɔ̃ sɑ̃ ! ty puʁʁa ki sε lε səme, tə pεʁdʁə dɑ̃ sεt avəniʁ u vive lεz- œʁø
  pa a pa, mεʁdə avɑ̃sə ! vɑ̃z- e mo tə pεzəʁɔ̃ syʁ lə do, asyʁe də puvwaʁ fεʁə kə mjø ! …
  pø tεtʁə fo til kuʁiʁ ? alɔʁ, va i ma fijə ! kuʁ ɑ̃kɔʁə plys fɔʁ lə vɑ̃ syʁ la fasə ymidifjɑ̃ lɔεj
  lə pwa də tɔ̃ luʁ pase səʁa pø tεtʁə səme, nə tə ʁətuʁnə pa, lɑ̃ɡwasə mɔ̃tə ! fε lə dəj !
  pa a pa, maʁʃe u kuʁiʁ, titybe u syʁ la pwɛ̃tə dε pje, il tə flεʁə e tə ʁatʁapə, tə vwala abime
  pləʁe nə ʃɑ̃ʒəʁa ʁjɛ̃ ! avεk lə tɑ̃, ʁəmɔ̃te lεz- ɑ̃ɡwasəz- e la pœʁ tə sεzi, istwaʁə ɡʁave
  pa la pεnə ! ʒə mə fʁεnə e pʁɑ̃ lə tɑ̃ də tə fikse kaʃe dəʁjεʁə mɔ̃ neɔkɔʁtεks, a ʒamε mɔ̃n- εks
 • Syllabes Phonétique : Passe Ton Chemin ! …

  maʁ=ʃə=maʁ=ʃə=e=ʁə=ɡaʁ=də=dʁwa=də=vɑ̃=puʁ=nə=pa=ʁə=tʁu=ve=tɔ̃=pa=se=fʁa=ka=se=paʁ=lε=za=ne 27
  pa=a=pa=a=vɑ̃=sə=vɑ̃=ze=mo=dɑ̃=lə=do=a=sy=ʁe=də=nə=pu=vwaʁ=tə=ʁə=tuʁ=ne=sɑ̃=sε=ɲe 26
  lə=pwadə=la=kyl=pa=bi=li=te=tə=pu=səa=tak=ti=ve=ty=ti=tybə=ɡo=ʃə=dʁwa=tə=mε=lə=ʃə=min=in=nə=nε 28
  də=tutə=fa=sɔ̃=sε=tʁo=taʁ=lə=mal=ε=fε=ʁə=ɡʁε=te=sə=ʁε=i=ny=tilə=lə=bu=lε=o=pje=lje=a=ʒa=mε 28
  maʁʃə=maʁ=ʃə=e=nə=pa=ʁə=ɡaʁ=de=tu=sεt=e=fʁwa=kə=ty=lε=sə=zɑ̃=kɔ=ʁə=sε=tə=fwa=vjø=vi=də=ɡʁə=nje 28
  pa=a=nə=pa=ty=pɑ̃=sε=syʁə=mɑ̃=lə=fɥ=iʁ=lɑ̃=fu=iʁ=sə=tʁu=bləɑ̃=twa=ɑ̃=vi=zɑ̃=lɔb=ʒεk=tif=tε=tə=bεse 28
  tε=dja=bɔ=lik=te=ʁœʁ=ba=lɑ̃=se=dɑ̃=sε=fɔ=se=kʁø=ze=zo=fis=də=sε=za=ne=zɛ̃=fεʁ=ti=lə=tə=fik=se 28
  dɑ̃=tɔ̃=si=jaʒə=εl=lə=sə=plase=ta=ʒi=te=dɑ̃=tɔ̃=sɔ=mεj=e=twa=lɔp=ti=mistə=ty=tə=la=ʒu=a=lɔ=be=liks 28
  a=lɔʁ=ty=maʁ=ʃə=maʁ=ʃə=ze=ty=ʁə=ɡaʁ=də=dʁwa=də=vɑ̃=lə=do=tʁɑ̃s=pi=ʁɑ̃=puʁ=nə=pa=nə=plys=pɑ̃=se 27
  tε=nɥi=nwaʁ=si=paʁ=sε=za=mi=mo=fɑ̃=tas=tik=ty=ti=ty=bə=mε=ty=vø=te=ʃa=pe=ɑ̃=kɔ=ʁə=u=blj=e 28
  də=tutə=ma=njεʁə=εl=lə=sa=ve=i=fεʁə=εl=lə=ta=tɑ̃=de=dɑ̃=lε=za=bi=mə=sε=zi=de=za=ɡʁi=pe=paʁ=ny=e 29
  pa=a=la=pεnə=εl=lə=pʁε=ne=lə=pa=ɑ̃=kuʁ=də=ta=ʁu=tə=maʁ=ʃe=dɑ̃=tɔ̃=nɔ̃=bʁə=e=tε=pti=tə=fu=le 28
  a=le=a=vɑ̃sə=bɔ̃=sɑ̃=ty=puʁ=ʁa=ki=sε=lε=sə=me=tə=pεʁ=dʁə=dɑ̃=sεt=a=və=niʁ=u=vi=ve=lε=zœ=ʁø 28
  pa=a=pa=mεʁ=də=a=vɑ̃=sə=vɑ̃=ze=mo=tə=pε=zə=ʁɔ̃=syʁ=lə=do=a=sy=ʁe=də=pu=vwaʁ=fε=ʁə=kə=mjø 28
  pøtεtʁə=fo=til=ku=ʁiʁ=a=lɔʁ=va=i=ma=fi=jə=kuʁ=ɑ̃=kɔʁə=plys=fɔʁ=lə=vɑ̃=syʁ=la=fa=səy=mi=di=fjɑ̃=lɔ=εj 28
  lə=pwa=də=tɔ̃=luʁ=pa=se=sə=ʁa=pø=tε=tʁə=sə=me=nə=tə=ʁə=tuʁ=nə=pa=lɑ̃=ɡwa=sə=mɔ̃=tə=fε=lə=dəj 28
  pa=a=pa=maʁ=ʃe=u=ku=ʁiʁ=ti=ty=be=u=syʁ=la=pwɛ̃tə=dε=pje=il=tə=flε=ʁəe=tə=ʁatʁapə=tə=vwa=la=a=bi=me 29
  plə=ʁe=nə=ʃɑ̃ʒə=ʁa=ʁjɛ̃=a=vεk=lə=tɑ̃=ʁə=mɔ̃=te=lε=zɑ̃=ɡwa=sə=ze=la=pœʁ=tə=sε=zi=is=twa=ʁə=ɡʁa=ve 28
  pa=lapεnə=ʒə=mə=fʁε=nəe=pʁɑ̃=lə=tɑ̃=də=tə=fik=se=ka=ʃe=də=ʁjε=ʁə=mɔ̃=ne=ɔ=kɔʁ=tεks=a=ʒa=mε=mɔ̃=nεks 28

Historique des Modifications

01/05/2022 18:51
01/05/2022 18:50

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.