Univers de poésie d'un auteur

Poème:D’abord

Le Poème

En premier ce furent mes yeux,
Qui se sont émerveillés sous tes reflets bleus,
En deuxième ce fut mon coeur,
Qui s’est débattu à l’étroit dans son bonheur,
En troisième ce fut mon esprit,
Qui s’est fait gravé ton image dont je suis épris,
En dernier ce fut mon être entier,
Qui pour finir s’est destiné à t’aimer sans vaciller,

Dès la première fois que je t’ai vu,
La première fois que je t’ai apprécié,
La première fois que je t’ai désiré,
La première fois que je t’ai aimé,
Depuis cette nuit que j’aurais voulu faire durer pour la vie entière,
Jusqu’à l’aube qui me réveille pour que je te dédie mes prières,
J’ai su que tu étais celle pour qui je ne pourrai jamais revenir en arrière,

Malgré la violence des étoiles,
À l’abri dans leur nocturne toile,
Toi et moi nous vivons par nos lois,
Loin des ombres de toute croix,
Je n’adore que toi,
Je suis sûr que tu n’aimes que moi.
La dernière chose que je nous souhaite c’est une fin,
Qui ferait disparaître ta chaleur, ton sourire, ton parfum,
Ces étreintes harmonieuses dans tes bras fins,
Ton adorable soupir mêlé de fatigue et de soulagement,
Que m’offre ta tête quand tu l’abrites contre mon épaule,
Les jours de pluie, les jours où les choses ne vont pas sagement,
Tes baisers qui font bondir mon cœur depuis sa geôle,

Je ne veux pas te perdre pour rien de moins que le monde,
Je veux pouvoir t’aimer et te choyer jusqu’à la tombe,
Je veux que tu deviennes à mes côtés la femme que tu mérites d’être,
C’est à dire celle sans qui la beauté du monde peut disparaitre,
Je veux être l’homme qui à tes côtés sera brûlé de bonheur à chaque heure.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Le Ciel Bleu

Poète Le Ciel Bleu

Le Ciel Bleu a publié sur le site 16 écrits. Le Ciel Bleu est membre du site depuis l'année 2023.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: D’aborden=pre=mi=er=ce=fu=rent=mes=y=eux 10
qui=se=sont=é=mer=veillés=sous=tes=re=flets=bleus 11
en=deuxi=è=me=ce=fut=mon=coeur 8
qui=sest=dé=bat=tu=à=lé=troit=dans=son=bon=heur 12
en=troi=si=è=me=ce=fut=mon=es=prit 10
qui=sest=fait=gra=vé=ton=i=mage=dont=je=suis=é=pris 13
en=der=nier=ce=fut=mon=ê=tre=en=tier 10
qui=pour=fi=nir=sest=des=ti=né=à=tai=mer=sans=va=ciller 14

dès=la=pre=miè=re=fois=que=je=tai=vu 10
la=pre=mière=fois=que=je=tai=ap=pré=cié 10
la=pre=mière=fois=que=je=tai=dé=si=ré 10
la=pre=miè=re=fois=que=je=tai=ai=mé 10
de=puis=cette=nuit=que=jau=rais=vou=lu=faire=du=rer=pour=la=vieen=tière 16
jus=quà=laube=qui=me=ré=veille=pour=que=je=te=dé=die=mes=prières 15
jai=su=que=tu=é=tais=cel=le=pour=qui=je=ne=pour=rai=ja=mais=re=ve=nir=en=ar=rière 22

mal=gré=la=vio=len=ce=des=é=toi=les 10
à=la=bri=dans=leur=noc=tur=ne=toi=le 10
toi=et=moi=nous=vi=vons=par=nos=lois 9
loin=des=om=bres=de=tou=te=croix 8
je=na=do=re=que=toi 6
je=suis=sûr=que=tu=nai=mes=que=moi 9
la=der=nière=chose=que=je=nous=sou=haite=cest=u=ne=fin 13
qui=fe=rait=dis=pa=raître=ta=cha=leur=ton=sou=rire=ton=par=fum 15
ces=é=treintes=har=mo=nieuses=dans=tes=bras=fins 10
ton=a=do=rable=sou=pir=mê=lé=de=fa=ti=gueet=de=sou=lage=ment 16
que=mof=fre=ta=tête=quand=tu=la=brites=contre=mon=é=paule 13
les=jours=de=pluie=les=jours=où=les=choses=ne=vont=pas=sage=ment 14
tes=bai=sers=qui=font=bon=dir=mon=cœur=de=puis=sa=geôle 13

je=ne=veux=pas=te=perdre=pour=rien=de=moins=que=le=monde 13
je=veux=pou=voir=tai=mer=et=te=choyer=jus=quà=la=tombe 13
je=veux=que=tu=de=viennes=à=mes=cô=tés=la=fem=me=que=tu=mé=rites=dêtre 18
cest=à=dire=cel=le=sans=qui=la=beau=té=du=monde=peut=dis=pa=raitre 16
je=veux=être=lhomme=qui=à=tes=cô=tés=se=ra=brû=lé=de=bon=heur=à=cha=que=heure 20
Phonétique : D’abordɑ̃ pʁəmje sə fyʁe mεz- iø,
ki sə sɔ̃t- emεʁvεje su tε ʁəflε bløs,
ɑ̃ døzjεmə sə fy mɔ̃ kœʁ,
ki sε debaty a letʁwa dɑ̃ sɔ̃ bɔnœʁ,
ɑ̃ tʁwazjεmə sə fy mɔ̃n- εspʁi,
ki sε fε ɡʁave tɔ̃n- imaʒə dɔ̃ ʒə sɥiz- epʁi,
ɑ̃ dεʁnje sə fy mɔ̃n- εtʁə ɑ̃tje,
ki puʁ finiʁ sε dεstine a tεme sɑ̃ vasije,

dε la pʁəmjεʁə fwa kə ʒə tε vy,
la pʁəmjεʁə fwa kə ʒə tε apʁesje,
la pʁəmjεʁə fwa kə ʒə tε deziʁe,
la pʁəmjεʁə fwa kə ʒə tε εme,
dəpɥi sεtə nɥi kə ʒoʁε vuly fεʁə dyʁe puʁ la vi ɑ̃tjεʁə,
ʒyska lobə ki mə ʁevεjə puʁ kə ʒə tə dedi mε pʁjεʁə,
ʒε sy kə ty etε sεllə puʁ ki ʒə nə puʁʁε ʒamε ʁəvəniʁ ɑ̃n- aʁjεʁə,

malɡʁe la vjɔlɑ̃sə dεz- etwalə,
a labʁi dɑ̃ lœʁ nɔktyʁnə twalə,
twa e mwa nu vivɔ̃ paʁ no lwa,
lwɛ̃ dεz- ɔ̃bʁə- də tutə kʁwa,
ʒə nadɔʁə kə twa,
ʒə sɥi syʁ kə ty nεmə kə mwa.
la dεʁnjεʁə ʃozə kə ʒə nu suεtə sεt- ynə fɛ̃,
ki fəʁε dispaʁεtʁə ta ʃalœʁ, tɔ̃ suʁiʁə, tɔ̃ paʁfœ̃,
sεz- etʁɛ̃tə-aʁmɔnjøzə dɑ̃ tε bʁa fɛ̃,
tɔ̃n- adɔʁablə supiʁ mεle də fatiɡ e də sulaʒəmɑ̃,
kə mɔfʁə ta tεtə kɑ̃ ty labʁitə kɔ̃tʁə mɔ̃n- epolə,
lε ʒuʁ də plɥi, lε ʒuʁz- u lε ʃozə nə vɔ̃ pa saʒəmɑ̃,
tε bεze ki fɔ̃ bɔ̃diʁ mɔ̃ kœʁ dəpɥi sa ʒolə,

ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə puʁ ʁjɛ̃ də mwɛ̃ kə lə mɔ̃də,
ʒə vø puvwaʁ tεme e tə ʃwaje ʒyska la tɔ̃bə,
ʒə vø kə ty dəvjεnəz- a mε kote la famə kə ty meʁitə dεtʁə,
sεt- a diʁə sεllə sɑ̃ ki la bote dy mɔ̃də pø dispaʁεtʁə,
ʒə vøz- εtʁə lɔmə ki a tε kote səʁa bʁyle də bɔnœʁ a ʃakə œʁ.
Syllabes Phonétique : D’abordɑ̃=pʁə=mj=e=sə=fy=ʁe=mε=zi=ø 10
kisə=sɔ̃=te=mεʁ=vε=je=su=tεʁə=flε=bløs 10
ɑ̃=dø=zj=ε=mə=sə=fy=mɔ̃=kœ=ʁə 10
ki=sε=de=ba=ty=a=le=tʁwa=dɑ̃=sɔ̃=bɔ=nœʁ 12
ɑ̃=tʁwa=zj=ε=mə=sə=fy=mɔ̃=nεs=pʁi 10
ki=sε=fε=ɡʁa=ve=tɔ̃nimaʒə=dɔ̃=ʒə=sɥi=ze=pʁi 11
ɑ̃=dεʁ=nje=sə=fy=mɔ̃=nε=tʁə=ɑ̃=tje 10
ki=puʁ=fi=niʁ=sε=dεs=ti=ne=a=tε=me=sɑ̃=va=si=je 15

dε=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=kə=ʒə=tε=vy 10
la=pʁə=mjε=ʁə=fwakə=ʒə=tε=a=pʁe=sje 10
la=pʁə=mjε=ʁə=fwakə=ʒə=tε=de=zi=ʁe 10
la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=kə=ʒə=tε=ε=me 10
dəp=ɥisεtə=nɥikə=ʒo=ʁε=vu=ly=fε=ʁə=dyʁe=puʁ=la=vi=ɑ̃=tjεʁə 15
ʒys=kalobə=kimə=ʁe=vεjə=puʁ=kə=ʒə=tə=de=di=mε=pʁi=jεʁ 14
ʒεsykə=ty=e=tεsεllə=puʁ=ki=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=ʁə=və=niʁ=ɑ̃=na=ʁjεʁə 18

mal=ɡʁe=la=vjɔ=lɑ̃=sə=dε=ze=twa=lə 10
a=la=bʁi=dɑ̃=lœʁ=nɔk=tyʁ=nə=twa=lə 10
twa=e=mwa=nu=vi=vɔ̃=paʁ=no=lwa 9
lwɛ̃=dε=zɔ̃=bʁə=də=tu=tə=kʁwa 8
ʒə=na=dɔ=ʁə=kə=twa 6
ʒə=sɥi=syʁ=kə=ty=nε=mə=kə=mwa 9
la=dεʁ=njεʁə=ʃozə=kə=ʒə=nu=su=εtə=sε=ty=nə=fɛ̃ 13
kifə=ʁε=dis=paʁεtʁə=ta=ʃa=lœʁ=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=tɔ̃=paʁ=fœ̃ 14
sε=ze=tʁɛ̃=tə-aʁ=mɔ=njøzə=dɑ̃=tε=bʁa=fɛ̃ 11
tɔ̃=nadɔʁablə=su=piʁ=mε=le=də=fa=ti=ɡəe=də=su=la=ʒə=mɑ̃ 15
kə=mɔfʁə=tatεtə=kɑ̃=ty=la=bʁi=tə=kɔ̃=tʁə=mɔ̃=ne=polə 13
lεʒuʁdə=plɥi=lε=ʒuʁ=zu=lε=ʃozə=nə=vɔ̃=pa=sa=ʒə=mɑ̃ 13
tε=bε=ze=ki=fɔ̃=bɔ̃=diʁ=mɔ̃=kœʁ=dəp=ɥisaʒolə 11

ʒə=nə=vøpatə=pεʁdʁə=puʁ=ʁjɛ̃=də=mwɛ̃=kə=lə=mɔ̃də 11
ʒə=vø=pu=vwaʁ=tε=me=e=tə=ʃwa=je=ʒys=kalatɔ̃bə 12
ʒə=vøkə=tydə=vjεnə=za=mε=ko=te=la=fa=mə=kə=ty=me=ʁi=tə=dεtʁə 17
sεtadiʁə=sεllə=sɑ̃=ki=la=bo=te=dy=mɔ̃=də=pø=dispaʁεtʁə 12
ʒə=vøzεtʁə=lɔmə=ki=a=tε=ko=te=sə=ʁa=bʁy=le=də=bɔ=nœʁ=a=ʃa=kə=œʁ 19

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
08/12/2023 19:38Anya

Un très beau poème d’amour.Bravo et merci

Poème Amour
Du 08/12/2023 04:26

L'écrit contient 321 mots qui sont répartis dans 4 strophes.